Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: The respiratory form of infectious avian bronchitis at pigeons. Microscopical aspects. (Fig. 3, 7, 9, 11, p. 23-24)

Download PDF

I. SCURTU

ABSTRACT

Dilated cardiomyopathy is an acquired myocardial disorder seen mainly in large dog breeds. This cardiomyopathy has three forms: 1) characterized by microscopic changes, 2) asymptomatic phase where dominates ECG abnormalities and 3) the overt phase which is characterized by signs of heart failure. Dilated cardiomyopathy is a progressive disease characterized by a slow progression and systolic dysfunction. In American Dobermans a mutation related to dilated cardiomyopathy has been identified. The ECG abnormalities that dominate are atrial fibrillation and ventricular ectopy. Echocardiography is the main important tool for dilated cardiomyopathy diagnostic. The therapy is only palliative and the life expectancy in dogs that showed clinical signs of heart failure is several months.

Keywords: dilated cardiomyopathy, echocardiography, atrial fibrillation, ventricular ectopy

REZUMAT

Cardiomiopatia dilatativă este o afecțiune dobândită ce evoluează mai frecvent la rasele de câine de talie mare. Cardiomiopatia dilatativă are trei forme evolutive: 1) caracterizată de modificări microscopice, 2) forma asimptomatică unde domină modificările electrocardiografice și 3) forma clinic manifestă când sunt prezente semne de insuficiență cardiacă congestivă. Cardiomiopatia dilatativă este o afecțiune progresivă, cu evoluție lentă și disfuncție sistolică. La rasa Doberman de origine americană s-a identificat o mutație implicată în apariția cardiomiopatiei. Fibrilația atrială și anomaliile de ritm ventriculare sunt cele mai frecvente tulburări de ritm identificate. Ecocardiografia este metoda de referință pentru diagnosticul cardiomiopatiei dilatative. Terapia este doar paleativă, iar speranța de viață este de câteva luni după apariția semnelor de insuficiență cardiacă congestivă.

Keywords: cardiomiopatia dilatativă, ecocardiografie, fibrilație atrială, ectopie ventriculară

Download PDF

Carmen Daniela PETCU
Emilia CIOBOTARU-PÎRVU,
Camelia Puia PAPUC,
G.V. GORAN,
Oana Diana OPREA,
Corina Nicoleta PREDESCU,
Florentina Mădălina FLONDOR

ABSTRACT

Honey is a semi-liquid substance, with a sweet taste and a pleasant aroma, rich in carbohydrates and vitamins, produced by bees from the nectar of flowers, but also from the sweet secretions of the trees, which they secrete and release outside, due to the bites made by the aphids. Sanitary and hygiene-wise, honey is defined as natural product extracted from honeycombs when they were covered with beeswax on at least 3/4 of their area. In terms of food safety, honey should be free of chemical, toxic and carcinogenic contaminants, including pesticides and antibiotics. The limited availability and high price of honey have increased the interest in adulterating this product. The study was conducted in a specialized unit in the South of the country that has its own laboratory. In this paper, the aim was to identify the quality of honey marketed in the Southern area of Romania, both by the study unit and by individual producers. On one hand, we followed the ways of the processing units to verify quality parameters of the honey raw material, received from beekeepers, while on the other hand, we followed the quality parameters of the honey marketed directly by sanitary- veterinary authorized beekeepers. The value of hydroxymethylfurfural (HMF), industrial glucose, tetracycline residue level and pollen index were analysed. Following the analyses of the honey samples received in the study unit, it can be seen that the value of the HMF accepted by the legislation in force for some samples, is exceeded. Adulterated samples by the addition of industrial glucose were found, correlating with the presence of an increased amount of HMF in the composition. There is also evidence of exceeding the accepted level of tetracycline residues. Regarding honey purchased directly from beekeepers authorized for marketing, it was found that in some samples, the value of HMF was exceeded, this being correlated with the addition of industrial glucose. Following the results of the ELISA test, in order to determine the tetracycline residues from the honey samples purchased from authorized beekeepers, the value of 2 ppb was not exceeded, thus proving compliance with the legal requirements. The determination of the type of honey, based on the microscopic identification of the dominant pollen, showed that out of five honey samples purchased from authorized beekeepers, only one sample complies with the legal requirements, while the other 4 samples did not have results consistent with parameters written on the label. The monitoring of honey composition is crucial in order to have a fair competitive market. Thus, an alarm signal is drawn regarding the local beekeepers, as they have to check honey more rigorously, because the consumer has the right to be informed correctly about the products they purchase.

Keywords: adulterated of honey, antibiotic residues, hydroxymethylfurfural, pollen index

REZUMAT

Mierea este o substanță semilichidă, cu gust dulce și cu aromă plăcută, bogată în zaharuri și vitamine, produsă de albine din nectarul florilor, dar și din secrețiile dulci ale pomilor și copacilor pe care aceștia le secretă și le scot în exterior în urma înțepăturilor ce le sunt făcute de către aphide. Din punct de vedere alimentar și igienico-sanitar, prin miere se înțelege alimentul natural extras din faguri când aceștia au fost căpăciți de albine pe cel puțin 3/4 din aria lor. În ceea ce privește siguranța alimentelor, mierea trebuie să fie lipsită de contaminanți chimici, toxici și cancerigeni, incluzând pesticide și antibiotice. Disponibilitatea limitată și prețul ridicat al mierii au făcut să crească interesul în ceea ce privește falsificarea acestui produs. Studiul s-a efectuat într-o unitate specializată din sudul țării care deține laborator propriu. În prezenta lucrare s-a urmărit identificarea calității mierii de albine comercializată în zona de sud a României, atât de către unitatea de studiu, cât și de către producători individuali. Pe de o parte s-au urmărit modalitățile unităților procesatoare de a verifica parametri de calitate ai mierii de albine materie primă, recepționată de la apicultori, iar pe de altă parte s-au urmărit parametri de calitate ai mierii de albine comercializată direct de apicultori autorizați sanitar veterinar. S-au analizat: valoarea hidroximetilfurfuralului, glucoza industrială, nivelul reziduurilor de tetraciclină și indicele polenic. În urma analizelor probelor de miere recepționate în unitatea de studiu se poate constata depășirea valorii HMF-ului acceptată de legislația în vigoare pentru unele probe. S-au depistat probe falsificate prin adăugare de glucoză industrială, acestea corelându-se cu prezența unei cantități crescute de HMF în compoziție. Se constată la unele probe și depășirea nivelului acceptat de reziduuri de tetraciclină. În ceea ce privește mierea achiziționată direct de la apicultori autorizați pentru comercializare s-a constatat că în unele probe s-a depășit valoarea HMF, aceasta fiind corelată cu adaosul glucozei industriale. În urma rezultatelor testului ELISA, în vederea determinării reziduurilor de tetraciclină din probele de miere achiziționate de la apicultori autorizați, nu a fost depășită valoarea de 2 ppb, dovedind astfel respectarea cerințelor legale. Determinarea sortului de miere, pe baza identificării microscopice a polenului dominant a evidențiat faptul că din 5 probe de miere de albine achiziționate de la apicultori autorizați, doar o probă respectă cerințele legale, celelalte 4 probe neavând rezultate conforme cu ceea ce era înscris pe etichetă. Monitorizarea compoziției mierii de albine este crucială pentru a exista o piață competitivă corectă. Se trage astfel un semnal de alarmă referitor la apicultorii locali, mierea acestora trebuind verificată mai riguros, deoarece consumatorul are dreptul de a fi informat corect cu privire la produsele pe care le achiziționează.

Cuvinte cheie: falsificarea mierii de albine, reziduuri de antibiotice, hidroximetilfurfural, indice polenic

Download PDF

Liliana Elena TESLICI,
Ileana NICHITA,
V. HERMAN,
I. OLARIU-JURCA,
Andra Daniela DRĂCEA,
A. OLARIU-JURCA

ABSTRACT

The researches were carried out between March 2017 and April 2019, by performing necropsies on 37 corpses of pigeons, both male and female, of various breeds especially of house pigeon (Columba livia f. domestica) at the Forensics and Necropsy Diagnosis Department of the Faculty of Veterinary Medicine in Timisoara, in order to clarify the cause of death. Of these, 13 cases showed predominantly lesions of the respiratory tract, located in the trachea, lungs and air sacs. The bodies were necropsied using the technique specific to this species. After evisceration, samples were collected (2/1.5 cm tissue fragments), following a detailed macroscopic examination of the organs, from: larynx, trachea, lung and air sacs. The samples were fixed in 10% formaldehyde solution for 24 hours, processed through the paraffin method. The obtained blocks were sectioned using a microtome, at 6 μm, stained using the trichrome method – Haematoxylin – Eosin – Methylene blue (HEA) for overall examination and the Giemsa method for cellular details. Avian infectious bronchitis (IB), the respiratory form, was diagnosed morphopathologically at 13 cases (35.13%) out of 37 pigeon corpses examined necropsically and histopathologically. From the cases studied, the following were identified: a) specific and/or characteristic lesions: serous, haemorrhagic and/or fibrinous tracheitis; congestion, oedema and catarrhal bronchopneumonia; serous and/or fibrinous aerosaculitis; uric serositis; b) non-specific lesions: cardiac and hepatic dystrophies; lymphomonocytic myocarditis; lymphomonocytic meningoencephalitis. The recommendations following this study are related to: ensuring the optimal microclimate, feeding and hygienic-sanitary conditions for this species; implementation of prophylaxis and control measures specific to pigeons; avoiding the contact and common habitability of different bird species.

Keywords: pigeon, Coronaviridae, infectious bronchitis, bronchopneumonia

REZUMAT

Cercetările au fost efectuate în perioada martie 2017-aprilie 2019, la Disciplina de Medicină legală și Diagnostic necropsic, din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara, prin necropsierea a 37 de cadavre de porumbei, sex F și M, de diferite rase, cu precădere porumbelul de casă (Columba livia f. domestica), în vederea elucidării cauzei morții. Dintre acestea, 13 cazuri au prezentat leziuni predominant ale aparatului respirator, cantonate în trahee, pulmoni și sacii aerieni. Cadavrele au fost necropsiate prin tehnica specifică acestei specii. După eviscerare s-a efectuat examinarea macroscopică amănunțită a organelor luate în studiu: laringe, trahee, pulmon și a sacilor aerieni, ulterior au fost prelevate probe pentru examen histopatologic (fragmente de țesuturi de 2/1,5 cm). Probele au fost fixate în soluție de formaldehidă 10% timp de 24 de ore, prelucrate prin metoda „la parafină”. Blocurile obținute au fost secționate la microtom, la 6 μm, colorate prin metoda tricromică hematoxilină-eozină-albastru de metil (HEA) pentru examinare de ansamblu și metoda Giemsa pentru detalii celulare. Bronșita infecțioasă aviară, forma respiratorie, a fost diagnosticată morfopatologic la 13 cazuri (35,13%) din 37 cadavre de porumbel examinate necropsic și histopatologic. La cazurile luate în studiu au fost identificate următoarele: a) leziuni specifice și/sau caracteristice: traheite seroase, hemoragice și/sau fibrinoase; congestie, edem și bronhopneumonie catarală; aerosaculită seroasă și/sau fibrinoasă; serozită urică; b) leziuni nespecifice: distrofii cardiace și hepatice; miocardită limfomonocitară; meningoencefalită limfomonocitară. Recomandările în urma acestui studiu țin de: asigurarea condițiilor de microclimat, furajare și igienico-sanitare optime pentru această specie; realizarea măsurilor de profilaxie și combatere specifice porumbeilor; evitarea contactului și habitabilității comune a diferitelor specii de păsări.

Cuvinte cheie: porumbel, Coronaviridae, bronșită infecțioasă, bronhopneumonie

Download PDF

Florica BĂRBUCEANU,
Raluca BURLACU,
Iuliana ONITA,
Gabriela Florina MATEI,
Paula TAMBA,
Nicoleta FOLTOS,
S. BĂRĂITĂREANU

ABSTRACT

Over 100 bird species proved to be susceptible at AIV infection. In the epidemiology of AIV, wild birds are acting as the reservoir of AIVs and are the main source of virus transmission to domestic birds. To reduce the risk of transmitting AIVs from wild birds to farm birds, passive and active surveillance programs are implemented to detect early the introduction of the virus in a certain area. The aim of the study is the retrospective analyses of AIV H5/H7 active surveillance in Romanian wild birds in 2018 and 2019. During the analysed period, all molecular tests (482 samples) performed for AIV Matrix protein detection in wild birds (44 species) from Romanian provided negative results.

Keywords: Avian influenza virus, PCR, wildlife, surveillance

REZUMAT

Peste 100 de specii de păsări s-au dovedit a fi susceptibile la infecția cu AIV. În epidemiologia AIV, păsările sălbatice acționează ca rezervor de AIV și sunt principala sursă de transmitere a virusului la păsările domestice. Pentru reducerea riscului transmiterii AIVs de la păsările sălbatice la păsările de fermă, sunt implementate programe de supraveghere pasivă și activă care să detecteze timpuriu introducerea virusului într-un anumit areal. Scopul acestei lucrări este analiza retrospectivă a supravegherii active a AIV la păsările sălbatice din România în anii 2018 și 2019. În perioada analizată, toate testele moleculare (482 probe) efectuate pentru detecția proteinei Matrix a virusului gripei aviare la păsările sălbatice (44 de specii) din România au furnizat rezultate negative.

Cuvinte cheie: Avian influenza virus, PCR, animale sălbatice, supraveghere

Download PDF

Diana Mihaela ALEXANDRU,
Maria CRIVINEANU,
Inmaculada MORALES,
Otilia FERRER QUINTANA

ABSTRACT

Mast cell tumour (MCT) is a common cancer in dogs, this type of tumour has a variable biological behaviour which is why the chosen therapeutic management will be different depending on the case. The aim of this case report is to describe the evolution of a canine mast cell tumour and its response to the treatment. The patient, a half breed dog of 13 years old, had an eyelid tumour (histopathological evaluation showed a mastocytoma) surgically excised which shortly recurred. The administration of toceranib (tyrosine kinase inhibitor) resulted in significant remission of the tumour, but due to the onset of side effects the treatment had to be stopped. In one month without treatment, the tumour recurred with much larger dimensions, metastases appeared,and the patient’s condition worsened. Palliative treatment was recommended in order to improve the quality of life of the patient. Choosing a therapeutic protocol in veterinary oncology is sometimes difficult because it is influenced by so many factors and must be constantly adapted to the patient. In this case, therapeutic management included early excision of the tumour and chemotherapy, but the results depended of the patient’s tolerance and the tumour’s characteristics. The patient was constantly monitored and the systemic therapy was modified every time it was needed to achieve maximum therapeutic effect with minimal adverse reactions.

Keywords: cancer, mast cell tumour, toceranib, tyrosine kinase inhibitor

REZUMAT

Mastocitomul este un tip de cancer des întâlnit la câini, această tumoare prezintă un comportament biologic variabil, motiv pentru care managementul terapeutic ales va fi diferit în funcție de caz. Scopul acestui raport de caz este de a descrie evoluția unei mastocitom și răspunsul acestuia la tratament. Pacientul, un câine, metis, în vârstă de 13 ani, a avut o tumoare palpebrală (evaluarea histopatologică a arătat un mastocitom) excizată chirurgical, care a recidivat la scurt timp. Administrarea de toceranib (inhibitor de tirozinkinază) a dus la o remisie considerabilă a tumorii, dar din cauza debutului efectelor secundare tratamentul a fost oprit. Într-o lună fără tratament, tumora a recidivat, având dimensiuni mult mai mari, au apărut metastaze și starea pacientului s-a agravat. S-a recomandat tratament paliativ pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacientului. Alegerea unui protocol terapeutic în oncologia veterinară este uneori dificilă, deoarece este influențată de foarte mulți factori și trebuie adaptată în mod constant pacientului. În acest caz, managementul terapeutic a inclus excizia precoce a tumorii și chimioterapia, dar rezultatele au depins de toleranța pacientului și de caracteristicile tumorii. Pacientul a fost monitorizat constant și terapia sistemică a fost modificată de fiecare dată când a fost nevoie pentru a obține efectul terapeutic maxim cu reacții adverse minime.

Cuvinte cheie: cancer, mastocitom, toceranib, inhibitori de tirozinkinază

Download PDF

Manuella MILITARU,
Mihaela Monica FURNARIS,
Mihaela Monica CRĂCIUN,
Adela Ioana MUSTĂȚEA,
G.V. GORAN,
Sarah BAILLIE

ABSTRACT

Communication is acknowledged as an important factor in practicing veterinary medicine and is part of the „Day One Skills” of a graduate. OIE (The World Organisation for Animal Health) and other organisations responsible for generating global education policies, recommend that communication courses are integrated within the curricula of veterinary medicine faculties. Additionally, effective communication between teachers and students is an essential factor in the achievement of a high quality veterinary medical education. In order to gather primary information about how communication is perceived in the community of teachers and students from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania, a paper questionnaire with open questions was administered to 159 participants: 135 students and 24 teachers. Communication in the teacher-student relationship was rated as very important by 100% of the teachers and by 88% of the students. However, communication between teachers and students was considered poor by 18% of the respondents, the degree of dissatisfaction increasing as students approach the end of their studies. Our study highlights the need for communication training of all those involved in the teaching-learning process and a greater awareness of the role that communication plays in the process of teaching, to ensure students develop the knowledge, skills and abilities required of a veterinary graduate. Using the questionnaire proved to be a simple and quick tool to capture the perception of the concept of communication between the teachers and the students. The data revealed a need to unify the notions of communication and to develop the communication skills both among students and teachers.

Keywords: communication, teacher-student relationship, day-one-competencies

REZUMAT

Comunicarea este un factor cheie în practicarea profesiei de medic veterinar și în consecință este regăsită în lista abilităților de „Ziua întâi” a proaspătului absolvent. Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE) și alte organizații responsabile de politicile educaționale, recomandă introducerea cursurilor de comunicare în curricula facultăților de medicină veterinară. Pe de altă parte, comunicarea este un element esențial în asigurarea unui învățământ medical veterinar de calitate. Pentru a obține informații primare referitoare la percepția cadrelor didactice și a studenților față de conceptul de comunicare în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, s-a întocmit un chestionar cât mai simplu, cu întrebări deschise, care să permită respondenților să-și exprime liber punctele de vedere. Acesta a fost aplicat unui număr de 159 de respondenți: 135 studenți și 24 cadre didactice. Comunicarea din cadrul relației cadru didactic–student a fost apreciată ca fiind foarte importantă de către 100% dintre cadrele didactice și de către 88% dintre studenți. Comunicarea este considerată deficitară de către 18% dintre respondenți, gradul de nemulțumire accentuându-se odată cu trecerea în anii mai mari de studiu. Răspunsurile primite subliniază nevoia de instruire în domeniul comunicării al tuturor participanților la procesul de predare-învățare și de conștientizare a importanței comunicării în formarea competențelor și abilităților absolvenților veterinari. Utilizarea chestionarului s-a dovedit a fi o metodă simplă și rapidă pentru a surprinde percepția despre conceptul de comunicare dintre cadrul didactic și studenți. Din răspunsurile analizate se simte nevoia uniformizării noțiunilor de comunicare și dezvoltarea abilităților de comunicare atât în rândul studenților cât și în rândul cadrelor didactice.

Cuvinte cheie: abilități de comunicare, relația cadru didactic–student, competențele de ziua întâi

Download PDF

Violeta Elena SIMION,
Oliva Maria DOURADO MARTINS,
L. TUDOR,
Elena MITRĂNESCU,
Irina ZAMFIRACHE

ABSTRACT

Considering that the consumer behavior towards new foods is cognitive, but also influenced by a number of personal and social factors, and assuming that intention precedes behavior, the study analyses the trends and motivations which have emerged from focus groups with regards to their tasting experience and opinion towards insect-based foods. The basis for the developed framework was the Theory of Rational Action (TRA) which consisted in conducting several focus groups with homogeneous categories of respondents. We explored the factors that are influencing the aspects of consumer behavior. The main objective of this focus groups was to identify the reasons that influence the trial of new foods. The main conceptual dimensions and variables identified were individual and social beliefs, associated with decisional dimensions (decision based on rational, emotional or risk/control perception factors). Therefore,in accordance with TRA hypotheses, in order to evaluate the willingness of consumers towards trying new foods, there were identified two dimensions of beliefs: individual (cognitive) and social. The results contributed to structuring the variables by identifying their indicators and establishing a theoretical framework that can be further tested in the future.

Keywords: edible insects, behavior, consumption, motivation, experimentation of new foods

REZUMAT

Comportamentul consumatorilor față de alimentele noi este unul cognitiv, dar este influențat totodată și de o serie de factori personali și sociali, și presupunând că intenția precedă comportamentul, studiul a analizat tendințele și motivațiile apărute în urma unor focus grupuri cu respondenți despre experiența și părerea acestora în legătură cu alimentele care conțin insecte. Baza cadrului utilizat a fost teoria acțiunii raționale (TRA) care a constat în realizarea mai multor focus grupuri cu categorii omogene de respondenți. Am explorat factorii care influențează aspecte ale comportamentului consumatorului. Obiectivul principal al acestor focus grupuri a fost identificarea motivelor care influențează experimentarea noilor alimente. Principalele dimensiuni conceptuale și variabile identificate au fost credințele individuale și sociale, asociate cu dimensiunile decizionale (decizie bazată pe factori raționali, emoționali sau de risc / control). Prin urmare, în conformitate cu ipotezele TRA, pentru a evalua disponibilitatea consumatorilor de a încerca alimente noi, această cercetare a identificat două dimensiuni ale credințelor: una individuală (cognitivă) și alta socială. Rezultatele au contribuit la structurarea variabilelor prin identificarea indicatorilor acestora și la stabilirea unui cadru teoretic care poate fi testat în viitor.

Cuvinte cheie: insecte comestibile, comportament, consum, motivație, experimentarea unor alimente noi

Download PDF

Maria-Cătălina MATEI,
Laura Cristina ȘTEFĂNUȚ,
Victoria BUZA,
A.M. MACRI,
Sanda Maria ANDREI,
E. ȘTEFĂNUȚ,
C.P. POPOVICI,
Daniela NEAGU,
A.R. SZAKACS

ABSTRACT

The aim of the present study was to assess the influence of a spore probiotic product based on Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and Pediococcus acidilactici on healthy dogs’ digestibility. The probiotic was administered orally once a day to five healthy adult dogs from 1 year to 7 years old for a period of 30 days. Before and after the treatment, all the feces were collected for a period of five days in order to perform faecal digestibility. During the probiotic treatment, on day 1, day 7, day 15 and day 30 the dog owners filled the Optidigest sheet (by Purina) to assess the faecal score weekly. The parameters studied for the digestibility were: dry matter, crude protein, crude fat, crude fiber and nitrogen free extract. Comparing the results regarding the digestibility and faecal score, before and after the treatment, an increase in the digestion capacity was observed after the 30 days probiotic treatment, an observation supported by the obvious improvement of the faecal score. Those findings were observed for all the 5 dogs included in the study.

Keywords: Bacillus subtilis; Pediococcus acidilactici; probiotic; digestibility; canine

REZUMAT

Probioticele sunt formule alcătuite din diferite microorganisme, care, administrate în cantități potrivite produc un efect benefic organismului gazdă. Aceste efecte sunt resimțite cu precădere la nivelul tractului gastrointestinal. Scopul prezentului studiu a fost determinarea influenței unui produs probiotic bazat pe spori de Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis și Pediococcus acidilactici asupra digestibilității la câini sănătoși. Probioticul a fost administrat oral o dată pe zi, timp de 30 de zile, la 5 câini adulți, sănătoși, cu vârste cuprinse între 1 an și 7 ani. Înainte și după tratament au fost colectate toate fecalele pentru o perioada de 5 zile pentru efectuarea digestibilității. Pe parcursul celor 30 de zile de tratament, în zilele 1, 7, 15 și 30 proprietarii au completat fișa pentru scorul fecalelor (după modelul Optidigest, conceput de Purina), cu scopul de a determina scorul fecalelor în fiecare săptămână. Parametrii studiați pentru digestibilitate au fost reprezentați de: substanța uscată, proteina, grăsimea, celuloza și substanțele extractive neazotate (SEN). Comparând rezultatele digestibilității precum și a scorului fecalelor obținute înainte de tratament cu cele post-tratament, o creștere a capacității de digestie a fost observată după 30 de zile, lucru completat de o îmbunătățire semnificativă a scorului fecalelor. Aceste observații au fost prezente la toți câinii incluși în studiu.

Cuvinte cheie: Bacillus subtilis; Pediococcus acidilactici; probiotic; digestiblitate; câini

Download PDF

Bianca Elena BRĂTULEANU,
Delphine CHRETIEN,
Béatrice REGNAULT,
Sarah TEMMAM,
P. PEROT,
Adriana ANIȚĂ,
D. ANIȚĂ,
G. SAVUȚA,
M. ELOIT

ABSTRACT

Few previous studies suggested the circulation of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) in Romania, but were based on serological techniques. The present work investigated the presence of CC HFV in Rhipicephalus sp. and Dermacentor sp. ticks, in south-eastern Romania. In July 2019, 127 ticks were collected from the environment and from domestic ruminants (sheep and goats) in five different locations from Tulcea county. All tick samples were tested using Real Time RT-PCR based on SYBR Green with the purpose to detect the CCHFV. For this purpose, specific primer sets for each of the six known CCHFV genotypes and one degenerate primer pair for the detection of all genotypes were used. None of the samples was identified as positive (prevalence <2.5%, p=0.05), highlighting the nil or the low prevalence of CCHFV in Dermacentor sp. and Rhipicephalus sp. ticks from Tulcea county, in 2019. Further studies based on the serological surveillance of animals and more comprehensive ticks testing by molecular biology methods will indicate if CCHFV circulates in Romania.

Keywords: CCHFV, Real-Time RT-PCR, ticks, Tulcea county

REZUMAT

În România, există puține studii privind circulația virusului febrei hemoragice Crimeea-Congo (FHCCV) dar care s-au bazat pe tehnici serologice. Prezentul studiu analizează prezența FHCCV în căpușele Rhipicephalus sp. și Dermacentor sp. în sudestul României. În iulie 2019, au fost colectate 127 căpușe din mediul înconjurător, dar și de pe rumegătoare domestice (oi și capre), din cinci locații diferite din județul Tulcea. Toate probele au fost testate folosind SYBR Green Real Time RT-PCR pentru a detecta FHC CV. În acest scop, au fost utilizate perechi de primeri specifici pentru fiecare dintre cele șase genotipuri FHCCV, dar și o pereche degenerată de primeri pentru detectarea tuturor genotipurilor. Niciuna dintre probele testate nu a fost pozitivă (prevalența<2.5%, p= 0.05%), evidențiind o prevalență scăzută a FHCCV în căpușele Dermacentor sp. și Rhipicephalus sp. din județul Tulcea, in 2019. Studii ulterioare bazate pe supravegherea serologică a animalelor, dar și pe testarea căpușelor prin metode de biologie moleculară, vor indica dacă virusul FHCCV circulă în România.

Cuvinte cheie: FHCCV, RT-PCR în timp real, căpușe, județul Tulcea

Download PDF

Ramona TOLOMEIU,
Iuliana CODREANU,
F. LENARD,
Octavia TAMAS-KRUMPE,
Andreea BUTA,
V. Balogh SAMARGHIȚAN,
I. COMAN,
A.I. HARI,
L. OGNEAN

ABSTRACT

Ivermectin is a macrocyclic lactone with a wide therapeutic range, being active against many species of parasitic nematodes and arthropods in animals. The mechanism of action of Ivermectin consists of paralysis, death and elimination of these pathogens by interfering with neurotransmitters at the level of GABA receptors and glutamate-sensitive channels of chlorine. The selectivity of the pharmacological action of Ivermectin is mammalian specific, being correlated with the lack of target receptors for glutamate and the limitation of GABA encephalic receptors. In dogs, neurointoxications with Ivermentin are possible, due to stimulation of GABA receptors, with extremely high encephalic concentrations compared to liver and plasma concentrations. The aim of this research was to monitor the health of a sheep batch after oral administration of two suspensions of Ivermectin, in order to evaluate the bioequivalence, safety and tolerance of the proposed test formula for interchanges in sheep antiparasitic therapy. The main clinical and paraclinical health indices were also monitored in a sample of native sheep (no=36), during the bioequivalence testing of two formulas with Ivermectin, using a single-center, randomized, single-dose, two-sequence protocol, two periods and a break of 2 weeks. The study required clinical, hematological (with the Abacus junior Vet automatic analyzer and Dia-Quick Panoptic colored smears) and blood biochemistry (with the VetScan automatic analyzer and Large Animal Profile kits). These were grouped into the following four sets of assessments: initial (for selection of healthy animals), pre-dose (before product administration), post-dose (on the day of product administration) and final. Clinical and paraclinical examinations were also based on the detection, characterization, and possible adverse reactions, in order to evaluate the safety and tolerance of the investigated products. Bioequivalence testing required the collection of serial blood samples (on EDTA), pre- and post-dose (6 mL/10 kg), at different time intervals (0-480 hours), from each subject, during the two phases of the study. The freshly collected blood samples were centrifuged for 10 minutes at 2000 rpm, and from the obtained plasma, Ivermectin concentrations were determined by using liquid chromatography method coupled with mass spectrometry (LC-MS/MS). Plasma concentration analysis was the basis for determining the pharmacokinetic parameters and assessing the bioequivalence of test/reference (T/R) formulas. By using a non-compartmental model, the primary pharmacokinetic parameters (C , T and AUC) have been extrapolated to max max infinity, and the bioequivalence is confirmed based on the evaluation of 90% confidence intervals (CI) of Cmax and AUC . We also used the Tukey and Dun biostatistic last tests to calculate the mean, median, standard deviation, standard error, 95% CI and probability index „p”. In the clinical and hemato-biochemical examinations, no subjects presented adverse side effects, these developments revealing a good tolerance and therapeutic safety of oral suspensions with Ivermectin in sheep. The maximum plasma concentrations of Ivermectin reached very close levels, the mean values f or the T/R ratio being 41.22 (± 8.7)/42.18 (±10.46) ng/mL. In this respect, the evolution of the average values o f the main pharmacokinetic parameters, which for the T/R groups, showed statistically insignificant differences in the case of Tmax (17.5/18.33 hours) and T1/2 (84.29/ 91.04 hours), indicating absorption and the slow elimination of Ivermectin after digestive administration. The analysis of the values o btained in the calculation of CI 90%, for the T/R ratio, of the C (0.92-1.04), AUC max last (0.86-1.06) and T (0.85-1.05), revealed statistically 1/2 insignificant variations, with the framing of the average values in the reference interval (0.8-1.25), indicating the bioequivalence of the two suspensions with Ivermectin. In conclusion, the investigation of the two suspensions, proven to be bioequivalent and interchangeable in ovine therapy, outlined a good tolerance and therapeutic safety, their pharmacokinetic profiles indicating a slow absorption rate of Ivermectin and a sufficiently long contact time with gastrointestinal parasites.

Keywords: Ivermectin, oral suspension, tolerance, therapeutic safety, sheep

REZUMAT

Ivermectina este o lactonă macrociclică cu spectru terapeutic larg, fiind activă față de numeroase specii de nematode și artropode parazite la animale. Mecanismul de acțiune al Ivermectinei constă în paralizia, moartea și eliminarea acestor patogeni prin interferarea neurotransmițătorilor de la nivelul receptorilor GABA și canalelor glutamat-sensibile ale clorului. Selectivitatea acțiunii farmacologice a Ivermectinei este specifică mamiferelor, fiind corelată cu lipsa receptorilor țintă pentru glutamat și limitarea receptorilor encefalici GABA. La câine sunt posibile neurointoxicații cu Ivermentină, datorate stimulării receptorilor GABA, cu realizarea de concentrații encefalice extrem de crescute față de cele hepatice și plasmatice. Scopul acestei lucrări constă în monitorizarea stării de sănătate la un eșantion de oi după administrarea orală a două suspensii cu Ivermectină, în vederea evaluării bioechivalenței, siguranței și toleranței formulei test propuse pentru interschimb în terapia antiparazitară la ovine. Au fost monitorizați principalii indici clinici și paraclinici ai stării de sănatate la un eșantion de oi indigene (n=36), în cursul testării bioechivalenței a două formule cu Ivermectină, utilizând un protocol de tip unicentric, randomizat, cu doză unică, două secvențe, două perioade și o pauză de 2 săptămâni. Studiul a necesitat efectuarea de examene clinice, hematologice (cu analizorul automat Abacus junior Vet și pe frotiuri colorate Dia–Quick Panoptic) și biochimice sanguine (cu analizorul automat VetScan și kituri Large Animal Profil). Acestea au fost grupate în următoarele patru seturi de evaluări: inițiale (pentru selectarea de animale sănătoase),pre-dosis (înaintea administrării produselor), post-dosis (în ziua administrării produselor) și finale. Examenele clinice și paraclinice au stat și la baza depistării, respectiv caracterizării, eventualelor reacții adverse, în vederea evaluării siguranței și toleranței produselor investigate. Testarea bioechivalenței a necesitat recoltarea de probe sanguine seriate (pe EDTA), pre- și post–dozis (6 mL/10 kg), la diferite intervale de timp (0-480 ore), de la fiecare subiect, în cursul celor două faze ale studiului. Probele sanguine proaspăt recoltate au fost centrifugate, timp de 10 minute la 2000 rpm pentru separarea plasmei, iar din probele de plasme obținute au fost determinate concentrațiile Ivermectinei, utilizând metoda cromatografiei lichide, cuplate cu spectrometria de masă (LCMS/ MS) dezvoltată în acest scop. Analiza concentrațiilor plasmatice (CP) a stat la baza determinării parametrilor farmacocinetici și evaluării bioechivalenței formulelor test/referință (T/R). Prin utilizarea unui model necompartamental au fost extrapolați la infinit parametrii farmacocinetici primari (C , T și AUC), max max urmând ca bioechivalența să fie confirmată pe baza evaluării intervalelor de încredere (IC) 90% ale C și max AUC . Am recurs totodată, la testele biostatistice Tu- last key și Dun pentru calculul mediei, medianei, deviației standard, erorii standard, IC 95% și indicelui de probabilitate „p”. La examenele clinice și hemato-biochimice, nici un subiect nu a prezentat reacții secundare adverse, aceste evoluții relevând o bună toleranță și siguranță terapeutică a suspensiilor orale cu Ivermectină la ovine. Concentrațiile plasmatice ale Ivermectinei au atins niveluri foarte apropiate, valorile medii pentru raportul T/R fiind de 41.22 (±8.7) / 42.18 (±10.46) ng/mL, indicând absorbția lentă a Ivermectinei după administrarea pe cale digestivă. În acestă privință, relevantă s-a dovedit și evoluția valorilor medii ale principalilor parametri farmacocinetici, care pentru grupele T/R, au indicat diferențe nesemnificative statistic în cazul T (17.5/18.33 ore) și T (84.29 max 1/2 / 91.04 ore). Analiza valorilor obținute la calculul CI 90%, pentru raportul T/R, al C (0.92-1.04), AUC max last (0.86-1.06) și T (0.85-1.05), a relevat variații ne- 1/2 semnificative statistic, cu încadrarea mediilor în intervalul de referință (0.80-1.25), indicând bioechivalența celor două suspensii cu Ivermectină. În concluzie, investigarea celor două suspensii, dovedite bioechivalente și interschimbabile în terapeutica ovină, a conturat o bună toleranță și siguranță terapeutică, profilele lor farmacocinetice indicând o rată lentă de absorbție a Ivermectinei și un timp de contact suficient de lung cu paraziți gastro-intestinali.

Cuvinte cheie: Ivermectină, suspensie orală, toleranță, siguranță terapeutică, ovine

Download PDF


Monica Ioana SUĂTEAN,
Marina SPÎNU,
Diana Ioana OLAH,
I. VASIU,
A.V. POTÂRNICHE,
R.A. POP,
A. VASIU,
G.F. BRUDAȘCĂ

ABSTRACT

Despite having been discovered 40 years ago, parvovirosis still imposes as a disease of utmost importance in the canine population. Young unvaccinated puppies are extremely prone to the infection with parvovirus (CPV), disease to which a high mortality is attributed. This paper reports a 17 days long treatment in the case of a 5-months-old mixed breed dog (Canis lupus familiars L.), which based on the clinical signs was suspected of parvoviral gastroenteritis. In no other CPV case treated in our clinic was the design of the therapeutic protocol so complex or the treatment extended for such a long period of time. Alongside clinical evaluation, rapid antigen testing, biochemical, haematological and abdominal ultrasound examinations were performed. The treatment protocol was carried out at the Infectious Diseases Department, Faculty of Veterinary Medicine of Cluj-Napoca.

Keywords: gastroenteritis, hematology, antibiotics

REZUMAT

Tineretul canin nevaccinat este extrem de sensibil la infecția cu parvovirus (CPV), boală căreia îi este atribuit un grad mare de mortalitate. În ciuda faptului că această patologie a fost descoperită cu mai bine de 40 de ani în urmă, parvoviroza încă se impune ca boală de maximă importanță la câinii tineri. Prezenta lucrare raportează un caz de parvoviroză la un pacient, metis, în vârsta de 5 luni (Canis lupus familiars L.) caz al cărui tratament a durat 17 zile. În niciun alt caz de gastroenterită parvovirală tratat în clinica noastră nu a fost implementat un protocol terapeutic atât de complex sau extins pentru o perioadă atât de lungă de timp. În plus față de evaluarea clinică, s-a realizat testarea prin intermediul testelor rapide efectuându-se, de asemenea examene biochimice și hematologice, precum și ecografii abdominale. Protocolul terapeutic a fost instituit în cadrul departamentului de Boli Infecțioase al Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Cuvinte cheie: parvovirus, hematologie, antibiotice

Download PDF

Elena MITRĂNESCU,
Violeta SIMION,
Monica PÎRVU,
Cristina Ioana ANDRONIE,
L. TUDOR

ABSTRACT

In order to substantiate the principles and to extend the cattle breeding systems to ensure the welfare of the herds and the profit of the breeders, numerous research programs have been carried out, which have scientifically demonstrated that the animals must be healthy and feel comfortable, to live in conditions. safe, well fed, able to express natural behaviour and not be threatened. The study carried out on a dairy farm in the southern part of the country looked at: the health status of the acropodium through the walk score (Gait Score), the condition of the animals (BCS – Body Condition Score), body hygiene (body hygiene index) and the determination in the laboratory of blood serum from 12 Holstein breed cows in different gestation periods of 13 biochemical parameters (BUN, PHOS, URIC, Ca, TP, ALB, GLOB, ALT, AST, GGT, TRIG, GLU and LDH). Milk samples were also collected from the study cows from which the physicochemical (fat, protein, NCS, urea, lactose, conductivity and dry matter) and microbiological (NTG) parameters were determined. Blood biochemical parameters were determined with WetTest 8008 – dry biochemistry analyzer, and milk quality parameters were determined with EKOMILK TOTAL and Bentley (for NCS), and for NTG the standardized method of serial dilutions with rate 10 was used. Correlating the results of the indicators for assessing the welfare of cows in the general needs grid with the results of laboratory tests on blood biochemical parameters and milk quality, it is found that the welfare of the cows studied is average.

Keywords: milk cows, welfare, biochemical parameters, milk

REZUMAT

Pentru fundamentarea principiilor și extinderea sistemelor de creștere a bovinelor care să asigure bunăstarea efectivelor și profitul crescătorilor, s-au derulat numeroase programe de cercetare, prin care s-a demonstrat științific faptul că animalele trebuie să fie sănătoase și să se simtă confortabil, să trăiască în condiții de siguranță, bine hrănite, capabile să exprime comportamentul natural și să nu fie amenințate. Studiul efectuat într-o fermă de vaci de lapte din zona de sud a țării a urmărit: starea de sănătate a acropodiului prin intermediul scorului mersului (Gaitt Score) starea de întreținere a animalelor (BCS – Body Condition Score), igiena corporală (indicele igienei corporale) și determinarea în laborator din serul sanguin provenit de la 12 vaci din rasa Holstein, aflate în perioade diferite de gestație, a 13 parametrii biochimici (BUN, PHOS, URIC, Ca, TP, ALB, GLOB, ALT, AST, GGT, TRIG, GLU și LDH). Au fost recoltate de asemenea probe de lapte de la vacile luate în studiu din care s-au determinat parametrii fizico-chimici (grăsime, proteine, NCS, uree, lactoză, conductivitate și substanță uscată) și microbiologici (NTG). Parametrii biochimici sangvini au fost determinați cu WetTest 8008 – analizor de biochimie uscată, iar parametrii de calitate ai laptelui au fost determinați cu EKOMILK TOTAL și Bentley (pentru NCS), iar pentru NTG a fost utilizată metoda standardizată a diluțiilor seriate cu rata 10. Corelând rezultatele indicatorilor de evaluare a bunăstării vacilor din cadrul grilei generale a necesităților cu rezultatele examenelor de laborator privind parametrii biochimici sangvini și calitate laptelui se constată că bunăstarea vacilor luate în studiu este medie.

Cuvinte cheie: vaci de lapte, bunăstare, parametri biochimici, lapte

Download PDF

Iulia BUCUR,
N. CĂTANA,
M. NECȘULESCU,
K. IMRE,
V. HERMAN,
Ileana NICHITA,
E. TÎRZIU

ABSTRACT

Coagulase-positive and coagulase-negative staphylococcal infections are common in both dogs and cats. Thus, staphylococci strains included in S. pseudintermedius species are frequently isolated from these species, a bacterium with zoonotic potential, which is part of the resident bacterial microflora of dogs and cats, but produces various localized infections. Twenty-five staphylococci strains isolated from dogs and cats (22 strains from dogs and 3 strains from cats), that based on phenotypic characters were included in the S. intermedius species, were subjected to the PCR technique for differentiation between these two species. Considering the fact that S. pseudintermedius is dominant in the last years and that these two species cannot be phenotypically distinguished, in this research the differentiation between it was made by the PCR technique. Using the PCR technique with two specific primers, nine staphylococci strains (36%) were included in S. intermedius species, six strains isolated from dogs and three strains isolated from cats, while 16 staphylococci strains (64%) were included in S. pseudintermedius species, all of them isolated only from dogs.

Keywords: S. intermedius, S. pseudintermedius, staphylococci strains, PCR

REZUMAT

Infecțiile cu stafilococi coagulazo-pozitivi și coagulazo- negativi sunt des întâlnite, atât la câini, cât și la pisici. Astfel, de la aceste specii, se izolează, în mod frecvent, tulpini de stafilococi ce aparțin lui S. pseudintermedius, o bacterie cu potențial zoonotic, ce face parte din microflora bacteriană rezidentă a câinilor și pisicilor, dar care poate produce și diferite infecții localizate. Au fost supuse tehnicii PCR, pentru diferențiere între speciile S. intermedius și S. pseudintermedius, un număr de 25 de tulpini izolate de la câini și pisici (22 tulpini de la câini și 3 tulpini de pisici) care, pe baza caracterelor fenotipice, au fost încadrate în specia S. intermedius. Având în vedere faptul că, în ultimii ani, este dominantă specia S. pseudintermedius și că aceste două specii nu pot fi diferențiate fenotipic, în cadrul acestor cercetări, diferențierea a fost făcută prin tehnica PCR. Cu ajutorul acestei tehnici și prin utilizarea a doi primeri specifici, nouă tulpini, respectiv 36%, au fost incluse în specia S. intermedius, șase tulpini fiind izolate de la câini și trei tulpini de la pisici, iar 16 tulpini, respectiv 64%, au fost incluse în specia S. pseudintermedius, toate fiind izolate numai de la câini.

Cuvinte cheie: S. intermedius, S. pseudintermedius, tulpini stafilococcice, PCR

Download PDF


Amalia Marina NEAGU,
A. V. POTÂRNICHE,
Alexandra Iulia DREANCĂ,
Raluca MARICA,
B. SEVASTRE,
I. MARCUS

ABSTRACT

The aim of the study was to investigate the nutraceutical functional effects of lactoserum Zonar in the management of experimentally induced obesity in Sprague – Dawley rats. The study was performed on Sprague – Dawley male rats. Animals were randomly distributed into 6 groups, 5 animals per group: Negative control group (group 1), Positive control group (group 2). Hypercaloric food and Zonar group (group 3), Standard food and Zonar group (group 4), Obesity 1 Group (group 5), Obesity 2 Group (group 6), in the first 7 weeks, groups 5 and 6 received a diet based on hyperlipidic food, and in the last 4 weeks groups underwent changes in their diet, thus group 5 was passed on a standard diet and lactoserum Zonar, and group 6 remained on the hyperlipidic and lactoserum Zonar diet. The animals were subjected weekly to anthropometric measurements by calculating the body mass index (BMI) and the obesity index (IO). Group 2 gained significantly more body weight compared to all the other groups, thus the BMI and IO were significantly increased. It was observed that rats supplemented with Zonar for 10 and 4 consecutive weeks showed a significant decrease in serum triglyceride level compared to group 2. The oxidative stress parameters TOS and MDA were significantly higher in the group 2 than in groups on Zonar diet. The curent study showed that supplementing the diet with Zonar can reduce the increase in body weight, triglyceride and cholesterol, in rats supplemented with both, high fat diet or standard diet. It was also observed that oxidative stress levels were reduced in groups supplemented with Zonar for a longer period of time.

Keywords: lactoserum, Zonar, obesity, rats, body weight index, oxidative stress

REZUMAT

Scopul acestui studiu îl constituie studiul efectelor nutraceutice funcționale ale lactoserumului Zonar în evoluția obezității induse experimental la șobolani Sprague – Dawley. Studiul a fost realizat pe șobolani Sprague – Dawley de sex masculin. Animalele au fost distribuite aleatoriu în 6 loturi, a câte 5 animale pe lot (n=5) după cum urmează: Lot control negativ (lot 1), Lot control pozitiv (lot 2), Lot hrană hipcalcalorică și Zonar (lot 3), Lot hrană standard și Zonar (lot 4), Lot Obezitate 1 (lot 5) și Lot Obezitate 2 (lot 6). În primele 7 săptămâni, loturile 5 și 6 au primit o dietă bazată pe hrană hiperlipidică, iar în ultimele 4 săptămâni au suferit modificări în dieta, astfel lot 5 a fost trecut pe o dietă standard și Zonar, iar lot 6 a rămas pe dieta hiperlipidică și Zonar. Animalele au fost supuse săptămânal la măsurători antropometrice, prin calcularea indicelui de masă corporală (IMC) și al indicelui de obezitate (IO). Lotul 2 a câștigat mult mai multă greutate corporală în comparație cu lotul 1, 3, 4, 5 și 6. IMC și IO au fost semnificativ crescute în lotul 2 comparativ cu celelalte loturi. S-a observat că șobolanii hrăniți cu Zonar timp de 10 și 4 săptămâni consecutive au arătat o scădere semnificativă a nivelului seric al trigliceridelor la loturile 4 3, 5, 6 în comparație cu lotul 2 Parametrii de stres oxidativ TOS și MDA au fost semnificativ mai mari în lotul 2 decât la restul loturilor.Rezultatele acestui studiu sugerează că suplimentarea dietei cu Zonar poate reduce creșterea greutății corporale, a trigliceridelor și a colesterolului la șobolanii suplimentați cu Zonar atât în dietă cu hrană standard cât și în dieta cu hrană hiperlipidică. De asemenea, s-a observat că nivelurile de stres oxidativ au fost reduse la loturile suplimentate cu Zonar pe o perioadă mai lungă de timp.

Cuvinte cheie: lactoser, Zonar, obezitate, șobolani, indice de masă corporală, stres oxidativ

Download PDF


Daiana A. MIKLE (PLATON),
D.I. NEDELEA,
V. LUCA,
C. CĂTOI

ABSTRACT

Rabies is one of the most dangerous zoonoses, ending with the death of affected individuals. The implementation of the oral rabies vaccination program in foxes aims to combat rabies in Romania, by vaccinating foxes, controlling rabies in fox populations and eradicating the disease in the country. Thus, the rabies vaccination with vaccine baits in the fox population should be performed and the evolution of the rabies be monitored in relation to the evolution of the vaccine bait application program and the results obtained. Therefore, this study aims to evaluate the effectiveness of the oral vaccine in both fox populations and among other wild animals and domestic animals. Thus, the data from both 1968-1993 and 2000-2007 were analysed, during which time no vaccination was carried out. All the animals processed in the ward of the Bistrita-Nasaud Sanitary Veterinary and Food Safety Laboratory were taken into account. In comparison, to prove the effectiveness of vaccination, all samples from domestic and wild animals were tested, samples received between 2008 and 2017, during which time the annual vaccination of the fox population was performed with vaccine baits.

Keywords: foxes, vaccine baits, combating rabies, vaccination

REZUMAT

Turbarea este una dintre cele mai periculoase zoonoze, finalizând-se întotdeauna cu moartea indivizilor afectați. Prin implementarea programului de vaccinare antirabică orală a vulpilor se urmărește combaterea turbării în România prin vaccinarea vulpilor, controlul turbării la populațiilor de vulpi precum și eradicarea bolii de pe teritoriul țării. Astfel, se realizează vaccinarea antirabică a populației de vulpi cu momeli vaccinale și monitorizarea evoluției turbării în raport cu evoluția programului de aplicare a momelilor vaccinale și rezultatele obținute. Prin urmare, studiul de față își propune să evalueze eficiența aplicării acestor momeli vaccinale atât în cadrul populațiilor de vulpi, cât și în rândul altor animale sălbatice și animalelor domestice. Astfel, s-au analizat datele atât din anii 1968-1993, cât și perioada cuprinsă între anii 2000-2007, timp în care nu s-a aplicat vaccinarea. S-au luat în calcul toate animalele recepționate în cardul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud. Comparativ, pentru a dovedi eficiența vaccinării, s-au testat toate probele provenite de la animalele domestice și sălbatice, recepționate din 2008 până în 2017, perioadă în care s-a realizat vaccinarea anuală a populației de vulpi cu momeli vaccinale.

Cuvinte cheie: vulpi, momeli vaccinale, combaterea turbării, vaccinare