Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Didactic horse sculpture of Vasile Gheție, Museum of Institute of Anatomy, Leipzig University, Germany. (Fig. 1, p. 46)

Download PDF

G.M. BOBE,
Diana Mihaela ALEXANDRU,
M.C. UNGUREANU,
Maria CRIVINEANU

ABSTRACT

The association between perianal hernia and benign prostatic hypertrophy is commonly found in intact male dogs aged over 5 years. Conservative drug therapy such as osaterone acetate is recommended when the genetic value of reproduction, age or overlapping conditions do not allow surgery.
This case analyses the evolution of a dog diagnosed with benign prostatic hypertrophy associated with bilateral perianal hernia, which initially followed a conservative treatment to maintain its reproductive function, and later due to recurrence of symptoms surgery was required. This case study highlights the limited therapeutic efficacy of drug treatment compared to surgical treatment.

Keywords: benign prostatic hypertrophy, perianal hernia, osaterone acetate, steroidal antiandrogens

REZUMAT

Asocierea herniei perianale cu hipertrofia benignă a prostatei este frecvent întâlnită la câinii masculi necastrați cu vârsta mai mare de 5 ani. Terapia conservatoare cu medicamente de tipul osateronului acetat este recomandată atunci când valoarea genetică de reproducție, vârsta sau afecțiunile suprapuse nu permit intervenția chirurgicală.
Acest caz analizează evoluţia unui câine diagnosticat cu hipertrofie benignă a prostatei asociată cu hernia perianală bilaterală, care inițial a urmat un tratament conservativ pentru a-şi păstra funcția reproductivă, urmând ca ulterior datorită recidivării simptomatologiei să se recurgă la intervenția chirurgicală. Acest studiu de caz evidențiază eficacitatea terapeutică limitată a tratamentului medicamentos comparativ cu tratamentul chirurgical.

Keywords: hipertrofia benignă a prostatei, hernia perianală, osateron acetat, steroizi antiandrogenici

Download PDF

Florica BĂRBUCEANU,
H. ALBU,
Rodica TĂNĂSUICĂ,
L. CIUPESCU,
Ștefania-Felicia BĂRBUCEANU,
S. BĂRĂITĂREANU,
G. PREDOI

ABSTRACT

Adulteration of milk and dairy products with different undeclared types of milk constitute a global food monitoring. Since this food has a large market in Romania, a study conducted by the competent authority comprise 368 milk and milk products units tested by mass spectrometry method. Adulteration often consists in cow’s milk addition to costlier milk of sheep, goat or buffalo. The most adulterated milk product is the salted semi – soft cheeses in percent of 5.83%, followed by semi- soft cheeses with 4%. The mass spectrometric method has 1% precision and can be widely used in this scope. The adulteration percent found in Romania is a small one in comparison with other countries. Nevertheless, further analysis must be conducted.

Keywords: milk adulteration, cow milk, goat milk, sheep milk, buffalo milk

REZUMAT

Falsificarea laptelui și a produselor lactate cu diferite tipuri de lapte nedeclarate este o activitate de monitorizare globală a alimentelor. Deoarece acest produs alimentar are o piață mare în România, autoritatea competentă a realizat un studiu care cuprinde 368 de unități de lapte și produse lactate testate prin metoda spectrometriei de masă. Falsificarea constă adesea în adăugarea laptelui de vacă la laptele mai scump de oaie, capră sau bivoliță. Cel mai falsificate produse din lapte sunt brânzeturile sărate semi-moi cu o pondere de 5,83%, urmate de brânzeturile semi-moi cu 4%. Metoda spectrometrică de masă are o precizie de 1% și poate fi utilizată pe scară largă în acest domeniu. Procentul de falsificare găsit în România este mic în comparație cu alte țări. Cu toate acestea, trebuie efectuată o analiză suplimentară.

Cuvinte cheie: falsificarea laptelui, lapte de vacă, lapte de capra, lapte de oaie, lapte de bivoliță

Download PDF

A. Olariu-Jurca,
Iasmina Luca,
M. Marek,
K. Imre,
Mihaela Marigena Moldovan,
Liliana Elena Teslici

ABSTRACT

The study was conducted between January 2016 and April 2019, at the Discipline of Forensic Medicine and Necropsy Diagnosis of F.V.M. Timisoara. A total of 188 pigs, with the age between 6 and 20 weeks, were necropsied. The carcasses came from intensive growth systems. The necropsy was performed in order to determine the cause of death. Only 62 pigs showed lesions of proliferative ileo-typhlocolitis.
After evisceration, a macroscopic examination of the organs was performed. The histopathological examination was made after taking samples from the stomach, ileum, ileocecal valve, the first part of the colon, the mesenteric (ileocolic) lymph nodes, spleen, caecum and colon.
The samples were fixed in a 10% formaldehyde solution and processed using the paraffin method, stained by the Masson trichrome method (H.E.A.). The microscopic examination was performed using an Olympus Cx41 microscope, with increasing objectives (6x, 10x, 20x, 40x). The most significant lesions were microphotographed.
For bacteriological examination, in order to exclude swine salmonellosis, samples from the stomach, caecum, colon, liver, heart and long bone were taken and sent to the Discipline of Infectious Diseases. The bacteriological exams were negative for infection with Salmonella spp.
To differentiate from Brachyspira hyodysenteriae infection, it was taken into account that morphopathological changes in swine dysentery are mainly confined to the check and colon, covering the appearance of haemorrhagic inflammation in acute evolution, or haemorrhagic-diphtheroid in subacute-chronic evolution. Cecocolic lesions are reflected throughout the body, leaving fingerprints in most organs, but especially in the liver, kidneys and heart. These aspects determined the widening of the sphere of morphopathological investigations in order to record the structural alterations in the dynamics, both at the place of colonization and internalization of the B hyodysenteriae, and of some organs of vital importance, in order to establish the morphopathological diagnosis of swine dysentery.

Keywords: proliferative enteropathies; intestinal adenomatosis complex, Lawsonia intracellularis.

REZUMAT

Studiul a fost efectuat în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2019, la Disciplina de Medicină Legală și Diagnostic Necropsic a F.M.V. Timișoara. Au fost necropsiate 188 de cadavre (suine), cu vârste cuprinse între 6 – 20 săptămâni. Acestea au provenit din sisteme intensive de creştere. Examinarea cadavrelor a fost efectuată în vederea elucidării cauzei morţii. Doar 62 de suine au prezentat leziuni de ileo-tiflocolită proliferativă.
După eviscerare s-a efectuat examinarea macroscopică amănunţită a organelor luate în studiu. Din stomac, ileon, valvula ileocecală, prima porțiune a colonului, limfonodurile mezanterice (ileocolice) și splină, cec, colon, am prelevat probe pentru examen histopatologic.
Probele au fost fixate în soluţie de formaldehidă 10%, prelucrate prin metoda la parafină, colorate prin metoda tricromică Masson (H.E.A.). Preparatele histopatologice obţinute au fost examinate la un microscop Olympus Cx41, cu obiective crescânde (x6, x10, x20, x40), leziunile cele mai semnificative au fost microfotografiate.
În vederea excluderii salmonelozei porcine, au fost recoltate probe, pentru examenul bacteriologic din stomac, cec, colon, ficat, cord şi os lung. Examenul bacteriologic a fost efectuat la Disciplina de boli infecţioase, examenul a fost negativ pentru infecția cu Salmonella spp.
Pentru diferențierea de infecția cu Brachyspira hyodysenteriae s-a avut în vedere faptul că modificările morfopatologice în dizenterie la suine sunt cantonate cu precădere în cec şi colon, îmbrăcând aspectul inflamaţiei hemoragice în evoluţia acută, sau hemoragico-difteroidă în evoluţia subacută-cronică. Leziunile ceco-colice din dizenterie au fost reflectare în tot organismul lăsând, amprente în majoritatea organelor, dar cu precădere în ficat, rinichi şi cord. Aceste aspecte au determinat lărgirea sferei investigaţiilor morfopatologice pentru a consemna alterările structurale în dinamică, atât la locul de colonizare şi internalizare a brachispirelor, cât şi a unor organe cu importanţă vitală, în vederea stabilirii diagnosticului morfopatologic de dizenterie suină.

Cuvinte cheie: enteropatii proliferative; complexul adenomatozei intestinale, Lawsonia intracellularis

Download PDF

I. SCURTU

ABSTRACT

Echocardiography is the tool which allows a proper characterisation of the heart morphology, being a mandatory diagnostic procedure in cases suffering from heart disease. Echocardiography implies a specific protocol of investigation. As a standard protocol, the heart is scanned from the right side (parasternal long-axis and parasternal short-axis sections) and from the left (parasternal apical sections). Right parasternal long-axis images are: left ventricular five-chamber view (left ventricular inflow-outflow tract) and four-chamber view. Right parasternal short sections are: the left ventricle with papillary muscles, left ventricle at chordae tendinae, left ventricle at mitral valve, heart base and aorta and heart base and pulmonary artery. Standard left parasternal apical views are: apical five-chamber view and apical four-chamber view. As a drawback associated with echocardiography, we can mention the cost of high-quality ultrasound machines and the necessity of a good echocardiographic expertise.

Keywords: echocardiography, dog, canine, heart

REZUMAT

Examenul ecocardiografic este investigația care permite caracterizarea morfologiei cardiace. Fără o evaluare ecocardiografică, examenul cardiologic este incomplet. Examenul ecocardiografic se realizează după un protocol standard, astfel, toate structurile cardiace să fie investigate. Evaluarea ecocardiografică va evalua cordul din secțiune longitudinală, transversală sau apicală, fie de pe partea dreaptă, fie de pe partea stângă a toracelui. Secțiunile standard din planul lung sunt: patru și cinci camere iar în planul scurt: la nivelul mușchilor papilari, la nivelul cordajelor tendinoase, la nivelul valvei mitrale, la nivelul bazei cordului și a arterei aorte și la nivelul bazei cordului și a arterei pulmonare. Secțiunea apicală de pe partea stângă implică evaluarea cordului din secțiunea patru și cinci camere. Ca și neajunsuri asociate ecocardiografiei putem menționa costul ridicat al ecografelor de calitate și necesitatea unei bune expertize ecografice care se obține în timp.

Cuvinte cheie: ecocardiografie, câine, inima

Download PDF

Andra Iuliana DEGAN,
Ruxandra Georgiana PAVEL,
M. SĂVESCU,
A. NEAGU,
Ruxandra COSTEA,
A. ȘONEA

ABSTRACT

This study evaluated the need of various additional doses of propofol during maintenance of anaesthesia of dogs subjected to magnetic resonance imagistic diagnosis (MRI). Our study was conducted at the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest throughout 2018, on a number of 60 dogs. Animals were divided in three different groups. Patients from group B (n=20) were premedicated with 0.2 mg/kg butorphanol intramuscularly (IM), group BK (n=20) received 0.2 mg/kg butorphanol and 2.5 mg/kg ketamine IM while dogs in group BD were given 0.2 mg/kg butorphanol and 0.2 mg/kg diazepam IM. All patients were induced with propofol intravenously (IV) at a dose of 2-4 mg/kg, intubated and maintained with 1.5 % Isoflurane and oxygen. We considered necessary the administration of an additional dose of propofol when the anaesthetic plan was superficial or when respiratory movements became a problem for the MRI scan. The mean additional dose of propofol for group BD was 2.3 mg/kg and 2 mg/kg for group BK respectively, while patients premedicated with butorphanol required a higher mean additional dose of propofol of 3.2 mg/kg. The incidence of dogs from group B requiring at least one additional dose was 100%, compared with 70% for the BD group and 65% for the BK group.

Keywords: anaesthesia, dose, premedication, propofol, magnetic resonance

REZUMAT

Acest studiu a evaluat necesarul diferitelor doze suplimentare de propofol din timpul menținerii anesteziei câinilor supuși diagnosticului imagistic prin rezonanță magnetică (IRM). Studiul s-a realizat la Facultatea de Medicină Veterinară din București pe parcursul anului 2018, pe un număr de 60 de câini. Animalele au fost împărțite în trei grupuri diferite. Pacienții din grupul B (n=20) au fost premedicați cu 0,2mg/kg de butorfanol, intramuscular (IM), grupul BK (n=20) au primit 0,2 mg/kg de butorfanol și 2,5 mg/kg de ketamina IM, în timp ce câinilor din grupul BD le-au fost administrate 0,2 mg/kg de butorfanol și 0,2 mg/kg de diazepam IM. Toți pacienții au fost induși cu propofol intravenos (IV) la o doză de 2-4 mg/kg, intubați endotraheal și menținuți în anestezie cu Isofluran 1,5% și oxigen. Am considerat necesară administrarea unei doze suplimentare de propofol atunci când planul anestezic a fost superficial sau pacienții prezentau mișcări respiratorii care au devenit o problemă pentru scanarea RM. Doza medie de propofol administrată grupului BD a fost de 2,3 mg/kg, respectiv 2 mg/kg pentru grupul BK, în timp ce pacienții premedicați cu butorfanol au necesitat o doză medie mai mare de propofol și anume 3,2 mg/kg. Incidența câinilor din grupul B care au necesitat cel puțin o doză suplimentară a fost de 100%, comparativ cu 70% pentru grupul BD și 65% pentru grupul BK.

Cuvinte cheie: anestezie, doză, premedicație, propofol, rezonanță magnetică

Download PDF

D. HRISTESCU,
Florica BĂRBUCEANU,
Lenuța DASCĂLU,
Cristina NIȚESCU,
G. PREDOI

ABSTRACT

Biting midges are small insects, belonging to the family Ceratopogonidae, genus Culicoides (Latreille, 1809). Their epidemiological role in Romania is mainly related to the transmission of the Bluetongue virus, which causes a disease with particular impact on the receptive domestic and wild ruminants.
Following the notification of the bluetongue disease for the first time in Romania, in 2014, measures were taken for the application of the relevant European legislation on disease control, which required, among other provisions, the implementation of an entomological surveillance programme for Culicoides insects in order to determine the seasonally vector-free period. Establishing the start and the end of this period, indicates the timeframe when the risk of Bluetongue virus transmission is significantly reduced, making trade of live animals possible under specific conditions.
The strategy for the determination of the seasonally free period for Culicoides vectors in Romania evaluate two relevant parameters: the temperature and the number of captured insects. Based on this strategy, the seasonally vector-free period begins when the following conditions are met: 7 consecutive days with temperatures below 10°C (and a minimum of 3 nights with temperatures below 0°C within this period) and captures with less than 5 females of the complexes Obsoletus, Pulicaris and Nubeculosus. The end of the seasonally vector-free period is declared when for 7 consecutive days temperatures above 10°C are recorded (and at least 3 nights with temperatures above 0°C within this period) and when more than 5 females of the complexes Obsoletus, Pulicaris and Nubeculosus are present in the traps.
Based on the data obtained from the entomological surveillance program for the Culicoides vectors over the period 2009-2018 and on the monthly average temperatures over this period, it was established that in Romania the vector-free period usually starts in December of current year and ends in March of the following year.

Keywords: Biting midges, Culicoides, Bluetongue

REZUMAT

Insectele culicoide aparțin familiei Ceratopogonidae, genul Culicoides (Latreille, 1809). Rolul lor epidemiologic în România este legat în principal de transmiterea virusului Bluetongue, agentul cauzal al bolii limbii albastre, care afectează rumegătoarele domestice și sălbatice.
Urmare a notificării bolii limbii albastre pentru prima dată în România, în anul 2014, au fost luate măsuri pentru aplicarea prevederilor legislației europene privind controlul bolii, care solicită, printre altele, implementarea unui program de supraveghere entomologică pentru insectele culicoide, cu scopul de a determina intervalul sezonier fără activitate vectorială. Stabilirea debutului și sfârșitului acestei perioade precizează intervalul calendaristic când riscul de transmitere a bolii limbii albastre este redus semnificativ, făcând posibilă reluarea, în anumite condiții, a activităților de comerț cu animale vii.
Strategia pentru determinarea perioadei libere de vectori culicoizi în România, are în vedere evaluarea a doi parametrii relevanți: temperatura și numărul de insecte capturate. În baza acestei strategii, se consideră că perioada liberă de vectori debutează când sunt îndeplinite următoarele condiții: se înregistrează timp de 7 zile consecutiv temperaturi sub 10°C (și un minimum de 3 nopți cu temperaturi sub 0°C în acest interval) și în capcane sunt capturate mai puțin de 5 exemplare de culicoizi din complexele Obsoletus, Pulicaris și Nubeculosus. Sfârșitul perioadei libere de vectori se declară când se înregistrează timp de 7 zile consecutiv temperaturi peste 10°C (și un minimum de 3 nopți cu temperaturi peste 0°C în acest interval) și în capcane sunt capturate cel puțin 5 exemplare de culicoizi din complexele Obsoletus, Pulicaris și Nubeculosus.
În baza datelor obținute în cadrul programului de supraveghere entomologică pentru vectorii culicoizi, din perioada 2009 – 2018 și a temperaturilor lunare medii din acest interval, s-a stabilit că în România perioada liberă de vectori debutează, în mod obișnuit, în luna decembrie a anului curent și se încheie în luna martie a anului următor.

Cuvinte cheie: insectele culicoide, Culicoides, boala limbii albastre

Download PDF

Alexandra DREANCĂ,
Sidonia BOGDAN,
Mălina FILIPAȘ,
Amalia-Marina NEAGU,
C. REPCIUC,
B. SEVASTRE,
C. PEȘTEAN,
I. MARCUS

ABSTRACT

In Romania, pain assessment, in laboratory animals, in invasive orthopaedic surgery is still considered a setback. For rats, buprenorphine, in addition to other opioids is suggested for alleviation of moderate to severe pain, but few relevant supporting data is available. This paper investigates the analgesic potential of buprenorphine in an experimental bone defect in rats. 12, male, Wistar rats were used, 9 were subjected to a non-critical surgically induced bone defect while three were left as reference group. The efficiency of two Buprenorphine doses (0.01 and 0.03 mg/kg) was determined using intraoperative pain assessments (skin incision, muscular dilacerations, defect drilling, layers suture), as well as postsurgical assessment. Postsurgical evaluation was done using a real time RGS scoring method for 8 hours. Control animals presented intraoperative sensibility during muscular dilacerations and defect drilling. In the postoperative period the bone surgery produced moderate pain (0.5-0.9). In the analgesia groups, both buprenorphine doses successfully reduced pain (0.09-0.3) starting at 2 hours and up to 8 hours postoperatively. Despite both doses having analgesic potential compared to the control group, a more optimal effect is conferred by the dose of 0.03 mg/kg (0.09-0.2) throughout the whole experimental period. These results offer unprecedented evidence for the need of analgesia during surgically induced bone defects in rats, highlighting the usefulness of the RGS method for the assessment of animal suffering in surgical experimental procedures.

Keywords: buprenophine, bone defect, pain scoring, RGS

REZUMAT

Lipsa datelor cu privire la intensitatea durerii animalelor de laborator în cazul unor intervenții chirurgicale ortopedice invazive este o deficiență majoră din punct de vedere al conceptului de 3R în România. Buprenorfina, în comparație cu alte opioide, este recomandată la șobolani pentru ameliorarea durerii moderate, cât și a celei severe, însă există puține date relevante care să sprijine aceste afirmații. Prezenta lucrare are ca scop investigarea potențialului analgezic al Buprenorfinei în cazul unui defect osos indus experimental, la șobolani. S-au utilizat 12 șobolani, masculi, Wistar, din care 9 au fost supuși unui defect osos non-critic, în timp ce alți 3 șobolani au alcătuit grupul de referință. S-a determinat eficacitatea a două doze diferite de Buprenorfină (0,01 și 0,03mg/kg) în comparație cu grupul control operat, dar fară terapie antialgică, evaluându-se durerea la fiecare nivel al actului operator (incizia pielii, dilacerarea musculaturii, forajul defectului osos și suturarea pe straturi), dar și postoperator. Evaluarea postoperatorie a fost făcută folosind metoda trăsăturilor faciale (RGS), timp de opt ore. Animalele din grupul de control au prezentat sensibilitate intraoperatorie în timpul dilacerării musculaturii și în momentul efectuării defectului osos. În perioada postoperatorie chirurgia osoasă a produs durere moderată (0,5-0,9). În cazul grupurilor care au primit analgezie, ambele doze de Buprenorfină au redus cu succes durerea (0,09-0,3) începând cu 2 ore până la 8 ore postoperator. În ciuda ambelor doze cu potențial analgezic comparativ cu grupul de control, efectul optim scontat este conferit de doza de 0,03 mg / kg (0,09-0,2) pe întreaga perioadă experimentală. Aceste rezultate oferă dovezi fără precedent pentru necesitatea analgeziei în timpul defectelor osoase induse chirurgical la șobolani, subliniind utilitatea metodei RGS pentru evaluarea suferinței animalelor în procedurile experimentale.

Cuvinte cheie: buprenorfină, defect osos, scor de durere, RGS

Download PDF

Eren POLAT

ABSTRACT

Acupuncture is a treatment method based on stimulating special points on the body with various techniques. Acupuncture, one of the oldest medical sciences, has a history of about 5000 years. As a general opinion it is thought to be a Chinese origin treatment. However, some sources state that acupuncture was found by the Turks and developed by the Chinese. In this study, the development of acupuncture from past to present has been discussed.

Keywords: acupuncture, history, treatment

REZUMAT

Acupunctura este o metodă de tratament bazată pe stimularea punctelor speciale ale corpului cu diverse tehnici. Acupunctura, una dintre cele mai vechi științe medicale, are o istorie de aproximativ 5000 de ani. Ca o opinie generală, se crede că este un tratament de origine chineză. Cu toate acestea, unele surse afirmă că acupunctura a fost găsită de turci și dezvoltată de chinezi. În acest studiu s-a discutat despre dezvoltarea acupuncturii din trecut până în prezent.

Cuvinte cheie: acupunctură, istoric, tratament

Download PDF

H.E. KÖNIG,
J. SEEGER,
S. DONOSO,
P. SÓTONYI,
W. PEREZ

ABSTRACT

Thirty years after the death of Professor Ghetie it is appropriate to honour his scientific work. Gheţie was born in Maramuresh as son of an orthodox priest. He grew up trilingual. Besides his mother language, he spoke fluently Hungarian and German. Already during his studies, he was employed as a scientific assistant in the anatomy. Three years after his doctorate, he went to Budapest to Prof. Zimmermann for six months. In 1938 and 1939 he was sent to Leipzig to Professor Eberhard Ackerknecht, where he participated in the textbook Ellenberger und Baum. He made several anatomical drawings. Gheţie left two didactic horse sculptures in Leipzig. During his life Ghetie wrote several atlases and textbooks for students.
Ghetie’s scientific activities were mainly focused on the fields of neuroanatomy and poultry anatomy. Gheţie broke new ground with his research objectives the central nervous system and the autonomic nervous system. 20 years later comparable research appeared in western countries. The Atlas of Poultry Anatomy was also translated into Spanish.
Today Gheţie counts among the great anatomists of the 20th century such as Baum, Barone, Ellenberger, Grau and Schmaltz.
The most famous students of Ghetie are Gheorghe Constantinescu, Missouri and Vasile Cotofan Jassy.

Keywords: Ghetie, neuroanatomy, poultry anatomy, scientific achievement

REZUMAT

La treizeci de ani după moartea profesorului Gheţie este adecvat și merită să se analizeze acum opera lui din punctul de vedere științific.
Gheție s-a născut în Maramureș. A fost fiul unui preot ortodox și a fost educat de copil în trei limbi. Vorbea în mod curent, pe lângă limba lui maternă, limbile maghiară și germană. Încă din timpul studiilor de medicină veterinară la București, el a fost angajat ca preparator la catedra de anatomie. După terminarea doctoratului a plecat pentru șase luni la Budapesta la profesorul Zimmermann. În anii 1938 și 1939 a fost trimis la specializare la Facultatea de Medicina Veterinara din Leipzig la catedra profesorului Eberhard Ackerknecht. În Muzeul de Leipzig a lăsat două sculpturi didactice despre anatomia calului. La Institutul din Leipzig a lucrat la ediția 18 a tratatului Ellenberger/Baum, pentru care a efectuat mai multe desene. În cursul vieții sale Gheție a scris multe cărți si atlasuri didactice.
Activitatea științifică a lui Gheție sa concentrat mai ales în domeniul neuroanatomiei și anatomiei păsărilor. Cu cele două cărți despre sistemul nervos central și despre sistemul neurovegetativ Gheție a pășit pe terenuri științifice noi. A durat 20 de ani până ce în Germania au apărut tratate asemănătoare. Atlasul său despre anatomia păsărilor a fost tradus și în limba spaniolă. Numele lui Gheție poate fi pus alături de cel al marilor anatomiști ai secolului 20, cum sunt Baum, Barone, Ellenberger, Grau și Schmaltz.
Elevii lui cei mai cunoscuți sunt Gheorghe Constantinescu, Missouri și Vasile Cotofan, Iași.

Cuvinte cheie: Gheție, neuroanatomie, anatomia păsărilor, importanța științifică

Download PDF

Mihaela Monica FURNARIS,
Mara Cătălina ȘARPE,
Alina CHIRACU,
S. BĂRĂITĂREANU,
Manuella MILITARU

ABSTRACT

The development of the Internet and online communication may be some of the most significant influences on higher education over the past 30 years. „The Net Generation” and the emergence of „Web 2.0”, or the interactive web, have created a whole new world of electronic communication. Most of the students growing in a world where digital technology has been a predetermined part of every day life. Taking into account the above, we aim to carry out an analysis of the means of online teaching-learning in the context of the COVID-19 pandemic, in which direct interactions, face to face between teachers and students have been abruptly interrupted. This study was conducted in June 2020 and involved 505 students and 56 teachers from Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest, USAMV B. For this study, two anonymous questionnaires containing single, multiple or scaled response questions were applied, one to find out the perception of students, and one to find out the perception of teachers about online teaching, both offering full confidentiality. A number of frequency tables were used for the descriptive analysis, and for the inferential analysis, Pearson correlation analysis and ANOVA variance analysis were used.
Students, in large numbers, want an interactive teaching environment and a hybrid approach to teaching. A common opinion of teachers and students is that online-only teaching is not suitable for Day One skills mastering. Regarding the quality of communication between students and teachers, the majority of students perceive online communication as improved or fluent. Half of the teachers participating in this study find communication with students online fluent and improved, while the other half find it difficult. The amount of work allocated to online academic activity is unanimously higher than the one allocated to face-to-face teaching. The perception of the involvement of students and teachers in the academic activity, the adaptation of these two categories to online teaching and the distress caused by academic activities in the online environment are closely linked.

Keywords: communication, teacher – student relationship, hybrid approach to teaching

REZUMAT

În ultimii 30 de ani, unul dintre cei mai importanți factori care au influențat învățământul universitar au fost reprezentați de dezvoltarea internetului și a comunicării online. Pornind de la „Generația Net” și a „Web 2.0” sau a web-ului interactiv a apărut o nouă lume de comunicare electronică. Majoritatea studenților au crescut într-o lume a tehnologiei digitale, aceasta devenind o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. Ținând cont de cele amintite, scopul actualului studiu a fost acela de a efectua o analiză a mijloacelor de predare – învățare în contextul pandemiei de COVID-19, pe parcursul căreia, învățământul de tip interacțiune directă dintre cadru didactic și student „face to face” s-a întrerupt brusc. Studiul de față s-a realizat în iunie 2020 și a constat în implicarea a 505 studenți și 56 cedre didactice din Facultatea de Medicină Veterinară din București din cadrul USAMV B. S-au aplicat două chestionare anonime care conțineau întrebări cu răspins unic sau cu răspunsuri multiple sau graduale, unul pentru a afla percepția studenților și cel de-al doilea pentru percepția cadrelor didactice cu privire la predarea online. Pentru realizarea analizei descriptive, s-au utilizat o serie de tabele de frecvență, iar pentru realizarea analizei inferențiale, s-au utilizat analiza de corelații Pearson și analiza de varianță ANOVA.
Studenții, într-un număr mare, își doresc un mediu de predare interactiv și o abordare hibridă a activității didactice. O opinie comună cadrelor didactice și a studenților este aceea că activitatea didactică exclusiv online nu este potrivită pentru însușiirea „abilităților de ziua întâi”. În ceea ce privește calitatea comunicării dintre studenți și cadrele didactice, în majoritate studenții percep comunicarea în mediul online ca fiind îmbunătățită sau fluentă. Jumătate dintre cadrele didactice participante la acest studiu consideră comunicarea cu studenții în mediul online fluentă și îmbunătățită, în timp ce cealaltă jumătate o consideră dificilă. Volumul de muncă alocat activității academice online este unanim mai mare față de cel alocat activității didactice susținută față-în-față. Percepția legată de implicarea în activitatea academică a studenților și respectiv profesorilor, adaptarea acestor două categorii la activitatea didactică online și distresul provocat de activitățile academice din mediul online se află într-o strânsă legătură.

Cuvinte cheie: comunicare, relație profesor – elev, abordare hibridă a predării

Download PDF

C. IGNA,
Larisa SCHUSZLER,
D. BUMB,
Roxana DASCĂLU,
B. SICOE,
C. ZAHA

ABSTRACT

Twenty-three dog case records were included in an analysis of dogs treated by a standardized surgical protocol for gastric dilatation-volvulus syndrome between 2010 and 2019. In all cases the gastric dilatation-volvulus were confirmed at surgery, of which 11 had 180 degrees torsion and 12 had torsion between 270 and 360 degrees. Among dogs with gastric dilatation-volvulus, the fatality rate was 21.7% (5/23). Two (8%) dogs with gastric dilatation-volvulus that underwent partial gastrectomy, splenectomy, and, gastropexy but just as the other three with gastric necrosis and gastrectomy without splenectomy (13%), died or were subsequently euthanatized.
In comparing the group of dogs with gastric dilatation-volvulus that survived to those who died, there were no statistical differences regarding the: age, body weight, duration of surgery or of anesthesia, degree of volvulus, and type of gastropexy. A predisposition was demonstrated for German Shepherd Dogs and large mixed-breed dogs. The time lapsed from the onset of clinical signs until presentation at the clinic and treatment initialization represents a significant factor associated with a lower survival rate. Cardiac arrhythmias were detected in 48% (11/23) of the dogs with GDV. There was also no statistical correlation between development of cardiac arrhythmias and outcome in dogs with gastric dilatation-volvulus. The causes of death in dogs with gastric dilatation-volvulus were multiple, but gastric necrosis was a common reason for death or euthanasia (5 dogs).

Keywords: dog, gastric dilatation-volvulus, gastrectomy, gastropexy, splenectomy

REZUMAT

Douăzeci și trei de cazuri de câini cu sindrom de dilatare gastrică cu volvulus, înregistrate intre 2010 și 2019 și tratate printr-un protocol chirurgical standard, au fost incluse în acest studiu. În toate cazurile, diagnosticul de dilatație gastrică cu volvulus a fost confirmat la intervenția chirurgicală, dintre acestea 11 cazuri prezentând torsiune gastrică de 180 de grade și 12 cazuri torsiune gastrică între 270-360 grade. La câinii cu dilatație gastrică cu volvulus, rata mortalității a fost de 21,7% (5/23). Doi câini (8%) cu dilatație gastrică cu volvulus au suferit gastrectomie parțială splenectomie și gastropexie, dar la fel ca ceilalți trei cu necroză gastrică și gastrectomie fără splenectomie (13%) au murit sau au fost ulterior eutanasiați. În compararea grupului de câini cu GDV care au supraviețuit cu grupul celor care au murit, nu au existat diferențe statistice în ceea ce privește vârsta câinelui, greutatea corporală, durata intervenției chirurgicale sau a anesteziei, gradul de torsiune gastrică și tipul de gastropexie. O predispoziție pentru dilatație gastrică-volvulus a fost demonstrată pentru câinii din rasa Ciobănesc German și metișii cu greutate corporală mare. Timpul scurs de la debutul semnelor clinice până la prezentarea la clinică și inițializarea tratamentului reprezintă un factor semnificativ asociat cu o rată redusă de supraviețuire. Aritmiile cardiace au fost detectate la 48% (11/23) dintre câinii cu dilatație gastrică cu volvulus. Nu a existat o corelație statistică între dezvoltarea aritmiei cardiace și supraviețuire. Cauzele decesului la câinii cu dilatație gastrică cu volvulus au fost multiple, dar necroza gastrică a reprezentat cauza decesului sau a deciziei de eutanasie pentru 5 cazuri.

Cuvinte cheie: câine, dilatație gastrică cu volvulus, gastrectomie, gastropexie, splenectomie

Download PDF

O. KOSTIUK,
M. TSVILIHOVSKY,
V. ENCIU,
O. MELNYK

ABSTRACT

The prevalence of hypertrophic cardiomyopathy (HCM) has been described previously in literature, but until now, no reports have been published describing the prevalence of the disease in Ukraine. The aim of this study was to evaluate the prevalence of HCM among asymptomatic and symptomatic cats, and to evaluate the prognosis and risk factors that may affect the death.
Three hundred and fifteen cats of different breeds presented for routine HCM screening or because of signs of heart failure. The period of evaluations was from January 2016 to June 2019. Retrospective study in which all cats were screened for HCM by echocardiography.
A total of 315 cats were examined, 110 females and 205 males, with a median age of 4.5 years (range 2-14 years). 103 cats had no clinical signs of heart disease. Forty-six cats (14%) were classified as HCM-positive, 9 (4%) as equivocal, 260 (82%) as HCM-negative. Male cats had higher occurrence of HCM (60%) compared with the females (40%) in HCM positive cats.
The British shorthair cats in our population had a highest prevalence of HCM – 28%, domestic shorthair breeds had significantly lower prevalence – 7% and male sex predisposition. We strongly recommend echocardiographic screening every cat before the anaesthesia, and cats used for breeding.

Keywords: domestic shorthair cats, British shorthaired cats, interstitial oedema, interstitial pattern, lung field

REZUMAT

Prevalența cardiomiopatiei hipertrofice (HCM) a fost descrisă anterior în literatură, dar până în prezent nu au fost publicate rapoarte care să descrie incidența acestei boli în Ucraina. Scopul acestui studiu a fost de a evalua prevalența HCM în rândul pisicilor asimptomatice și simptomatice și de a evalua prognosticul și factorii de risc care pot provoca decesul. Trei sute cincisprezece pisici de rase diferite au fost supuse screening-ului de rutina HCM sau din cauza unor semne de insuficienta cardiaca. Perioada de evaluare a fost din ianuarie 2016 până în iunie 2019. S-a realizat un studiu retrospectiv în care toate pisicile au fost testate pentru HCM prin ecocardiografie.
Au fost examinate în total 315 pisici, 110 de sex feminin și 205 de sex masculin, cu o vârstă medie de 4,5 ani (intervalul 2 – 14 ani). 103 pisici nu aveau semne clinice de boală cardiacă. Patruzeci și șase pisici (14%) au fost clasificate ca HCM – pozitive, 9 (4%) ca echivalente, 260 (82%) ca HCM-negative. Masculii au prezentat mai mult HCM (60%) comparativ cu femelele (40%) la pisicile HCM-pozitive. Pisicile Britanice cu blana scurtă din populația cercetată de noi au avut prevalența cea mai mare a HCM – 28%, rasele locale cu păr scurt a avut o prevalență semnificativ mai mică – 7% și cu predispoziția masculină. Recomandăm cu fermitate screening-ul ecocardiografic la fiecare pisică înainte de anestezie și la pisicile folosite pentru reproducere.

Cuvinte cheie: pisici locale cu păr scurt, pisici Britanice cu păr scurt, edem interstițial, model interstițial, câmp pulmonar

Download PDF

C. MUREȘAN,
Alexandra MUREȘAN,
Mihaela NICULAE,
C. MAGDAȘ

ABSTRACT

The present case report describes clinical features, therapeutic approach, and the successful outcome in a 6-month-old feline patient after accidental subcutaneous administration of amitraz solution. The main symptoms were depression, ataxia, cardiovascular collapse, bilateral mydriasis, and severe sinus bradycardia. Treatment consisted of an α2-adrenergic receptor antagonist as well as stabilization of the patient with oxygen supplementation and intravenous fluids. Besides, a brief overview of the current knowledge of amitraz toxicosis in cats is presented.

Keywords: atipamezole, feline, formamidine, toxicosis

REZUMAT

Prezentul raport de caz descrie semnele clinice, abordarea terapeutică și evoluția favorabilă la un pacient felin în vârstă de 6 luni la care s-a administrat subcutanat accidental soluție de amitraz. Principalele simptome manifestate au fost depresie, ataxie, colaps cardiovascular, midriază bilaterală și bradicardie sinusală severă. Tratamentul a constat în administrarea unui antagonist α2-adrenergic, precum și stabilizarea pacientului prin suplimentare cu oxigen și fluidoterapie intravenoasă. În plus, este prezentat un scurt rezumat al cunoștințelor actuale despre intoxicația cu amitraz la pisici.

Cuvinte cheie: atipamezol, pisică, formamidină, intoxicație

Download PDF

C. ZAHA,
Larisa SCHUSZLER,
D. BUMB,
Roxana DASCĂLU,
B. SICOE,
C. IGNA

ABSTRACT

The navicular syndrome in horses is an acropodium disease, which is associated with pain at the level of the distal sesamoidian bone known as the navicular bone. In the navicular syndrome there are also included abnormalities of the surrounding structures, like navicular bursa, collateral sesamoidean ligaments, distal sesamoidean impar ligament, deep digital flexor tendon and distal interfalangeal joint. The most common lesions that occur are subchondral cyst and osteolysis of the navicular bone, articular osteophytes, adhesions of the navicular bursa and vasodilatation of the nutrient foramina. Structural changes appear progressively and evolve with an acute or chronic onset which are difficult to diagnose because in some horses the radiological changes will not appear. After the clinical exam of 134 horses, 15 horses of different ages were included in the study and fifteen feet from the lame horses that we suspected of having navicular syndrome where retained after slaughter. We performed Computer Tomography (CT) scan and radiography of the limb with or without contrast medium to detect the changes that occurred as a result of a navicular bone disease. Contrast solution was used to check and distend the navicular bursa. Administration of contrast medium in the navicular bursa was performed under fluoroscopic guidance, for more accuracy. Subchondral cyst, distension, adhesion of the navicular bursa were observed. CT scanning with contrast solution are more sensitive than simple scanning or than radiographic images for lesions involving navicular syndrome.

Keywords: navicular bone, lesions, imagistic exam, syndrome

REZUMAT

Sindromul navicular la cai este o afecțiune acropodială care se manifestă prin durere cu afectarea sesamoidului distal, cunoscut sub denumirea de os navicular. În sindromul navicular sunt incluse și leziuni ale structurilor învecinate, precum bursa naviculară, ligamentele sesamoidiene colaterale, ligamentul sesamoidian impar, tendonul flexor digital profund și articulația interfalangiană distală. Cele mai frecvente leziuni care apar sunt osteoliza osului navicular și prezența chistului subcondral, osteofitele intraarticulare, aderențe ale bursei naviculare și creșterea diametrului găurilor de nutriție ale osului navicular. Modificările apar progresiv și pot evolua acut sau cronic, în ultima situație fiind greu de diagnosticat deoarece nu se observă modificări decelabile radiografic. În urma examenului clinic a 134 de cai, 15 cai cu vârste diferite au fost incluși in studiu, iar în urma abatorizării 15 membre au fost recoltare de la caii cu șchiopătură pe care i-am suspectat de sindrom navicular. Au fost efectuate imagini Computer Tomografice (CT) și radiografice ale membrelor, investigații simple sau cu substanță de contrast pentru a detecta modificările apărute consecutiv sindromului navicular. Au fost observate prezența de leziuni chistice subcondrale cât si aderențe și distensii ale bursei naviculare. Imaginile CT cu substanță de contrast s-au dovedit mai fidele decât imaginile CT simple și decât cele radiografice permițând identificarea modificărilor apărute consecutiv sindromului navicular.

Cuvinte cheie: os navicular, leziuni, examen imagistic, sindrom

Download PDF

Mariana TĂTARU,
Viorica COȘIER,
Livia VIDU,
I. PAPUC,
Vioara MIREȘAN

ABSTRACT

The efficiency of the selection process on quantitative and qualitative traits, which are of economic importance, depends on the identification of the candidate genes that are responsible for these traits, as well as on the determination of DNA polymorphism in these genes. The aim of this research was to genetically characterize the structure of some regions in the STAT5A gene, in Romanian buffaloes in order to use possible polymorphisms identified in studies of association with some quantitative and qualitative features of milk production. PCR amplification of the studied regions was done for a 215 bp fragment, located between intron 6 and exon 7 and for a 740 bp fragment located between exons 8 and 9 of the STAT 5A gene. The 215 bp fragment from buffalo has 100% identity with that from the cow, and the study of the C>T polymorphism, from position 178 (c.958), also identified in cows, was performed by PCR-RFLP / Eco88I technique. For the 215 bp fragment, the C> T mutation determines three possible genotypes: CC (178bp, 34 bp); CT (215, 178 and 37 bp) and TT (215 bp), being identified only homozygous genotypes in the analysed sample (N = 20), and the frequency of the two alleles was 0.7 for the C allele and 0.25 for T allele. The 740 bp fragment was sequenced in both directions and a point mutation was detected, type C> T (c.989 + 344A) in the intronic fragment, located between exons 8 and 9.

Keywords: STAT 5A, SNP, PCR, Romanian buffalo, milk

REZUMAT

Eficiența procesului de selecție privind trăsăturile cantitative și calitative, care au importanță din punct de vedere economic, depinde de identificarea genelor candidate care sunt responsabile de aceste trăsături, precum și de determinarea polimorfismul ADN în aceste gene. Scopul acestei cercetări a fost de a caracteriza din punct de vedere genetic structura unor regiuni din gena STAT5A, la bivolițele din rasa românească în vederea utilizării posibilelor polimorfisme identificate în studii de asociere cu unele trăsături cantitative și calitative ale producției de lapte. Amplificarea PCR a regiunilor luate în studiu s-a făcut pentru un fragment de 215pb, situat între intronul 6 și exonul 7 și pentru un fragment de 740pb situat între exonii 8 și 9 ai genei STAT 5A. Fragmentul de 215 pb de la bubaline are identitate 100% cu cel de la vacă, iar studiul polimorfismului C >T, din poziția 178 (c.958), identificat și la vaci, s-a realizat prin tehnica PCR-RFLP/Eco88I. Pentru fragmentul de 215 pb mutaţia C>T determină trei genotipuri posibile: CC (178bp, 34 pb); CT (215, 178 și 37 pb) şi TT (215 pb), fiind identificate doar genotipuri homozigote în proba analizată (N=20), iar frecvența celor două alele a fost de 0,7 pentru alela C și de 0,25 pentru alela T. Fragmentul de 740 pb a fost secvențiat în ambele direcții fiind detectată o mutație punctiformă, de tipul C >T (c.989+344A) în fragmentul intronic, situat între exonii 8 și 9.

Cuvinte cheie: STAT 5A, SNP, PCR, bivolița românească, lapte

Download PDF

Iulia Olimpia PFINGSTGRAF,
M. TAULESCU,
R. ORĂȘAN,
Raluca Maria POP,
L. VLASE,
Corina TOMA,
Alina Elena PÂRVU

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the hepatoprotective effect of the ethanolic extract of Taraxacum officinale roots on experimental chronic liver failure (CLF).
T. officinale (TO) roots extract total phenolics content, polyphenols, phytosterols, and antioxidant activity (DPPH, FRAP) were determined. CLF was induced in rats by human serum albumin. Six groups were used: control, CLF, CLF-silymarin, and CLF-TO administer in three doses (200mg/d, 100mg/d, 50mg/d). Sylimarin and T. officinale were administered orally for seven days after CLF induction. The effect was evaluated by measuring liver screening parameters (aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma glutamate transferase, total bilirubin, cholesterol, triglycerides, total proteins), renal parameters (creatinine, urea), and oxidative stress markers (total oxidative status, total antioxidant reactivity, oxidative stress index, malondialdehyde, total thiols, total nitrites and nitrates, 3-nitrotyrosine). T. officinale has an important phenolic and phytosterols content, and a significant antioxidant activity. CLF was associated with elevation of the liver injury parameters, cholesterol and total proteins reduction, triglyceride increase, renal dysfunction and oxidative stress. T. officinale reduced liver injury tests, triglyceride, renal tests and oxidative stress tests. In conclusion, experimental CLF ethanol T. officinale roots extract has hepatoprotective effect and reduces renal dysfunction. These effects were correlated with the antioxidant activity and systemic oxidative stress reduction.

Keywords: Chronic liver failure, Hepatoprotective, Oxidative stress, Taraxacum officinale, 3-nitrotyrosine.

REZUMAT

Studiul a fost realizat pentru a evalua efectul hepatoprotector al extractului etanolic din rădăcini de Taraxacum officinale asupra insuficienței hepatice cronice experimentale (CLF). Au fost determinați polifenolii, fitosterolii și activitatea antioxidantă (DPPH, FRAP) ale extractului etanolic de rădăcini de T. officinale (TO). CLF a fost indusă la șobolani cu albumină serică umană. Au fost utilizate șase grupuri: martor, CLF, CLF-silimarină și CLF-TO cu TO administrat în trei doze (200 mg/zi, 100 mg/zi, 50 mg/zi). Silimarina și T. officinale au fost administrate pe cale orală timp de șapte zile după inducerea CLF. Efectul a fost evaluat prin efectuarea testelor de screening hepatic (aspartataminotransferaza, alaninaminotransferaza, fosfataza alcalină, gamma-glutamiltransferaza, bilirubina totală, colesterolul, trigliceridele, proteinele totale), testele renale (creatinină, uree) și markerii de stres oxidativ (statusul oxidativ total, reactivitatea antioxidantă totală, indicele de stres oxidativ, malondialdehida, tiolii totali, nitriți și nitrați totali, 3-nitrotirozina). T. officinale are un conținut important de compuși fenolici și fitosteroli și o activitate antioxidantă semnificativă. CLF a fost asociată cu o creștere a parametrilor hepatici, reducerea colesterolului și a proteinelor totale, creșterea trigliceridelor, disfuncție renală și stres oxidativ. T. officinale a redus testele hepatice, trigliceridele, testele renale și testele de stres oxidativ. În concluzie, în CLF experimentală extractul etanolic de rădăcini de T. officinale are efect hepatoprotector și reduce consecințele renale, iar aceste efecte au fost corelate cu activitatea antioxidantă și reducerea stresului oxidativ sistemic.

Cuvinte cheie: insuficiență hepatică cronică, hepatoprotecție, stress oxidativ, Taraxacum officinale, 3-nitrotirozina.

Download PDF

Iulia MELEGA,
Cosmina Andreea DEJESCU,
Mădălina Florina DRAGOMIR,
L. I. OANA,
Florica MATEI,
C.P. PEȘTEAN

ABSTRACT

End tidal carbon dioxide (EtCO2) is a non-invasive and continuous mean of assessment of arterial partial pressure of carbon dioxide (PaCO2). However, high variability has been recorded between these parameters in patients with ventilation dysfunction. The present study was undertaken to evaluate the accuracy of EtCO2 monitoring for PaCO2 level estimation in rabbits and to assess whether arterial to end-tidal carbon dioxide (P(a-Et)CO2) gradient can predict lung function impairment. PaCO2 and EtCO2 relationship was evaluated in ten healthy rabbits subjected to three types of ventilation, as follows: spontaneous breathing (S), mechanical ventilation (MV) and mechanical ventilation during experimentally induced pneumoperitoneum (CO2-PP). Arterial blood samples were drawn after each treatment and simultaneous EtCO2 reading was performed. Thirty EtCO2 and PaCO2 pairs were recorded. In S group, EtCO2 had a positive correlation with PaCO2 (R=0.752, p=0.012), with a 95% level of agreement between -4.2 and 12.72. In two rabbits a negative gradient was noted. End-tidal CO2 registered higher values in the MV group (p=0.010) and CO2-PP group (p=0.000) comparatively to S group but remained within the normal limits. Similar, PaCO2 had higher values in the MV group (Z=-2.805, p= 0.005) and CO2-PP group (Z=-2.805, p=0.005), without correlation with EtCO2 level. The highest P(a-Et)CO2 gradient was recorded in CO2-PP group (30.480 ± 19.830 mmHg), secondary to inefficient ventilation. In conclusion, both mechanical ventilation and pneumoperitoneum caused significant ventilation dysfunction demonstrated by an increased P(a-Et)CO2 gradient. End tidal CO2 does not reliably predict PaCO2 in rabbits with compromised ventilation; hence it is recommended that blood gases be measured in these patients.

Keywords: capnography, gas exchange, pneumoperitoneum, arterial to end-tidal carbon dioxide gradient

REZUMAT

Măsurarea dioxidului de carbon (EtCO2) expirat reprezintă o metodă non-invazivă și continuă de evaluare a presiunii parțiale arteriale (PaCO2) a acestui gaz. Cu toate acestea, studiile au raportat o variabilitate mare între acești parametrii, în special la pacienții cu disfuncții ventilatorii. În acest context, prin studiul de față se urmărește evaluarea preciziei EtCO2 în estimarea PaCO2 la iepuri anesteziați, precum și analiza gradientului PaCO2-EtCO2 (P(a-Et)CO2) ca parametru predictor al insuficienței ventilatorii. Relația PaCO2-EtCO2 a fost studiată la 10 iepuri supuși la trei tipuri de ventilație, după cum urmează: ventilație spontană (S), ventilație mecanică (MV) si ventilație mecanică cu pneumoperitoneu îndus experimental (CO2-PP). Evaluarea PaCO2 s-a realizat prin analiza sângelui arterial, simultan cu înregistrarea valorii EtCO2 afișat de capnograf. În urma analizei a 30 de perechi PaCO2-EtCO2, s-a observat o corelare pozitivă între EtCO2 și PaCO2 la iepurii cu respirație spontană (R=0.752, p=0.012), gradul de concordanță la 95% fiind între -4.2 și 12.72. Pentru două animale, EtCO2 a avut o valoare mai mare decât PaCO2, rezultând un gradient negativ. Presiunea CO2 la finalul expirului a înregistrat valori semnificativ mai mari în cazul loturilor MV (p=0.010) și CO2-PP (p=0.000) comparativ cu lotul S, menținându-se în valorile de referință. Similar, PaCO2 a înregistrat valori mai mari în loturile MV (Z=-2.805, p=0.005) și CO2-PP (Z=-2.803, p=0.005), fără corelare cu EtCO2 corespondent lotului. Gradientul PaCO2-EtCO2 a înregistrat valoarea cea mai mare în cazul lotului CO2-PP (30.480 ± 19.830 mmHg) consecutiv alterărilor de ventilație. În concluzie, atât ventilația mecanică, cât și pneumoperitoneul au cauzat alterări de ventilație alveolară sugerate de creșterea gradientului PaCO2– EtCO2. De asemena, EtCO2 nu a dovedit precizie în estimarea PaCO2 la iepurii cu ventilație compromisă; prin urmare se recomandă analiza gazelor sangvine la această categorie de pacienți.

Cuvinte cheie: capnografie, schimb de gaze, pneumoperitoneu, presiunea parțială a dioxidului de carbon arterial și cel expirat