Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Microscopic aspects of smoked pork sausages treated with different concentrations of Nigella sativa L. essential oil (Fig. 4-7, p. 12)

Download PDF

Isabela Voichița ISACONI (BULAI)
Mara GEORGESCU
Elvira GAGNIUC
Manuella MILITARU

ABSTRACT

Protecting meat products against degradation, especially through oxidation processes of microorganisms, during processing and storage, is an important issue in the food industry. The food industry uses synthetic additives, which slow down microbial growth and delay the oxidation of oxidizable materials. In our study, we investigated the effect of Nigella sativa L. (Black Cumin) oil at concentrations of 0.2%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5% and 3%, as a natural preservative as well as its ability to increase the shelf life of sausages and its effects on the microbial, histological, and sensory properties of smoked sausages during storage at 4 °C for 6 and 9 days. Essential oils of Nigella sativa L. at different concentrations influence improving the sensory properties of sausages, acting as an antimicrobial agent. A higher oil concentration is more effective for the quality of the meat and for the shelf life than lower concentrations if used. Both the control sample and the sausage samples treated with different concentrations of oil at the periphery lose their morphological characteristics due to hot smoking, a change that has nothing to do with the treatment of sausages with Nigella sativa L. oil.

Keywords: microbiological and histological analysis, Nigella sativa L. essential oil, sausages quality

REZUMAT

Protejarea produselor din carne împotriva degradării, mai ales prin procesele de oxidare sau prin acțiunea microorganismelor, în timpul prelucrării și depozitării, este o problemă importantă în industria alimentară. Industria alimentară folosește aditivi sintetici, care încetinesc creșterea microbiană și întârzie oxidarea materialelor oxidabile. În studiul nostru, am investigat efectul uleiului de chimen negru (Nigella Sativa L.) la concentrații de 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% și 3%, ca și conservant natural precum și capacitatea lui de a crește durata de valabilitate a cârnaților și, de asemenea, efectele uleiului de chimen negru asupra analizei microbiene, histologice și a proprietăților senzoriale ale cârnaților afumați pe durata păstrării la 4°C timp de 6 și 9 zile. Uleiurile esențiale de Nigella sativa L. la diferite concentrații au efect asupra îmbunătățirii proprietăților senzoriale ale cârnaților și acționează ca agent antimicrobian. Concentrația mai mare de ulei este mai eficientă pentru calitatea cărnii și pentru perioada de valabilitate decât concentrațiile mai mici utilizate. Atât proba martor cât și probele de cârnați tratate cu diferite concentrații de ulei își pierd integritatea morfologică la periferie din cauza afumării la cald, modificare care nu are de-a face cu tratarea cârnaților cu ulei de Nigella sativa L.

Cuvinte cheie: analiză microbiologică și histologică, ulei esențial Nigella sativa L., calitate cârnați

Download PDF

Oana SUCIU
A. MORAR
E. TÎRZIU
A. CUCERZAN
I. BUCUR
M. IMRE
K. IMRE
R. PALICICA
I. ROMOȘAN

ABSTRACT

The survey was undertaken to investigate the microbial quality and the occurrence of Escherichia coli bacterial strains, as well as to evaluate their human infective potential, in a total of 54 raw milk samples collected from different small-scale integrated backyard cattle farms, located in five counties (Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, and Timiș) of Western Romania. A total of 51.9% (28/54) of the examined food matrices expressed higher total aerobic plate count (>5 log CFU/ml) than the one provided as the maxi- 10 mum admitted value by the EU legislation in force. E. coli was isolated from 24 (44.4%) samples. Results of molecular survey highlighted the presence of stx2 gene in eight (33.3%) of the isolated E. coli strains, but none of the screened samples were positive for eltA, estI, estII and stx1 virulence genes, responsible for encoding of toxin synthesis. Our findings indicate the microbial quality of the raw milk in the screened area can represent a potential public health risk.

Keywords: raw milk, quality, E. coli, toxicity, gene

REZUMAT

Studiul a fost realizat în vederea aprecierii calității microbiene a laptelui, incluzând detecția tulpinilor de Escherichia coli și pentru a evalua potențialul infecțios al acestora pentru consumatori. În acest scop au fost prelucrate un total de 54 de probe de lapte crud, recoltate din ferme de bovine de tip gospodăresc, de mici dimensiuni, situate în cinci județe din vestul României (Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș). Din probele de lapte examinate 51,9% (28/54) au prezentat valori crescute ale numărului total de germeni mezofili aerobi (NTGMA>5log UFC/ml), depășind valoa- 10 rea maximă admisă de legislația Uniunii Europene în vigoare pentru acest indicator. E. coli a fost izolată din 24 (44,4%) de probe. Analizele moleculare au evidențiat prezența genei stx2, responsabilă de producția de toxine Shiga, la 8 (33,3%) din tulpinile izolate de E. coli, dar nici una dintre probele examinate nu a fost pozitivă pentru genele de virulență eltA, estI, estII și stx1, responsabile pentru codificarea sintezei de toxine. Rezultatele obținute reflectă un potențial risc pentru sănătatea publică a laptelui crud în zona luată în studiu.

Cuvinte cheie: lapte crud, calitate, E. coli, toxicitate, genă

Download PDF

Alexandra CUCERZAN
K. IMRE
A. MORAR
T.L. CZISZTER
E. TÎRZIU

ABSTRACT

This study documents the results of a desensitization therapy used in allergic dogs. The Polycheck® test was used to identify the reactivity of 20 dogs to various environmental allergens. The dogs with allergic symptoms aged between 3 and 7 years were tested. This study demonstrated a statistically sustained significant improvement in the cutaneous lesions and a reduction of pruritus in 75% of the evaluated dogs. Withdrawal of oral glucocorticoid treatment was achieved in 12 (60%) cases. The dose of glucocorticoid treatment was decreased by more than 50% in 15% of the dogs who still needed corticotherapy. The pollen hypersensitivity responded very well to the allergenspecific immunotherapy, with positive results observed in approximately 50% of the tested dogs. In the 11th month, 45% of the dogs manifested mild pruritus (grade 1), 30% had moderate pruritus (grade 2) and 25% had severe pruritus (grade 3). The immunotherapy represents the future treatment for allergic animals and humans, even if the methods used today give variable results.

Keywords: desensitization therapy, dogs, atopic dermatitis

REZUMAT

Acest studiu documentează rezultatele unei terapii de desensibilizare utilizate la câinii alergici. Testul Polycheck® a fost utilizat pentru a identifica reactivitatea a 20 de câini la diferiți alergeni din mediu. Au fost testați câinii cu simptome alergice cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. Acest studiu a demonstrat o îmbunătățire semnificativă a leziunilor cutanate și o reducere a pruritului la 75% din câinii examinați. La finalul studiului 12 (60%) cazuri nu am mai necesitat tratament cu glucocorticoizi. Doza de tratament cu glucocorticoizi a scăzut cu mai mult de 50% la 15% dintre câini care au necesitat în continuare corticoterapie. Hipersensibilitatea la polen a răspuns foarte bine la imunoterapia specifică, rezultatele pozitive fiind observate la aproximativ 50% din câinii testați. În luna a XI-a a studiului, 45% dintre câini au manifestat prurit ușor (gradul 1), 30% prurit moderat (gradul 2) și 25% au manifestat prurit sever (gradul 3). Chiar dacă metodele utilizate astăzi dau rezultate discordante, imunoterapia reprezintă viitorul tratamentului animalelor și oamenilor alergici.

Cuvinte cheie: terapie de desensibilizare, câini, dermatită atopică

Download PDF

Alina ȘTEFĂNESCU
A.B. VIȚĂLARU
Maria ROȘCA
Sorina Andreea MIHAI
M. CODREANU

ABSTRACT

Since the significant increase in the incidence of cases diagnosed with renal impairment in the last years, various protocols have been put in place to treat this condition. Haemodialysis is an extracorporeal renal replacement therapy that supports renal function when the patient is nonresponsive to the medical therapy. The aim of this study is to evaluate the degree of coagulation and the influence of unfractionated sodium heparin administration in patients undergoing haemodialysis, in order to establish a standard administration protocol, but also to highlight the influence of heparin on platelets. The study was performed on 2 batches of 10 patients, in which two different doses of unfractionated sodium heparin were administered in bolus. After comparing the two protocols, it was concluded that the use of a lower dose of heparin represents a better method of anticoagulation in renal patients.

Keywords: heparin, central venous catheter, dog, haemodialysis

REZUMAT

Odată cu creșterea semnificativă a incidenței cazurilor diagnosticate cu afectare renală în ultimii ani, au fost puse în practică diferite protocoale pentru a trata această afecțiune. Hemodializa reprezintă o terapie extracorporală de substituție renală, care susține funcția renală atunci când pacientul nu răspunde la terapia medicamentoasă. Scopul acestui studiu este de a evalua gradul de coagulare și incidența heparinei sodice nefracționate asupra pacienților supuși hemodializei, pentru a standardiza protocolul de administrare a heparinei, dar și de a pune în evidență influența heparinei asupra plachetelor sanguine. Studiul a fost efectuat pe 2 loturi de 10 pacienți, in care au fost administrate două doze diferite de heparină in bolus. După ce au fost comparate cele două protocoale, s-a putut concluziona faptul că utilizarea unei doze mai mici de heparină, reprezintă o metodă mai bună de heparinizare a pacienților.

Cuvinte cheie: heparină, cateter venos central, câine, hemodializă

Download PDF

C.T. COVAȘĂ
C. ȘERBAN

ABSTRACT

The domestic carnivores have five digits in front limbs and generally, four in the pelvic limbs, the first digit being absent. Scarcely ever in cats and more frequently in dogs, the first digit can be present in pelvic limbs, as a rudiment, more or less developed, being known as “dewclaw”. This term is used also for the first digit of the thoracic limb, being more reduced than the rest of the digits, but is more proper for the pelvic limb. Genetically, the presence of the dewclaw in pelvic limb, simple or double, and double in thoracic limb is known as hind-limb-specific preaxial polydactyly – PPD. Taking into account these aspects, we set out to analyse the morphological and structural variability of the hind limb dewclaw in dogs, in relation with the development degree of the first metatarsal bone, using clinical and imagistic exam. The most of the animals were patients of two veterinary clinics having various pathologies of the legs. Clinically were identified two animals having dewclaw in pelvic limb, one being simple and not joined and the other one, double and joined. The X-ray exam, even the number of the animals with dewclaw wasn’t high, revealed many morphologic types of the dewclaw: simple and not joined dewclaw, without phalanges (one case); simple and not joined dewclaw, in his structure having one or two phalanges (three cases); simple and joined dewclaw, the osseous structure including two phalanges, simultaneously being present the first metatarsal bone represented by the proximal and distal extremity (two cases); simple dewclaw, well developed, with two phalanges and joined with the first metatarsal bone completely developed (two cases). In most of the cases (seven) was noted the lack of the dewclaw, but the presence of the proximal extremity of the first metatarsal bone and, in other two cases the first metatarsal bone was completely absent. Can be noted firstly an obvious polymorphism of the dewclaw in dogs, this aspect being important especially when the surgical removal is necessary.

Keywords: dewclaw, dog, structure, x-ray exam

REZUMAT

Carnivorele domestice au cinci degete la membrele anterioare și de obicei patru la membrele posterioare, lipsind degetul I. Foarte rar la pisică, dar mai frecvent la câine, degetul I poate fi prezent și la membrele posterioare sub formă rudimentară, cu un grad mai mare sau mai redus de dezvoltare, fiind cunoscut sub denumirea de pinten. Acest termen este folosit și pentru degetul I al membrului toracic, fiind mai redus decât celelalte, dar este mai propriu membrului pelvin. Din punct de vedere genetic, prezența pintenului la membrele posterioare, simplu sau chiar dedublat și a pintenului dedublat la membrele anterioare este descrisă sub denumirea de hind-limb-specific preaxial polydactyly – PPD. Date fiind aceste aspecte, ne-am propus o analiză a variabilității morfologice și structurale a pintenului la membrul posterior, în corelație cu dezvoltarea metatarsului I, prin examene clinice și imagistice. Cele mai multe animale luate în studiu au fost pacienți care au fost aduși la două clinici veterinare pentru diverse afecțiuni ale membrelor posterioare. Clinic a fost înregistrată prezența pintenului la două animale, din rasă comună, la unul fiind simplu și nearticulat, iar la celălalt bifid și articulat. Imagistic, deși pintenul nu a fost observat la un număr mare de animale, s-au constatat și identificat mai multe variante morfologice: pinten simplu, nearticulat, fără structură osoasă (1 caz); pinten simplu, nearticulat, având în structura sa una, respectiv două falange (3 cazuri); pinten simplu, dar articulat, cu un schelet format din două falange (2 cazuri), concomitent cu prezența metatarsului rudimentar I, reprezentat prin extremitatea proximală și distală; pinten simplu, bine dezvoltat, cu două falange și articulat cu metatarsul I complet dezvoltat (2 cazuri). La cele mai multe animale (șapte), pintenul a fost absent, dar s-a observat prezența numai a extremității proximale a metatarsului I, iar la alte două animale și metatarsul I a fost total absent. Se poate remarca în primul rând un polimorfism accentuat al pintenului la câine, aspect important mai ales atunci când se ridică problema îndepărtării chirurgicale a acestuia.

Cuvinte cheie: pinten, câine, structură, examen radiografic

Download PDF

V.I. MUNTEAN
B. SEVASTRE
Orsolya SÁRPATAKI
A.V. POTÂRNICHE
A.R. CODEA
M.V. MIRCEAN
I. MARCUS

ABSTRACT

Blood transfusion therapy in bovine field practice is rarely used because its’ limited efficiency. The aim of this study is the assessment of the efficiency of blood transfusion in cattle, on haematological and biochemical parameters using an experimental protocol. Nine healthy male Holstein calves 5 months old were subject to an anaemia induction protocol, then randomly distributed into three groups, control, autotransfusion and heterotransfusion group. The compatibility was decided using the Crossmatch test. Contrary to control group, the other two groups, receiving blood replacement therapy, exhibit a fast improvement by approximately 20% (p<0.01). One day latter, the haematological parameters decreased by 10% in heterotransfusion group, in two days the values were similar to those of control group. Autotransfusion group had a better evolution (p<0.01), however, five day after, the haematological parameters relapse by approximately 10% until the regenerative response became established. Blood transfusion was able to maintain the plasma albumin levels, and post transfusional haemolysis has no obvious impact on plasma biochemistry. In conclusion, when using Crossmatch test, blood transfusion in cattle had approximately two days efficiency.

Keywords: haematology, anaemia, cattle

REZUMAT

Terapia transfuzională la bovine este rar utilizată datorită eficienței sale limitate. Scopul acestui studiu este evaluarea eficienței transfuziei de sânge la bovine, asupra parametrilor hematologici și biochimici. Au fost utilizați nouă viței Holstein, masculi sănătoși în vârstă de 5 luni. Animalele au fost supuse unui protocol de inducere a anemiei, apoi distribuiți în mod aleatoriu în trei grupuri, grup martor, autotransfuzie și heterotransfuzie. Compatibilitatea a fost stabilită folosind testul Crossmatch. Spre deosebire de grupul martor, celelalte două grupuri, care au beneficiat de substituție sanguină, prezintă o îmbunătățire rapidă de aproximativ 20% (p<0,01). După o zi, parametrii hematologici au scăzut cu 10% în grupul heterotransfuzional, iar după două zile valorile au fost similare cu cele ale grupului martor. Grupul cu autotransfuzie a avut o evoluție mai bună (p<0,01), cu toate acestea, la cinci zile post-terapeutic, parametrii hematologici au scăzut cu aproximativ 10% și s-au ameliorat doar după apariția răspunsului regenerativ medular. Transfuzia de sânge a reușit să mențină nivelurile de albumină plasmatică, iar hemoliza post-transfuzională nu are un impact evident asupra biochimiei plasmatice. În concluzie, prin utilizarea testului Crossmatch, transfuzia de sânge la bovine a avut o eficiență de aproximativ două zile.

Cuvinte cheie: hematologie, anemie, bovine

Download PDF

Olimpia COLIBAR
Ionela HOTEA
C.B. SÎRBU
V. HERMAN

ABSTRACT

Two groups of broilers were bred from the age of 5 days to the age of slaughter. The diet of one of the broiler groups was supplemented with sea buckthorn (Hippophae rhamnoides). Although addition was barely 1% and the protein ratio in the sea buckthorn powder was 11.83%, the production performances and the majority of the values of some chemical parameters increased. The total proteins, uric acid, GOT, amylase and lipase were also increased. The amount of “good” cholesterol (HDLC) increased, compared to the control group, by 53.33%. The adding of sea buckthorn in the feed seems to have a beneficial effect on chickens.

Keywords: broiler, sea buckthorn, feed

REZUMAT

Două loturi de broileri au fost crescuți de la vârsta de 5 zile și până la sacrificare. Hrana unui lot de pui broiler a fost suplimentată cu cătină (Hippophae rhamnoides). Deși adaosul a fost de doar 1% și procentul de proteină din pulberea de cătină este de 11,83% performanțele productive și majoritatea valorilor unor parametrii chimici au crescut. Proteinele totale, acidul uric, GOT, amilaza și lipaza au avut valori mai mari. Cantitatea de colesterol “bun” HDLC a crescut comparativ cu lotul martor în proporție de 53,33%. Adaosul de cătină din rație pare să aibă efecte benefice asupra puilor.

Cuvinte cheie: broiler, cătină, furaj

Download PDF

L. TUDOR

ABSTRACT

The investigations have searched the harvesting frequency of bacterial species of non-choleric Vibrio from aquatic molluscs. There were harvested substantiations either from aquatic medium or commercial network. These researches are continuing the last years began studies, for realize a completed and detailed statistics. Between 1997 and 2018 were sampled and prepared a number of 9.329 mollusc’s substantiations from the aquatic medium and a number of 4.657 mollusc’s substantiations from the commercial network. From total number of 13.986 samples was isolated 238 non-choleric Vibrio’s species, representing a total harvesting frequency of 1.702 %. The annual harvesting frequency was: in 1997 of 1.842 %, in 1998 of 1.702 %, in 1999 of 2.408 %, in 2000 of 3.737 %, in 2001 of 1.912 %, in 2002 of 1.558 %, in 2003 of 1.323 %, in 2004 of 2.158 %, in 2005 of 2.005 %, in 2006 of 1.363 %, in 2007 of 4.288 %, in 2008 of 1.89 %, in 2009 of 1.235 %, in 2010 of 1.653 %, in 2011 of 1.23 %,in 2012 of 2.19 %, in 2013 of 2.423 %, in 2014 of 4.178 %, in 2015 of 2.093 %, in 2016 of 1.045 %, in 2017 of 1.59 % and in 2018 of 1.327 %. The non-choleric Vibrio’s harvesting frequency from commercial network was 0.379 %.

Keywords: non-choleric Vibrio, aquatic molluscs, food disease, prevalence

REZUMAT

Investigațiile au urmărit determinarea frecvenței de izolare a speciilor bacteriene reprezentate de vibrionii non-holerici, din probe de moluște acvatice. Au fost recoltate probe de analiză atât din mediul acvatic, cât și din rețeaua comercială. Între anii 1997 și 2018 au fost recoltate și prelucrate un număr de 13.986 probe de moluște acvatice, dintre care 9.329 probe prin capturare directă din mediul acvatic și 4.657 probe recoltate din rețeaua comercială. Din numărul total de 13.986 probe de moluște acvatice recoltate și prelucrate prin metode de laborator au fost izolate 238 tulpini de vibrioni non-holerici, reprezentând o frecvență totală de izolare de 1,702 %. Frecvența anuală de izolare a speciilor de vibrioni non-holerici a fost: în 1997 de 1,842 %, în 1998 de 1,702 %, în 1999 de 2,408 %, în 2000 de 3,737 %, în 2001 de 1,912 %, în 2002 de 1,558 %, în 2003 de 1,323 %, în 2004 de 2,158 %, în 2005 de 2,005 %, în 2006 de 1,363 %, în 2007 de 4,288 %, în 2008 de 1,89 %, în 2009 de 1,235 %, în 2010 de 1,653 %, în 2011 de 1,23 %, în 2012 de 2,19 %, în 2013 de 2,423 %, în 2014 de 4,178 %, în 2015 de 2,093 %, în 2016 de 1,045 %, în 2017 de 1,59 % iar în 2018 de 1,327 %. Frecvența de izolare a vibrionilor non-holerici din probele de moluște recoltate din rețeaua comercială a fost de 0,379 %.

Cuvinte cheie: vibrioni non-holerici, moluște acvatice, boala alimentară, prevalență

Download PDF

S. MORARIU
A. BULACU
Florica MORARIU
A. HĂGĂTIȘ
G. DĂRĂBUȘ
Tiana SUICI
C. SÎRBU
Narcisa MEDERLE
Mirela IMRE
M. ILIE

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the impact of parasites and parasite cross-transmission on the welfare and health status of the newly re-introduced wisents. The study has been conducted in the Armenis- Plopu natural reserve, Caras- Severin County, located in the Țarcu Mountains (Carpathians), South-Western Romania. In order to establish the prevalence of parasites, several classical methods such as quantitative and qualitative flotation and sedimentation methods were used as well as blood tests for parasite screening such as ID Screen® Toxoplasmosis indirect test kit (ID VET, France) and blood smears. In both groups (2014 and 2015), the most frequent parasite was Eimeria spp. (47.06% – 78.15%), very few animals were positive for tapeworms (12.9%) and gastrointestinal nematodes (12.9%) including Toxocara spp (3.22%). Six serum samples were positive on anti-Toxoplasma tests (19.35%). Seven individuals (22.58%) showed completely negative results. The presence of parasites also common in farm animals can stand as proof of cross-transmission between wild/domestic herbivores and wisents, a factor which can impair their acclimatization and conservation.

Keywords: European bison (wisent), parasites, reintroduction, conservation, Romania

REZUMAT

Scopul studiului a fost acela de a evalua impactul parazitismului și a transmiterii încrucișate a paraziților asupra bunăstării și sănătății zimbrilor nou introduși. Cercetările s-au derulat în rezervația naturală Armeniș-Plopu, județul Caraș-Severin, aflată în Munții Țarcu (Carpați) din sud-vestul României. Pentru a stabili prevalența parazitismului au fost utilizate mai multe metode coproscopice clasice de flotație și sedimentare alături de testele sanguine ID Screen® Toxoplasmosis indirect test kit (ID VET, France) și frotiurile din sânge. În ambele grupuri (2014 și 2015) infestația cu Eimeria spp. (47,06%-78,15%) a fost cea mai frecventă, iar puține animale au fost positive pentru cestode (12,9%), respectiv nematode gastro-intestinale (12,9%), incluzând aici și Toxocara spp (3,22%). Șase probe de ser au fost positive pentru Toxoplasma (19,35%). De asemenea, șapte indivizi au fost negativi (22,58%). Prezența paraziților comuni animalelor de fermă poate constitui o dovadă a transmiterii încrucișate între rumegătoarele domestice/sălbatice și zimbri, un factor ce poate afecta aclimatizarea și conservarea acestora.

Cuvinte cheie: zimbru, paraziți, reintroducere, conservare, Romania

Download PDF

Florica BĂRBUCEANU
Paula TAMBA
C. NITESCU
N. LAZĂR
D. DONESCU
G. PREDOI
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

The evolution of African swine fever (ASF) in Europe was severe in last years, despite various control procedures applied. In the epidemiology of ASF, wild pigs acted as a reservoir and transboundary spreaders of ASFV, but in some countries, low biosecurity standards of backyard pig farms played a more significant role in the transmission of the virus. To reduce the risk of transmitting ASFV, European countries implemented passive and active surveillance programs for an early detection of the introduction of the virus in a certain area. This study aims to present a retrospective analysis of African Swine Fever evolution in Romania, between 2017 and 2020. During the analysed period, 810563 samples were investigated and 5680 outbreaks were detected. From the total number, 3942 were outbreaks in domestic and 1738 cases in wild pigs.

Keywords: ASFV, emerging infectious disease, swine diseases, diagnostic

REZUMAT

În ciuda măsurilor de control aplicate, în ultimii ani evoluția europeană a focarelor de pestă porcină Africană (PPA) a fost severă. În epidemiologia PPA, porcii sălbatici au fost considerați rezervor silvatic și vectori de transmitere transfrontalieră a ASFV, dar în unele țări, standardele scăzute de biosecuritate din unitățile de creștere tradițională a porcilor au jucat un rol mult mai mare în transmiterea acestui virus. Pentru a reduce riscul transmiterii ASFV, țările europene au implementat programe de supraveghere pasivă și activă pentru detectarea precoce a virusului. Acest studiu își propune să prezinte o analiză retrospectivă a evoluției pestei porcine africane în România, între 2017-2020. În perioada analizată, au fost investigate 810563 probe și au fost identificate 5680 focare. Din numărul total, 3942 au fost focare la porcii domestici și 1738 cazuri la porcii sălbatici.

Cuvinte cheie: ASFV, boală infecțioasă emergentă, suine, diagnostic

Download PDF

Houria RAMDANI
M. ZEGHDOUDI
Latifa MERDACI
MardjaTAHRI
Seloua MADI
Leila AOUN

ABSTRACT

Infectious laryngotracheitis (ILT) is responsible for significant productivity and costs losses for diagnostic tests, vaccines, and treatments. The protective immune system against ILT and the virulence infection mechanisms used by the disease was usually poorly established. Our objective was to analyse the key epidemiologic features of ILT linked to its cyclic appearance and spontaneous disappearance to better fluency this pathology. To achieve this investigation, a total of 784500 chicks were set up between 2011- 2013 and 2017-2019 in eastern Algeria where 540 blood serum samples from 54 flocks between 2011 and 2013, and 600 samples from 59 flocks between 2017 and 2020 were used for the ELISA test. The ILT appeared between the 35th and 43rd days old with morbidity and mortality rates of 80% and 17.1%, respectively. The symptoms and the lesions were characteristics of the disease’s acute form. The spatio-temporal emergence and re-emergence of the ILT with regular latency periods confer a specific epidemiological character. Studies on the viral pressure during the latency period until the emergence of the disease could help to better understand the infectious nature of this disease. These results will contribute to the ILT monitoring and control for the prevention success of this disease. Until now, biosecurity measures remain the only way to fluency this disease.

Keywords: biosecurity, control, ELISA, emergence, ILT

REZUMAT

Laringotraheita infecțioasă (LTI) produce pierderi semnificative prin scăderea productivității și creșterea costurilor asociate testelor de diagnostic, vaccinurilor și tratamentelor. Mecanismul imunitar de protecție dezvoltat de organism împotriva LTI și mecanismele de virulență prin care acționează patogenul nu au fost pe deplin stabilite. Obiectivul nostru a fost să analizăm cele mai importante aspecte epidemiologice ale ILT referitoare la ciclicitatea apariției și dispariției spontane în vederea elaborării unor programe de combatere ale acestei patologii. Acest studiu s-a derulat în perioadele 2011-2013 și 2017-2019, pe un efectiv de 784500 pui din estul Algeriei. Pentru testarea ELISA, între 2011 și 2013 au fost utilizate 540 probe de ser de sânge de la 54 efective și între 2017 și 2020 au fost utilizate 600 probe de la 59 efective. LTI a apărut la puii cu vârsta de 35 – 43 de zile, cu o rată a morbidității de 80% și a mortalității de 17,1%. Simptomele și leziunile au fost caracteristice formei acute de evoluție a bolii. Emergența și reemergența spațio-temporală a LTI, cu perioade de latență regulate, conferă acestei boli un caracter epidemiologic specific. Studiile asupra presiunii virale în perioada de latență până la apariția bolii ar putea ajuta la o mai bună înțelegere a naturii infecțioase a acestei boli. Aceste rezultate vor contribui la controlul LTI pentru succesul prevenirii și combaterea acestei boli. Până în prezent, biosecuritatea rămâne singura modalitate de luptă împotriva acestei boli.

Cuvinte cheie: biosecuritate, control, ELISA, emergența, LTI

Download PDF

Olimpia C. IACOB
Mona CIORNOHAC
C. CHIRUȚĂ
Geta PAVEL

ABSTRACT

Eimeriosis is a severe parasitic infection of the intestinal tract of chickens, causing death by digestive haemorrhage. The research aimed to induce the digestive syndrome and to assess the induced changes on hematological and serum biochemistry parameters under different conditions of chemoprophylaxis and therapy. Cobb 500 broilers, aged 15 days old, were organized into four groups (n=15/group) of which three experimental groups and one control group. The experimental groups were infected for two days with a dose of 25000 oocysts of Eimeria spp. per day, administered by gavage. Thus, group I received simple diet associated to therapy (Sulfaquinoxaline) at the occurrence of hemorrhagic enteritis, group II, dietary chemoprophylaxis (Salinomicyn), without therapy and group III, dietary chemoprophylaxis and therapy. Hematological parameters (RBC, WBC, HGB, HCT, MCHC, MCV), and serum biochemistry parameters (total proteins, glucose, lipids, cholesterol, urea, alkaline phosphatase) were determined using automatic analysers. The results were statistically analyzed by Mann-Whitney U test and Wilcoxon signed rank sum test. Hematological and serum biochemistry results show very significant differences (P< 0.0001) in group I compared with control group, where enteral blood and electrolyte losses have been massive since the 5th day post-infection; very significant differences (P<0.0001) were recorded in group II, in which chemoprophylaxis attenuated the schizogony multiplication ability of Eimeria and delayed the clinical onset, but did not stop the emergence of hemorrhagic enteritis. In group III, the changes were not significant (P>0.05), suggesting remission of symptomes due to immediate therapy. These results recommend chemoprophylaxis associated with specific therapy, immediately, to avoid economic losses by mortality, in chicken farms.

Keywords: Eimeria spp., broiler, blood parameters, chemoprophylaxis, therapy

REZUMAT

Eimerioza este o infecție parazitară severă a tractusului intestinal la puii de găină, cauzând moartea prin hemoragie digestivă. Scopul cercetării a fost inducerea sindromului digestiv și aprecierea modificărilor hematologice și biochimice ale sângelui, în condiții diferite de chimioprofilaxie și terapie. În acest context, pui broiler Cobb 500 în vârstă de 15 zile au fost organizați în patru loturi (n = 15/lot) dintre care, trei experimentale și unul martor. Loturile experimentale au fost infectate cu doza de 25.000 oochiști de Eimeria spp. pe zi, două zile consecutiv, administrată prin gavaj. Astfel, lotul I a primit o dietă simplă asociată cu terapie (Sulfaquinoxalină) la apariția enteritei hemoragice; lotul II, dietă cu chimioprofilaxie (Salinomicină) fără terapie; lotul III, dietă cu chimioprofilaxie și terapie. Parametrii hematologici (Eritrocite, Leucocite, Hemoglobină, Hematocrit, CHEM, VEM) și biochimici (proteine totale, glucoză, lipide, colesterol, uree, fosfataza alcalină) s-au determinat folosind analizoare automate. Rezultatele au fost asigurate statistic prin testele neparametrice Mann-Whitney U și Wilcoxon. Rezultatele hematologice și biochimice arată diferențe foarte semnificative (P<0.0001) la lotul I, comparativ cu lotul martor, pierderile enterale de sânge și electroliți fiind masive începând cu a 5-a zi post-infecție; diferențe foarte semnificative (P< 0.0001) s-au înregistrat și la lotul II, la care chimioprofilaxia a atenuat capacitatea de multiplicare schizogonică a eimeriilor și a întârziat debutul clinic, fără a stopa apariția enteritei hemoragice. La lotul III, diferențele au fost nesemnificative (P>0.05), sugerând remiterea simptomatologiei, ca urmare a terapiei imediate. Aceste rezultate recomandă chimioprofilaxia asociată imediat cu terapia specifică, pentru a evita pierderile economice prin mortalitate la pui.

Cuvinte cheie: Eimeria spp., broiler, parametri sanguini, chimioprofilaxie, terapie

Download PDF

G. DĂRĂBUŞ
S. MORARIU
Narcisa MEDERLE
M.S. ILIE
Iasmina LUCA
A.C. CIREŞAN

ABSTRACT

The therapeutic efficacy of two medicinal products was tested on two batches of sheep, 20 each. Iver- ® mectin (Evomec plus ) was administered subcuta-® neously (0.2 mg/kg) and albendazole (Vermitan 10%), orally (7.5 mg/kg). The degree of infestation was determined using the McMaster quantitative coproscopic method, before administration and on the 7th, 14th and 21st day of the experiment. Anthelmintic efficacy (E%) and possible presence of product chemoresistance was calculated using the faecal egg count reduction test (FECRT). Eimeria spp. oocysts, larvated eggs of Strongyloides spp., morulated eggs of gastrointestinal strongyls and Dicrocelium lanceolatum eggs were observed following coproscopic exa-® minations. The therapeutic efficacy of Evomec Plus was: 90.99% (in eimeriosis), 99% (in strongyloidiasis), 99.73% (in gastrointestinal strongyle infestation) and 96.31% (in dicrocoeliasis). Vermitan® 10% had a variable efficacy depending on parasites: 45.8% (in eimeriosis), 99.16% (in strongyloidiasis), 99.84% (in gastrointestinal strongyle infestation) and 94.3% (in dicrocoeliasis).

Keywords: gastrointestinal parasites, sheep, anthelmintic, chemoresistance

REZUMAT

Eficacitatea terapeutică a două produse medicamentoase a fost testată pe două loturi a câte 20 de ovi- ne. Ivermectina (Evomec plus®) s-a administrat sub- cutanat, 0,2 mg / kg, iar albendazolul (Vermitan® 10%), oral, 7,5 mg/kg. Gradul de infestare al ovinelor s-a determinat cu ajutorul metodei coproscopice cantitative McMaster, în zilele 0, 7, 14 și 21 ale experimentului. Eficacitatea antihelmintică (E%) și eventuala prezență a chimiorezistenței produselor utilizate în deparazitarea ovinelor s-a calculat prin testul reducerii ouălor din faecale (FECRT). În urma examenelor coproscopice la cele două loturi s-au identificat oochisturi de Eimeria spp., ouă larvate de Strongyloides spp., ouă morulate de strongili gastrointestinali și ouă de Dicrocelium lanceolatum. Eficacitatea terapeutică a an- tihelminticului Evomec Plus® a fost de: 90,99% în cazul eimeriozei, 99% în strongiloidoză, 99,73% în strongilidozele gastrointestinale și 96,31% în dicroce- lioză. Vermitanul® 10% a avut o eficacitate variabilă în funcție de specia parazită: 45,8% în eimerioză, 99,16% în strongiloidoză, 99,84% în strongilidozelor gastrointestinale și 94,3% în cazul dicroceliozei.

Cuvinte cheie: paraziți gastrointestinali, ovine, antihelmintice, chimiorezistență

Download PDF

Carmen TURCU
Anamaria Ioana PAȘTIU
V. COCOSTÎRC
F. LUCACI
Dana Liana PUSTA

ABSTRACT

COVID-19 is an infectious respiratory disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The disease is often characterized by flu-like symptoms, while severe cases are dominated by pulmonary complications. Additionally, the virus may cause diverse symptoms involving multiple organ systems. The main global focus of researchers is finding an effective therapeutic and prophylactic option. Current drugs are being repurposed for COVID-19 and new investigational agents are being studied as potential treatments. There are more than 100 vaccine candidates under development for COVID-19, some of them being in the final phase of the clinical trial. The aim of this literature review is to briefly summarize the currently available data on COVID-19 regarding the diagnosis, treatment and vaccination.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, review, pandemics

REZUMAT

COVID-19 este o boală infecțioasă respiratorie cauzată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2). Afecțiunea este deseori caracterizată de simptome asemănătoare gripei, în timp ce în cazurile severe sunt predominate complicațiile pulmonare. În plus, virusul poate cauza diverse simptome implicând diverse sisteme de organe. La nivel global, cercetătorii pun accent pe găsirea unui tratament eficace și a unei opțiuni profilactice. Medicamentele actuale sunt utilizate pentru COVID-19 și noi medicamente investigaționale sunt studiate ca și potențiale tratamente. Există mai mult de 100 de vaccinuri candidate contra COVID-19 care sunt în proces de dezvoltare, unele dintre ele fiind în faza finală a testelor clinice. Scopul acestei recenzii este de a rezuma informațiile disponibile în prezent privind diagnosticul, tratamentul și vaccinarea în cazul COVID-19.

Cuvinte cheie: COVID-19, SARS-CoV-2, recenzie, pandemii

Download PDF

Daniela Elena ILIE
A.E. MIZERANSCHI
C.V. MIHALI
R.I. NEAMȚ
M. CARABAȘ
A.C. GRĂDINARU

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the HinfI polymorphism of PIT1 gene in two cattle breeds, Romanian Spotted and Romanian Brown. Genomic DNA samples were obtained from a total of 137 cattle, of which 82 were Romanian Spotted cattle (RS) and 55 Romanian Brown (RB). All the animals were reared at the Research and Development Station for Bovine, located in Arad, Romania. The cattle involved in the study were milked twice per day and were included in the official dairy control, which consists of milk records at every 28 days. Genotype analyses were performed using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) technique. We identified three genotypes and two alleles. The frequency of the B allele was higher than A in both investigated breeds, but more pregnant in the Romanian Spotted population compared to Romanian Brown. The BB genotype recorded the highest frequency in Romanian Spotted, while in Romanian Brown, the AB genotype was superior in its frequency. However, the AA genotype had the lowest frequency in Romanian Brown and it was missing in Romanian Spotted. In our study, the AA genotype of PIT1 had a significant influence on milk fat percentage (P < 0.05) when we analysed both breeds together. Cows that carry the AA genotype recorded a higher fat percent (4.67±0.49%) compared to AB (4.04±0.40%) or BB (4.02±0.43%) individuals.

Keywords: POU1F1, milk traits, Romanian Brown, Romanian Spotted

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost investigarea polimorfismului HinfI al genei PIT1 la două rase de bovine, Bălțată Românească și Brună de Maramureș. S-au obținut probe de ADN genomic de la un total de 137 de bovine, dintre care 82 au fost vaci de rasă Bălțată Românească (RS) și 55 vaci Brună de Maramureș (RB) aparținând Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor din Arad, România. Animalele implicate în studiu au fost mulse de două ori pe zi și au fost incluse în controlul oficial al producției de lapte constând din înregistrarea parametrilor producției de lapte la fiecare 28 de zile. Analizele de genotip au fost efectuate folosind reacția de polimerizare în lanț și polimorfismul de lungime al fragmentelor de restricție (PCR-RFLP). Astfel, s-au identificat trei genotipuri și două alele. Frecvența alelei B a fost mai mare față de A la ambele rase investigate, dar per total mai mare la vacile de rasă Bălțată Românească comparativ cu cele de Brună de Maramureș. Genotipul BB a înregistrat cea mai mare frecvență la rasa Bălțată Românească, în timp ce la rasa Brună de Maramureș, genotipul AB a avut o frecvență superioară. Genotipul AA a înregistrat cea mai mică frecvență la Brună de Maramureș și a lipsit la rasa Bălțată Românească. În studiul nostru, genotipul AA al genei PIT1 a avut o influență semnificativă asupra procentului de grăsime din lapte (P<0,05) atunci când s-au analizat ambele rase împreună. Animalele purtătoare ale genotipului AA au înregistrat un procent mai mare de grăsime (4,67 ± 0,49%) comparativ cu indivizii AB (4,04 ± 0,40%) sau BB (4,02 ± 0,43%).

Cuvinte cheie: POU1F1, lapte, Brună de Maramureș, Bălțată Românească

Download PDF

S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

Escherichia coli can be associated with various pathological conditions in farm animals, and syndromes are usually called enteric colibacillosis or systemic colibacillosis (produced by invasive strains). The aim of this review was the up-dating of E. coli infection patterns in poultry and pigs in order to identify knowledge gaps that would require future research. Colibacillosis should remain in the attention of livestock farms, where can cause great economic losses. In poultry and pig farms, particular attention should be paid to the prevention of disease outbreaks. Achieving more effective prevention programs requires more knowledge in internal and external biosecurity measures and vaccination programs, and future research projects could target these objectives.

Keywords: Escherichia coli, APEC, edema disease, prevention programs

REZUMAT

La animalele de fermă, Escherichia coli poate fi asociată cu diferite afecțiuni patologice cunoscute sub numele de enterită colibacilară sau septicemie colibacilară (produsă de tulpini invazive). Scopul acestei recenzii a fost actualizarea patternului infecțiilor cu E. coli la păsări și porci, în vederea identificării lacunelor de cunoștințe care ar necesita cercetări in viitor. Colibaciloza ar trebui să rămână în atenția fermelor de animale, unde poate provoca pierderi economice mari. În fermele de păsări și porci, o atenție deosebită ar trebui acordată prevenirii focarelor de boală. Realizarea unor programe de prevenire mai eficiente necesită mai multe cunoștințe în materie de biosecuritate internă și externă și programe de vaccinare, iar viitoarele proiecte de cercetare ar putea ținti asemenea obiective.

Cuvinte cheie: Escherichia coli, APEC, boala edemelor, programe de prevenție