Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Ambient temperature influence on ocular surface thermography in healthy dogs (Fig. 1, p. 35)

Download PDF

Fabiola IONIȚĂ
Diana ANCUȚA
C. COMAN
M.D. CODREANU

ABSTRACT

Type 2 diabetes mellitus is the most common chronic metabolic dysfunction and represents a global public health challenge. The availability of an optimal animal model of type II diabetes is crucial in understanding the complexity of the pathogenic mechanisms underlying this disease and its many associated pathologies. The aim of this study was represented by the evaluation of diet-induced type II diabetes, with the purpose of creating an experimental mouse model for testing food supplements and therapeutic agents in this metabolic disorder. One group of C57BL/6 mice received ad libitum exposure to an in-house purified hypercaloric diet, enriched with fructose and the second group received a purified standardized commercial diabetes diet. Animals were monitored over 60 days period and the following aspects were assessed during the experiment: clinical state, food in-take, body weight, blood glucose level, hematologic and biochemical parameters. On the final day, organ samples were collected (liver, kidneys, and pancreas) for necropsy and histopathologic examination. The obtained results showed that the administration of the in-house hypercaloric, high-fructose diet, for 60 days period, was optimal for installing type II diabetes in C57BL/6 mice.

Keywords: type II diabetes, animal model, mouse, purified diet

REZUMAT

Diabetul zaharat de tip II este o afecțiune metabolică cronică frecvent întâlnită, reprezentând o amenințare globală pentru sănătatea publică. Disponibilitatea unui model animal optim pentru diabetul de tip II este crucială în înțelegerea complexității mecanismelor patogene care stau la baza producerii acestei boli și a numeroaselor patologii asociate. Scopul acestui studiu a fost reprezentat de evaluarea diabetului de tip II indus prin administrarea unor diete purificate, cu scopul de a crea un model experimental de șoarece pentru testarea suplimentelor alimentare și agenților terapeutici în acest sindrom metabolic. Un grup de șoareci C57BL/6 a primit ad libitum o dietă purificată hipercalorică îmbogățită cu fructoză, produsă in-house, iar al doilea grup a primit o dietă purificată comercială standardizată în inducerea diabetului, pentru o perioadă de 60 de zile. În cadrul experimentului au fost evaluate următoarele: starea clinică, aportul alimentar, greutatea corporală, valoarea glicemiei, parametrii hematologici și biochimici. In ziua finală au fost recoltate probe de organe (ficat, rinichi și pancreas) pentru examenul necropsic și analiza histopatologică. Rezultatele obținute au arătat faptul că administrarea dietei hipercalorice purificate îmbogățite cu fructoză pe o perioadă de 60 de zile a fost optimă pentru instalarea diabetului de tip II la șoarecii C57BL/6.

Cuvinte cheie: diabet zaharat tip II, model animal, șoarece, dietă purificată

Download PDF

Narcisa MEDERLE
Jelena SAVICI
I. MARINCU
Luminița COSTINAR
Isidora RADULOV
Ana-Maria MARIN
V. HERMAN

ABSTRACT

Sarcocystosis is a protozoan parasitic zoonosis that affects mammals, birds, and humans, also. The infection is characterized by cysts formation in the muscular tissues of the intermediate hosts and colonization of the lamina propria of the intestines of the definitive hosts. Microscopic examination is usually used to confirm the presence of sarcocysts and to provide information about the thickness of the capsule wall (thick or thin). Striated muscle tissue samples taken from three mandarin ducks were processed for histological examination by embedding in paraffin by standard technique and stained with Haematoxylin- Eosin. The histological examination revealed the presence of Sarcocystis spp. with a thin wall. Leucocyte infiltrates, present both in the wall of the cysts and endomysium, appears as the response of the organism to the presence of parasites. Bradyzoites, present as the „swarm of worms” in the structure of the cysts, are the ones responsible for the cyst’s irregular compartmentation. Future molecular studies are needed to complete the histological identification of sarcocysts in the duck muscles, intermediate hosts of this protozoan.

Keywords: histological identification, Sarcocystis spp., Mandarin duck, Romania

REZUMAT

Sarcocistoza este o zoonoză parazitară care afectează mamiferele, păsările și oamenii. Infecția se caracterizează prin formarea de chisturi în țesuturile musculare ale gazdelor intermediare, precum și prin colonizarea laminei propria a intestinelor gazdelor definitive. Examenul microscopic este folosit pentru a confirma prezența sarcochistului și pentru a oferi informații despre grosimea peretelui capsulei. Probele de țesut din mușchii striați, prelevate de la trei rațe mandarine, au fost prelucrate pentru examenul histologic prin includere în parafină prin tehnica standard și colorate cu Hematoxilină-Eozină. Examenul histologic a evidențiat prezența protozoarului Sarcocystis spp. cu peretele subțire. Infiltratul leucocitar, prezent atât în peretele chisturilor, cât și în endomisium, apare ca răspuns al organismului la prezența paraziților. Bradizoitii, grupați ca „un roi” in structura chisturilor, sunt responsabili de compartimentarea neregulată a chisturilor. Sunt necesare viitoare studii moleculare pentru a finaliza identificarea histologică a sarcochisturilor din musculatura raței, gazdă intermediară a acestui protozoar.

Cuvinte cheie: identificare histologică, Sarcocystis spp., rață mandarină, România

Download PDF

Elena HUȚANU
A. DAMIAN
V. MICLĂUȘ
Maria Cătălina MATEI-LAȚIU
Ioana Adela RAȚIU
C. RAȚIU
V. RUS
A. F. GAL

ABSTRACT

Lingual salivary glands are exocrine glands responsible for the production of saliva.From those, von Ebner’s glands, located in the vicinity of the taste buds, and Weber’s glands, present in the root of the tongue can be mentioned. The aim of the present study was to evaluate the minor salivary glands located in the Wistar rat’s tongue in order to obtain detailed information about their structure and function. Tongue samples from 5 rats were harvested, fixed in 10% buffered formalin,and processed according to the classical histological technique. In order to evidentiate several aspects, we used three different staining methods: Goldner’s trichrome and two histochemical special stainings, namely Periodic Acid Schiff (PAS) and Alcian Blue. The results obtained suggested that Weber’s gland presents different morphological features as compared with von Ebner’s gland. The acinar cells of the von Ebner’s gland showed an Alcian negative but a PAS-positive reaction. Moreover, the morphological aspect of the cytoplasm suggests that the secretion does not contain neutral mucins, but other types of PAS-positive substances. Contrariwise, the acinar cells in Weber’s gland synthesize both neutral mucins, highlighted by the PAS reaction, and acidic mucins, highlighted by staining with Alcian blue. Besides, from a quantitative point of view, the neutral mucins surpass the acidic ones. The two glands present several differences from a morphological, but also from a functional point of view. Knowing the type and intensity of lingual salivary gland secretion is very important, especially in species that are frequently used as research models, such as the Wistar rat.

Keywords: rat, von Ebner’s gland, Weber’s gland

REZUMAT

Glandele salivare linguale sunt formațiuni glandulare exocrine responsabile de producția salivei. Dintre acestea, pot fi menționate glandele von Ebner, situate în vecinătatea mugurilor gustativi și glandele Weber, aflate la baza limbii. Scopul prezentului studiu a fost de a evalua glandele salivare minore aflate la nivel lingual la șobolanii Wistar, pentru a obține informații detaliate despre structura, dar și despre funcția acestora. Au fost recoltate probe de la nivel lingual, de la 5 șobolani Wistar. Acestea au fost fixate în soluție de formaldehidă 10% și ulterior au fost procesate conform tehnicii histologice clasice. Pentru a evidenția mai multe aspecte, am recurs la 3 colorații diferite: tricrom Golder și două tehnici histochimice, mai exact colorația PAS și cu Albastru Alcian. Rezultatele obținute sugerează că glandele Weber prezintă aspecte morfologice diferite față de glanda von Ebner. Celulele acinare din componența celei din urmă au înregistrat o reacție negativă pentru Albastru alcian, dar pozitivă pentru colorația PAS. Mai mult decât atât, aspectele morfologice ale citoplasmei sugerează că secreția acestor acini nu are în componență mucine neutre, ci mai degrabă alte substanțe PAS pozitive. Dimpotrivă, celulele acinare ale glandei Weber sintetizează atât mucine neutre, cât și mucine acide, lucru demonstrat de reacția pozitivă întregistrată atât la colorația PAS, cât și Albastru alcian. În plus, mucinele neutre depășesc cantitativ mucinele acide. Cele două glande sunt diferite atât din punct de vedere morfologic, cât și funcțional. Înțelegerea tipului de secreție dar și a modului de producere pentru glandele salivare minore linguale este foarte importantă, în special pentru speciile folosite frecvent ca model experimental, precum șobolanii Wistar.

Cuvinte cheie: șobolan, glanda von Ebner, glanda Weber

Download PDF

Miruna Andreea BUIUC
Carmen SOLCAN
G. SOLCAN

ABSTRACT

Hypothyroidism has complex etiopathogenesis and results in decreased basal metabolism, disturbance of mineral metabolism, myxoedema, and nervous and reproductive disorders. A common clinical manifestation in dogs is symmetrical, bilateral alopecia. We report two cases of endocrine alopecia in goats due to primary hypothyroidism. Histological lesions of the skin were suggestive, consisting of myxoedema, atrophy of hair follicles, and moderate parakeratosis. Confirmation of the diagnosis was made by serum T4 assay, with values of 1.5 μg/dl and 2.3 μg/dl, respectively, compared to the normal range of 3.3-7.0 μg/dl. The occurrence of suggestive manifestations in hypothyroidism endemic areas should alarm farmers to take prompt prophylactic measures to supplement iodine in the ration or the lick salt. Concomitant selenium supplementation is very useful.

Keywords: hypothyroidism, goats, endocrine alopecia, histology

REZUMAT

Hipotiroidismul are etiopatogeneză complexă și se traduce prin scăderea metabolismului bazal, perturbarea metabolismului mineral, mixedem, tulburări nervoase și de reproducție. O manifestare clinică frecventă la câini este alopecia simetrică, bilaterală. Semnalăm două cazuri de alopecie endocrină la capre, datorată hipotiroidismului primar. Leziunile histologice ale pielii au fost sugestive, constând în: mixedem, atrofia foliculilor piloși, paracheratoză moderată. Confirmarea diagnosticului s-a realizat prin dozarea T4 seric, acesta având valori de 1,5 μg/dl și respectiv 2,3 μg/dl, mai mici față de intervalul de referință normal de 3,3–7,0 μg/dl. Apariția în zonele endemice a manifestărilor caracteristice hipotiroidismului trebuie să alarmeze fermierii pentru a lua măsuri profilactice prompte de suplimentare a iodului în rație sau în sarea pentru lins. Suplimentarea concomitentă a seleniului este foarte utilă.

Cuvinte cheie: hipotiroidism, capre, alopecie endocrină, histologie

Download PDF

Ionica IANCU
Corina PASCU
Luminița COSTINAR
J. DEGI
Anca HULEA
A. GLIGOR
Ileana NICHITA
Virgilia POPA
N. CATANA
V. HERMAN

ABSTRACT

Necrosis of the femoral head has been diagnosed more frequently in broiler farms in recent years, with a variable frequency, being identified alone or in association with APEC strains, staphylococci, and enterococci. The research that is subject of the paper was the establishment of the prevalence of E coli strains isolated from broilers with necrosis of the femoral head. To carry out the research, several series of chickens were followed from the moment of the population until the age of slaughter. Bacteriological and PCR examinations were performed to elucidate the aetiology. Also, anatomopathological examinations were performed to establish the prevalence of the disease. Femoral head necrosis had a prevalence of 21.52% between 2016-2021 in the west of Romania. Unilateral necrosis recorded the highest value in 2018, 29.33%, with the lowest value being 3.45% in 2016. Bilateral necrosis recorded the highest value in 2020, respectively 20.57%, and the lowest value was recorded in 2017, respectively 2.7%. A total of 69 strains of E. coli, included in the APEC pathotype, were isolated. 40 strains of E coli were isolated from cadavers with unilateral necrosis (57.97%) and 29 strains of E. coli (42.03%) from cadavers with bilateral necrosis. The PCR test revealed the presence of avian reovirus, which confirms the existence of infection with this virus in broiler flocks.

Keywords: femoral head necrosis, reovirus, E coli

REZUMAT

Necroza capului femural a fost diagnosticată mai frecvent în fermele de pui de carne în ultimii ani, cu o frecvență variabilă, fiind identificată singură sau în asociere cu tulpini APEC, stafilococi și enterococi. Cercetarea care face obiectul lucrării a avut ca scop stabilirea prevalenței tulpinilor de E. coli izolate de la puii de carne cu necroză a capului femural. Pentru realizarea cercetării au fost urmărite mai multe serii de pui din momentul populării halei de creștere până la vârsta sacrificării. Au fost efectuate examene bacteriologice și PCR pentru elucidarea etiologiei, de asemenea au fost efectuate examene anatomopatologice pentru a stabili prevalența bolii. Necroza capului femural a avut o prevalență de 21,52% între anii 2016-2021 in vestul României. Necroza unilaterală a înregistrat cea mai mare valoare în 2018, fiind de 29,33%, cea mai mică valoare fiind de 3,45% în 2016. Necroza bilaterală a înregistrat cea mai mare valoare în 2020, respectiv 20,57%, iar cea mai mică valoare a fost înregistrată în 2017, respectiv 2,7%. Au fost izolate in total 69 de tulpini de E. coli, incluse în patotipul APEC. De la cadavrele cu necroză unilaterală au fost izolate 40 tulpini de E coli. (57,97%) și 29 tulpini de E. coli (42,03%) din cadavre cu necroză bilaterală. Testul PCR a relevat prezența reovirusului aviar, ceea ce confirmă existența infecției cu acest virus în efectivele de pui de carne.

Cuvinte cheie: necroza capului femural, reovirus, E. coli

Download PDF

Larisa SCHUSZLER
Roxana DASCĂLU
C. ZAHA
Rebeca BARNEA
B. SICOE
Al. MOISE
C. IGNA

ABSTRACT

Thermography is a fast, non-invasive, and practical investigative method with relatively few reports of its use in veterinary ophthalmology. There are numerous studies that demonstrate the influence of external factors, as well as patient-related factors on the thermogram values. Starting from the hypothesis that the ambient temperature influences the thermogram, our goal was to identify to what extent is the thermogram of the healthy eye influenced when obtained at extreme limits of ambient temperature, that are recommended by the specialized literature. Thermograms were obtained with the FLIR E50 device, in two groups of dogs with healthy eyes, under the conditions of an ambient temperature of 29ºC in group M1, and 18ºC in group M2, respectively. The additional difference of 9ºC significantly changed the ocular surface thermography values, with an increase between 2.4% and 4.06% in different corneal regions. The temperature of the ocular surface of a healthy eye is closer to the intrarectal temperature when thermography was performed at a higher ambient temperature.

Keywords: thermography, eye, dog

REZUMAT

Termografia este o metodă de investigare rapidă, neinvazivă și practică însă cu relativ puține raportări ale folosirii ei în oftalmologia veterinară. Există numeroase studii care demonstrează influența factorilor externi precum și a unor factori care țin de pacient asupra valorilor termogramei. Pornind de la ipoteza că temperatura ambientală influențează termograma, ne-am propus să identificăm în ce măsură termograma ochiului sănătos este influențată în condițiile obținerii ei în limitele extreme de temperatură ambientală recomandate de literatura de specialitate. Termografiile au fost obținute cu aparatul FLIR E50 la două loturi de câini cu ochi sănătoși în condițiile unei temperaturi ambientale de 29ºC, lot M1, respectiv 18ºC, lot M2. Diferența în plus de 9ºC a modificat semnificativ valorile termografiei suprafeței oculare, cu o creștere între 2,4% până la 4,06% a diferitelor porțiuni corneene. Temperatura suprafeței oculare a unui ochi sănătos este mai apropiată de temperatura intrarectală în condițiile termografiei realizate la o temperatură ambientală mai mare.

Cuvinte cheie: termograma, ochi, câine

Download PDF

Corina PASCU
Luminița COSTINAR
V. HERMAN

ABSTRACT

Infectious pleuropneumonia is of major economic importance, primarily because of mortality losses which, in the most susceptible age groups, can reach 60-70% in the first year after onset. Morbidity ranges from 8.5 to 40%, rising to 100% if no treatment is instituted. What severely affects the profitability of the farm is that in the first phase, mainly the most beautiful fatlings or even adults die. In addition to losses due to mortality, there are also losses due to lack of weight gain in pigs with chronic forms and clinically cured pigs with lung sequelae. Medication to control the disease involves other, not insignificant, costs. In general, A. pleuropneumoniae is sensitive to a wide range of antimicrobials, especially chloramphenicol (florfenicol), some macrolides (tilmicosin), and quinolone (enrofloxacin and tiamulin). Overuse of antibiotics has led over time to the emergence of resistance, a phenomenon recognized worldwide. The most commonly used antibiotics for the treatment of respiratory diseases in pigs have been penicillin and tetracyclines, which is why the proportion of strains resistant to these antibiotics has risen sharply in recent years. They should only be recommended if sensitivity tests recommend them. An increase in the frequency of resistance to several antibiotics has been described in several countries, in particular to ampicillin, fluoroquinolone, and tetracyclines. In this context, the present study aimed to establish and evaluate the antimicrobial susceptibility and resistance profile of A. pleuropneumoniae strains, as well as to evaluate the antimicrobial behaviour of this bacterium over 5 years, comparing the results of this work with the results previously obtained by the Infectious Diseases group of the Faculty of Veterinary Medicine Timisoara.

Keywords: A. pleuropneumoniae strains, antimicrobials, resistance

REZUMAT

Pleuropneumonia infecțioasă a porcului are o importanță economică majoră, în primul rând datorită pierderilor prin mortalitate care, la categoriile de vârstă cele mai susceptibile, pot să ajungă la 60-70% în primul an de la apariție. Morbiditatea variază între 8,5 și 40%, ajungând chiar la 100% în cazul în care nu este instituit un tratament. Ceea ce afectează foarte serios rentabilitatea fermei, este faptul că în prima fază mor mai ales grăsunii cei mai frumoși sau chiar adulții. La pierderile prin mortalitate se adaugă pierderile prin nerealizarea sporului în greutate la porcii cu forme cronice și la porcii vindecați clinic, dar cu sechele pulmonare. Medicația pentru combaterea bolii implică alte cheltuieli, deloc neglijabile. În general, A. pleuropneumoniae este sensibil la o gamă largă de antimicrobiene, în special la cloramfenicoli (florfenicol), unele macrolide (tilmicozin) și quinolone (enrofloxacin și la tiamulin). Folosirea abuzivă a antibioticelor a condus în timp la apariția fenomenului de rezistență, fenomen care este recunoscut în toată lumea. Cele mai frecvent utilizate antibiotice pentru tratamentul bolilor respiratorii la porc au fost penicilinele și tetraciclinele, motiv pentru care ponderea tulpinilor rezistente la aceste antibiotice a crescut foarte mult în ultimii ani. Ele ar trebui recomandate doar în cazul în care testele de sensibilitate le recomandă. O creștere a frecvenței rezistenței față de mai multe antibiotice, în special față de ampicilină, floroquinolone, tetracicline a fost descrisă în mai multe țări. În acest context, scopul cercetărilor prezentului studiu a fost de a stabili și de a evalua profilul de sensibilitate și de rezistență la antimicrobiene al tulpinilor de A. pleuropneumoniae, precum și acela de a evalua comportamentul acestei bacterii față de antimicrobiene pe parcursul a 5 ani, comparând rezultatele acestei lucrări cu rezultatele obținute în anii anteriori.

Cuvinte cheie: tulpini de A. pleuropneumoniae, rezistență antimicrobiană, comportament

Download PDF

Aurélie BASTIDE D’IZARD
Adriana GYÖRKE
Viorica MIRCEAN
Adela PINTEA
Ildiko HALMAGYI
R. LĂCĂTUȘ
Loredana OLAR
S. M. MÂRZA
R.C. PURDOIU
Mariana TĂTARU
Olivia PETRESCU
I. PAPUC

ABSTRACT

In order to ensure the welfare of captive primates, zoos should ensure optimal environmental conditions for the development of normal species behaviours, assess health, and avoid stress-generating factors. Gastrointestinal parasitic infections can have a direct influence on the health of primates, zookeepers, and visitors. The aim of this study was to investigate by cross-sectional survey the prevalence of gastrointestinal parasites in captive primates and to find out if their presence influences the level of cortisol, considered a predictor of stress. For this, samples of fresh faeces from 77 primates of different sexes, ages, and species were collected and examined. The study was conducted between March and May 2022, and the primates came from three zoos in Romania: Oradea, Cluj-Napoca, and Târgu Mureș. Faecal samples were analysed using flotation methods, and the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to determine cortisol. The total prevalence of gastrointestinal parasites was 35,1%, and the most frequently identified parasites were Trichuris spp. (15.6%), Capillaria spp. (10.4%), and Strongyloides spp. (14.3%). Furthermore, the prevalence of different species of parasites varied depending on the age of the primates. Cortisol values ranged from 0.05 to 500 ng/ml. The concentration of cortisol had higher values in primates in which no gastrointestinal parasites were identified, the stress being caused by environmental and social factors and not by parasitism. The prevalence of gastrointestinal parasites with zoonotic potential recorded in primates is a potential risk to human health.

Keywords: primate, faeces, cortisol, endoparasites, stress

REZUMAT

Pentru a asigura bunăstarea primatelor captive, grădinile zoologice ar trebui să asigure condiții optime de mediu pentru dezvoltarea comportamentelor normale ale speciilor, să evalueze starea de sănătate și să evite factorii generatori de stres. Paraziții gastro-intestinali pot avea o influență directă asupra sănătății primatelor, a grădinii zoologice și a vizitatorilor. Scopul acestui studiu a fost de a evalua prevalența paraziților gastrointestinali la primatele captive și de a investiga influența parazitismului asupra nivelului de cortizol. Cortizolul este considerat un predictor al stresului. Studiul a fost realizat în perioada martie – mai 2022 în trei grădini zoologice din România: Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Pentru acest studiu au fost recoltate și examinate 77 probe de fecale de la primate de diferite sexe, vârste și specii. Probele de fecale au fost prelucrate prin metoda de flotație pentru identificarea paraziților gastro- intestinali și prin test imunoenzimatic (ELISA) pentru stabilirea concentrației cortizolului. Prevalența totală a paraziților gastrointestinali a fost de 35,1%. Paraziții cei mai frecvent identificați au fost Trichuris spp. (15,6 %), Capillaria spp. (10,4%) și Strongyloides spp. (14,3 %). În plus, prevalența diferitelor specii de paraziți a variat în funcție de vârsta primatelor. Valorile cortizolului au variat de la 0,05 la 500 ng/ml. Concentrația de cortizol a avut valori mai mari la primatele neinfestate cu paraziți gastrointestinali. La aceste primate stresul a fost indus de factori de mediu și sociali. Prezența paraziților gastrointestinali cu potențial zoonotic la primate reprezintă un risc pentru sănătatea umană.

Cuvinte cheie: primate, fecale, cortizol, endoparaziți, stres

Download PDF

G. PANTILIMONESCU
C. BUZEA
Agripina ŞAPCALIU
V. SAVU
Roxana ZAHARIA
D. BODESCU
Dana TĂPĂLOAGĂ
Ion RĂDOI

ABSTRACT

Honey is a concentrated product in which, certain environmental contaminants such as 137Caesium (Cs) and 134Cs radionuclides can appear naturally, caused by reducing the water content of flower nectar. Cs is an environmental contaminant, a fission product with a long lifespan(radioactive half-life of 30 years) dispersed globally as a result of atmospheric nuclear weapons testing in the mid-20th century. The hive products are considered of animal origin, and the determination of the radioactive contamination degree is subject to current legislation. In order to determine the degree of radioactive contamination of animal-origin foodstuffs, namely the determination of 137Cs and 134Cs radionuclides in samples collected from hives (honey and pollen), were analysed by Gamma spectrophotometry with an HPGe detector at a reference laboratory in Romania (IISPV Bucharest). Results obtained in the radionucli- des analysis of 137Cs and 134Cs in honey and pollen from 10 counties in Romania were all below the limit of the specific detectable activity. Specific detectable activity analysis results show that the combined radioactivity of 137Cs and 134Cs had values between <4.22 - <9.47 Bq/kg in honey, and between <6.54 - <8.40 Bq/kg in pollen, compared to the level allowed by legislation which is up to 600 Bq/kg. Radioactivity does not pose a danger to humans from the consumption of honey, but the cu- mulative bee consumption of 137Cs and 134Cs from honey and pollen can shorten their life and lead to depopulation, especially during over-wintering.Based on the produced honey, bees have been proven to be a useful indicator of air pollutants and modern pollution hotspots.

Keywords: radionuclide, 137Cs, 134Cs, honey, pollen

REZUMAT

Mierea este un produs concentrat care prin reducerea conținutului în apă al nectarului provenit din flori, poate concentra în mod natural și pe unii contaminanți din mediu precum radionuclizii de 137Cesiu (Cs) și 134Cs. Cs este un contaminant al mediului, un produs de fisiune cu durată lungă de viață (timp de înjumătățire radioactivă de 30 de ani) dispersat la nivel global ca rezultat al testării armelor nucleare atmosferice de la mijlocul secolului XX. Produsele stupului sunt considerate produse de origine animală, iar pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă sunt supuse legislației actuale. În vederea determinării gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine animală, respectiv de- terminarea radionuclizilor de 137Cs și 134Cs din probe provenite din stupi (miere și polen), au fost efectuate analize prin spectrofotometrie gamma cu detector HPGe la un laborator de referință din România (IISPV București). Rezultatele obținute la analiza pentru radionuclizi de 137Cs și 134Cs în miere și polen din 10 județe din România s-au situat toate sub limita activității specifice detectabile. Analiza rezultatelor activității specifice detectabile arată că radioactivitate cumulată de 137Cs și 134Cs a prezentat valori cuprinse între < 4,22 – < 9,47 Bq/kg la miere, și între < 6,54 – < 8,40 Bq/kg la polen, față de nivelul permis de legislația în vigoare de până la 600 Bq/kg. Radioactivitatea nu prezintă un pericol pentru oameni în urma consumului de miere, dar consumul cumulat de 137Cs și 134Cs prin miere și polen de către albine poate duce la scurtarea vieții albinelor și la depopulări în special în sezonul inactiv. Albinele, prin mierea produsă, sunt un indicator util al contaminanților din atmosferă și de identificare a „punctelor fierbinți” de poluare modernă.

Cuvinte cheie: radionuclizi, 137Cs, 134Cs, miere, polen

Download PDF

C. HULEA
M. PENTEA
Crina L. MOȘNEANG
Eugenia DUMITRESCU
F. MUSELIN
A.O. DOMA
R.T. CRISTINA

ABSTRACT

Data from the literature emphasize the importance of measuring bioelectricity in the case of acupuncture points, the values o btained can be associated with the effectiveness of the treatment in numerous osteoarticular and muscular pathologies in humans and animals. In the present study, the biophysical evaluation of acupuncture points was followed, on three groups (n = 5) of dogs, specific acupuncture points in TCM, respectively the pairs: BL22-23, BL24- 25, BL26-27, GV3 (a,b), and GV4-5, following dry acupuncture stimulation and allopathic treatment with a definite diagnosis of spondylosis deformans. Group A (Acupuncture) was treated with acupuncture only, daily for 14 days, in sessions of 30 minutes/treatment. In the case of group M (Meloxicam), treatments with a dose of 0.2 mg × kg.bw-1 were applied for seven consecutive days, and group C (Control) was not treated but only observed and measured. Electrical measurements, on days 0, 2, 7, and 14, respectively, after treatments, of a passive parameter (electrical resistance) and an active one (potential difference between two acupuncture points) were made using a digital multimeter (Sanwa, Japan). The results revealed the effectiveness of acupuncture as a means of spondylosis deformans treatment in dogs.

Keywords: acupoints, biophysical features, dog, spondylosis deformans

REZUMAT

Datele din literatură accentuează importanța măsurării bioelectricității în cazul punctelor de acupunctură, valorile obținute putând fi asociată cu eficiența tratamentului în numeroase patologii osteoarticulare și musculare la om și animale. In prezentul studiu s-a urmărit evaluarea biofizică a punctelor de acupunctură, pe trei loturi (n = 5) de câini, acupuncte specifice în MTC,respectiv perechile: BL22-23, BL24-25, BL26- 27, GV3 (a,b), și GV4-5, consecutiv stimulării prin acupunctură uscată și tratament alopatic cu diagnostic cert de spondiloză deformantă. Lotul A (Acupunctură) a fost tratat doar prin acupunctura, zilnic pentru 14 zile, în ședințe de 30 de minute/tratament. In cazul lotului M (Meloxicam) s-au aplicat tratamente cu doza 0.2 mg × kg.bw-1 timp de șapte zile succesiv iar lotul C (Control) nu a fost tratat ci doar observat și măsurat. Măsurătorile electrice, în zilele 0, 2, 7, și respectiv 14, după tratamente, a unui parametru pasiv (rezistența electrică) și a unuia activ (diferența de potențial între două acupuncte) s-a realizat folosind un multimetru digital (Sanwa, Japan). Rezultatele au relevat eficiența acupuncturii ca mijloc de tratament în spondiloza deformantă la câine.

Cuvinte cheie: acupuncte, caracteristici biofizice, câine, spondiloza deformantă

Download PDF

Luminița COSTINAR
V. HERMAN
Tania PÎRJAN
Corina PASCU

ABSTRACT

In recent years, more than 2,500 strains of highly pathogenic avian influenza (HPAI) have been detected in the European Union and the United Kingdom, in domestic poultry, wild birds, and captive birds. Most outbreaks have been declared in France, where two clusters have been identified until October 2021, followed by Italy, Hungary, and Poland. Losses in these countries have been huge, with more than 17.5 million birds culled and their carcasses destroyed. Most of the virus strains detected in wild birds were isolated in western and some northern European countries. These strains belong to influenza virus type A and subtype H5, indicating an increased risk of transmission to domestic poultry on commercial farms. The three outbreaks that have evolved so far in our country (2016-2017, 2021- 2021, and 2022) have affected commercial farms all over the country, causing considerable losses. As in other countries, in Romania, non-compliance with biosecurity measures on farms and trade in birds from areas where avian influenza was evolving was the main causes and sources of infection. The information published on the ANSVSA website, presented in the form of press releases on the avian influenza situation in Romania, was used for this study. Data taken from Romania’s reports to the OIE and data recorded in WAHID (World Animal Health Information Database) include information on the occurrence of new outbreaks of highly pathogenic avian influenza type A in the period 2016- 2022. No outbreaks have been reported in Romania before 2016. The dynamics of new avian influenza outbreaks, the virus subtype identified, and the incidence of infections in domestic and wild birds were followed.

Keywords: highly pathogenic avian Influenza A virus (HPAI), poultry, Romania

REZUMAT

În ultimii ani au fost detectate peste 2500 de tulpini de virus înalt patogene (HPAI) în țările Uniunii Europene și în Marea Britanie, la păsări domestice, dar și la păsări sălbatice sau păsări în captivitate. Cele trei epidemii care au evoluat până în prezent la noi în țară (2016-2017, 2021-2021 și 2022) au afectat exploatații comerciale din toată țara, producând pierderi considerabile. La fel ca și în alte țări, și în România, nerespectarea măsurilor de biosecuritate în ferme, comerțul cu păsări provenite din zonele în care evolua influența aviară, au fost principalele cauze și surse de infecție. Acest lucru necesită rapiditate în implementarea unor strategii adecvate și durabile de atenuare a HPAI, cum ar fi biosecuritatea adecvată, elaborarea de măsuri, planuri de supraveghere și măsuri de depistare timpurie în diferitele sisteme de producție a păsărilor. Pentru realizarea acestui studiu au fost folosite informații publicate pe website-ul ANSVSA, informații prezentate sub forma unor comunicate de presă referitoare la situația gripei aviare în România. Datele preluate din rapoartele României la OIE (World Organisation for Animal Health) și datele înregistrate în WAHID (World Animal Health Information Database) cuprind informații referitoare la focare noi de infecții cu virusul gripei aviare tipul A înalt patogen în perioada cuprinsă între 2016 și 2022. Înainte de 2016 nu au fost declarate focare de boală în România.

Cuvinte cheie: virusul gripei aviare tipul A înalt patogen, infecții, păsări, România

Download PDF

Otilia BULMEZ
C.P. PEȘTEAN
Denisa BUNGĂRDEAN
A.F. LUPȘAN
Mirela Alexandra RUS
Zsofia DARADICS
Daiana Cristina Maria OCMAN
I.A MORAR

ABSTRACT

Nephrosplenic entrapment is a pathology commonly found as part of the gastrointestinal colic syndrome in horses. Within different populations of horses, there are certain individuals more prone to develop nephrosplenic entrapment. This individual predisposition is based on several factors, among which of interest to this study is the anatomical variability of the nephrosplenic space. The aim of this study was to identify, in a population of six horses directed towards slaughter, certain factors that determine the different morphology of the nephrosplenic ligament and nephrosplenic space between individuals. The horses were weighed individually, and after slaughter, from each horse, the spleen and the left kidney were harvested in block, reunited by the nephrosplenic ligament. Measurements were made of the length of the base of the spleen, the length and width of the left kidney, the length and width of the nephrosplenic ligament, the length of the ligament insertion on the spleen and the depth of the nephrosplenic space. Thus, this study was aimed at identifying the existence or absence of a relationship of interdependence between the body weight, the weight of the spleen, the weight of the left kidney, the length of the spleen base, the length of the left kidney, the length of the insertion of the nephrosplenic ligament on the spleen, on the one hand and the length of the nephrosplenic ligament, the width of the nephrosplenic ligament and the depth of the nephrosplenic space, on the other hand. Following the statistical processing of the data obtained, using Pearson`s correlation coefficient, a positive correlation was observed between the length of the nephrosplenic ligament and the following factors: the weight of the spleen, the weight of the left kidney, the length of the base of the spleen and the length of the left kidney. There is a negative correlation between the width of the nephrosplenic ligament and all the factors to which it has been reported, namely, the weight of the spleen, the weight of the left kidney, the length of the left kidney and the length of the ligament insertion on the spleen. Between the depth of the nephrosplenic space and the weight of the horse, the weight of the spleen and the length of the base of the spleen, the results show a weak correlation between the variable.

Keywords: horse, colic, nephrosplenic entrapment, nephrosplenic ligament, spleen

REZUMAT

Încarcerarea nefrosplenică este o patologie frecvent întâlnită ca parte a sindromului de colică gastrointestinală la cabaline. În cadrul diferitelor populații de cai, există anumiți indivizi mai predispuși la apariția încarcerării nefrosplenice. Această predispoziție individuală este pusă pe baza mai multor factori, dintre care de interes pentru acest studiu este variabilitatea anatomică a spațiului nefrosplenic. Scopul acestui studiu a fost identificarea, într-o populație de șase cai direcționați înspre abatorizare, a unor factori care determină morfologia diferită a ligamentului nefrosplenic și spațiului nefrosplenic între indivizi. Caii au fost cântăriți individual, iar după sacrificare, de la fiecare cal s-au recoltat în bloc splina și rinichiul stâng, reunite prin ligamentul nefrosplenic. S-au efectuat măsurători ale lungimii bazei splinei, lungimii și lățimii rinichiului stâng, lungimii și lățimii ligamentului nefrosplenic, lungimea inserției ligamentului pe splină și ale adâncimii spațiului nefrosplenic. Astfel, s-a urmărit identificarea existenței sau absenței unei relații de interdependență între greutatea corporală, greutatea splinei, greutatea rinichiului stâng, lungimea bazei splinei, lungimea rinichiului stâng, lungimea inserției ligamentului nefrosplenic pe splină, pe de o parte și lungimea ligamentului nefrosplenic, lățimea ligamentului nefrosplenic și adâncimea spațiului nefrosplenic, pe de altă parte. În urma prelucrării statistice a datelor obținute, utilizând coeficientul de corelație al lui Pearson (R), s-a observant o corelație pozitivă între lungimea ligamentului nefrosplenic și următorii factori: greutatea splinei, greutatea rinchiului stâng, lungimea bazei splinei și lungimea rinichiului stâng. Există o corelație negativă între lățimea ligamentului nefrosplenic și toți factorii la care s-a raportat aceasta, și anume, greutatea splinei, greutatea rinichiului stâng, lungimea rinichiului stâng și lungimea inserției ligamentului pe splină. Între adâncimea spațiului nefrosplenic și greutatea cailor, greutatea splinei și lungimea bazei spline s-a obținut o corelație slabă între variabile.

Cuvinte cheie: cal, colică, încarcerare nefrosplenică, ligament nefrosplenic, splină

Download PDF

Reviewed by: G. SOLCAN

ABSTRACT

Treatise on Veterinary Ethology and Etopathology (Publishing House Printech, Bucharest, Romania, 2022) is a book written in Romanian under the coordination of Prof. Iuliana CODREANU, DVM, PhD, habil. Dr., and with the following authors: Prof. Mario Codreanu, DVM, Ph.D., habil. Dr., Assoc. Prof. Niculae Tudor, DVM, Ph.D., Assist. Prof. Simona Nicolae, DVM, Ph.D., Adrian Bîlbă, DVM, Ph.D., Assist.Prof. Alexandra Cristian, DVM, Ph.D. This book appeared in Romania as a necessity of the veterinary medical training process both for students and for the continuous training of veterinarian practitioners.
Ethology and Etopathology is a very valuable scientific treatise. The bibliography at the end of each chapter includes references from the authors’ research experience. The work is illustrated with numerous colour figures, designed to facilitate reading. We believe that the book is useful not only to specialists and students concerned with animal husbandry and pathology, but also to the general public who love animals. We congratulate the collective of authors and wish them many future editions.