Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Clinical manifestations of Notoedres cati in a domestic cat (Fig. 1, p. 43)

Download PDF

Liliana Elena TESLICI
Iasmina LUCA
Oana MATEIU-PETREC
V. HERMAN
A. OLARIU-JURCA

ABSTRACT

The study was conducted between February 2017 and April 2020, at the Discipline of Forensic Medicine and Necropsy Diagnosis of F.V.M. Timisoara. There were necropsied 238 hens, of different breeds and aged between 3 days and 6 weeks from the intensive breeding system. After examining the corpses in order to elucidate the cause of death, 32 cases showed changes in the bursa of Fabricius, leading to the presumptive diagnosis of infectious bursal disease: the bursa had a globular appearance, greatly increased in volume, pasty consistency (frequent and important as diagnostic significance – edematous lymphobursitis); the muscles on examination on the section showed small hemorrhages, the kidneys in some cases were pale, gray-yellow, with evidence of a lobular pattern and friable consistency – uric nephrosis. After evisceration, a thorough macroscopic examination of the organs under study was performed. Tissue samples (fragments) of 2 / 1.5 cm were taken from the bursa of Fabricius, thymus, spleen, cecal tonsils and kidneys which were introduced into formalin vol. 10% for fixation. The samples were fixed in 10% formaldehyde solution, where they were kept for 24 hours, after which they were processed by the paraffin method, stained by the Masson trichrome method (HEA). The histopathological preparations obtained were examined under an Olympus Cx41 microscope, with increasing objectives (6x, 10x, 20x, and 40x). In all studied cases, the disease was expressed by edematous lymphobursitis, no cases of hemorrhagic-necrotic inflammation of the bursa were identified, suggesting that the disease was caused by less aggressive variants of the Infectious bursal disease virus.

Keywords: chicken, bursa of Fabricius, infectious bursal disease, Birnaviridae, RNA virus

REZUMAT

Studiul a fost efectuat în perioada februarie 2017 – aprilie 2020, la Disciplina de Medicină Legală și Diagnostic necropsic a F.M.V. Timișoara. Au fost necropsiate 238 de găini, de rase diferite și cu vârsta cuprinsă între 3 zile – 6 săptămâni provenite din sistemul intensiv de creștere. După examinarea cadavrelor în vederea elucidării cauzei morții, 32 de cazuri au prezentat modificări ale bursei Fabricius, ce conduceau spre diagnosticul prezumtiv de bursită infecțioasă: bursă cu aspect globulos, mărită în volum, consistență păstoasă, cu evidențierea pe secțiune a foliolelor bursale (leziunea cea mai frecventă și importantă ca semnificație diagnostică – limfobursită edematoasă); pe secțiune musculatura prezenta mici hemoragii, la unele cazuri rinichii erau palizi, cenușii-gălbui, cu evidențierea desenului lobular și consistență friabilă – nefroză urică. După eviscerare s-a efectuat examinarea macroscopică amănunțită a organelor luate în studiu. S-au prelevat probe de țesut de 2/1,5 cm din bursa Fabricius, timus, splină, amigdale cecale și rinichi care au fost fixate în formol 10%. Probele au fost fixate în soluție de formaldehidă 10%, unde au fost menținute 24 de ore, după care au fost prelucrate prin metoda la parafină, colorate prin metoda tricromică Masson (HEA). Preparatele histopatologice obținute au fost examinate la un microscop Olympus C x41, cu obiective crescânde (x6, x10, x20, x40). În toate cazurile studiate, boala s-a exprimat morfopatologic prin limfobursită edematoasă, nu au fost identificate cazuri de inflamație hemoragico-necrotică a bursei, sugerând că boala a fost cauzată de variante mai puțin agresive ale virusului bursitei infecțioase.

Cuvinte cheie: pui, bursa Fabricius, infectious bursal disease, Birnaviridae, virus ARN

Download PDF

C.M. BERCEA-STRUGARIU
N.T. CONSTANTIN
F.P. POSASTIUC
Crina Raluca ANDREI
Ioana Cristina SPRINȚU
C. MICȘA
C. VLĂGIOIU

ABSTRACT

Over the decades, most of the research in the field of dairy cow breeding has focused mainly on the impact of uterine and ovarian diseases on infecundity status within this species. As a result, the present paper aims to highlight the negative influence of vulvar, vestibular, and vaginal injuries on the reproductive performance of the cattle harnessed for postpartum milk production. In this research, carried out between 2014 and 2017,1772 cows of Romanian Black Spotted, Holstein, and Montbéliard breeds, belonging to three commercial farms from the southern part of Romania were included. Females were supervised during the calving and postpartum period until the new pregnancy was declared. Our results show that out of the 1772 monitored parturitions, 141 (7.95%) involved injuries in at least one segment of the reproductive tract. Moreover, the longest service period was obtained in the Romanian Black Spotted cows, which required 123.71 days to regain pregnancy after parturition.

Keywords: vulvar-vaginal tract, conception rate, service-period, bovines, assisted calving

REZUMAT

De-a lungul deceniilor, majoritatea cercetărilor în domeniul reproducției vacilor de lapte s-a axat în principal pe impactul afecțiunilor uterine și ovariene asupra stării de infecunditate la această specie. Ca urmare a acestui fapt, studiul de față își propune să scoată în evidență influenta negativă a injuriilor localizare la nivel vulvar, vestibular și vaginal asupra activității de reproducție la vacile axate pentru producția de lapte după perioada post-partum. În cadrul acestui studiu, realizat în perioada 2014-2017, au fost incluse 1772 de vaci din rasele Bălțată cu Negru Românească, Holstein Friză și Montbéliard, din trei ferme comerciale din zona de sud a României. Femelele au fost monitorizate predominant în timpul parturiției și post-partum, până la momentul în care au fost declarate gestante. Dintre concluziile cercetării, se poate desprinde faptul că din cele 1772 de parturiții monitorizate, 141 (7.95%) s-au soldat cu injurii a cel puțin unei porțiuni din segmentul tractului copulator. De asemenea, cel mai lung service period a fost înregistrat în cadrul rasei Bălțată cu Negru Românească, unde a fost nevoie de 123,71 de zile pentru ca femelele să rămână gestante după parturiție.

Cuvinte cheie: segment vulvo-vestibulo-vaginal, rată de concepție, service-period, bovine, asistență la fătare

Download PDF

Ionica IANCU
Corina PASCU
Luminița COSTINAR
J. DEGI
Anca HULEA
A. GLIGOR
Olimpia COLIBAR
Oana MATEIU-PETREC
N. CĂTANA
V. HERMAN

ABSTRACT

The main sources of infection of eggs and embryos are sick birds and those that have gone through the disease. The paper aimed at the aerobic bacterial flora of the hatching eggs, which can influence the hatching percentage, but also the pathogenicity of the isolated and identified germs. Incubation eggs (547 samples) and non-viable day-old chicks (224 samples) from the Marans, Ameraucana, Kabir, Italiana, Brahma, and Plymouth Rock Barat breeds were examined bacteriologically. The E coli strains were tested for antibiotic sensitivity to 10 antimicrobial substances: gentamicin (CN 50), neomycin (N10), colistin (C10), florfenicol (FFC 30), trimethoprim (CTX), amoxicillin (AMC10), tetracycline (T30), enrofloxacin (ENR 5), lincospectin (LCS 10), and doxycycline (DO 30). Staphylococcus spp. strains were tested against the following 10 antimicrobials: gentamicin (CN50), kanamycin, florfenicol (FFC 30), trimethoprim (CTX), colistin (C10), amoxicillin (AMC10), tetracycline (T30), enrofloxacin (ENR5), streptomycin (SPT10), and ampicillin (AMP10). Bacterial flora isolated from embryonated eggs and nonviable chicks: E.coli 16.96%, Staphylococcus spp. 6.7 %, Proteus 2.38%, Bacillus spp., and Pseudomonas. E. coli strains were sensitive to: florfenicol (75%), enrofloxacin (66.67%), gentamicin (58.33%), trimethoprim (50%), colistin (41.67%), amoxicillin (33.33%) and were resistant to 100% doxycycline, neomycin, and tetracycline (66.67%).Staphylococcus spp. strains were sensitive to amoxicillin (83.33%), kanamycin (75%), gentamicin, and florfenicol (66.67%) and resistant to tetracycline (58.33%), colistin (50%), and enrofloxacin (41.67%).

Keywords: E. coli, Staphylococcus spp., antibiotics, embryonated eggs

REZUMAT

Principalele surse de infecție a ouălor și embrionilor sunt păsările bolnave și cele care au trecut prin boală. Lucrarea a vizat flora bacteriană aerobă a ouălor pentru incubație, care poate influența procentul de ecloziune, dar și patogenitatea germenilor izolați și identificați. Au fost examinate bacteriologic ouă de incubație (547 probe) și pui neviabili de o zi (224 probe) din rasele Marans, Ameraucana, Kabir, Italiana, Brahma și Plymouth Rock Barat. Tulpinile de E coli au fost testate pentru sensibilitatea la antibiotice la 10 substanțe antimicrobiene: gentamicină (CN50), neomicină (N10), colistină (C10), florfenicol (FFC 30), trimetoprim (CTX), amoxicilină (AMC10), tetraciclină (T30), enrofloxacină (ENR5), licospectină (LCS10) și doxiciclină (DO30). Tulpinile de Staphylococcus spp. au fost testate împotriva următoarelor 10 substanțe antimicrobiene: gentamicină (CN50), kanamicină, florfenicol (FFC30), trimetoprim (CTX), colistin (C10), amoxicilină (AMC10), tetraciclină (T30), enrofloxacin (ENR5), streptomicină (SPT10) și ampicilină (AMP10). Flora bacteriană izolată din ouă embrionate și pui neviabili a fost: E. coli 16,96 %, Staphylococcus spp. 6,7%, Proteus 2,38%, Bacillus spp. și Pseudomonas. Tulpinile de E. coli au fost sensibile la florfenicol (75%), enrofloxacină (66,67%), gentamicină (58,33%), trimetoprim (50%), colistin (41,67 %), amoxicilină (33,33%) și au fost rezistente la doxiciclină 100%, neomicină și tetraciclină (66,67%). Tulpinile de Staphylococcus spp. au fost sensibile la amoxicilină (83,33%), kanamicină (75%), gentamicină și florfenicol (66,67%) și rezistente la tetraciclină (58,33 %), colistină (50%) și enrofloxacină (41,67%).

Cuvinte cheie: E. coli, Staphylococcus spp., antibiotice, ouă embrionate

Download PDF

C. MARTONOS
A. GUDEA
V. RUS
V. MICLĂUȘ
A. DAMIAN
D. PIVARIU
A.F. GAL
F. STAN

ABSTRACT

The present paper deals with the description of peculiar structures found within the wall of the common carotid artery in the Turcana breed of sheep. The aims to approach a detailed histological investigation by means of regular histologic staining methods, assessing the components of the arterial wall in the area of the common carotid artery in this primitive sheep breed. Based on morphological evaluations, the common carotid artery in Turcana lambs can be classified as an elastic type of vessel, with a series of particular features such as an evident internal limiting membrane for the internal layer, the existence of a slightly higher number of elastic laminae, interlaminar anchoring bridges for the media and a thicker adventice with a significant elastic tissue content.

Keywords: arterial wall, histology, media, Turcana sheep, vascular morphology

REZUMAT

Lucrarea de față abordează particularități ale structurilor găsite în peretele arterei carotide comune la oile din rasa Țurcană. Scopul este de a aborda o investigație histologică detaliată prin intermediul metodelor de colorare histologică obișnuită, apreciind componentele peretelui arterial din zona arterei carotide comune la această rasă primitivă de oaie. Pe baza evaluărilor morfologice, la mieii rasei Țurcane artera carotidă comună poate fi clasificată ca un tip de vas elastic, cu o serie de caracteristici particulare precum o membrană limitativă internă evidentă pentru stratul intern, existența unui număr ceva mai mare de lamine elastice, punți de ancorare interlaminare pentru mede și o adventice mai grosă cu un conținut semnificativ de țesut elastic.

Cuvinte cheie: perete arterial, histologie, medie, oaie Turcana, morfologie vasculară

Download PDF

Raluca Ioana RIZAC
Raluca Elena TIU
Raluca Mihaela TURBATU
Emilia CIOBOTARU-PÎRVU

ABSTRACT

The circulatory system is of vital importance during the life of the animal, and it is one of the main areas of interest throughout the post-mortem examination. Although research articles provide detailed descriptions of ante-mortem or post-mortem aspects of blood, there is rarely a true separation, the agonal thrombi being summarily grouped with the cruores. The true value of the diagnosis of agonal thrombi resides in the veterinary forensic pathology, where such structures can provide information about the mechanisms of death, their presence invalidating the sudden death and confirming the agonal death. This review is trying to bring together information regarding the macroscopic and microscopic morphology of thrombi, post-mortem clots, and agonal thrombi, with additional information on imaging and immunohistochemistry. Histopathology and immunohistochemistry are indispensable tools that confirm the presence of certain cells or proteins that can establish the final diagnosis. Both imaging techniques (MRI and CT) can provide useful information concerning the cause of death. However, in the post-mortem examination of the cardiovascular system, imaging examination is most often limited, so necropsy and microscopy remain the gold standard.

Keywords: agonal thrombi, thrombi, post-mortem clots, agonal death

REZUMAT

Sistemul circulator are o importanță vitală în timpul vieții animalului și este unul dintre principalele domenii de interes pe parcursul examinării post-mortem. Deși articolele științifice oferă descrieri detaliate ale aspectelor ante-mortem sau postmortem ale sângelui, rareori există o separare adevărată, trombii agonici fiind grupați alături de coagulii cruorici. Adevărata valoare a diagnosticului de trombi agonici rezidă în patologia medico-legală veterinară, unde astfel de structuri pot oferi informații despre mecanismele morții, prezența lor invalidând moartea subită și confirmând moartea agonică. Acest review încearcă să reunească informații referitoare la morfologia macroscopică și microscopică a trombilor, a coagulilor post-mortem și a trombilor agonici, cu informații suplimentare referitoare la imagistică și imunohistochimie. Histopatologia și imunohistochimia sunt instrumente indispensabile care confirmă prezența anumitor celule sau proteine care pot stabili diagnosticul final. Ambele tehnici imagistice (RMN și CT) pot oferi informații utile cu privire la cauza decesului. Cu toate acestea, în examinarea post-mortem a sistemului cardiovascular, examenul imagistic este cel mai adesea limitat, astfel încât necropsia și microscopia rămân standardul de aur.

Cuvinte cheie: trombi agonici, trombi, coaguli postmortem, moarte agonică

Download PDF

Georgiana DEAK
Mirabela Oana DUMITRACHE

ABSTRACT

The genus Notoedres includes more than 40 species and can produce a severe or even fatal disease in felids. Typical lesions include alopecia, scales, crusts, and lichenification of the skin mostly on the head but can also extend to the legs and genital area. An 18 months-old female, European domestic cat was referred to the Department of Parasitology and Parasitic Diseases clinic of Cluj-Napoca, Faculty of Veterinary Medicine, due to dermatological problems, intense pruritus, and head shaking. A complete clinical examination was performed, followed by skin scrapings, crust collection, and 10% KOH digestion of crusts, aiming a morphological identification of detected mites. Physical examination revealed the presence of pruritus during the consultation and severe blepharitis, thick crusts, and lichenification on the ear pinna and forelimbs, lesions consistent with notoedric mange. Collected mites were morphologically identified as Notoedres cati based on the oval idiosoma with concentric striations and setae on the dorsal side, the long pedicel with a terminal sucker on the first two pairs of legs, and the dorsal position of the anus surrounded by rounded spines and setae. Treatment with 15 mg selamectin and 2.5 mg sarolaner applied as a spot-on formula (Stronghold Plus, Zoetis) in two doses at 28 days apart was done. After one-month, dead mites were detected by microscopic examination and after two months, the cat was negative for the presence of Notoedres mites or any other ectoparasites. In conclusion, the combination of selamectin and sarolaner (Stronghold Plus, Zoetis) represents an efficient alternative for the treatment of notoedric mange in cats.

Keywords: Cat, Notoedres, mange, Otodectes, Stronghold Plus

REZUMAT

Genul Notoedres include mai mult de 40 de specii, acestea putând provoca leziuni severe, chiar și fatale felinelor. Leziunile tipice sunt reprezentate de alopecie, scuame, cruste și lichenificare, în special în regiunea capului, dar și la nivelul membrelor și în zona genitală. O pisică în vârstă de aproximativ 18 luni s-a prezentat la Departamentul de Parazitologie și Boli Parazitare din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din cauza unor probleme dermatologice și prurit intens. S-a realizat examenul clinic al pacientului, urmat de raclajul cutanat, recoltarea crustelor și digerarea acestora în KOH 10% pentru identificarea morfologică a acarienilor. Examenul clinic a relevat prezența unei blefarite severe, prezența unor cruste groase și lichenificare la nivelul pavilioanelor auriculare și a membrelor anterioare, leziuni considerate a fi caracteristice râiei notoedrice. Acarienii au fost identificați morfologic ca fiind Notoedres cati, pe baza idiosomei ovale cu striații concentrice și setae în zona dorsală, prezența unui pedicel lung cu ventuză terminală la primele două perechi de membre și poziția dorsală a anusului, înconjurat de spini bonți și setae. Pisicii i s-a administrat un tratament cu 15 mg selamectină și 2,5 mg sarolaner (Stronghold Plus, Zoetis), aplicat spot-on. Au fost aplicate două doze, la interval de 28 de zile. După o lună de la prima consultație, la examenul microscopic s-au detectat acarieni morți, iar după două luni nu au mai fost puși în evidență acarieni Notoedres nici alți ectoparaziți. În concluzie, combinația de selamectină cu sarolaner (Stronghold Plus, Zoetis) reprezintă o alternativă terapeutică eficientă pentru tratamentul râiei notoedrice la pisici.

Cuvinte cheie: Pisică, Notoedres, râie, Otodectes, Stronghold Plus

Download PDF

M. F. CIPOU
C. MARTONOS
A.F. GAL
V. RUS
I. VLASIUC
V. MICLĂUȘ
A. DAMIAN

ABSTRACT

The rabbit oesophagus is a target organ used in neonatological surgery simulations, which cannot be reproduced by artificial simulators. The biological material used in this study was represented by five common breeds, 14 months old domestic rabbits. The rabbits come from an authorized breeder who slaughtered them for their consumption and on this occasion fragments from the three oesophageal segments were collected for histological investigations. The samples were fixed in 10% buffered formalin, embedded in paraffin, sectioned at a 5 μm thickness and stained by Goldner’s trichrome method. Histologically the wall of the oesophagus is composed as in all domestic animals of the mucosa, submucosa, muscularis externa and adventitia (in the cervical and thoracic segments) or serosa (in the abdominal segment). The oesophageal wall has a thickness that differs between certain limits, being the thickest in the abdominal portion. Structurally, the mucosa consists of the epithelium, lamina propria, and muscularis mucosae. The epithelium is stratified squamous with a tendency of keratinization, and the muscularis mucosae is composed of a discontinuous layer of smooth muscle fibers arranged longitudinally, with a thickness that increases progressively in an anteroposterior sense. No glands were identified in the mucosa and oesophageal submucosa of rabbits. The muscularis externa is composed of striated muscle fibers arranged in three layers, along the entire length of the organ. The inner muscular layer is arranged longitudinally, the middle circular layer, and the outer longitudinal layer. The thickness of the muscularis differs in the three segments, the thickest being in the abdominal segment, which seems to be a necessity related to the progression of the food bowl in the last part of the oesophagus. Adventitia and serosa are made up of loose connective tissue. The particular aspects reported in the components of the rabbit oesophagus are adaptive structures that appeared in response to the specifics of the diet.

Keywords: rabbit, oesophagus, histological

REZUMAT

Esofagul de iepure este un organ țintă utilizat în simulări de chirurgie neonatologică care nu pot fi reproduse prin simulatoare artificiale. Materialul biologic utilizat în acest studiu a fost reprezentat de cinci iepuri domestici de rasa comună, în vârstă de 14 luni. Iepurii provin de la un crescător autorizat care i-a sacrificat pentru consum propriu și cu această ocazie au fost recoltate fragmente din cele trei segmente esofagiene, pentru efectuare de investigații histologice. Probele au fost fixate în formol 10%, incluse în parafină, secționate la 5 μm și colorate prin metoda Trichrom Goldner. Histologic peretele esofagului este compus ca la toate animalele domestice din mucoasă, submucoasă, musculară și adventiție (în segmentele cervical și toracal) sau seroasă (în segmentul abdominal). Peretele esofagian are o grosime care diferă între anumite limite, fiind cel mai gros în porțiunea abdominală. Structural, mucoasa este formată din epiteliu, corion și musculara mucoasei. Epiteliul este stratificat pavimentos cu tendință de cheratinizare, iar musculara mucoasei este compusă dintr-un strat discontinuu de fibre musculare netede dispuse longitudinal, cu o grosime care crește progresiv anteroposterior. Nu s-au identificat glande la nivelul mucoasei și submucoasei esofagiene a iepurilor. Musculara este compusă din fibre musculare striate dispuse în trei straturi, pe toată lungimea organului. Stratul muscular intern este dispus longitudinal, stratul mijlociu circular și cel extern longitudinal. Grosimea muscularei diferă în cele trei segmente, cea mai groasă fiind în segmentul abdominal, aspect ce pare să fie o necesitate legată de progresia bolului alimentar pe ultima porțiune a esofagului. Adventiția și seroasa sunt formate din țesut conjunctiv. Aspectele particulare semnalate la componentele esofagului de iepure sunt structuri adaptative apărute ca răspuns la specificul alimentației.

Cuvinte cheie: iepure, esofag, histologic

Download PDF

L.OGNEAN
D. BOLOȘ
V. MICLE
I. COMAN
Daria FENEȘAN
S. I. OGNEAN
Octavia TAMAS-KRUMPE
D. NECULA
Iuliana CODREANU

ABSTRACT

Natural zeolites have numerous biomedical applications, mainly because of their proprieties namely ion exchange, adsorption, and catalytic action. In this review we offer a short revision of an ensemble of established articles regarding the use of natural zeolites and some synthetic analogues in the control of oxidative stress and detoxification of organisms, as well as adjunction to prophylactic and therapeutic protocols of some diseases common to both humans and animals, especially cancer and radioprotection. Details such as actual data regarding dosage and way of administration are approached, as well as the advantages and disadvantages of the current techniques used in the preparation and formulation of these compounds.

Keywords: zeolites, prevention, therapy, pathologies, cancer

REZUMAT

Zeoliții naturali prezintă numeroase aplicații biomedicale, bazate ȋn principal pe proprietățile acestora de schimb ionic, adsorbție și cataliză, dintre care unele au deja o largă uzuale clinică. Prin acest review oferim o scurtă revizuire a unui ansamblu de lucrări consacrate ȋn privința utilizării zeoliților naturali și a unor forme modificate ale acestora în controlul stresului oxidativ și detoxificării organismului, respectiv ȋn completarea unor protocoale profilactico-terapeutice ale unor maladii la om și animale, cu trimitere specială la boala canceroasă și radioprotecție. Sunt discutate unele detalii actuale privind dozarea și administrarea zeoliților de interes medical, ȋn corelație cu avantajele și eventualele dezavantaje ale tehnicilor utilizate ȋn prepararea și formularea acestora.

Cuvinte cheie: zeoliți, prevenire, terapie, patologii, cancer

Download PDF

A.O. DOMA
R.F. MORUZI
F. MUSELIN
Eugenia DUMITRESCU
V. HERMAN
I. OPRESCU
R.T. CRISTINA

ABSTRACT

The mortality of pigs on commercial farms is a significant loss that cannot and will not be completely eliminated, but only reduced to some economically bearable values. Thus, in this study, we aimed to make a comparison between two models of pigs breeding in western Romania, in intensive system type A (large capacity) and type B (small capacity). The experiment was carried out over a year, taking into account over half a million pigs, from 49 breeding units located in three counties. Farms have a different approach from a therapeutic point of view, so they were classified into four groups depending on the mortality rate, the level of expenditure, and the value of the treatments applied. In the present study, we started from a minimum mortality rate of 0.09%, this value is considered excellent, and at the opposite pole of profitability, we found some sporadic cases with the mortality values of 11.04%. The standard deviation of mortality between the quantified units was 2.058%, and the median was around 4.44% so that from an economic point of view, most units met the profitability scale. The largest proportion of farms was into the second category (51.22%), followed by the third category (29.27%), and the first category (15.85%). On the last place was category IV (3.66%), which includes farms with a high mortality rate. This classification shows that the units in the first three groups fall into the category of eligible expenditure which does not put much pressure on the investment budget, and only categories I and II have been profitable because they meet the rate of relative profitability to the mortality rate. In conclusion, the costs of prevention and treatment of animals on type B farms were higher compared to those of type A, which resulted in a lower incidence of mortality in small capacity units (type B) compared to large capacity units (type A).

Keywords: swine, mortality rate, commercial farms, Western Romania

REZUMAT

Mortalitatea porcilor din fermele comerciale reprezintă o pierdere însemnată care nu poate și nu va fi eliminată în totalitate, ci doar diminuată la nişte valori suportabile din punct de vedere economic. Astfel, în acest studiu ne-am propus să realizăm o comparație între două modele de creștere a porcului, în sistem intensiv de tip A (de capacitate mare) și de tip B (de capacitate mică), din vestul României. Experimentul s-a desfășurat pe parcursul unui an calendaristic, sau luat în calcul peste jumătate de milion de suine, din 49 de unități de creștere aflate în trei județe. Fermele au o abordare diferită din punct de vedere terapeutic, astfel au fost clasificate în patru grupe, în funcțe de rata mortalității, nivelul cheltuielilor și valoarea tratamentelor applicate. În studiul de față s-a pornit de la un minim al procentului de mortalitate de 0,09%, aceasta valoare fiind considerată una excelentă, iar la polul opus al profitabilității, am întâlnit câteva cazuri sporadice, cu valori maxime ale mortalității de 11,04%. Deviația standard a mortalității între unitățile cuantificate a fost de 2,058%, iar mediana s-a situat în jurul valorii de 4,44%, astfel că din punct de vedere economic, majoritatea unităților au îndeplinit baremul de rentabilitate. Ponderile cele mai mari au fost obținute la fermele încadrate în categoria a II-a (51,22%), urmată de categoria a III-a (29,27%) și categoria I (15,85%). Pe ultimul loc au fost fermele din categoria a IV-a (3,66%), unde sunt încadrate fermele cu o rată ridicată a mortalității. În urma acestei clasificari rezultă că unitățile situate în primele trei grupe se situează în categoria cheltuielilor eligibile care nu pun o presiune mare asupra bugetului de investiții, și doar categoriiile I și II au fost profitabile deoarece îndeplinesc baremul de rentabilitate raportat la rata mortalității. În concluzie costurile cu prevenția și tratamentul animalelor din fermele de tip B au fost mai ridicate comparativ cu cele de tip A ceea ce a rezultat o incidență a mortalității mai scăzută în unitățile de mică capacitate (tip B) comparativ cu unitățile de mare capacitate (tip A).

Cuvinte cheie: suine, rata mortalității, ferme comerciale, Vestul României

Download PDF

M. BAROGA
Eugenia DUMITRESCU
F. MUSELIN
R.F. MORUZI
S.A. ORĂȘAN-ALIC
A.O. DOMA
R.T. CRISTINA

ABSTRACT

For a long time, soil and water have been considered renewable and inexhaustible resources, but lately, they are proving to be some of the limiting factors, as water and soil pollution can have serious consequences on the biosphere. The main pollution-generating process is industrialization and technologicalization. Thus, the objective of this study was to investigate through a field study of some essential pollutants (nitrates/nitrites and heavy metals), using the portable spectrophotometer DR 1900 in 15 locations along the Jiu River, for two years with locations upstream and downstream of the largest polluters in Gorj and Dolj counties. Following this study, we can say that for the water samples taken from the Jiu River, the values of nitrates and nitrates in Gorj County in 2017 were higher in July compared to August for the Drăguțești-Ionești area, the values obtained including the Jiu water on this section in quality class I and II for the nitrogen indicator and class II and III for nitrates. The values of nitrates and nitrates in Dolj County were higher in July compared to August in the water samples taken downstream of Ișalnița, values that include the Jiu water on this section in the third quality class. For the water samples collected from the Jiu River on the territory of Gorj county, high values were obtained for Mn, Cr, and Fe downstream of the Rovinari thermal power plant. Increased values of Pb in the Rovinari, Brebenei, and Ionești areas, which include water in the class V of greening. For the water samples collected from the Jiu River on the territory of Dolj County, high values were obtained for Mn (Ișalnița-Podari area) as well as the presence of chromium in the water taken from Mihăița, Ișalnița and Podari points. Increased values of lead were observed in the Ișalnița area and for at least three points downstream, values that include water in class IV and V of greening.

Keywords: regional risk study, pollution, water, soil, nitrates/nitrites, heavy metals, Jiu River

REZUMAT

Multă vreme, solul și apa au fost considerate resurse regenerabile și inepuizabile, dar în ultima perioadă se dovedește tot mai mult a fi unii dintre factorii limitativi, poluarea apei și a solului putând avea consecințe grave asupra biosferei. Principalul proces generator de poluare este industrializarea și tehnologizarea. Astfel, obiectivul acestui studiu a fost investigarea printr-un studiu de teren a unor poluanți esențiali (azotați/azotiți și metale grele), cu ajutorul spectrofotometrului portabil DR 1900, în 15 locații de pe traiectul râului Jiu, pe o perioadă de doi ani cu localizări în amonte și în aval de cei mai mari poluatori ai județelor Gorj și Dolj. Elementele și standardele de calitate pentru apa de râu au fost în conformitate cu legislația națională, standarde a căror valori le-am comparat cu valorile obținute de noi pentru parametrii studiați. În urma prezentului studiu putem spune că pentru probele de apă prelevate din râul Jiu valorile azotaților și azotiților județului Gorj în anul 2017, au fost mai crescute în luna iulie comparativ cu luna august pentru zona Drăguțești-Ionești, valorile obținute încadrând apa Jiului pe acest tronson în clasa de calitate I și II pentru indicatorul azotiți și clasa II și III pentru azotați. Valorile azotaților și azotiților județului Dolj au fost mai crescute în luna iulie comparativ cu luna august în probele de apă prelevate în aval de Ișalnița, valori care încadrează apa Jiului pe acest tronson în clasa a III-a de calitate. Pentru probele de apă recoltate din râul Jiu pe teritoriul județului Gorj au fost obținute valori crescute pentru Mn, Cr și Fe în aval de termocentrala de la Rovinari. Valori crescute de Pb în zona Rovinari, Brebeni și Ionești care încadrează apa în clasa a V-a de ecologizare. Pentru probele de apă recoltate din râul Jiu pe teritoriul județului Dolj au fost obținute valori crescute pentru Mn (zona Ișalnița – Podari) precum și prezența cromului în apa prelevată din punctele Mihăița, Ișalnița și Podari. Valori crescute de plumb s-au observat în zona Ișalnița și pentru cel puțin trei puncte în aval, valori ce încadrează apa în clasa IV și V de ecologizare.

Cuvinte cheie: studiu de risc regional, parametri poluare, ape, sol, nitrați / nitriți, metale grele, Jiu

Download PDF

Tiana FLOREA
G. DĂRĂBUȘ
Narcisa MEDERLE
C. SÎRBU
Iasmina LUCA
M.S. ILIE
Mirela IMRE
Beatrice JITEA
S. MORARIU

ABSTRACT

Allergies are a common concern among veterinarians who deal with pets. The symptoms are frustrating for most owners, especially the recurrent character of these diseases, leading to an increased number of consultations on this matter and highlighting the importance of research in this field. It is of great importance to establish the prevalence rate of these disorders for the practitioners, to offer a greater picture of the extent of these conditions. The study was conducted on 172 feline patients brought for consultation in four clinics from Timisoara, including the Veterinary Clinics from the Faculty of Veterinary Medicine in Timisoara. Sixty-two of the cats were purebred and 110 were mix-breed, 89 were males and 83 were females. The animals were also separated according to age in three age groups. The diagnostic of the allergic diseases was established using common diagnostic methods such as skin scrapes, cytology, culture media, Wood’s lamp test, flea-comb test. The overall prevalence rate of allergies was 14.53%, the most common allergies being the flea-allergy, followed by food-allergy, contact allergy, and non-flea-non-food induced dermatitis. The most affected age group was 0.2-3 years, it was observed to be more common in female cats and among the purebred animals.

Keywords: feline, allergies, Romania, prevalence, cats

REZUMAT

Alergiile sunt un motiv de îngrijorare comun în rândul veterinarilor practicieni care se ocupă de animale de companie. Simptomele induc frustrare majorității proprietarilor, în special caracterul recurent al acestor boli, care conduce la un număr crescut de consultații, subliniind importanța cercetărilor în acest domeniu. Stabilirea prevalenței acestor boli poartă o deosebită importanță pentru practicieni. Studiul s-a desfășurat pe 172 de pacienți felini, aduși la consultație în cadrul a patru clinici din Timișoara, inclusiv la Clinica Veterinară din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara. Șaizeci și două de pisici au fost de rasă pură și 110 au fost metiși, 89 masculi și 83 femele. Animalele au fost separate în 3 categorii în funcție de vârstă. Diagnosticul bolilor alergice s-a stabilit folosind metode de diagnostic clasice precum raclatul cutanat, metode de citologie, medii de cultură, testul cu lampă Wood, testul cu pieptenul special pentru identificarea puricilor. Rata generală a prevalenței bolilor alergice a fost de 14,53%, cele mai comune alergii fiind dermatita alergică la înțepătura de purici urmată de alergia alimentară, alergia de contact și sindromul atopic felin. Cea mai afectată categorie de vârstă a fost cea de 0,2-3 ani. S-a observat că alergiile au fost mai comune la femele și în rândul animalelor de rasă pură.

Cuvinte cheie: feline, alergii, Romania, prevalență, pisici

Download PDF

Maria Rodica GURĂU
Dana Mihaela CREȚU
Elena NEGRU
T. IONESCU
Anca Amalia UDRISTE
Petruța CORNEA
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

The isolation of the DNA from biological samples is one of the most important steps in molecular biology methods. Although it is a nonspecific step, being a total DNA isolation, the amount of genetic material is essential for the specific amplification of the targeted DNA fragment. At this moment there are numerous commercial DNA isolation kits. Most of these kits isolate the DNA from a multitude of biological samples: whole blood, tissues, biological fluids, cell cultures, swabs, etc. However, in optimizing a molecular biology method, the type of biological sample will also be taken into account, as the quantity and quality of DNA may differ depending on the type of sample used in the extraction. The present study aimed at the comparative analysis of a method of isolating total DNA from whole blood and hair follicles from goats, in order to optimize a non-invasive method of sampling biological material. We used a commercial kit to isolate DNA for both whole blood and hair follicle samples. In the end, a fluorescence-based method for the quantitative determination of DNA in probes was performed. The results show that the genetic material obtained from hair follicle samples was between 10 ng / μL and 50 ng / μL, while the amount of DNA obtained from whole blood samples was between 19.3 ng / μL and 57 ng / μL. Given the DNA amounts obtained from the two types of biological samples, whole blood and follicles hair, we can appreciate that in both types of biological samples the DNA concentrations are enough for the specific amplification of 1200bp DNA fragments. In conclusion, the hair follicles of goat can be used as a non-invasive method of sampling biological material for the genomic DNA isolation.

Keywords: total DNA extraction, DNA quantity, hair follicles, blood samples, goat

REZUMAT

Izolarea ADN-ului din probele biologice este una din cei mai importante etape ale metodelor de biologie moleculară. Deși este o etapă nespecifică, fiind o izolare totală de ADN, cantitatea de material genetic este esențială pentru amplificarea specifică a fragmentului țintă de ADN. Pentru realizarea acestei etape, au fost realizate numeroase kituri comerciale de izolare ADN. Majoritatea kiturilor pot izola ADN din mai multe tipuri de probe biologice: sânge integral, țesuturi, fluide biologice, culturi celulare, tampoane etc. Totuși, în optimizarea unei metode de biologie moleculară se va avea în vedere și tipul probei biologice, deoarece cantitatea și calitatea ADN-ului pot diferi în funcție de tipul probei folosite la extracție. În studiul de față s-au analizat comparativ metodele de izolate a ADN-ului total din sânge și foliculi piloși de capră, în vederea optimizării unei metode noninvazive de obținere a ADN-ului genomic necesar genotipării lor. Pentru obținerea ADN-ului din probele de sânge și foliculi piloși, s-a utilizat un kit de extracție disponibil comercial. În final, a fost efectuată o metodă bazată pe fluorescență pentru determinarea cantitativă a ADN-ului din probe. Materialul genetic obținut din probele de foliculi piloși testate a variat între 10 ng/μL și 50 ng/μL, în timp ce în probele de sânge au variat între 19,3 ng/μL și 57 ng/μL. Având în vedere cantitățile de ADN obținute în cele două tipuri de probe biologice, sânge și foliculi piloși de capră, putem aprecia că în ambele tipuri de probe biologice concentrațiile de ADN sunt suficiente pentru amplificarea specifică a unor fragmente ADN de 1200 perechi de baze. In concluzie, foliculii piloși de capră pot fi utilizați ca metodă neinvazivă de prelevare a materialului biologic pentru izolarea ADNului genomic.

Cuvinte cheie: extracție ADN total, cantitatea ADN, foliculi piloși, probe de sânge, capră

Download PDF

Daniela GOLOGAN
Alina Elena ȘTEFAN
Raluca STAN
Manuella MILITARU
S. MUȘAT

ABSTRACT

Variability in the handling, histological processing and storage of tissue samples has been shown to affect their molecular integrity and influence the final histopathology diagnostic/therapeutic intervention, increasing the need for standardization of pre-analytical protocols. In recent years it became widely recognized that standardization of tissue processing is critical: removal and handling of tissue samples (warm ischemia), time before fixation (cold ischemia), time and type of fixation, method and time of processing, etc. The purpose of this review is to summarize the literature which describes different pre-analytical factors associated with dehydration, clarifying agents, impregnation and embedding with a support medium with a focus on the processing methods and their influence on the result.

Keywords: pre-analytical variables, tissue dehydration, tissue artifacts

REZUMAT

S-a demonstrat că variabilitatea în manipularea, prelucrarea histologică și depozitarea probelor de ţesut afectează integritatea lor moleculară și influenţează diagnosticul histopatologic/ intervenţia terapeutică, ceea ce crește nevoia de standardizare a procedurilor preanalitice. În ultimii ani s-a recunoscut faptul că standardizarea procesării ţesuturilor trebuie să ţină cont de: procedurile de recoltare și manipulare a probelor de ţesut (ischemia la cald), timpul înainte de fixare (ischemia rece), timpul și tipul de fixare, metoda și timpul de procesare etc. Scopul acestui studiu este de a sumariza literatura de specialitate care descrie diferiţi factori preanalitici asociaţi cu protocolul histologic (deshidratare, clarificare, impregnare și încorporare în mediu suport), metoda de procesare și influenţa acestor factori asupra rezultatelor finale.

Cuvinte cheie: variabile pre-analitici, deshidratarea ţesutului, artefacte tisulare

Download PDF

Elena MITRĂNESCU
Maria-Evelina GRĂDINARU
L. TUDOR

ABSTRACT

Under modern management conditions, animals, generally and the broiler chickens in our research, specifically were selected in a way that they benefit from growing conditions that are correlated with a good health situation, the minimization of stress both at exploitation and during transportation, at slaughtering, and finally obtaining safe products for consumers. The present research aimed to visually monitor the welfare of Cobb broiler chickens` delivered to the slaughterhouse from 5 farms, during a period of one year. At the slaughterhouse` s level, in the unloading and hanging stage of the broiler chickens, the following were monitored and evaluated: the dead on arrival (DOA), the contact dermatitis, with granting of the numeric score, the results on stunning efficiency, the percentage of birds with wing fractures and with leg fractures. The evaluation and interpretation of the obtained results were done according to the norms, under permanent supervising of the employee responsible for the welfare of the slaughtered chickens. Based on the results of the present research, the following aspects have been observed: the 0.27% DOA was found in the case of broiler chickens transported to the slaughterhouse from the farm with the most remote location (at a distance of 66 km); the contact pododermatitis incidence was 0.84%, exceeding the contact score of 120 points in the ”D” farm, due to the quality of the microclimate and of the bedding at the exploitation level; the stunning efficiency of 97%; the percentage of broken wings of 1.5% and broken legs 2.7%. Corroborating the results obtained from the evaluations carried out at the slaughterhouse level during a calendar year, the conclusion is that the broiler chickens benefited of welfare both at farm level and during transport and slaughter.

Keywords: welfare of broiler chickens, transport, slaughter, pododermatitis, fractures

REZUMAT

În condițiile unui management modern, animalele în general și puii de carne din studiul nostru, în mod special, sunt selectate în așa fel încât acestea să beneficieze de condiții de creștere corelate cu o stare de sănătate bună, minimizarea stresului atât la nivel de exploatație cât și pe durata transportului și la abatorizare și obținerea în final a unor produse sigure pentru consumatori. În lucrarea de față cercetările au vizat monitorizarea vizuală a bunăstării broilerilor Cobb ce provin de la 5 ferme, timp de un an de zile. La nivelul abatorului în etapa de descărcare și agățare a puilor s-a monitorizat și evaluat: procentul de mortalitate pe durata transportului, dermatitele de contact cu acordarea scorului numeric, rezultatele asomării, procentul de păsări cu fracturi la nivelul aripilor și procentul de păsări cu fracturi la nivelul membrelor inferioare. Evaluarea și interpretarea rezultatelor obținute s-au făcut în conformitate cu normele în vigoare, sub supravegherea permanentă a responsabilului pentru bunăstarea animalelor la abatorizare. În urma rezultatelor obținute s-au constatat următoarele: procentul de mortalitate de 0,27% s-a constatat la transportul de pui de la cea mai îndepărtată unitate față de abator situată la 66 km distanță, incidența pododermatitelor de contact a fost de 0,84%, depășind scorul de contact de 120 puncte în ferma “D” datorită calității microclimatului și așternutului la nivel de exploatație, eficiența asomării de 97% , procentul de fracturi la nivelul aripilor 1,5% și la nivelul membrelor posterioare 2,7%. Coroborând rezultatele obținute în urma evaluărilor efectuate la nivel de abator pe durata unui an calendaristic, concluzia finală este ca puii au beneficiat de bunăstare atât la nivel de exploatație cât și pe durata transportului și abatorizare.

Cuvinte cheie: bunăstare broiler, transport, abatorizare, pododermatite, fracturi