Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Pre-processed tissue microarray biomimetic material – Sectionable matrices and tissues, Picrosirius Red staining in polarized light (Fig. 5, p. 31)

Download PDF

Raluca Ioana NEDELEA
I. MARCUS

ABSTRACT

Dental eruption in cats and dogs ends by the age of seven months. By that age, dogs should have 42 teeth and cats 30. Any missing tooth from the dental arch should be radiologically investigated. This study aims to present a protocol for a clear diagnosis when the clinician is facing up a missing tooth on the dental arch in youngsters. Also, it aims to report a series of therapeutical approaches based upon the local situation, willingness of the owner and the experience of the doctor. Seven cases with different therapeutical approaches are presented. From pure bred dogs to mixed dogs, treatment may vary from taking no action, to removable dentures, dental bridges, dental implants, dentigerous cyst enucleation, or surgical extraction. The oral cavity’s normal physiology has to be restored regardless of the cause. An adequate therapeutical approach will lead to long-lasting, favorable results. Untreated retained teeth may lead to dentigerous or oncologic complications. It is recommended that every dog or cat seen for vaccination or neutering, by the age of six months, to have all teeth identified and recorded. Any edentulous area needs to be radiologically examined. Early diagnosis will lead to fewer complications and less invasive maxillo-facial procedures.

Keywords: cats, dentistry, dogs, teeth, retained

REZUMAT

Erupția dentară la câini și pisici se încheie la vârsta de șapte luni. Până la această vârstă, câini trebuie să prezinte 42 de dinți, iar pisicile 30. Orice dinte lipsă de pe arcada dentară trebuie investigat radiologic. Acest studiu vine să prezinte protocolul de diagnostic atunci când un clinician se află în fața unei lipse dentare pe arcadă, în cazul animalelor de companie de vârstă tânără. De asemenea, se dorește să se raporteze metode terapeutice adecvare situației locale, dorințelor proprietarilor, în relație directă cu experiența medicului. Indiferent că este vorba de câini de rasă sau metiși, tratamentul poate varia de la a nu face nimic, la proteze mobilizabile, punți dentare, implanturi dentare, enuclearea chistului dentiger sau extracție chirurgicală. Fiziologia cavității orale trebuie restaurată indiferent de cauză. O abordare terapeutică adecvată va duce la rezultate favorabile, de durată. Dinții incluși netratați vor duce la complicații oncologice sau de tipul chisturilor dentigere. Fiecărui câine sau fiecărei pisici care se prezintă pentru vaccinare sau sterilizare, după vârsta de șase luni, este recomandat să i se numere și să i se identifice dinții. Orice zonă edentată trebuie examinată radiologic. Un diagnostic pus cât mai devreme va duce la mai puține complicații în timp și la proceduri maxilo-faciale mai puțin invazive.

Cuvinte cheie: pisici, stomatologie, câini, dinți, inclus

Download PDF

Ruxandra COSTEA
Ioana ENE
Ruxandra PAVEL

ABSTRACT

The objective of this study is to describe the circumstances of a case characterized by severe hypercapnia in a pig, during anaesthesia for a surgical research procedure- nerve reconstruction, highlighting the importance of familiarization with the anaesthesia machine and technique and also to demonstrate the need for continuing continuous monitoring during anaesthesia and the necessity of quick reactions for solving the possible complications. It is discussed the case of a pig that was subjected to general inhalation anaesthesia with orotracheal intubation, during which significant hypercapnia developed, due to a human error that occurred before anaesthesia, during the dismounting and emptying of the carbon dioxide absorber of the anaesthesia machine.

Keywords: swine, anaesthesia, hypercapnia, error

REZUMAT

Obiectivul acestui studiu este de a descrie circumstanțele producerii unui caz caracterizat de hipercapnie severă la porc, în timpul anesteziei pentru o procedură chirurgicală experimentală – reconstrucție nervoasă, evidențiind importanța familiarizării cu aparatul și tehnica de anestezie și, de asemenea, demonstrând necesitatea monitorizării continue în timpul anesteziei și necesitatea unor reacții rapide pentru rezolvarea eventualelor complicații. Se discută cazul unui porc care a fost supus unei anestezii generale inhalatorii cu intubație orotraheală, în cursul căreia acesta a dezvoltat hipercapnie semnificativă, din cauza unei erori umane survenite anterior anesteziei, în timpul demontării și golirii recipientului destinat absorbantului de dioxid de carbon, al aparatului de anestezie.

Cuvinte cheie: porc, anestezie, hipercapnie, eroare

Download PDF

Alexandra-Andreea SIKRA (CHERȘUNARU)
Ivona POPOVICI
S.I. BORȘ
Cristina Mihaela RÎMBU
Cristina HORHOGEA
Geta PAVEL
Ș.G. CIORNEI
P. ROȘCA
D.G. DRUGOCIU

ABSTRACT

Subclinical endometritis is a condition that produces negative effects on lactation yield and fertility of dairy cows during the puerperal period. The objective of the research consisted in the characterization of the uterine microbiota of dairy cows and the identification of pathogens associated with infertility. Differential selective media for aerobic and anaerobic bacteria were used for the isolation and identification of bacteria. To establish the diagnosis of subclinical endometritis, 54 animals were evaluated at ≥ 60 days postpartum; cytologically healthy cows (n = 32), cows with subclinical endometritis (n = 22). The microbiological examination was performed using samples of cervico-vaginal secretions collected from the same animals by vaginoscopy, namely 4 cows with endometritis and 4 healthy cows. Cervicovaginal secretions were examined microbiologically and the isolates identified included Gram-positive bacteria in percentage of 62.5% and 37.5% Gram-negative bacteria. The highest incidence was reported for Escherichia coli (16.66%), vancomycin-resistant Enterococcus spp. (16.66%), Staphylococcus spp (14.58%) and Streptococcus agalactiae (12.5%). The prevalence of subclinical endometritis, 40.7% (22/54) was established on the basis of cell ratios (≥ 5% polymorphonuclear cells) assessed following examination of endometrial smears. Antimicrobial susceptibility profile determination revealed high susceptibility to florfenicol (93.75%), enrofloxacin (91.66%), marbofloxacin (91.66%) followed by amoxicillin/clavulanic acid (83.33%) and cefquinome (70.83%). Antimicrobial resistance to tetracycline (100%), streptomycin (89.58%), colistin (72.91%) and penicillin (68.75%) was reported. In conclusion, the results of this study confirm that the combination of endometrial cytology with the microbiological examination of uterine discharges seems to be a good method for the diagnosis of subclinical endometritis, and provides an update of information about the microbiota present in the uterus of dairy cows after parturition, the state of its resistance to antibiotics and the effect on reproductive performance.

Keywords: dairy cows, subclinical endometritis, cytobrush technique, cervico-vaginal microbiota

REZUMAT

Endometrita subclinică este o afecțiune care produce efecte negative asupra randamentului lactației și fertilității vacilor de lapte în perioada puerperală. Obiectivul cercetării a constat în caracterizarea microbiotei uterine a vacilor de lapte și identificarea agenților patogeni asociați cu infertilitatea. Pentru izolarea și identificarea bacteriilor au fost utilizate medii selective diferențiale pentru bacterii aerobe și anaerobe. Pentru stabilirea diagnosticului de endometrită subclinică au fost evaluate 54 animale la ≥ 60 zile postpartum; vaci citologic sănătoase (n = 32), vaci cu SCE (n = 22). Examenul microbiologic a fost efectuat folosind probe de secreții cervico-vaginale colectate de la aceleași animale prin vaginoscopie, și anume 4 vaci cu endometrită și 4 vaci sănătoase. Secrețiile cervicovaginale au fost examinate microbiologic și izolatele identificate au inclus bacterii gram-pozitive în procent de 62,5% și 37,5% bacterii gram-negative. Cea mai ridicată incidență a fost semnalată la Escherichia coli (16,66%), Enterococcus spp. vancomicino-rezistent (16,66%), Staphylococcus spp (14,58%) și Streptococcus agalactiae (12,5%). Prevalența endometritei subclinice, 40,7% (22/54) a fost stabilită pe baza raporturilor celulare (≥ 5% celule polimorfonucleare) evaluate în urma examinării frotiurilor efectuate din endometru. Determinarea profilului de sensibilitate antimicrobiană a evidențiat o susceptibilitate ridicată față de florfenicol (93,75%) enrofloxacină (91,66%), marbofloxacină (91,66%) urmată de amoxicilină/acid clavulanic (83,33%) și cefchinomă (70,83%).A fost semnalată rezistență antimicrobiană față de tetraciclină (100%), streptomicină (89,58%), colistin (72,91%) și penicilină (68,75%). Rezultatele acestui studiu confirmă faptul că îmbinarea citologiei endometriale cu examenul microbiologic al secrețiilor uterine pare să fie o metodă bună de diagnostic al endometritei subclinice, și totodată oferă o actualizare a informațiilor despre microbiota prezentă în uterul bovinelor de lapte după parturiție, starea de rezistență a acesteia la antibiotice și efectul asupra performanței reproductive.

Cuvinte cheie: vaci de lapte, endometrită subclinică, tehnica cytobrush, microbiota cervico-vaginală

Download PDF

Alina Elena ȘTEFAN
Daniela GOLOGAN
Diana Ana-Maria NIȚESCU
S. MUȘAT
Raluca STAN
Andreea Cristina SANDA
Suzana ARJAN
Manuella MILITARU

ABSTRACT

Tissue microarrays (TMA) have gained slowly but surely almost universal acceptance as an enabling tool in experimental pathology and histology, particularly when dealing with minute, irreplaceable tissue samples. Recently, sectionable matrices were introduced as an aid in orienting the tissue samples within the TMAs. A sectionable matrix made of biomimetic material was introduced in clinical diagnostic laboratories in 2012 (BxChip™) that allows the multiplexing of core Tru-cut biopsies (6-12, or more) of small diameters (0.8-3mm). Since the current biomimetic material from which these sectional matrices are made requires a liquid storage medium to avoid its drying and deterioration, it was desired to obtain a biomimetic material with superior stability and versatility and determine the potential benefits. The present study aimed to test two types of sectionable matrices (BxFrame™) with different consistency of the biomimetic material at the stage of inserting biopsies (formalin-fixed mouse skin samples up to 17 mm long as well as 3-5 mm thick in toto mouse tail segments). In the first group of samples, “wet” matrices pre-fixed with 4% formalin were employed, while in the second group, the matrices were pre-processed and infiltrated with paraffin (complete histological processing protocol: dehydration, clarification, and paraffin infiltration). The resulting composite paraffin blocks were subjected to conventional histological tissue processing and sectioned at 5 microns without major difficulties. Slight distortions were noted for the “wet” matrices following dehydration, as well as some folding of the sections on the flotation bath. The pre-processed matrices demonstrated remarkable properties: they did not deform during biopsy insertion as well as during tissue processing, and microtome sectioning went smoothly while the sections flattened perfectly on the flotation bath. The pre-processed matrices have long-term stability at room temperature without the use of any liquid storage medium. The pre-processed biomimetic sectionable matrix has the potential to further increase the value of TMAs in clinical and research applications in the histology/histopathology laboratory.

Keywords: biomimetic materials, dermatology, multiplexing, tissue microarray (TMA), sectionable matrix

REZUMAT

Microarray-urile de țesut (TMA) au câștigat lent, dar sigur, acceptarea aproape universală ca instrument de utilizare în patologia și histologia experimentală, în special atunci când se manevrează mostre de țesut minuscule, de neînlocuit. Recent, matricele secționabile au fost introduse ca ajutor în orientarea probelor de țesut în cadrul TMA-urilor. O matrice secționabilă din material biomimetic a fost introdusă în laboratoarele de diagnostic clinic în 2012 (BxChip™) care permite multiplexarea biopsiilor Trucut (6-12 sau mai multe) cu diametre mici (0,8-3 mm). Deoarece materialul biomimetic actual din care sunt realizate aceste matrice secționabile necesită un mediu de stocare lichid pentru a evita uscarea și deteriorarea acestuia, s-a dorit să se obțină un material biomimetic cu stabilitate și versatilitate superioare și să se determine potențialele beneficii. Prezentul studiu și-a propus să testeze două tipuri de matrice secționabile (BxFrame™) cu consistență diferită a materialului biomimetic în etapa de inserare a biopsiilor (probe de piele de șoarece fixate cu formol de până la 17 mm lungime, precum și segmente de coadă de șoarece de 3-5 mm grosime. În primul grup de probe au fost utilizate matrice „umede” pre-fixate cu formol 4%, în timp ce în al doilea grup matricele au fost pre-procesate și infiltrate cu parafină (protocol complet de procesare histologică: deshidratare, clarificare și infiltrare cu parafină). Blocurile de parafină compozite rezultate au fost supuse prelucrării histologice convenționale a țesuturilor și secționate la 5 microni fără dificultăți majore. S-au observat ușoare distorsiuni pentru matricele „umede” după deshidratare, precum și unele pliuri ale secțiunilor pe baia de flotație. Matricele pre-procesate au demonstrat proprietăți remarcabile: nu s-au deformat în timpul introducerii biopsiei, precum și în timpul prelucrării țesuturilor, secționarea la microtom a decurs fără probleme, iar secțiunile s-au aplatizat perfect pe baia de flotație. Matricele pre-procesate au stabilitate pe termen lung la temperatura camerei fără utilizarea vreunui mediu de stocare lichid. Matricea secționabilă biomimetică pre-procesată are potențialul de a crește și mai mult valoarea TMA-urilor în aplicațiile clinice și de cercetare în laboratorul de histologie/histopatologie.

Cuvinte cheie: materiale biomimetice, dermatologie, multiplexare, microarray de țesut (TMA), matrice secționabilă

Download PDF

A.S. GREAPCĂ
S.D. DAN
Ligia Rebeca MUNTEAN
Eliza GEANĂ
Romolica MIHAIU
M. MIHAIU

ABSTRACT

We conceived an experimental model for observing the effects of caponization upon autosexed chicken hybrids between red Rhode Island and barred Plymouth Rock breeds. In order to obtain autosexed hybrid chickens we cross-bred barred Plymouth Rock females with red Rhode Island males, thus the one-day-old chicks obtained through artificial incubation presented distinctive morphological characteristics between their sex. The male autosexed chicken hybrids were grown in a traditional (extensive) husbandry system, thus is was observed a good development pattern through manifesting the heterosis phenomenon, and at the age of 3.5 months, before reaching sexual maturity, the chickens have undergone caponization through unilateral gonadectomy method using a human tonsillectomy instrument. In some individuals gonadectomy was performed by squeezing the testes with the fingers, obtaining the same result. The individuals had a 100% survival rate. On histological examination of the meat samples from the capons and intact chickens, we observed significant differences in the subcutaneous adipose tissue thickness from the breast and thigh muscles as well as the thickness of the adipose tissue disposed around the sciatic nerve. Thereby in the capons, the thickness of the subcutaneous adipose tissue and respectively, the thickness of the adipose tissue disposed around the sciatic nerve are significantly higher compared to the intact chickens. Regarding the chemical composition of the meat of intact and neutered cockerels, slight differences were noticed in the thigh protein content, where in capons the mean value is higher than in the intact chicken. As for the collagen content, the mean value of the thigh muscles of the capons is significantly lower than the mean value of the thigh muscles of the intact male chickens. Slightly higher mean values were noticed in the fat content of the thigh muscles in capons compared with the fat mean value of the thigh muscles in the intact chickens.

Keywords: quality, capons, autosexed chicken, traditional husbandry

REZUMAT

Am conceput un model experimental pentru a observa efectele claponajului asupra puilor hibrizi autosexabili din rasa Rhode Island roșu cu rasa Playmouth Rock barat. Pentru obținerea puilor hibrizi autosexabili am folosit femele din rasa Playmouth Rock barat ce leam încrucișat cu masculi din rasa Rhode Island roșu, astfel puii obținuți prin incubație artificială la o zi aveau caractere morfologice distinctive între sexe. Puii hibrizi autosexabili de sex mascul au fost crescuți în sistem tradițional (extensiv), astfel s-a observat o dezvoltare bună a acestora manifestând fenomenul heterozis, iar la vârsta de 3 luni jumătate, înainte de a ajunge la maturitate sexuală au fost supuși claponajului prin metoda cu abordare laterală a testiculelor pe o singură parte folosind un amigdalotom de uz uman, iar la câțiva cocoși s-a făcut enuclearea testiculelor prin strângere cu ajutorul degetelor rezultatul fiind același. Aceștia au avut o rată de supraviețuire de 100%. După castrare lotul de cocoși castrați, împreună cu lotul de cocoși necastrați au fost crescuți în aceleași condiții de mediu și furajare și au fost la vârsta de 7 luni jumătate sacrificați, urmărindu-se diferențe cantitative și calitative la carcasele acestora. La examenul histologic al preparatelor din carnea de cocoși castrați și necastrați, am observat diferențe semnificative în ceea ce privește grosimea țesutului adipos subcutanat de la nivelul musculaturii pieptului și pulpei, precum și grosimea țesutului adipos dispus în jurul nervului sciatic, astfel la cocoșii castrați grosimea țesutului adipos subcutanat, respectiv grosimea țesutului adipos dispus în jurul nervului sciatic sunt mult mai mari față de cele ale cocoșilor necastrați. În ceea ce privește compoziția chimică a cărnii de cocoși castrați și necastrați, diferențe semnificative s-au înregistrat la proteina musculaturii pulpei, unde la cocoșii castrați valoarea medie este mai crescută decât la cocoșii necastrați. În ceea ce privește colagenul, valoarea medie a musculaturii pulpei de la cocoșii castrați este mult mai scăzută decât valoarea medie a musculaturii pulpei de la cocoșii necastrați. Valori medii ușor crescute s-au întâlnit și la grăsimea din musculatura pulpei de cocoș castrat, comparativ cu valoare medie a grăsimii din musculatura pulpei de cocoș necastrat.

Cuvinte cheie: calitate, clapon, pui autosexabili, sistem tradițional

Download PDF

A. STANCU
Adela MARCU
Iasmina LUCA
V. GROS
I. HUȚU
G. ORGHICI
O.S. VOIA
V. HERMAN

ABSTRACT

In the period 2019-2021, 276 sheep cadavers were examined, which came from Arad, Caraș-Severin, and Timiș counties. The prevalence of pulmonary lesions was 60.86% (168/276). From the total of 168 lung injuries, the following were identified and classified: 14.28% (24/168) catarrhal-purulent bronchopneumonia, 7.73% (13/168) suppurative gangrenous bronchopneumonia, 76.78% (129/168) parasitic pneumonia, and 1.19% (2/168) tumours. Different types of gastroenteritis prevailed in the other sheep, respectively 108/276 (39.14%). Histopathological examination confirmed and identified two phases of the same neoplastic process: simple adenoma and papillary adenoma (pulmonary adenomatosis).

Keywords: lung, tumours, sheep, necropsy, histopathology

REZUMAT

În perioada 2019-2021, au fost examinate 276 de cadavre de ovine, care au provenit din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. Prevalența leziunilor cu localizare pulmonară a fost de 60.86% (168/276). Din totalul de 168 de leziuni pulmonare, au fost identificate și clasificate următoarele: 14,28% (24/168) bronhopneumonii cataral-purulente, 7,73% (13/168) bronhopneumonii supurativ-gangrenoase, 76,78% (129/168) pneumonii parazitare și 1,19% (2/168) tumori. Gastroenteritele de diferite tipuri au predominat la celelalte ovine, respectiv 108/276 (39,14%). Examenul histopatologic a confirmat și identificat două faze ale aceluiași proces neoplazic: adenomul simplu și adenomul papilifer (adenomatoza pulmonară).

Cuvinte cheie: pulmoni, tumori, oaie, necropsie, histopatologie

Download PDF

V. BOGHIAN

ABSTRACT

This paper aimed to identify the clinical and paraclinical diagnostic elements of the acute diarrheal syndrome in dogs, useful in streamlining treatment. The clinical diagnosis of haemorrhagic acute diarrheal was easy to establish given the profoundly altered general condition with cortical inhibition and melena; sometimes it has been clinically evolved as dysentery (frequent bloody defecation). In catarrhal acute diarrheal, it can sometimes be profuse (exhausting), accompanied by alteration of the patient’s general condition and drowsiness. The ultrasonographical examination revealed inflammation of the intestinal wall with a hyperechoic appearance and a halo exterior hypoechogenic corresponding to parietal congestion. The haematological examination revealed hypochromic, normocytic anaemia and a systemic inflammatory syndrome (increased WBC=17.2±0.3×10³/μL, decreased RBC=5.3±0.4×10³/μL, HGB=11.8±0.4 g/dL, and CHEM=31.0±0.2 g/dL). The blood biochemical examination showed subclinical liver failure without impairment of renal and exocrine pancreas functions. The sero-haemorrhagical acute diarrhoea had been clinically manifested by cyclic episodes of diarrhoea. The radiological examination revealed inflammation of the intestinal mucosa and the presence of superficial ulcers, and the coproparasitological examination confirmed cryptosporidiosis. The sero-haemorrhagical acute diarrhoea was the consequence of traumatic gastroenteritis, confirmed by a radiological exam (dense, radiolucent contents in the gastrointestinal mass). In this situation, the haematological examination revealed a systemic inflammatory process (increased WBC=18.0±0.3×10³/μL) and hypochromic, normocytic anaemia (decreased value only CHEM= 31.8±0.3 g/dL). The blood biochemical examination re-vealed subclinical liver failure (increased values only ALT=88.2±0.3 IU/L and ALP=120.3±0.4 IU/L).

Keywords: acute diarrhoea, dog, differential diagnosis

REZUMAT

Scopul acestei lucrări a fost identificarea elementelor de diagnostic clinic și paraclinic ale sindromului diareic acut la câini, utile în eficientizarea tratamentului. Diagnosticul clinic în diareea acută hemoragică a fost ușor de stabilit având în vedere starea generală profund alterată cu inhibiție corticală și melenă; uneori a evoluat clinic ca dizenterie (defecare frecventă cu sânge). Diareea acută catarală poate fi uneori profuză (epuizantă), însoțită de alterarea stării generale a pacientului și de somnolență. Examenul ecografic a evidențiat inflamația peretelui intestinal cu aspect hiperecogen și un halou exterior hipoecogen corespunzător congestiei parietale. Examenul hematologic a evidențiat anemie hipocromă, normocitară și un sindrom inflamator sistemic (creșterea WBC=17,2±0,3×10³/μL, scăderea RBC=5,3± 0,4×10³/μL, HGB=11,8±0,4 g/dL și CHEM=31,0±0,2 g/dL). Examenul biochimic al sângelui a indicat o insuficiență hepatică subclinică fără afectarea funcțiilor renale și ale pancreasului exocrin. Diareea acută sero-hemoragică s-a manifestat clinic prin episoade ciclice de diaree. Examenul radiologic a pus în evidență o inflamație a mucoasei intestinale și prezența ulcerelor superficiale, iar examenul copropazitologic a confirmat criptosporidioza. Diareea acută sero-hemoragică a fost și consecința unei gastroenterite traumatice, confirmată prin examen radiologic (conținut dens, radiotransparent în masa gastrointestinală). În această situație, examenul hematologic a evidențiat un proces inflamator sistemic (creșterea WBC=18,0±0,3×10³/μL) și anemie hipocromă, normocitară (doar cu scăderea CHEM= 31,8±0,3 g/dL). Examenul biochimic al sângelui a pus în evidență insuficiența hepatică subclinică (valori crescute numai ale ALT=88,2±0,3 UI/L și ALP=120,3±0,4 UI/L).

Cuvinte cheie: diaree acută, câine, diagnostic diferențial

Download PDF

Mihaela Claudia SPATARU
A.C. GRĂDINARU
C. SPATARU

ABSTRACT

This paper reviews the literature data considering the use of the ferret as a model organism in biomedical research. The albino ferret is the most used variant from the ferret species as an animal model in biomedical research. Its use as a pet is also known. Similarities have been identified between ferrets and humans in terms of the physiology and morphology of the respiratory system, but also on the pathogenesis or evolution of some diseases on other organs and systems. Ferrets are intensively used in the study of respiratory diseases of viral nature, such as influenza and SARSCoV, in hypersecretory respiratory disorders, such as cystic fibrosis, in the neuroendocrinology and neuroanatomy, and even in gastric ulcer research. Through genetic engineering, transgenic ferrets have been obtained, such individuals reproducing the studied pathology much more faithfully.

Keywords: Mustela putorius L., similarities in physiology and morphology, microbial etiopathology, transgenic animals

REZUMAT

Această lucrare revizuiește datele din literatura de specialitate cu privire la utilizarea dihorului ca organism model în cercetarea biomedicală. Dihorul albinotic este cea mai utilizată variantă de dihor folosit ca organism model în cercetarea biomedicală. Utilizarea sa ca animal de companie este, de asemenea, cunoscută. Similarități între dihori și oameni au fost identificate în privința fiziologiei și morfologiei sistemului respirator, dar și asupra patogenezei sau evoluției unor boli ale altor organe și sisteme. Dihorii sunt utilizați intensiv în studiul afecțiunilor respiratorii de natură virală, precum influența și SARS-CoV, în tulburări respiratorii hipersecretorii, precum fibroza chistică, în neuroendocrinologie și neuroanatomie, chiar și în studiul ulcerului gastric. Prin inginerie genetică, dihori transgenici au fost obținuți, astfel de indivizi reproducând mult mai fidel patologia studiată.

Cuvinte cheie: Mustela putorius L., similarități în fiziologie și morfologie, etiopatogenie microbiană, animale transgenice

Download PDF

I.C. DREGHICIU
I. OPRESCU
S. MORARIU
Mirela IMRE
Narcisa MEDERLE
G. DĂRĂBUȘ
M. S. ILIE

ABSTRACT

Fasciolosis is a re-emerging zoonosis classified by WHO as a neglected tropical disease with a significant impact on human and animal health and is considered a major One Health problem. Fasciolosis is one of the most important parasitic diseases of domestic ruminants, with a cosmopolitan distribution, particularly prevalent in countries with developed sheep production. The objective of the study was to analyse the evolution of serum parameters in animals with chronic fasciolosis in naturally-infested sheep. Blood and faecal samples were collected simultaneously from sheep from a private farm in Lipova, Arad County. Faecal samples were examined by the successive washings method for evidence of trematode eggs, and serum samples were evaluated with the RxDaytona+ automatic multiparametric analyser for evidence of alkaline phosphatase (AP), aspartate aminotransferase (AST), gamma-glutamyl transferase (GGT), total protein and albumin. Aspartate aminotransferase (AST) had values below the reference limit in most animals. Gamma-glutamyl transferase (GGT) is the enzyme of diagnostic value in chronic fasciolosis and is elevated above the upper limit of the reference value. Alkaline phosphatase and serum albumin are within the reference values in all animals investigated. Total proteins had values three times higher than the reference values.

Keywords: Fasciola hepatica, sheep, coproscopic, biochemistry, serum parameters

REZUMAT

Fascioloza este o zoonoză reemergentă clasificată de OMS ca o boală tropicală neglijată, cu impact semnificativ asupra sănătății umane și animale, fiind considerată o problemă majoră One Health. Fascioloza este una dintre cele mai importante boli parazitare la rumegătoare domestice, cu o distribuție cosmopolită, deosebit de răspândită în țările cu o producție de ovine dezvoltată. Obiectivul studiului a fost acela de a analiza evoluția parametrilor serici la animalele cu fascioloză cronică la ovine infestate natural. Au fost recoltate probe de sânge și concomitent probe de fecale de la oi dintr-o fermă privată din Lipova, județul Arad. Probele de fecale au fost examinate prin metoda spălărilor succesive pentru evidențierea ouălor de trematode, iar probele de ser au fost evaluate cu analizorul automatic multiparametric RxDaytona+ pentru evidențierea fosfatazei alcaline (PA), aspartat aminotransferazei (AST), gama-glutamil transferazei (GGT), proteinelor totale și albuminei. Aspartat aminotransferaza (AST) a avut valori sub limita de referință la majoritatea animalelor. Gama-glutamil transferaza (GGT) este enzima cu valoare diagnostică în fascioloza cronică și este crescută peste limita superioară a valorii de referință. Fosfataza alcalină și albumina serică se încadrează în valorile de referință la toate animalele investigate. Proteinele totale au fost crescute de trei ori față de valorile de referință.

Cuvinte cheie: Fasciola hepatica, oi, coproscopic, biochimie, parametri serici

Download PDF

M. CIOBANU
C. BELU
Sorina-Andreea MIHAI
I. TOADER
Cerasela Otilia MARINAȘ
G. PREDOI

ABSTRACT

Starting from the simplest artificial bodies made of paper/paper wrapped with thread, without using any anatomical landmarks,we have nowadays reached the production of complex and anatomically complete artificial bodies. This has been made possible primarily by a thorough anatomical study of the bird’s natural body (carcass), combined with morphological framing of the bird, and access to modern, high-performance materials (high-density polyurethane foam). Modern artificial bodies made on the basis of detailed measurements, using anatomical elements as references, are one of the most important steps in the naturalisation process, thus ensuring anatomically correct reproduction of the bird’s natural body. In this article, two stateof- the-art artificial bodies corresponding to static and dynamic/flying postures are examined in detail. In general conclusion, in modern taxidermy, the use of artificial bodies ensures faithful reproduction of the shape and dimensions of the carcass, according to the chosen posture. The introduction of complex artificial bodies in the naturalisation process represents a real success in professional taxidermy, with the exhibits obtained reaching the highest level of performance.

Keywords: taxidermy, bird, carcass, artificial body

REZUMAT

Pornind de la cele mai simple corpuri artificiale realizate din hârtie/talaș înfășurat cu ață, fără a fi utilizat niciun reper anatomic, s-a ajuns în zilele noastre la realizarea unor corpuri artificiale complexe și complete din punct de vedere anatomic. Acest lucru a putut fi posibil, în primul rând, datorită studiului anatomic amănunțit al corpului natural al păsării (carcasei), corelat cu încadrarea morfologică a păsării respective, și a accesului la materiale moderne, performante (spumă de poliuretan de densitate înaltă). Corpurile artificiale moderne realizate pe baza măsurătorilor detaliate, utilizând ca repere elementele anatomice, reprezintă una din cele mai importante etape din procesul de naturalizare, asigurând prin aceasta, reproducerea corectă din punct de vedere anatomic al corpului natural al păsării. În prezentul articol, se analizează amănunțit două corpuri artificiale de ultimă generație corespunzătoare posturilor statică, respectiv dinamică/zbor. Ca o concluzie generală, în taxidermia modernă, utilizarea corpurilor artificiale asigură reproducerea fidelă a formei și dimensiunilor carcasei, conform posturii alese. Introducerea corpurilor artificiale complexe în procesul de naturalizare reprezintă un real succes în taxidermia profesională, exponatele obținute atingând cel mai înalt nivel de performanță.

Cuvinte cheie: taxidermie, pasăre, carcasă, corp artificial

Download PDF

M. GHIȚĂ
Carmen Daniela PETCU
G. ZAGRAI
Simona NICOLAE
Iuliana CODREANU

ABSTRACT

The main aim of our research was to determine the amplitude of ECG waves in goats. Thereby, we investigated two lead systems: limb leads and Dubois leads. We mention that the values obtained were compared with each other in order to determine which is the optimal lead system for ECG recording in this species. The obtained results showed that the limb leads are superior to the Dubois leads only in lead I, the values obtained being: 0.089 mV ± 0.018 for the P wave, 0.228 mV ± 0.029 for the ventricular complex, and 0.128 mV ± 0.015 for the T wave. The Dubois leads are superior to the limb leads, the values obtained being: 0.107 mV ± 0.013 for the P wave, 0.292 mV ± 0.018 for the ventricular complex, and 0.389 mV ± 0.022 for the T wave (recorded in lead II); 0.071 Mv ± 0.011 for the P wave, 0.292 Mv ± 0.018 for the ventricular complex, and 0.335 mV ± 0.017 for the T wave (recorded in lead III); 0.064 mV ± 0.012 for the P wave, 0.189 mV ± 0.009 for the ventricular complex, and 0.210 mV ± 0.017 for the T wave (recorded in aVR); 0.028 mV ± 0.008 for P wave, 0.192 mV ± 0.010 for ventricular complex, and 0.178 mV ± 0.014 for T wave (recorded in aVL); and 0.078 mV ± 0.010 for the P wave, 0.246 mV ± 0.015 for the ventricular complex, and 0.296 mV ± 0.023 for the T wave (recorded in aVF).

Keywords: amplitude, electrocardiography, goat, lead

REZUMAT

Preocuparea principală a cercetărilor noastre a fost reprezentată de determinarea amplitudinii undelor ECG la capră. În acest scop am investigat două sisteme de derivaţii: sistemul de derivaţii ale membrelor și sistemul de derivaţii Dubois. Menționăm că valorile obținute au fost comparate între ele pentru a putea stabili care este sistemul de derivații optim pentru înregistrarea ECG la acestă specie. Rezultatele obținute au aratat că derivațiile membrelor sunt superioare derivațiilor Dubois numai în DI, valorile obținute fiind de: 0,089 mV±0,018 pentru unda P, 0,228 mV±0,029 pentru complexul ventricular și de 0,128 mV±0,015 pentru unda T. Derivațiile Dubois sunt superioare derivațiilor membrelor, valorile obținute fiind de: 0,107 mV ± 0,013 pentru unda P, 0,292 mV ± 0,018 pentru complexul ventricular și de 0,389 mV ± 0,022 pentru unda T (înregistate în D II); 0,071 mV ± 0,011 pentru unda P, 0,292 mV ± 0,018 pentru complexul ventricular și de 0,335 mV ± 0,017 pentru unda T (înregistate în D III); 0,064 mV ± 0,012 pentru unda P, 0,189 mV ± 0,009 pentru complexul ventricular și de 0,210 mV ± 0,017 pentru unda T (înregistrate în aVR); 0,028 mV ± 0,008 pentru unda P, 0,192 mV ± 0,010 pentru complexul ventricular și de 0,178 mV ± 0,014 pentru unda T (înregistrate în aVL); și de 0,078 mV ± 0,010 pentru unda P, 0,246 mV ± 0,015 pentru complexul ventricular și de 0,296 mV ± 0,023 pentru unda T (înregistrate în aVF).

Cuvinte cheie:amplitudine, electrocardiografie, capre, derivație

Download PDF

C. ȘONEA
Maria Rodica GURĂU
M.S. SERSEA
Dana Mihaela CREȚU
Georgeta ȘTEFAN
F. OȚELEA
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

Canine Distemper (CD) is a viral disease that affects a great variety of mammal species, both pets and wild animals (e.g., dogs, coyotes, foxes, ferrets and raccoons) but which shows a special interest for the infectious pathology of dog. Canine distemper virus (CDV) or Canine morbillivirus is a single-stranded RNA virus of the genus Morbillivirus (family Paramyxoviridae). Phylogenetic analysis revealed that CDV is close related with Phocine distemper virus (PDV), Measles virus (MeV), and Rinderpest virus (RPV). There are eighteen recognized lineages, seven out of which are considered the main ones. They are as follows: Asia-1, Asia-2, America-1, America-2, Arcticlike, European wildlife, and Europe. Each of these lineages has been discovered through sequence analysis of the “H” gene. In this study 20 urine samples of patients with distemper-like disease were analysed using RT-PCR technique. All the patients presented seizures and myoclonia; non-specific symptomatology that made it necessary to use the RT-PCR technique for a diagnosis with a high confidence. Only four samples provided positive results after being tested using the RT-PCR.

Keywords: Real-Time PCR, Canine Distemper Virus, Canine morbillivirus, Dog pathology

REZUMAT

Boala Carré este o boală virală care afectează o varietate mare de specii de mamifere, atât domestice cât și sălbatice (ex. câini, coioți, vulpi, dihori și ratoni), dar care prezintă un interes aparte pentru patologia infecțioasă a câinelui. Canine distemper virus (CDV) sau Canine morbillivirus este un virus ARN monocatenar din genul Morbillivirus (familia Paramyxoviridae). Analiza filogenetică a arătat că CDV este strâns înrudit cu Phocine distemper virus (PDV), Measles virus (MeV) și Rinderpest virus (RPV). Există optsprezece tulpini CDV recunoscute, dintre care șapte sunt considerate principalele. Acestea sunt Asia-1, Asia-2, America-1, America- 2, Arctic-like, European wildlife și Europe. Fiecare dintre aceste linii a fost descoperită prin analiza secvenței genei „H”. În acest studiu s-au analizat 20 de probe de urină recoltate de la câini cu simptome de boala posibil asociate bolii Carré, folosind tehnica RT-PCR. Toți pacienții prezentau convulsii și mioclonie; simptomatologie nespecifică care a făcut necesară utilizarea tehnicii RT-PCR pentru un diagnostic cu grad de încredere ridicat. Doar patru probe au furnizat rezultate pozitive după ce au fost testate prin RT-PCR.

Cuvinte cheie:Real-Time PCR, Distemper virus, Canine morbillivirus, patologie canină

Download PDF

A.C. GRĂDINARU
Daniela Elena ILIE

ABSTRACT

The paper reviews literature data considering the importance of the Notch receptor protein family and its signalling pathways in different molecular mechanisms of normal or pathological functioning. Notch proteins are single-pass transmembrane receptors encoded by four related genes in mammals, with a highly evolutionarily conserved structure from flies to mammalian species. They are involved in signalling pathways that were assumed with an important role in regulating various cellular processes of proliferation and differentiation, affecting reproductive, digestive, nervous, muscular, and hematopoietic systems. For example, the Notch pathway intervenes in the reproductive process, in terms of affecting the reproductive cycle, the survival rate of the offspring, the steroidogenesis process, or the mammary gland development. Others of its contribution are known in the process of placentation and normal intrauterine development, in Leydig cells differentiation in males, but also in the development of various types of cancer.

Keywords: receptors, ligands, interactions, domains, cellular growth, differentiation, neoplastic transformation

REZUMAT

Această lucrare revizuiește datele din literatura de specialitate în acord cu importanța familiei de receptori proteici Notch și căile sale de semnalizare în diferite mecanisme moleculare ale funcționării normale și patologice. Proteinele Notch sunt receptori transmembranari de singură trecere, codificați de patru gene înrudite la mamifere, cu o structură bine conservată evolutiv, de la insecte la specii de mamifere. Aceste proteine sunt implicate în căi de semnalizare care au fost asumate cu un rol important in regularizarea diferitelor procese de proliferare și diferențiere, influențând sistemele reproductiv, digestiv, nervos, muscular și hematopoietic. De exemplu, calea Notch de semnalizare intervine în procesul reproducerii, în condițiile influențării ciclului reproductiv, rata de supraviețuire a descendenței, procesul de steroidogeneză sau cel de dezvoltare a glandei mamare. Alte contribuții ale sale sunt cunoscute în procesul de placentare și de dezvoltare normală intrauterină, în diferențierea celulelor Leydig la mascul, dar și în dezvoltarea diferitelor tipuri de cancer.

Cuvinte cheie: receptori, liganzi, interacțiuni, domenii, creștere celulară, diferențiere, transformare neoplazică

Download PDF

Reviewed by G. SOLCAN

ABSTRACT

Treatise on Clinical Veterinary Ultrasonography (Medicală Publishing House, Bucharest, Romania, 2022) is a book written in Romanian under the coordination of Prof. Mario Darius CODREANU, DVM, PhD, and with the following authors: Cristian Dana, DVM, Ph.D., Prof. Ion Alin Bîrțoiu, DVM, Ph.D., Prof. Iuliana IONAȘCU DVM, Ph.D., Călin Șerdean, DVM, Ph.D., Assoc. Prof. Alexandru DIACONESCU, DVM, Ph.D. and Radu CONSTANTINESCU, DVM, Ph.D. The book provides a generous informational framework, both theoretical and practical, and is suggestively illustrated, with excellent quality iconography designed to cover the most common situations in pet pathology. Through the contribution of the authors, personalities with high-level expertise in veterinary ultrasonography, to the synthesis and presentation of the latest aspects of clinical ultrasonography, we consider that the treatise should be a must in the library of any practicing veterinarian, making an essential contribution to the progress of Romanian veterinary medicine.