Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Dogs injury patterns in fatal road accidents (brain lacerations and subsequent intracerebral hematoma; liver rupture and subsequent hematoma) (Fig. 1–4, p. 8 )

Download PDF

A.C. STOIAN
Iulia-Alexandra POPA
Emilia CIOBOTARU-PÎRVU
G. PREDOI

ABSTRACT

Road traffic accidents represent a significant cause of death in dogs and may lead to tissue disruption, organ dysfunction and cellular damage. The present study included 66 dogs, which were divided in two groups according to the location of the accident. The subdivision was made in order to observe the injury patterns depending on the legal speed of the vehicles in the urban (group 1) and extra-urban roads (group 2). Most cases were represented by adult, crossbreed, medium size, female dogs. Regarding the temporal distribution of cases, the results showed an upward trend in the summer months for the urban group and in the winter months for the extra-urban group. In group 1, most fatal lesions were located in the cranial region and in group 2 the lesions were predominantly located in the abdominal caudal region. Pulmonary ruptures were frequently associated with rib fractures, while bladder ruptures were consistently linked to pelvic fractures. In group 1, the main lesions were brain haemorrhage (42.85%) and pulmonary contusions (39.29%). In group 2, the lesions of abdominal cavity included hepatic (60.50%), splenic (10.52%), intestinal (7.89%), gastric (5.26%) and renal (5.26%) ruptures. Rib fractures and fragmentation of solid organs were associated with high-speed collisions. Despite serious injuries of cavities and organs, a low presence of skin lesions (28.78%) were observed.

Keywords: roadkill, road traffic accident, blunt force trauma, veterinary forensic science, dog

REZUMAT

Accidentele rutiere reprezintă o cauză semnificativă de deces la câini și pot duce la afectarea țesuturilor, disfuncții ale organelor și leziuni celulare. Prezentul studiu a inclus 66 de câini, care au fost împărțiți în două grupuri în funcție de locul accidentului. Subdivizarea a fost făcută pentru a observa tablourile lezionale în funcție de viteza legală de deplasare a vehiculelor pe drumurile din localități (lotul 1) și din afara localităților (lotul 2). Majoritatea cazurilor au fost de sex femel, adulți, rasă comună și de talie medie. În ceea ce privește distribuția temporală a cazurilor, rezultatele au arătat o tendință ascendentă în lunile de vară pentru lotul ce a inclus cazurile din localități și în lunile de iarnă pentru cazurile din afara localităților. În lotul 1, cele mai multe leziuni fatale au fost localizate în regiunea craniană, iar în lotul 2 leziunile au fost localizate predominant în regiunea caudală. Rupturile pulmonare au fost frecvent asociate cu fracturile costale, iar rupturile vezicilor urinare au fost asociate cu fracturile pelvine. În lotul 1, principalele leziuni au constat în au fost hemoragii cerebrale (42,85%) și contuzii pulmonare (39,29%). În lotul 2, leziunile din cavitatea abdominală au inclus rupturi hepatice (60,50%), splenice (10,52%), intestinale (7,89%), gastrice (5,26%) și renale (5,26%). Fracturile costale și fragmentarea organelor au fost asociate cu coliziunile produse la viteză mare. Ținînd cont de incidența crescută a leziunilor grave de la nivelul cavităților și organelor, s-a observat o prezență scăzută a leziunilor cutanate (28,78%).

Cuvinte cheie: ucidere rutieră, accident rutier, traumatism cu contondente, criminalistică veterinară, câine

Download PDF

Mădălina Elena HENEA
G. SOLCAN

ABSTRACT

Veterinary physiotherapy is a rapidly developing field, because of aspects such as increased owner awareness and demand. Diagnostic and therapeutic technological advancements have resulted in more complex and integrated management of companion animals, as well as general advances in animal longevity. Despite these visible advances, medicine in general faces many cases in which it needs adaptation to assure patients’ treatment success. This paper aims to present the case of two blind dogs with spondylosis deformans that underwent physiotherapy and how the therapy was adapted.

Keywords: dog, blindness, spondylosis deformans, physiotherapy

REZUMAT

Fizioterapia veterinară este un domeniu în plină dezvoltare, datorită unor aspecte precum creșterea gradului de conștientizare și a cererii proprietarilor. Progresele tehnologice în diagnostic și terapie au dus la un management mai complex și mai integrat al animalelor de companie, precum și la progrese în ceea ce privește longevitatea animalelor. În ciuda acestor progrese vizibile, medicina, în general, se confruntă cu multe cazuri în care trebuie să se adapteze pentru a asigura pacienților succesul tratamentului. Această lucrare își propune să prezinte cazul a doi câini orbi cu spondiloză deformantă care au fost supuși la fizioterapie și modul în care au fost adaptate metodele de terapie.

Cuvinte cheie: câine, orbire, spondiloză deformantă, fizioterapie

Download PDF

V. BOGHIAN

ABSTRACT

The clinical diagnostic elements in the intestinal spasm in the equine species were the presence of intestinal noises (they did not decrease in number and intensity or disappear; on the contrary, they were at the upper limit of the average reference values or even more, on average 15/min.), the presence of defecation (it did not decrease or cease as in the other types of colic), and without changes in the volume of the abdominal cavity. The painful manifestations and colic dynamics in the intestinal spasm were different depending on its location. The spasm produced on the small intestine has been clinically expressed by serious colic (painful, long-lasting crises of about 6-10 min, interrupted by short periods of calm) and the colic debut was suddenly and gradually decreased in intensity after 12-18 hours. The spasm produced on the wholesale intestine has been clinically expressed by a slight colic (less intense, short-lasting painful seizures, interrupted by long periods of calming of about 15-20 min), with a slight debut, gradually increasing in intensity and then decreasing after 18-20 hours of development. At the hematological examination, lower values were obtained compared to the mean reference only of mean erythrocyte hemoglobin (HEM=12.8 pg) and mean erythrocyte hemoglobin concentration (CHEM=29.5 g/dl) which indicates normocytic hypochromic deficiency anemia. The values of the biochemical parameters of the hepatic and renal profile, the glycemia weren’t altered. This shows the evolution of true colic, with painful manifestations initiated at the level of the post-diaphragmatic digestive tract, without affecting the functions of the liver or kidney, in which case we would have spoken of false colic.

Keywords: horse, intestinal spasm, colic

REZUMAT

Elementele de diagnostic clinic în spasmul intestinal la cabaline au fost prezența zgomotelor intestinale (acestea nu au diminuat ca număr și intensitate și nici nu au dispărut; dimpotrivă au fost la limita superioară a valorilor medii de referință sau chiar mai multe, în medie 15/min.), prezența defecării (aceasta nu a diminuat sau încetat ca în celelalte tipuri de colică) și fără modificări de volum ale cavității abdominale. Manifestările dureroase și dinamica colicii în spasmul intestinal au fost diferite în funcție de localizarea acestuia. Spasmul produs pe intestinul subțire s-a exprimat clinic printr-o colică gravă (crize dureroase intense, lungi ca durată, de aproximativ 6-10 min., întrerupte de scurte perioade de acalmie) iar debutul colicii a fost brusc după care a scăzut treptat în intensitate după 12-18 ore. Spasmul produs pe intestinul gros s-a exprimat clinic printr-o colică ușoară (crize dureroase mai reduse ca intensitate, scurte ca durată, întrerupte de lungi perioade de acalmie, de aproximativ 15-20 min.), cu debut șters, crescând treptat în intensitate și apoi diminuând după 18-20 de ore de evoluție. La examenul hematologic sau obținut valori mai mici comparativ cu cele medii de referință doar ale hemoglobinei eritrocitare medii (HEM=12,8 pg) și concentrației în hemoglobină eritrocitară medie (CHEM=29,5 g/dl), ceea ce indică o anemie carențială hipocromă normocitară. Valorile parametrilor biochimici ai profilului hepatic și renal nu au fost modificați, și nici glicemia, ceea ce arată evoluția unei colici adevărate, cu punct de plecare a manifestărilor dureroase la nivelul tubului digestiv postdiafragmatic, fără afectarea funcțiilor ficatului sau rinichiului, situație în care am fi vorbit de o colică falsă.

Cuvinte cheie: cal, spasm intestinal, colică

Download PDF

L.I. ISPAS
I. GÂRJOABĂ
C. DRĂGUȘANU
N. TUDOR
C. VLĂGIOIU

ABSTRACT

Spinal cord compression syndrome with paraplegia due to spinal disc herniation is a common problem in dogs. The T12-T13 intervertebral disc herniation with paraplegia is often recorded in the small and agile dog breeds. Spontaneous intervertebral disc herniation includes congenital defects of some dog breeds due to a weakening of the column in this body region between T10-L3 – and due to these dogs’ lifestyles like jumping on different surfaces and walking on stairs. The imaging confirmation of a herniated disc such as computed tomography or MRI before surgery is essential. In this case, we had confirmation of the diagnosis of T12-T13 herniated disc by the result of the computer tomography. The T12-T13 hemilaminectomy is performed on a single side of the vertebral column to modify the regional anatomy and stability as less as possible with very good results and fast recovery.

Keywords: paraplegia, dog, hemilaminectomy, disc herniation

REZUMAT

Sindromul de compresie a măduvei spinării cu paraplegie din cauza herniei de disc este o problemă frecventă la câini. Hernia de disc intervertebral T12-T13 cu paraplegie este descrisă frecvent la rasele de câini mici și agile. Hernia de disc intervertebral spontană poate evolua ca defect congenital la unele rase de câini, din cauza slăbirii coloanei vertebrale la nivelul vertebrelor T10-L3 și datorită stilului de viață al acestor câini precum săritul pe diferite suprafețe și mersul pe scări. Confirmarea imagistică a unei hernie de disc, cum ar fi tomografia computerizată sau RMN, înainte de operație, este esențială. În acest caz am avut confirmarea diagnosticului de hernie de disc T12-T13 prin rezultatul computer-tomografiei. Hemilaminectomia T12-T13 se efectuează pe o singură parte a coloanei vertebrale pentru a modifica cât mai puțin anatomia regională și stabilitatea, cu rezultate foarte bune și recuperare rapidă.

Cuvinte cheie: paraplegie, câine, hemilaminectomie, hernie de disc

Download PDF

C.T. COVAȘĂ

ABSTRACT

In wild mammals, the morphology of salivary glands is less known. Our observations were focused on macroscopic salivary glands (parotid, mandibular, sublingual, and buccal glands) of wild boar in order to reveal the particular aspects. The glands were studied on a head of a young (1.5-2 years old) wild boar (Sus scrofa) by dissection. It was found that all the macroscopic salivary glands in this species are well developed, more than in domestic pigs, but with a similar shape. For the parotid gland was remarked its thickness, an evident lobulation and a dark colour. The mandibular and sublingual glands are also well developed, existing both monostomatic and polystomatic glands, the polystomatic one being more developed than the monostomatic one. The sublingual glands have a very dark colour. The buccal glands are also dark, both dorsal and ventral groups being well represented. Regarding the path of the major salivary ducts, no significant peculiarities were observed. The researchers highlighted the higher importance of the salivary gland for digestion in this species due to their large development.

Keywords: salivary glands, peculiarities, wild boar

REZUMAT

La mamiferele sălbatice, morfologia glandelor salivare este puțin cunoscută. Observațiile acestui studiu s-au îndreptat asupra glandelor salivare macroscopice (glanda parotidă, glanda mandibulară, glandele sublinguale și glandele bucale) la mistreț, având ca obiectiv evidențierea aspectelor particulare. Astfel, glandele salivare au fost studiate pe un cap de mistreț, un exemplar tânăr (1,5-2 ani), prin disecție. S-a putut remarca că toate glandele salivare macroscopice la această specie sunt bine dezvoltate, mai mult decât în cazul porcului domestic, dar cu o morfologie asemănătoare. Analizând glanda parotidă, s-a constatat o grosime considerabilă, o lobulație evidentă și o culoare mai închisă. Glandele mandibulară și sublinguale sunt de asemenea dezvoltate, existând atât glanda sublinguală monostomatică, cât și cea polistomatică, aceasta din urmă fiind mai masivă. Glandele sublinguale prezintă o culoare foarte închisă. În mod similar, glandele bucale sunt închise la culoare, ambele grupe, glandele bucale dorsale și ventrale fiind bine reprezentate. În ceea ce privește traseul canalelor glandelor salivare majore, nu s-au observat particularități semnificative. Investigațiile efectuate relevă importanța crescută a glandelor salivare în procesul de digestive la mistreț, datorită dezvoltării largi a acestora.

Cuvinte cheie: glande salivare, particularități, mistreț

Download PDF

O. MIHELIS
I. DUMITRESCU
C. BELU
Sorina-Andreea MIHAI
A. MANOLESCU
G. PREDOI

ABSTRACT

The evolutionary process of mammals has led to important phenotypic changes as a result of their adaptation to the living environment. The most remarkable were due to the specialization of the limbs and consisted of the numerical reduction of the digits. The simplification of the free limb extremity also resulted in the remodeling of vascular and nervous structures. In our paper we approached the study of the venous system of the distal region of the pelvic limb in equines, a species in which digital reduction was maximal. Following the study carried out on pelvic limbs from ten adult animals, used in the Anatomy Laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest, we followed in detail the anatomy of the venous system, in particular the description of individual variants. The results confirmed that there are also unusual aspects such as individual variations in the way the plantar veins detach from the deep metatarsal arch or the way some superficial veins (medial saphenous vein) discharge. We have taken into account the use of the N.A.V – 2017 recommended terminology in writing the descriptions.

Keywords: horse, vascularisation, pelvic limbs, veins

REZUMAT

Procesul de evoluție al mamiferelor a dus la modificări fenotipice importante, urmare a adaptării acestora la mediul de viață. Cele mai remarcabile s-au datorat specializării membrelor și au constat în reducția numerică a degetelor. Simplificarea extremității libere a membrelor a determinat și o remodelare a structurilor vasculare și nervoase. În lucrarea noastră am abordat studiul sistemului venos al regiunii distale a membrului pelvin la ecvine, specie la care reducția digitală a fost maximă. În urma studiului realizat pe membrele pelvine provenite de la zece exemplare, utilizate în cadrul laboratorului de Anatomie a Facultății de Medicină Veterinară București, am urmărit în detaliu anatomia sistemului venos în special descrierea variantelor individuale. Rezultatele au confirmat că există și aspecte inedite precum variații individuale în modul de desprindere al venelor plantare din arcul profund metatarsian sau al modului de descărcare a unor vene superficiale (vena safenă medială). Am ținut cont de folosire terminologiei recomandate de N.A.V – 2017 în redactarea descrierilor.

Cuvinte cheie: cal, vascularizație, membre pelvine, vene

Download PDF

S.M. MÂRZA
C.I. VOICULEȚ
Adela DĂESCU
Mariana TĂTARU
R.C. PURDOIU
I. PAPUC
Vlăduţa Mărioara LUPĂU
D.S. DAN
M. MIHAIU

ABSTRACT

Besides modern methods based on chemical treatment, which included the use of acids such as propionic acid or sorbic acid and its salts to limit the growth of fungi and bacteria, some traditional methods of cheese preservation, such as salting and freezing, are still used nowadays. The goal of this study was to compare fresh cheese and cheese preserved by salting and freezing from a physicochemical, microbiological, and organoleptic point of view. In this study, the cheese types were obtained from milk from two different breeds: Romanian Bălțata and Red Holstein. Physicochemical examinations determined the water content, dry matter, fat, protein, peroxide value, and the microbiological examination analysed the presence or absence of E. coli bacteria. The study’s results indicated that both kinds of cheese had similar compositional values, and the microbiological examination revealed the presence of E. coli in both cheeses, with an excess of its value only in fresh cottage cheese from Red Holstein cows. The microbial activity in both varieties of cheese disappeared after 3 months of preservation, both in the case of preservation by freezing and salting. According to the organoleptic examination of the two types of cheese, the respondents preferred the cheese made from Romanian Bălțata cow milk.

Keywords: cheese, preservation, freezing, organoleptic qualities, salting

REZUMAT

Pe lângă metodele moderne bazate pe tratament chimic, ce presupune utilizarea unor acizi, precum acidul propionic sau acidul sorbic și sărurile sale, cu efect de inhibare a creșterii ciupercilor și bacteriilor, astăzi sunt utilizate și unele metode tradiționale de conservare a brânzeturilor, și anume sărarea și congelarea. Scopul acestui studiu a fost de a compara din punct de vedere fizico-chimic, microbiologic și organoleptic brânza proaspătă și brânza conservată prin sărare și congelare. Tipurile de brânză luate în studiu au fost obținute din lapte de vacă de la două rase diferite: Bălțata Românească, respectiv Red Holstein. Prin examenele fizico- chimice s-a determinat cantitatea de apă, substanța uscată, grăsimea, proteina și gradul indicelui peroxid, iar prin examen microbiologic a fost analizată prezența sau absența bacteriei E. coli. Rezultatele studiului indică valori apropiate din punct de vedere compozițional la ambele sortimente de brânză, iar la examenul microbiologic a fost identificată prezența de E. coli în ambele sortimente de brânză cu o depășire a valorii acestuia doar în cazul brânzei proaspete de vacă provenită din lapte de la vacile din rasa Red Holstein. Încărcătura microbiană din ambele sortimente de brânză dispare după 3 luni de conservare, atât în cazul conservării prin congelare, cât și în cazul conservării prin sărare. Analiza organoleptică a celor două sortimente de brânză indică o preferință a respondenților față de brânza de vacă obținută din lapte de la vaci din rasa Bălțată Românească.

Cuvinte cheie: brânză, conservare, congelare, calități organoleptice, sărare

Download PDF

Maria Monica Florina MORARU
V. HERMAN
I. OPRESCU
J.T. FODOR
S. MORARIU
M. ILIE
Ana-Maria MARIN
Narcisa MEDERLE

ABSTRACT

Trichinellosis remains a cosmopolitan parasitosis, affecting mammals, birds, and humans, and in whose etiology species of the genus Trichinella are involved. In Romania, culinary traditions and customs favor the transmission of the disease, through the inadequate consumption of insufficiently prepared meat from the domestic pig or from the animals of the game (wild boar). In domestic and game animals, after slaughter, the diagnosis is established following examination of the meat, carried out by trichinoscopy and/or artificial digestion. The investigation of a number of 1364 wild boars hunted on 14 hunting grounds of Vâlcea County (Romania),in the period 2017-2019, revealed the presence of the larvae of Trichinella spp. obtained by artificial digestion in three (0.21%) of the total number of monitored animals. The human consumer and hunters should be warned of the risk of infestation, especially in situations where the meat of the hunted animals escapes veterinary control.

Keywords: wild boar, Romania, Trichinella spp., prevalence

REZUMAT

Trichineloza rămâne o parazitoză cosmopolită, care afectează mamiferele, păsările și omul și în a cărei etiologie sunt implicate specii ale genului Trichinella. În România, tradițiile și obiceiurile culinare favorizează transmiterea bolii prin consumul neadecvat de carne insuficient preparată termic provenită de la porcul domestic sau de la animalele de vânat (mistreț). La animalele domestice și de vânat, după sacrificare, diagnosticul se stabilește în urma examinării cărnii, realizat prin trichineloscopie și / sau digestie artificială. Investigarea unui număr de 1364 mistreți vânați pe 14 fonduri de vânătoare ale județului Vâlcea (România), în perioada 2017-2019, a relevat prezența larvelor de Trichinella spp. obținute prin digestie artificială la trei (0,21%) din numărul total de animale monitorizate. Consumatorul uman și vânătorii în mod deosebit trebuie atenționați asupra riscului infestării, mai ales în situațiile în care carnea animalelor vânate scapă controlului veterinar.

Cuvinte cheie: mistreț, Romania, Trichinella spp., prevalență

Download PDF

Maria Rodica GURĂU
F. OȚELEA
Dana Mihaela CREȚU
Elena NEGRU
T. IONESCU
Anca Amalia UDRIȘTE
Petruța CORNEA
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

The genetic susceptibility of goats to scrapie has been less investigated and analysed to determine the polymorphism of the PRNP gene, a polymorphism that is associated with resistance or susceptibility to scrapie in sheep. In goats, studies in the field of scrapie susceptibility have been carried out by countries with a tradition in the exploitation of this species, such as Greece, France, Italy, and Great Britain, or where the incidence of scrapie in goats is high (e.g., Cyprus). These studies have shown that allelic variation of the PRNP gene can modulate susceptibility to scrapie in goats. The present paper aims to optimize the classical method of PCR detection of the PR NP gene in goats, and SANGER sequencing of the PRNP gene to highlight the alleles of interest in three goats breeds in Romania: Carpathian breed, Banat White, and French Alpine breed. PureLink Genomic DNA Kit was used for DNA extraction from blood samples and hair follicles. The amplification kit used was Amplitaq Gold 360- DNA Polymerase-250U kit (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems,US).The sequencing reactions were done by outsourcing to a specialized company that performs Sanger Sequencing (Antisel, CEMIA). Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit v3.1 and ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems) were used for sequencing. 156 blood samples and 156 hair samples were tested by classic PCR, 50 Carpathian breed goats, 53 French Alpine breed goats, and 53 Banat White breed goats. For the blood samples, the amplification bands were very intense, which correlates with the amount of DNA. All blood and hair samples tested showed amplification bands at 1200 bp according to primers. The sequences were free of impurities which proves that the genetic material obtained from the hair with root even if it was in a smaller DNA amount was enough to obtain the PRNP gene sequence. Following these determinations, different alleles of the PRNP gene and different genotypes were obtained, which demonstrate both the high genetic sensitivity and genetic resistance to scrapie.

Keywords: goats, PRNP susceptibility, PCR

REZUMAT

Susceptibilitatea genetică a caprelor la scrapie a fost mai puțin investigată și analizată pentru a determina polimorfismul genei PRNP, un polimorfism care s-a dovedit a fi asociat cu rezistența sau susceptibilitatea la scrapie la ovine. La capre, studii în domeniul susceptibilității scrapiei au fost efectuate de țări cu tradiție în exploatarea acestei specii, precum Grecia, Franța, Italia și Marea Britanie, sau unde incidența scrapiei la capre este mare (ex. Cipru). Aceste studii au arătat că variația alelică a genei PRNP poate modula susceptibilitatea la scrapie a caprelor. Lucrarea de față își propune să optimizeze metoda clasică de detecție prin PCR a genei PRNP la capre și secvențierea SANGER a genei PRNP pentru a evidenția alelele de interes la trei rase de capre din România: rasa Carpatina, rasa Alba de Banat și rasa Alpină Franceză. PureLink Genomic DNA Kit a fost folosit pentru extractia ADN din probe de sânge și foliculi de păr cu rădăcină. Kitul Amplitaq Gold 360-DNA Polymerase-250U kit (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems, US) a fost folosit pentru amplificarea prin PCR clasic.Reacțiile de secvențiere au fost realizate prin externalizare către o firmă specializată care realizează secvențierea Sanger (Antisel, CEMIA). Kitul de secvențiere Big Dye Terminator Cycle v3.1 și ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems) au fost folosite pentru secvențiere. Aici au fost testate 156 de probe de sânge și 156 de probe de păr prin PCR clasic: 50 probe de la capre de rasă Carpatină, 53 de probe de la capre de rasă Alpină Franceză și 53 de probe de la capre de rasă Alba de Banat. Pentru probele de sânge, benzile de amplificare au fost foarte intense, ceea ce se corelează cu cantitatea de ADN. Toate probele de sânge și de păr testate au prezentat benzi de amplificare la 1200 bp conform primerilor. Rezultatele obținute au fost adecvate, secvențele au fost lipsite de impurități ceea ce demonstrează că materialul genetic obținut din părul cu rădăcină, chiar dacă a fost într-o cantitate mai mică de ADN, a fost suficient pentru a obține secvența genei PRNP. În urma acestor determinări s-au obținut diferite alele ale genei PRNP și diferite genotipuri, care demonstrează atât sensibilitatea, cât și rezistența genetică a caprelor cercetate la scrapie.

Cuvinte cheie: Capre, susceptibilitatea PRNP, PCR

Download PDF

M.A. MĂNESCU
Maria Rodica GURĂU
D. COBZARIU
Doina DANEȘ

ABSTRACT

One of the most recent diseases in Europe is that associated with Schmallenberg virus (SBV) infection. This disease is a real danger to intensively grown domestic ruminants. Thus, in a relatively short time, after SBV was identified on the border between the Netherlands and Germany, many Western European countries are launching extensive epidemiological studies to provide as accurate information as possible about the degree of the virus spreading. In Romania, there is still no definite information on the circulation of SBV, but serological screening performed in several counties in south-eastern Romania supports the exposure of domestic ruminants (cattle, sheep, and goats) to this virus or other viruses from the Simbu serogroup. The purpose of this paper is to establish the prevalence of the circulation of viruses from the Simbu group on the Romanian territory by RT-PCR. A total of 258 biological samples were collected from sheep, goats, and cattle and tested by RT-PCR method. Out of the total of 258 samples tested, only one sample tested positive for real-time RT-PCR, with a Cq of 17.9 compared to the positive control which had a Cq of 25.18. The positive test for the Schmallenberg virus came from a cow that had previously shown clinical signs associated with Schmallenberg’s suspicion and was represented by whole blood collected from Dolj. The prevalence of positive samples for Schmallenberg virus detected by RT-PCR from different biological samples is low.

Keywords: PCR, diagnostic, real-time RT-PCR, Schmallenberg virus

REZUMAT

Una dintre cele mai recente boli din Europa este cea asociată infecției cu virusul Schmallenberg (SBV). Această boală reprezintă un pericol real pentru rumegătoarele domestice crescute în sistem intensiv. Astfel, într-un timp relativ scurt, după ce SBV a fost identificat la granița dintre Țările de Jos și Germania, multe țări vest-europene lansează studii epidemiologice ample pentru a oferi informații cât mai precise despre gradul de răspândire a virusului. În România, încă nu există informații certe despre circulația SBV, dar screening-ul serologic efectuat în mai multe județe din sud-estul României sprijină expunerea rumegătoarelor domestice (bovine, ovine și caprine) la acest virus sau la alte virusuri din Simbu. serogrup. Scopul acestei lucrări este de a stabili prevalența circulației virusurilor din grupul Simbu pe teritoriul României prin RT-PCR. Un total de 258 de probe biologice au fost colectate de la oi, capre și bovine și testate prin metoda RT-PCR. Din totalul de 258 de probe testate, doar o probă a fost testată pozitiv prin RT-PCR, cu un Cq de 17,9 comparativ cu controlul pozitiv care a avut un Cq de 25,18. Testul pozitiv pentru virusul Schmallenberg a venit de la o vacă care prezentase anterior semne clinice asociate cu suspiciunea de Schmallenberg și a fost reprezentat de sânge integral recoltat de la Dolj. Prevalența probelor pozitive pentru virusul Schmallenberg detectate prin RT-PCR din diferite probe biologice este scăzută.

Cuvinte cheie: PCR, diagnostic, real-time RT-PCR, virusul Schmallenberg

Download PDF

Laura CONDOR
S.M. MÂRZA
Alina ARDELEAN
Mădălina DRAGOMIR
I. PAPUC
C. MARTONOS
R.C. PURDOIU
Mariana TĂTARU
R. CODEA
R. LĂCĂTUȘ

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the effect of dry saline aerosol on blood gas changes in horses diagnosed with equine asthma and healthy horses. We hypothesized that the positive effect of dry saline aerosol therapy as a mucolytic would lead to changes in arterial blood gases due to improved gas exchange. The analysis of the effect on respiratory efficiency and blood oxygenation was done by monitoring and interpreting PaO (arterial partial oxygen pressure), PaCO 2 2 (arterial partial CO pressure), and SaO (arterial oxy- 2 2 gen saturation of haemoglobin). The study was performed on 44 horses (21 males and 23 females). The horsed were divided into two groups: Group 1 – 23 patients diagnosed with mild equine asthma and Group 2 – 21 healthy patients without evident respiratory symptomatology. All patients received the same treatment protocol for seven days, 60 minutes a day, with blood samples taken on the first and last day of therapy. Group 1 showed statistically significant improvement in clinical status and arterial blood gasometry (p < .05) after seven days of therapy. The results of Group 2 were in the normal range, statistical improved values were detected for PaO and PaCO . 2 2 The study shows promising results; using the SaltMed dry aerosol generator can improve the clinical status of horses with mild equine asthma signs.

Keywords: SaltMed, dry aerosols, asthma, halotherapy, horses

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a testa efectul aerosolilor salini uscați asupra modificărilor gazelor sanguine la caii diagnosticați cu astm ecvin comparativ cu caii sănătoși. Ipoteza noastră a fost că efectul pozitiv al terapiei cu aerosoli cu soluție salină uscată ca mucolitic ar duce la modificări ale gazelor sanguine arteriale datorită îmbunătățirii schimbului de gaze. Analiza efectului asupra eficienței respiratorii și a oxigenării sângelui a fost realizată prin monitorizarea și interpretarea valorilor PaO (presiune arterială parțială a oxigenului), PaCO 2 2 (presiune arterială parțială CO ) și SaO (saturația arte- 2 2 rială de oxigen). Studiul a fost efectuat pe 44 de cai (21 masculi și 23 femele). Caii au fost împărțiți în două grupe: Grupul 1 – 23 de pacienți diagnosticați cu astm bronșic ecvin formă ușoară și Grupul 2 – 21 de pacienți sănătoși, fără simptomatologie respiratorie evidentă. Toți pacienții au primit același protocol de tratament timp de șapte zile, 60 de minute pe zi. Prelevarea probelor de sânge a fost făcută în prima și ultima zi de terapie. Grupul 1 a arătat o îmbunătățire semnificativă statistic a stării clinice și a valorilor gazelor sângelui arterial (p<0,05) după șapte zile de terapie. Rezultatele Grupului 2 au fost în intervalul normal, au fost detectate valori semnificative statistic pentru PaO și PaCO . Stu- 2 2 diul arată rezultate promițătoare; utilizarea aparatului generatorului de aerosoli uscați SaltMed poate îmbunătăți starea clinică a cailor cu semne de astm ecvin.

Cuvinte cheie: SaltMed, aerosoli uscați, astm, haloterapie, cai

Download PDF

A.I. NEGOIȚĂ
M. GHIȚĂ
Simona NICOLAE
Iuliana CODREANU
D.F. MIHĂILESCU

ABSTRACT

Serotonin is an important neurotransmitter with many actions in the body, it is involved in generating emotions, is a natural stabilizer of mood, reduces depression, reduces anxiety modulates sleep, etc. The diversity of serotonin-induced effects on cognitive function and behavioral responses is related to its simultaneous effects on a multitude of neural targets and a large number of receptors. Due to these specificities, 5HT systems can ensure fine-tuning of behaviors in various situations. Serotonin acts on a variety of receptors, in mammals, 5-HTRs are organized into seven families (5-HT1-7R) and more than 16 subtypes have been described. These have been characterized for several years in terms of cloning, pharmacology, and heterogeneous expression on the CNS. In contrast, 5- HTR physiology is less known in invertebrates, despite the assumption that they may have similar properties. This paper presents the results of nervous system research modern studies directly related to serotonin metabolism and receptors’ function. Neuroanatomists have studied the shape of the brain, its cellular structure, and its circuits; neurochemists have studied the chemical composition of the brain, its lipids and proteins; neurophysiologists have studied the bioelectric properties of the brain; and psychologists and neuropsychologists have investigated the organization and neural substrates of behavior and cognition,from which only serotonin-related findings are presented in this bibliographic study. This paper summarizes the current understanding in each of the important areas that together define the full scope of serotonin transporter research.

Keywords: serotonin receptors, 5-HT system, neuromodulator

REZUMAT

Serotonina este un neurotransmițător important cu numeroase efecte la nivelul organismului, este implicată în generarea emoțiilor, este un stabilizator natural al stării de spirit, reduce depresia, reduce anxietatea, modulează somnul etc. Diversitatea efectelor induse de serotonină asupra funcției cognitive și a răspunsurilor comportamentale este direct corelată cu efectele sale asupra unei multitudini de ținte neuronale și a numărului mare de receptori. Datorită acestor aspecte, sistemele 5-HT pot asigura reglarea fină a comportamentelor în diverse situații. Serotonina acționează asupra unei varietăți de receptori, la mamifere, cei de tip 5-HTR fiind organizați în șapte familii (5-HT1-7R), actualmente fiind descrise mai mult de 16 subtipuri. Recent, acestea au fost studiate și clasificate folosind criterii privind clonarea, farmacologia și expresia heterogenă la nivelul SNC. În schimb, fiziologia 5-HTR este mai puțin cunoscută la nevertebrate, în ciuda presupunerii că ar putea avea proprietăți similare cu cele descrise la vertebrate. Neuroanatomiștii au studiat forma creierului, structura sa celulară și legăturile neuronale; neurochimiștii au studiat compoziția chimică a creierului, lipidele și proteinele de la acest nivel; neurofiziologii au studiat proprietățile bioelectrice ale creierului; iar psihologii și neuropsihologii au investigat organizarea și substraturile neuronale ale comportamentului și cogniției, dintre toate acestea doar cele mai importante concluzii legate de serotonina sunt prezentate în acest studiu bibliografic. Această lucrare rezumă cunoștințele actuale în fiecare dintre domeniile importante, care definesc împreună întreaga sferă de cercetare a receptorilor de serotonină.

Cuvinte cheie: receptori de serotonină, sistem 5-HT, neuromodulator