Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: CT examination of the swine liver (Fig. 5 – 7, p. 20)

Download PDF

Roxana Mariana IGNĂTESCU (ŢÎMPĂU),
Ana Maria GOANŢĂ,
Carmen IONIȚĂ,
Ana Maria BĂDULESCU,
D.S. SORESCU,
L. IONIŢĂ

ABSTRACT

Renal disease in a Shar-Pei dog is a condition that should make one consider Shar-Pei Fever, but diseases such as nephrotic syndrome, renal amyloidosis, glomerulonephritis, diabetic ketoacidosis, also Lyme disease (in endemic areas) should also be on the list of differential diagnoses, due to their lack of specific clinical findings. The aim of this paper is to bring into attention the underlying conditions of the Shar-Pei breed’s renal disease in order to provide a more relevant prognosis. With the presentation of this clinical case, we try to broaden the range of differential diagnoses in kidney disorders and to help the clinician to establish the specific therapeutic protocol in each case. A seven years old female Shar-Pei was presented with clinical signs of intermittent weakness, acute generalized oedema, decreased appetite, weight loss, and lethargy. It was diagnosed with an acute renal injury one day before the presentation. Physical examination revealed normothermia, tachycardia and tachypnea, arterial hypertension, moderate dehydration, mild ulceration of the oral cavity, and pale mucous membranes. Also, significant oedema of the head and limbs was observed. Further diagnostic investigations revealed hyperglobulinaemia, hypoalbuminaemia, mild hypoglycaemia, as well as elevated serum activities of lipase, amylase, creatinine, blood urea nitrogen, calcium, and phosphorus. Blood gases and electrolytes were significantly modified. Urinalysis revealed proteinuria. Without a morphopathologic diagnosis, supportive and symptomatic treatment was initiated.

Keywords: Shar-Pei fever, amyloidosis, glomerulonephritis, nephrotic syndrome

REZUMAT

Boala renală a Shar-Peiului este o manifestare clinică care ar trebui întotdeauna asociată cu febra Shar- Peiului, fiind necesară includerea mai multor boli pe lista diagnosticului diferențial, cum ar fi: sindromul nefrotic, amiloidoza renală, glomerulonefrita, cetoacidoza diabetică, boala Lyme (în zonele endemice) datorită similitudinii constatărilor clinice și paraclinice. Scopul acestei lucrări este de evidenția condițiile preexistente asociate cu boala renală în cazul Shar-Peiului pentru a oferi un prognostic vital mai relevant. Odată cu prezentarea acestui caz clinic, ne dorim să extindem gama diagnosticelor diferențiale în tulburările renale și să ajutăm clinicianul să stabilească protocolul terapeutic specific pentru fiecare afecțiune în parte. O femelă Shar- Pei de șapte ani a fost prezentată cu semne clinice de slăbiciune intermitentă, edeme generalizate, inapetență, scădere în greutate și letargie. Acesta a fost diagnosticată cu insuficiență renală acută cu o zi înainte și a primit recomandare de hemodializă. Examinarea fizică a evidențiat normotermie, tahicardie și tahipnee, hipertensiune arterială, grad moderat de deshidratare, ulcerație ușoară a cavității orale și mucoase palide. De asemenea, a fost observat edem pregnant la nivelul membrelor și capului. Investigațiile suplimentare au evidențiat hiperglobulinemie, hipoalbuminemie, hipoglicemie ușoară, valori crescute ale lipazei, amilazei, creatininei, ureei, calciului și fosforului, precum și modificări semnificative ale ionogramei, iar analizele de urină au evidențiat proteinurie. În absența unui diagnostic histopatologic de certitudine, a fost inițiat un tratament de susținere și simptomatic.

Keywords: febră Shar-Pei, amilodoză, glomerulonefrită, sindrom nefrotic

Download PDF

Carmen Daniela PETCU,
Oana Diana OPREA,
Mădălina Maria ZIEGLER

ABSTRACT

Fish meat is a rich source of nitrogenous substances, brings a great supply of iron and fluoride and contains large amounts of phosphorus and vitamins. Due to the introduction of fish more and more into human nutrition, the main objective of the study was to identify the conditions under which the fishery products intended for sale are kept and to verify if the evaluated parameters are within the allowed limit. The study was conducted between March 2017 – May 2019 in a unit for fish breeding, but also in the retail store of fishery products obtained from a specialized unit, located in the south of Romania. During the study period, procedures specific to the food quality and safety management system were documented and implemented. Monitoring checklists have been designed for a series of parameters that demonstrate compliance with the legal requirements applicable to the studied field. At the retail store of fishery products obtained from the specialized unit, the fish is offered for sale in live, chilled and frozen form. In order to identify the technological particularities of growth and primary processing of the fish, the technological flows within the aquaculture unit were followed. The conditions for maintaining a favourable environment for the fish destined for sale in the living state were checked, monitoring the temperature, the pH and the oxygen of the water in the aquarium destined for the presentation for sale of the fish in the living state. At the same time, in the retail store of fishery products, there were made determinations regarding the parameters of keeping the fish intended for sale under refrigeration and freezing conditions. The temperature of the water in the aquarium where the fish intended for sale in the live state are kept, was between the values of 11.1°C and 14.1°C, the pH of the water in the aquarium, during the study period, varied between 6.9 and 7.4, and the oxygen level of the water was between 9.2 and 10.6 mg/l. In connection with the monitoring of the fish preserved by refrigeration, it was concluded that it has a temperature on the ice layer between 3°C and 4°C, and the thickness of the ice layer was during the study period around 4 cm. Frozen fishery products are stored at a temperature of at least ‒18°C. In order to maintain the freshness characteristics of the chilled fish, through the specific procedures implemented, it was decided to increase the initial thickness of the ice layer from 4 cm to 5 cm, which resulted in a decrease of the total volatile basic nitrogen, registering in 2018 an average value of 15.16 mg/ 100g, lower compared to the average value of 2017 of 17.12 mg/100g. As a result of the determinations made, it is concluded that the evaluated parameters are respected, the registered values being within the veterinary sanitary norms in force.

Keywords: fish, freshness, water pH, refrigeration

REZUMAT

Carnea de pește reprezintă o sursă bogată de substanțe azotate, aduce un mare aport de fier și fluor și conține mari cantități de fosfor și vitamine. Datorită introducerii peștelui din ce în ce mai des în alimentația omului, principalul obiectiv al studiului a fost identificarea condițiilor în care sunt păstrate produsele pescărești destinate vânzării și verificarea încadrării parametrilor evaluați în limitele admise. Studiul s-a desfășurat în perioada martie 2017 – mai 2019 într-o unitate pentru creșterea peștilor, dar și în magazinul de desfacere a produselor pescărești obținute de la o unitate specializată, situată în sudul României. Pe perioada de desfășurare a studiului, au fost documentate și implementate proceduri specifice sistemului de management al calității și siguranței alimentelor. Au fost concepute fișe de monitorizare pentru o serie de parametri care demonstrează respectarea cerințelor legale aplicabile domeniului studiat. În punctul de desfacere organizat de unitate, peștele este pus la vânzare atât în formă vie, refrigerată, cât și congelată. În scopul identificării particularităților tehnologice de creștere și prelucrare primară a peștelui, s-au urmărit fluxurile tehnologice din cadrul unității de acvacultură. S-au verificat condițiile de menținere a unui mediu prielnic peștilor destinați vânzării în stare vie, monitorizânduse temperatura, pH-ul și oxigenul apei din acvariul destinat prezentării spre vânzare a peștelui în stare vie. Totodată, în incinta magazinului de desfacere a produselor pescărești, s-au efectuat determinări în ceea ce privește parametrii păstrării peștilor destinați vânzării în condiții de refrigerare și congelare. Temperatura apei din acvariul în care sunt păstrați peștii destinați vânzării în stare vie, s-a situat între valorile de 11,1°C și 14,1°C, pH-ul apei din acvariu, pe perioada studiului, a variat între 6,9 și 7,4, iar nivelul de oxigen al apei a fost cuprins între 9,2 și 10,6 mg/l. În legătură cu monitorizarea peștelui conservat prin refrigerare, s-a concluzionat că acesta are o temperatură pe patul de gheață cuprinsă între 3°C și 4°C, iar grosimea stratului de gheață s-a situat pe perioada studiului în jurul valorii de 4 cm. Produsele din pescuit congelate sunt depozitate la o temperatură de cel puțin -18°C. Pentru a menține caracteristicile de prospețime ale peștelui refrigerat, prin procedurile specifice implementate,s-a decis creșterea grosimii inițiale a stratului de gheață de la 4 cm la 5 cm, ceea ce a determinat o scădere a azotului bazic volatil total, în anul 2018 înregistrânduse o valoare medie de 15,16 mg/100g, mai scăzută comparativ cu valoare medie a anului 2017 de 17,12 mg/100g. În urma determinărilor efectuate, se constată respectarea parametrilor evaluați, înregistrându- se valori care se încadrează în normele sanitare veterinare în vigoare.

Cuvinte cheie: pește, prospețime, pH apă, refrigerare

Download PDF

C. POPA,
R.C.PURDOIU,
R.LĂCĂTUŞ,
M.SOCACIU,
G.T.VOICESCU,
R.VRÎNCIANU,
N. AL HAJJAR,
I.L. OANA

ABSTRACT

In the last decades, thanks to the progress made by minimally invasive surgery, laparosocopic resection surgery is performed on a large scale, but without a consensus regarding a standardized training protocol for this intervention. An effective training protocol should faithfully reproduce the situations the residents will face in the operating room and include all stages of human intervention, including the radiological imaging analysis and intervention planning, in accordance with anatomical landmarks. The purpose of the study is to perform the computed-tomography (CT) description of pig liver anatomy as well as its volumetry, in order to use this information to improve the current training protocols in laparoscopic liver resection for residents and surgeons.12 pigs, 6 females and 6 males, weighing between 35 and 45 kg, were anesthetized and subsequently subjected to CT analysis. Both native and contrast phase acquisitions were performed, resulting in 3D reconstructions, simulations of liver resection and volumetric analysis of the segments, lobes and the entire organ as a whole. The vascular elements of the hepatic pedicle (hepatic artery, portal vein) could be identified and measured. Intra-parenchymal branches of these elements, as well as organ segmentation have been described. The data obtained are in accordance with the existing literature on the macroscopic anatomy of the organ and the intraoperative observations of the surgeons. Imaging of the pig liver is feasible, as the results obtained by CT examination can be of real benefit to the surgeons in a training program. We believe that training protocols in laparoscopic resection surgery should include image analysis, volumetric data as well as 3D reconstruction in the preoperative stage.

Keywords: CT-scan, volumetry, swine liver, training, laparoscopic surgery

REZUMAT

În urma progresului înregistrat de chirurgia minim invazivă în ultimele decade, chirurgia rezecțională laparosocopică este realizată pe scară largă, fără să existe însă un consens cu privire la un protocol standard de instruire în vederea realizării acestei intervenții. Un protocol eficient de training trebuie să reproducă fidel situațiile cu care medicul se va confrunta în sala de operație și să includă toate etapele intervenției umane, inclusiv analiza imaginilor radiologice și planificarea intervenției, în concordanță cu reperele anatomice. Scopul studiului îl constituie descrierea computer-tomografică (CT) a anatomiei ficatului suin precum și volumetria acestuia, în vederea utilizării acestor informații pentru îmbunătățirea protocoalelor de instruire a rezidenților și chirurgilor în chirurgia rezecțională hepatică prin abord laparoscopic. 12 porci, 6 femele și 6 masculi, cântărind între 35 și 45 de kg, au fost anesteziați și ulterior supuși examinării CT. Au fost realizate atât achiziții native, cât și cu substanță de contrast acestea conducând la reconstrucții 3D, simulări ale rezecției hepatice și analiza volumetrică a segmentelor, lobilor și a întregului organ în ansambu. Elementele vasculare ale pediculului hepatic (artera hepatică, vena portă) au putut fi identificate și măsurate. Au fost descrise ramificațiile intraparenchimatoase ale acestor elemente precum și segmentația organului. Datele obținute sunt în concordanță cu literatura existentă despre anatomia macroscopică a organului și observațiile intraoperatorii ale chirurgilor. Explorarea imagistică a ficatului suin este fezabilă, rezultatele obținute în urma examinării CT putând fi de un real folos chirurgilor aflați într-un program de formare profesională. Considerăm că protocoalele de instruire în chirurgia rezecțională laparoscopică ar trebui să includă în etapa preoperatorie analiza imaginilor, a datelor volumetrice precum și a reconstrucțiilor 3D.

Cuvinte cheie: Computer Tomografie, volumetrie, ficat suin, training, chirurgie laparoscopică

Download PDF

Tiana SUICI
Gh. DĂRĂBUȘ
Narcisa MEDERLE
C. SÎRBU
Iasmina LUCA
M.S. ILIE
Mirela IMRE
J. DEGI
S. MORARIU

ABSTRACT

Skin samples from 20 mix-breed dogs, found in a shelter from Timisoara, were collected and processed for the detection of potentially zoonotic bacteria found on their skin, using MLT chromatic detection culture media. The election spots for the sample collection were the muzzle area, the interdigital area and the inguinal area. The samples were transported to the Faculty of Veterinary Medicine from Timisoara where they were further processed. The samples were placed on MLT Chromatic detection culture media and incubated for 24 hours at 36 degrees. Results revealed the presence of the following types of bacteria: E. coli- 85% (17/20), K. pneumoniae- 45% (9/20), P. mirabilis- 15% (3/20), P. aeruginosa-0% (0/20), Staphylococcus spp. and E. faecalis – 100% (20/20).

Keywords: skin, bacteria, MLT chromatic detection, shelter, dogs

REZUMAT

S-au recoltat probe de piele de la 20 de câini din rasa metis, provenițin dintr-un adăpost din Timișoara, cu scopul de a detecta bacterii cu potențial zoonotic, localizate la nivel cutanat, cu ajutorul mediilor de cultură MLT Chromatic Detection. Punctele de elecție pentru recoltarea probelor au fost zona botului, zona interdigitală și zona inghinală. Probele au fost transportate la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara unde au fost prelucrate. Probele au fost utilizate pentru însămânțarea mediilor de cultura MLT Chromatic Detection și incubate timp de 24 de ore la o temperatură de 36ºC. Rezultatele au demonstrat prezența următoarelor tipuri de bacterii: E. coli – 85% (17/20), K. pneumoniae-45% (9/20), P. mirabilis -15% (3/20), P. aeruginosa – 0% (0/20), Staphylococcus spp. și E. faecalis – 100% (20/20).

Cuvinte cheie: piele, bacterii, MLT Chromatic detection, adăpost, câini

Download PDF

M. BREBU
Lisset MOGOLLÓN
R. IONESCU
D. TURCU
P. GRIGORESCU
A. IORDACHE
A.A. ENACHE

ABSTRACT

Volatolomics opens new possibilities for the study of biological systems. Volatility distribution of highlyand semi-volatile organic compounds emitted through the skin of cattle was studied. Samples were collected from farm animals in three regions of Romania, namely Râmnicu Vâlcea, Bistrița Năsăud and Constanța. Special procedures for sample collection, storage, transportation and analysis were developed. About 62 –68 % of organic compounds emitted through skin had the volatility in the boiling point range of n-C 10 normal paraffin (151–174 °C) and another 16–18 % was in the range of n-C – n-C (174–216 °C). Only 11 12 slight variations were observed among samples collected from different geographical regions.

Keywords: volatolomics, cattle, skin

REZUMAT

Analiza volatolomică deschide noi posibilități pentru studiul sistemelor biologice. În această lucrare s-a studiat distribuția volatilității compușilor organici foarte și semi-volatili emiși prin pielea bovinelor. Au fost recoltate probe de la animale de fermă din trei regiuni ale României, respectiv Râmnicu Vâlcea, Bistrița Năsăud și Constanța. Au fost elaborate proceduri speciale pentru colectarea, stocarea, transportul și analiza probelor. Aproximativ 62-68% din compușii organici emiși prin piele au avut volatilitatea în intervalul punctului de fierbere al parafinelor normale n-C (151-174 °C) și alți 16 10 -18% au fost în intervalul n-C – n-C (174-216 °C). 11 12 Între eșantioanele colectate din diferite regiuni geografice au fost observate doar variații ușoare.

Cuvinte cheie: analiza volatolomică, bovine, piele

Download PDF

Anca Irina PAVEL
Mariana IONIȚĂ
I.L. MITREA

ABSTRACT

Bovine babesiosis is a tick-borne disease caused by intra-erythrocytic apicomplexan protozoan (Piroplasmida: Babesiidae) that affect animals’ health and their productivity. As little is known about the current situation on babesiosis in cattle in Romania, this study aimed to investigate the occurrence and evolution of babesiosis in cattle from the Danube Delta and adjacent areas. The study was carried out during of tickactive seasons in 2016 and 2017 on cattle from 17 localities (12 from the Danube Delta and 5 in neighboring areas). Overall, 276 cattle, aging between 6 months and 12 years, were included in the study: 263 animals clinically suspected for babesiosis and/or with tick infestations and 13 dead animals with suspected lesions of babesiosis. To confirm the diagnosis, whole blood samples were collected from alive animals, and organs (liver, kidney, spleen) from dead ones. Thin blood smear slides, stained using a May-Grünwald Giemsa method, were microscopically examined for identification of intra-erythrocytic parasites. Overall, 9 cattle were identified as positive for babesiosis: 6 animals (2.30%) of the clinically suspected and 3 on post-mortem examination. For all nine positive animals, small intra-erythrocytic pyroplasms of circular or annular shape were identified, compatible with Babesia bovis. All positive cattle originated from the Danube Delta’s areas, eight from the same village (Letea) and one from other locality (Murighiol). All clinically affected cattle showed severe clinical signs, with fever (39.5°C to 41.5°C), anorexia, anemia, jaundice, and hemoglobinuria. Post-mortem, the main pathological changes were registered in spleen, liver, kidneys. Among the six ixodid ticks identified infesting the examined cattle belonging to the genera Rhipicephalus (Boophilus), Dermacentor, Hyalomma, and Ixodes, the predominant species was Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (31.46%). These findings emphasize high risks for babesiosis in this tick-endemic area that require acaricidal prophylaxis.

Keywords: babesiosis, cattle, Danube Delta

REZUMAT

Babesioza bovină este o boală transmisă de căpușe ixodide, fiind produsă de protozoare apicomplexe (Piroplasmida: Babesiidae) endoglobulare, care afectează sănătatea animalelor și productivitatea acestora. Deoarece sunt puține date despre situația actuală a babesiozei la bovine din România, acest studiu a avut drept scop investigarea apariției și evoluția babesiozei la bovine din Delta Dunării și zone adiacente. Studiul a fost efectuat în sezoanele de activitate ale căpușelor, în 2016 și 2017, la bovine din 17 localități (12 din Delta Dunării și 5 în zonele învecinate), incluzând 276 animale, cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 12 ani: 263 bovine suspectate clinic pentru babesioză și / sau cu infestații cu căpușe și 13 animale moarte cu leziuni suspecte de babesioză. Pentru confirmarea diagnosticului, au fost colectate probe de sânge de la animale vii și organe (ficat, rinichi, splină) de la cele moarte; ulterior, s-a efectuat examenul microscopic al frotiurilor colorate May-Grünwald Giemsa pentru detectarea paraziților intra-eritrocitari. La examenul parazitologic al frotiurilor de sânge și organe, 3,26% (9/276) dintre bovine au fost pozitive pentru infecția cu Babesia, după cum urmează: 2,3% (6/263) dintre animalele vii, cu suspiciune clinică și 23,07% (3/13) dintre cele moarte. La toate animalele pozitive au fost identificate piroplasme cu dimensiuni mai mici decât raza hematiei, de formă circulară sau inelară, compatibile cu Babesia bovis. Animalele diagnosticate cu babesioză provin din Delta Dunării (Letea) și Murighiol (zonă adiacentă Deltei). Ca semne clinice, la animalele cu babesioză, s-au înregistrat: febră (între 39,5°C și 41,5°C), anorexie, anemie, icter și hemoglobinurie. Post-mortem, principalele modificări patologice au fost înregistrate în splină, ficat, rinichi. În total, șase specii de căpușe ixodide au fost identificate la bovinele examinate, aparținând genurilor Rhipicephalus (Boophilus), Dermacentor, Hyalomma, Ixodes, specia predominată fiind Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (31,46%). Rezultatele studiului evidențiază riscul crescut pentru babesioză în zonă și necesitatea măsurilor specifice de control parazitologic, inclusiv profilaxie acaricidă.

Cuvinte cheie: babesioză, bovine, Delta Dunării

Download PDF

Narcisa MEDERLE
O. MEDERLE
S. MORARIU
V. HERMAN
Adina NEGRESCU
Ana-Maria MARIN
Tiana SUICI
Gh. DARABUS

ABSTRACT

Canine demodicosis is one of the most prevalent diseases caused by ectoparasite species of the Demodex genus, found in the pilosebaceous follicles. In human patients, demodicosis evolves as blepharitis or papular-pustular dermatosis, frequently located in the facial area. The study was conducted on a group of 110 dogs and 17 human patients, respectively. The present study focused on highlighting and describing the role of the Demodex spp. mites on the skin of dogs and humans from a morphological, epidemiological, clinical, histopathological, and diagnostic perspective as well as highlighting the importance of the medical and social implications. The results of the research show the fact that demodicosis remains a multi-factor disease, which can be undoubtedly confirmed by the presence of the mite in various life stages, visible both through skin scrapes performed from lesions and through histopathological sections that reveal the presence of mite fragments. Regardless of the disease history and evolution, epidemiological factors, or applied therapeutic protocol, the presence of the Demodex spp. mite in skin lesions has medical and social implications.

Keywords: Demodex spp., diagnostic, medical-social implications

REZUMAT

Demodicoza canină este una dintre cele mai prevalente ectoparazitoze produsă de speciile genului Demodex ce parazitează foliculii pilosebacei. La pacienții umani, demodicoza evoluează sub forma unei blefarite sau ca o dermatoză papulo-pustulară localizată frecvent în regiunea facială. Studiul s-a realizat pe un lot alcătuit din 110 câini, respectiv pe un grup 17 de pacienți umani. Studiul prezent a urmărit evidențierea și descrierea rolului acarianului Demodex spp. în pielea câinilor și a oamenilor din perspectiva morfologică, epidemiologică, clinică, diagnostică, histopatologică, dar și a importanței implicațiilor medicale și sociale. Rezultatele cercetării relevă faptul că demodicoza rămâne o boală multifactorială a cărei diagnosticare clinică poate fi confirmată indubitabil prin evidențierea stadiilor evolutive ale acarianului în raclatele cutanate efectuate din leziuni, precum și a fragmentelor de acarieni prezente în secțiunile histopatologice. Indiferent de evoluția și istoricul bolii, de factorii epidemiologici sau de protocolul terapeutic aplicat, prezența acarianului Demodex spp. în leziunile cutanate are implicații medicale și sociale.

Cuvinte cheie: Demodex spp., diagnostic, implicații medico-sociale

Download PDF

C.B. SÎRBU
GH. DĂRĂBUȘ
I. OPRESCU
Narcisa MEDERLE
M.S. ILIE
Mirela IMRE
Tiana SUICI
Iasmina LUCA
S. MORARIU

ABSTRACT

Paramphistomosis is caused both by adult forms of trematodes located in the rumen and reticulum and by young forms which are more pathogenic and found in the abomasum and duodenum. During the last decade, the disease has met a recrudescence both in the case of sheep and cattle. The economic loss, caused by decreased productivity, mortality and expenses regarding prophylaxis and treatment, is increased. Scanning electron microscopy (SEM) has revealed that the surface of the tegument has an undulated aspect on all body sides, with transversal folds, alternating with multiple grooves and spines are absent. When using high amplification, the surface of the fold appears to be made of multiple micro-folds or crests, separated by micro-grooves or grooves. The undulations and invaginations of the ventral surface are also more extensive on the dorsal area of the body. Both the anterior sucker and the posterior one show thick lips with transversal folds and no spines. The genital pore is situated in the anterior third of the body. There are two types of sensory papillae, present on the surface of the Paramphistomum parasites: type 1 is bullous, measuring 10 – 15 μm diameter at the base, with a mamelonated shape and type 2, with similar shapes and sizes, presenting a short cilium on top. Usually, these sensory papillae appear in large groups, each having between 5 and 20 units, according to body-length. In contrast with the other parts of the surface, the posterior end of the dorsal surface does not have papillae. Scanning electron microscopy highlights the spatial image of the body and its components (organs). Tegument layers and other very small components, such as sensory organs, can also be analysed.

Keywords: Paramphistomum daubneyi, tegument, scanning electron microscopy (SEM)

REZUMAT

Paramfistomoza este determinată de formele adulte ale unor trematode cu localizare în rumen și rețea, iar formele tinere, și mai patogene, se localizează în abomas și duoden. În ultima decadă s-a constat o recrudescență a bolii, atât la ovine cât și la bovine. Pierderile economice sunt mari prin scăderea producțiilor, mortalitate și cheltuielile cu profilaxia și combaterea. Prin scanarea electrono-microscopică (SEM) s-a observat că suprafața tegumentului apare în toate părțile corpului foarte ondulată, cu pliuri transversale care alternează cu multiple caneluri și nu prezintă spini. La amplificare mare, suprafața pliului este compusă din microfalduri sau creste separate prin microșanțuri sau șanțuri. Onduleurile și invaginațiile suprafeței ventrale sunt, de asemenea, mai extinse decât pe suprafața dorsală a corpului. Atât ventuza anterioară cât și cea posterioară au buze groase cu pliuri transversale, fără spini. Porul genital este situat în treimea anterioară a corpului. Există două tipuri de papile senzoriale la suprafața paramfistomilor: tipul 1 este de formă buloasă măsurând 10 – 15 μm în diametru la bază, având formă mamelonată, iar tipul 2 are o formă și o dimensiune similară prezentând un cil scurt deasupra. De obicei, aceste papile senzoriale apar în grupuri mari, fiecare având între 5 și 20 de unități, în funcție de lungimea corpului. Spre deosebire de celelalte părți ale suprafeței, capătul posterior al suprafeței dorsale nu are papile. Microscopia electronică pune în evidență o imagine spațială a corpului și a componentelor acestuia (organe). De asemenea, pot fi analizate straturile tegumentare și alte componente de dimensiuni mici, cum ar fi organe senzoriale.

Cuvinte cheie: Paramphistomum daubneyi, tegument, scanare electrono-microscopică (SEM)

Download PDF


Ş. CIORNEI
D. DRUGOCIU
P. ROŞCA
Liliana GHINEȚ (CIORNEI)

ABSTRACT

In Romania, buffalo exploitation has a traditional character and over 75% of the current buffalo population is in Transylvania. The current interest in the development of buffalo farms is in milk production and its properties. That is why, lately, farmers with microfarms have appeared in other areas of Romania without tradition in growing buffalo. The reproduction in buffaloes is similar to the cow, but there are significant differences regarding the seasonality, the manifestation of the oestrous phase, the gestation. One of the conditions that seriously affect the reproductive function is the uterine torsion (T.U). Uterine torsion is an accident during the topographic gestation, which produces hemodynamic and lesional changes incompatible with gestation and parturition. Uterine torsion is a medical emergency because the life of the foetus and childbirth is endangered. In a buffalo farm in N-E Romania (Terra di Bufala, Războieni, Iasi), a case of maternal dystocia was diagnosed represented by the topographic modification of the pregnant uterus, in the sense of turning the uterus around its axis. UT diagnosed was post-cervical, with a twist of over 180° in the right session. After a few detortion attempts by reversing the female, the surgical treatment decision was made. Caesarean section was performed in straight decubitus. The intervention saved the buffalo life and the postoperative evolution was favourable with the resumption of genital function after 45 days. Uterine torsion is a disorder common in the cow and less commonly encountered or reported in buffaloes. The rarity of the affection for buffaloes in Romania makes this case to be presented in more detail and to represent the purpose of this work.

Keywords: buffalo, dystocia, uterine torsion, caesarean section, ultrasonography

REZUMAT

În România creșterea bivolilor are un caracter tradițional și peste 75% din populația actuală de bubaline se află în Transilvania. Un interes actual în creșterea bivolițelor este dat de producția de lapte și proprietățile acestuia. În ultimul timp au apărut ferme și în alte zone ale României fără tradiție în creșterea bivolului. Reproducția la bivolițe este asemănătoare cu cea de la vacă, dar sunt și diferențe semnificative în ceea ce privește sezonalitatea, manifestarea fazei estrale, gestația. Una dintre afecțiunile care afectează grav funcția de reproducție este torsiunea uterină (T.U). Torsiunea uterină este un accident din timpul gestației de natură topografică, ce produce modificări hemodinamice și lezionale incompatibile cu gestația și parturiția. Torsiunea uterină este o urgență medicală, deoarece viața fetusului și a parturientei este pusă în pericol. Într-o fermă de bivolițe din N-E României (Terra di Bufala, Războieni, Iași) a fost diagnosticată o distocie de origine maternă reprezentată de o modificare topografică a uterului gestant, în sensul răsucirii lui în jurul propriului ax. T.U. diagnosticată a fost postcervicală, cu o răsucire de peste 180° în sens dreapta. După câteva încercări de detorsionare prin rostogolirea parturientei, a fost luată decizia tratamentului operator. Cezariana a fost efectuată in decubit costoabdominal drept. In urma intervenției a fost salvată viața parturientei și evoluția postoperatorie a fost favorabilă cu reluarea funcției genitale după 45 de zile. Torsiunea uterină este o afecțiune frecventă la vaci și mai puțin întâlnită sau raportată la bivolițe. Raritatea afecțiunii pentru bivoli la nivel național face ca acest caz să fie prezentat mai detaliat și să reprezinte scopul acestei lucrări.

Cuvinte cheie: bivoliță, distocie, torsiune uterină, cezariană, ecografie

Download PDF

N. PĂSTÂRNAC
G. PUCHIANU
A. COMAN
I. COMAN

ABSTRACT

The performance and the completion of this family of Mustelidae’s fecundity are mainly determined by the acrosome reaction. In order to visualise the amphimixis process of the two opposed genders gametes in ferrets, the stereomicroscopic and the microscopic examination of the fluid resulting from the lavage of the uterine horns and oviducts were performed. To achieve this, in 20 days following the mating cycle (March–April), experimental sacrifices were performed in three categories of ferrets: adult females, young females, females suffering from various illnesses of the genitalia and females which mated and died. The samplings for analysis purposes were performed in the period between March and April, when most of the blastocysts elongate or attempt implantation. In order to harvest all the elements existing in the analysed fluid (mainly the zygotes), the examination was performed by droplet (by micropipetting), which although is relatively more difficult to perform and needs more work time, has the advantage that it offers an impeccable accuracy and exactness. It is useful to mention that this particular genus is the only one in the Mustelidae family which has the second cycle of heats and mating between July and August. In fertilized eggs can be noticed the penetration process of the spermatozoon’s head through the external egg membranes, having crossed this barrier, a process which is mitigated by certain acrosome enzymes, with the help of which it ‘digs’ a tunnel through the protoplasmic mass which facilitates the spermatozoon’s nucleus to reach the ovule’s nucleus envisaging the amphimixis, by the mutual resorption of the two haploid nuclei and finally towards the creation of a new, unique diploid formation, that of the future embryo. This vital process is based on the determining role of the acrosome reaction, an indispensable link of mammals’ reproduction embryogenesis. The chances to actually capture this process are very slim, benefitting in this chance to catch the moment of the amphimixis in our experience with the minx.

Keywords: zygote, ovule, acrosome reaction, fecundity

REZUMAT

Realizarea și finalizarea fecundității acestui mustelid este determinată în primul rând de reacția acrozomială. Pentru a surprinde procesul de amfimixie a celor doi gameți de sex opus la dihor, s-a procedat la examinarea stereomicroscopică și microscopică a lichidului provenit din efectuarea lavajului coarnelor uterine și oviductelor. Pentru aceasta la un interval de 20 de zile de la realizarea montei (martie–aprilie) a primului ciclu de montă s-au efectuat sacrificări cu scop experimental la trei categorii de dihori: femele adulte, femele tinere, femele cu diferite afecțiuni ale aparatului genital și femele montate și moarte. Recoltările pentru analiză s-au efectuat în perioada martie – aprile, când majoritatea blastociștilor se alungesc sau încearcă să se nideze. Pentru a putea recolta toate elementele existente în lichidul analizat (în primul rând zigoții), s-a procedat la efectuarea examenului în picătură (prin micropipetare), care deși este relativ mai dificil de efectuat și presupune un timp mai îndelungat de lucru, are avantajul faptului că oferă exactitate și fidelitate ireproșabilă. Este util de menționat că acest mustelid este unicul care are al doilea ciclu de călduri și montă iulie – august. Din ovulele fecundate a fost surprins procesul de penetrare a membranelor ovulare externe de către capul spermatozoidului care a trecut de această barieră, proces care se realizează cu ajutorul unor enzime acrozomiale cu ajutorul cărora „sapă” un tunel prin masa protoplasmatică care facilitează nucleul spermatozoidal să ajungă la nucleul ovular în vederea amfimixiei acestora și prin resorbția reciprocă a celor doi nuclei haploizi, și în final la crearea unei formațiuni unice diploide, cea a viitorului embrion. Acest proces vital se bazează pe rolul determinant al reacției acrozomiale, verigă indispensabilă a embriogenezei reproducției mamiferelor. Probabilitatea surprinderii acestui proces, este mică, noi beneficiind de această șansă a surprinderii momentului de amfimixie din experiența de la nurcă.

Cuvinte cheie: zigot, ovule, reacție acrosomială, fecunditate

Download PDF


A. R. CODEA
Valentina TUDOR
Maria-Carmen TURCU
Ioana TUTULEA
Adela Maria VANCEA
C. POPOVICI
Daniela NEAGU
D.I. MĂRCUŢAN
R. LĂCĂTUŞ
Iulia CIMPOIEŞ
Alexandra BIRIŞ
M. MIRCEAN

ABSTRACT

This paper highlights the current literature devoted to metabolic syndrome in Ossabaw miniature pigs. Metabolic syndrome is a group of risk factors such as central (intra-abdominal) obesity, insulin resistance, impaired glucose tolerance and hypertension. The aim of this paper is to emphasize the consequences of this pathology in Ossabaw miniature pigs. Consumption of excess kcal causes animals of the “thrifty genotype” such as Ossabaw miniature pigs to manifest components of the metabolic syndrome. This syndrome has a major impact on multiple organs. The main systems affected by obesity and metabolic syndrome in Ossabaw miniature pigs are the circulatory system, digestive system, particularly pancreas and liver, reproductive system and locomotor system.

Keywords: Ossabaw miniature pig, metabolic syndrome, obesity

REZUMAT

Articolul urmărește evidențierea aspectelor întâlnite în literature curentă a sindromului metabolic al porcilor miniaturali Ossabaw. Acest sindrom cuprinde un grup de factori de risc precum obezitatea, rezistența la insulină, toleranță scăzută la glucoză și hipertensiune arterială. Obiectivul lucrării este de a sublinia consecințele acestei patologii asupra porcilor Ossabaw. Consumul în exces al kcal conduce, în cazul animalelor cu “genotip economic” precum porcii Ossabaw, la manifestarea sindromului metabolic. Acesta are un impact major asupra organismului. Principalele sisteme afectate de către sindromul metabolic și obezitate sunt sistemul circulator, sistemul digestiv cu particularitate asupra pancreasului și al ficatului, sistemul reproductiv și sistemul locomotor.

Cuvinte cheie: porc miniatural Ossabaw, sindrom metabolic, obezitate

Download PDF

Iasmina LUCA
I.OPRESCU
M.S. ILIE
S. MORARIU
Tiana SUICI
C. SÎRBU
Mirela IMRE
Narcisa MEDERLE
Gh. DĂRĂBUŞ

ABSTRACT

Roundworms are very common in young carnivores. Selamectin is an anthelminthic substance used in dog deworming. It can be used in animals starting from the age of six weeks and in pregnant females, even during the last period of gestation. The efficacy of Stronghold® (Zoetis), based on selamectin, was investigated in this study. The results revealed an efficacy of 80.44%, against Toxocara canis adults and 77.71%, against Toxascaris leonina, 30 days after the first administration. The absence of parasitic elements, proving a 100% efficacy against both ascarid species, was observed after the second administration, within 60 days. Thus, selamectin has high efficacy and can be used to deworm dogs infected with ascarids.

Keywords: selamectin, efficacy, roundworms, dogs

REZUMAT

Ascarizii sunt foarte frecvent întâlniți la carnivorele tinere. Selamectina este o substanță antihelmintică folosită pentru deparazitarea câinilor, cu vârsta de peste șase săptămâni și chiar a cățelelor gestante, în ultima perioadă a gestației. În prezentul studiu a fost investigată eficacitatea produsului Stronghold® (Zoetis), a cărui substanță activă este selamectina. Rezultatele au indicat o eficacitate de 80.44%, împotriva adulților de Toxocara canis și 77.71%, împotriva celor de Toxascaris leonina, la 30 de zile de la prima administrare. Absența elementelor parazitare, cu o eficacitate de 100% a produsului împotriva ambelor specii de ascarizi, a fost observată după cea de-a doua administrare, la 60 de zile. Astfel, selamectina are o eficacitate ridicată și poate fi utilizată în deparazitarea câinilor cu ascarizi.

Cuvinte cheie: selamectină, eficacitate, ascarizi, câini

Download PDF


L. TUDOR
Cristina Ioana ANDRONIE
Violeta SIMION
Monica PÎRVU
Elena MITRĂNESCU

ABSTRACT

The investigations have searched the harvesting frequency of bacterial species of non-choleric Vibrio from aquatic shell-fish. These researches are continuing the last years began studies, for realizing completed and detailed statistics for the prevalence of aquatic shell-fish from Romanian waters and different types of aquatic ecosystems. Between 1997 and 2018 had been collected and analysed by complex bacteriological exams a total number of 11,916 crustaceans substantiations from the aquatic medium; the crustaceans samples had been directly captured from aquatic medium or trapped by fisherman. The samples have been brought to labs where has been made complex bacteriological exams for isolating and identifying the possible non-choleric Vibrio’s species. From 11,916 prelevated and prepared substantiations it was isolated 191 stems of non-choleric Vibrio’s species, representing a total harvesting frequency of 1.603 and has been identifying the following species: V. alginolyticus (71 stems), V. parahaemolyticus (57 stems), V. vulnificus (46 stems), V.mimicus (9 stems) şi V.furnissii (8 stems). The annual harvesting frequency has been: in 1997 of 2.07 %, in 1998 of 1.95 %, in 1999 of 2.48 %, in 2000 of 1.81 %, in 2001 of 1.15%, in 2002 of 1.03%, in 2003 of 1.33%, in 2004 of 1.57%, in 2005 of 2.11%, in 2006 of 1.28%, in 2007 of 2.44 %, in 2008 of 0.71 %, in 2009 of 1.36 %, in 2010 of 1.54 %, in 2011 of 1.37 %, in 2012 of 1.93 %, in 2013 of 1.53 %, in 2014 of 2.30 %, in 2015 of 1.57%, in 2016 of 0.81%, in 2017 of 1.37%, and in 2018 of 1.56 %.

Keywords: vibrio’s, non-choleric, shell-fish, isolation, the incidence

REZUMAT

Investigațiile au urmărit evaluarea frecvenței de izolare a vibrionilor non-holerici din diferite probe de crustacee capturate din mediul acvatic. Aceste cercetări continuă seria investigațiilor inițiate în urmă cu 10 ani în scopul întocmirii unor statistici detaliate referitoare la prevalența vibrionilor non-holerici în apele din România, precum și în diferitele tipuri de ecosisteme acvatice. Între anii 1997–2018 au fost prelevate și investigate prin examene bacteriologice complexe, un număr total de 11.916 probe de crustacee acvatice, capturate fie direct din bazinul hidrografic al zonelor de sud și sud-est ale țării (inclusiv zona litorală a Mării Negre) fie din capturile accidentale ale pescarilor. Probele au fost transportate în laboratorul de analiză unde au fost executate examene bacteriologice complexe în scopul izolării și identificării eventualelor specii Vibrio non-holerice. Din numărul total de 11.916 probe analizate au fost izolate un număr de 191 tulpini aparținând speciilor: V. alginolyticus (71 tulpini), V. parahaemolyticus (57 tulpini), V. vulnificus (46 tulpini), V. mimicus (9 tulpini) și V. furnissii (8 tulpini), reprezentând o prevalență totală de 1,603. Frecvența anuală de izolare a fost: în 1997 de 2,07 %; în 1998 de 1,95 %; în 1999 de 2,48 %; în 2000 de 1,81 %; în 2001 de 1,15 %; în 2002 de 1,03 %; în 2003 de 1,33 %; în 2004 de 1,57 %; în 2005 de 2,11%; în 2006 de 1,28%; în 2007 de 2,44%; în 2008 – 0,71%; în 2009 de 1,36%; în 2010 de 1,54%; în 2011 de 1,37%; în 2012 de 1,93%; în 2013 de 1,53%; în 2014 de 2,30%; în 2015 de 1,57%; în 2016 de 0,81%; în 2017 de 1,37%, iar în 2018 de 1,56%.

Cuvinte cheie: vibrioni, non-holerici, crustacee, izolare, incidență

Download PDF


F.I. NEACȘU
Carmen IONIȚĂ
Ana Maria GOANȚĂ
Roxana IGNĂTESCU
C. NISTOREL
D.M. NEACȘU
L. IONIȚĂ

ABSTRACT

The research presented in this paper was conducted on a dairy goat farm with a herd of 500 animals, Saanen, French Alpine, Carpathian and Banatian White breeds. To evaluate the metabolic status of the animals in the farm, we examined a representative number of animals and collected blood samples from lactating goats at the end of lactation and we determined the major biochemical and haematological parameters that help the veterinarian and the owner to monitor the health of the livestock, using the blood haematology and biochemistry analysers of the Department of Internal Medicine of the Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest. We determined that most of the animals had a subclinical disease, both metabolic as well as infectious, and we concluded that the animal’s health would improve with minimal improvement in nutrition and surveillance for infectious disease, in particular of the udder and feet.

Keywords: goat, metabolism, farming, metabolic status

REZUMAT

Cercetările prezentate în această lucrare au fost efectuate într-o fermă de capre de lapte cu efectivul de 500 animale din rasele Saanen, Alpină franceză, Albă de Banat, Carpatină. În vederea evaluării statusului metabolic am examinat un număr reprezentativ de caprine aflate la sfârșitul perioadei de lactație din fiecare rasă, cărora le-am recoltat probe de sânge pentru a determina anumiți parametri biochimici și hematologici prin care medicul veterinar și proprietarul pot supraveghea sănătatea efectivului de animale, utilizând aparatura de biochimie sanguină și hematologie aflată în dotarea Clinicii Medicală a Facultății de Medicină Veterinară București. Rezultatele obținute au pus în evidență prezența afecțiunilor subclinice, atât de natură metabolică, cât și infecțioasă. În concluzie, recomandăm o îmbunătățire minimală a nutriției în fermă și o mai bună supraveghere a proceselor inflamatorii – infecțioase, în special ale ugerului și picioarelor.

Cuvinte cheie: capre, metabolism, creștere, status metabolic

Download PDF


Isabela Voichița ISACONI (BULAI)
Manuella MILITARU

ABSTRACT

Meat and meat products are an important source of protein, vitamins, and minerals in the human diet. In order to improve the overall quality of foods and increase their shelf life, meat products are usually made from processed red meat and preservatives, such as nitrates. Histologically, the meat is composed of skeletal striated muscle fibres, water, adipose, and connective tissue. Histological investigation allows the identification of tissue structures in meat products and to some extent of the unauthorized content of plant and animal origin. For this reason, the histological examination was adopted in some developed countries as a complementary method of assessing the integrity of the products. The histological examination provides concrete images regarding the morphological integrity of the tissues in the composition of the meat. Chemical examination methods are commonly used to assess the quality of meat and meat products and to determine their content in proteins, fats, fatty acids, vitamins, and minerals. This brief review will present the benefits of using histological examination and physico -chemical determinations in analysing the composition and integrity of meat and meat products.

Keywords: physico-chemical analysis, histopathologic examination

REZUMAT

Carnea și produsele din carne sunt o sursă importantă de proteine, vitamine și minerale în dieta umană. Pentru a îmbunătăți calitatea generală a alimentelor și a le crește perioada de valabilitate, produsele din carne sunt, de obicei, fabricate din carne roșie prelucrată și conservanți, cum ar fi nitrații. Din punct de vedere histologic, carnea este compusă din fibre musculare striate scheletice, apă, țesut adipos și conjunctiv. Investigația histologică permite identificarea structurilor tisulare din produsele din carne și într-o oarecare măsură a conținutului neautorizat, de origine vegetală și animală. Din acest considerent, examenul histologic a fost adoptat în unele țări dezvoltate ca metodă complementară de apreciere a integrității produselor. Examenul histologic oferă imagini concrete referitoare la integritatea morfologică a țesuturilor din componența cărnii. Metodele chimice de examinare sunt utilizate în mod curent pentru a aprecia calitatea cărnii și a produselor din carne și pentru a determina conținutul acestora în proteine, grăsimi, acizi grași, vitamine și minerale. Această scurtă recenzie va prezenta avantajele utilizării examenului histologic și a determinărilor și fizico- chimice în analizarea compoziției și integrității cărnii și produselor din carne.

Cuvinte cheie: analiză fizico-chimică, examinare histopatologică

Download PDF


I. YAKYMCHUK
A. MAKARIN
Olga YAKYMCHUK
M. MARYNIUK
M. TSVILIKHOVSKYI

ABSTRACT

Considering the morphological, biochemical and biomechanical changes of erythrocytes of whole blood and packed red blood cells erythrocyte mass during storage, a standard on the duration of storage of these blood products is required. The aim of the study was to determine and compare the efficacy and safety of transfusion of stored whole blood and packed red blood cells in dogs with anaemia. The studies were conducted at the Department of Therapy and Clinical Diagnostics of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine and at the “Zoolux” Veterinary Clinic, Kyiv. In total, 37 whole blood bags and 47 packed red blood cells were used in the study. The recipients received transfusions of whole blood and erythrocyte mass immediately after collection and after different storage periods (1-7; 7-14; 14-21; 21-28 days). The recipients monitored the dynamics of haematocrit, lactate, and the development of post-transfusion complications. Transfusion of packed red blood cells and whole blood stored for more than 14 days is less effective in increasing haematocrit in recipients. Haematocrit increase with transfusion of canine fresh whole blood and packed red blood cells is 9.4 ± 0.98% and 10.2 ± 0.54% respectively. However, haematocrit with whole blood transfusion and packed red blood cells stored for 14-21 days increased by 5.2 ± 0.9% and 6.7 ± 0.98% respectively. The level of lactate in the blood of recipient dogs tends to decrease in case of packed red blood cells transfusion stored till 21 days and canine whole blood stored till 14 days (-1.5 ± 0.29 mmol/L and -0.7 ± 0.20 mmol/L, respectively). After the 21st day of storage of blood products, there was a significant increase in the incidence of complications both in animals that were transfused with whole blood (60%) and in those that were transfused with packed red blood cells (42.8%).

Keywords: canine, blood, haematocrit, lactate, transfusion

REZUMAT

Având în vedere modificările morfologice, biochimice și biomecanice ale eritrocitelor din sângele integral și din concentratul eritrocitar în timpul depozitării, este necesar un standard privind durata de depozitare a acestor produse din sânge. Scopul studiului a fost de a determina și compara eficacitatea și siguranța transfuziei cu sânge integral și concentrat eritrocitar la câini cu anemie. Studiile au fost efectuate la Departamentul de Terapie și Diagnostic Clinic din cadrul Universității Naționale de Științe ale Vieții și Mediului din Ucraina și la Clinica Veterinară „Zoolux” din Kiev. În total, în studiu au fost utilizate 37 de pungi de sânge integral și 47 de pungi de concentrat eritrocitar. Beneficiarii au primit transfuzii de sânge integral și concentrat eritrocitar imediat după colectare și după diferite perioade de depozitare (1-7; 7-14; 14-21; 21-28 zile). La beneficiari au fost monitorizate dinamica hematocritului, lactatului și complicațiile post-transfuzie. Transfuzia cu sânge integral și concentrat eritrocitar depozitat timp de mai mult de 14 zile este mai puțin eficientă în creșterea hematocritului beneficiarilor. Creșterea hematocritului în urma transfuziei cu sânge integral și concentrat eritrocitar proaspăt este de 9,4 ± 0,98%, respectiv 10,2 ± 0,54%. Cu toate acestea, în urma transfuziei cu sânge integral și concentrat eritrocitar stocate timp de 14-21 de zile, hematocritul a crescut cu 5,2 ± 0,9%, respectiv 6,7±0,98%. Nivelul de lactat din sângele câinilor transfuzați tinde să scadă în cazul transfuziei cu concentrat eritrocitar depozitat până la 21 zile (-1,5 ± 0,29 mmol/ L) și cu sânge integral depozitat până la 14 zile (-0,7 ± 0,20 mmol/L). O creștere semnificativă a incidenței complicațiilor atât la animalele care au fost transfuzate cu sânge integral (60%), cât și la cele care au fost transfuzate cu concentrat eritrocitar (42,8%) s-a înregistrat la produselor sanguine depozitate mai mult de 21 de zile.

Cuvinte cheie: canin, sânge, hematocrit, lactat, transfuzie

Download PDF


Florica BĂRBUCEANU
Iulia ZYBACZYNSKI
Diana Ionela DUMITRESCU

ABSTRACT

The use of genetically modified organisms (GMOs) in Europe is still extensively debated. The main benefices of GMOs are the reduction of pesticide treatments and the levels of mycotoxins.Unfortunately, some potential health (e.g., toxicity and allergenicity) and environmental (e.g., gene flow into other species) risk associated with GMOs are also considered. In this study, qualitative and quantitative real-time PCR analysis of the genomic DNA extracted from food and feed containing maize was performed to detect the GMOs. Between 2013 and 2019, the study of the GMO events in food and feed on various maize matrices revealed 40 positive samples and 8 GM (genetically modified) events. These data support the circulation of genetically modified plants in Romania.

Keywords: GMO, real-time PCR, feed, food, maize

REZUMAT

Utilizarea organismelor modificate genetic (OMG) în Europa este încă larg dezbătută. Principalele beneficii aduse de OMG-uri sunt reducerea tratamentelor cu pesticide și a nivelului de micotoxine. Din păcate, în decizia utilizării OMG-urilor sunt luate în considerare și unele posibile riscuri pentru sănătate (de exemplu, toxicitatea și alergenicitate) și mediu (de exemplu, transferul genelor modificate la alte specii). În acest studiu, a fost efectuată analiza calitativă și cantitativă a ADN-ului genomic extras din produse alimentare și hrană pentru animale prin testul real-time PCR, în vederea detectării organismelor modificate genetic. Între 2013 și 2019, studiul evenimentelor OMG din produse alimentare și hrană pentru animale ce conțin porumb a evidențiat 40 probe pozitive și 8 evenimente modificate genetic. Aceste date susțin circulația plantelor modificate genetic în România.

Cuvinte cheie: OMG, real-time PCR, furaje, alimente, porumb