Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.


Cover 1 photo: Histopatological aspects of bone regeneration in femoral fractures using Mg-based alloy implants in Wistar rat (Fig. 1, 3, 11, 12 p. 6-8)

Download PDF

S. UZUN
Iuliana IONAȘCU
T. SOARE
G. PREDOI

ABSTRACT

The development of magnesium-based bio-implants used to repair fractures on experimental models is a challenge for groups of specialists from all over the world. For the first time in Romania, a comparative study of the bone regeneration process was conducted using a new implant obtained from Mg-based alloy with the composition of Mg-1Ca-0.2Mn-0.6Zr uncoated and coated with cellulose acetate membrane (AC) and functionalized with resveratrol (Res). Innovative coatings of the Mg-based alloy with AC and functionalized with Res, a biomolecule that has beneficial effects on bone regeneration, lead to a better acceptance of these implants by the host tissue in this decreasing order: Mg-AC-Res > Mg. The new uncoated and coated implant obtained from Mg-based alloy was inserted into the linear fracture performed in the femoral diaphysis in 6 Wistar rats. Histopathological aspects of the bone regeneration process in femoral fracture using uncoated Mg-based alloy compared with Mg-based alloy coated with AC and functionalized with Res at 90 days and 180 days was evaluated.

REZUMAT

Dezvoltarea bio-implanturilor pe bază de magneziu (Mg) utilizate pentru remedierea fracturilor pe modele experimentale reprezintă o provocare pentru colective de specialiști din întreaga lume. Pentru prima dată în România s-a efectuat un studiu comparativ al procesului de regenerare osoasă a unui nou implant obținut din aliaje pe bază de Mg cu compoziția Mg- 1Ca-0,2Mn-0,6Zr neacoperit și acoperit cu membrană de acetat de celuloză (AC) și funcționalizat cu resveratrol (Res). Acoperirile inovative ale bio-implaturilor pe bază de Mg cu AC și funcționalizate cu Res, biomoleculă care posedă efecte benefice asupra regenerării osoase, concluzionează o mai bună acceptare a acestor implanturi de către țesutul gazdă în această ordine descrescătoare: Mg-AC-Res > Mg. Noul implant obținut din aliajele pe bază de Mg neacoperit și acoperit a diafiza femurului la un lot de 6 șobolani Wistar. S-a evaluat din punct de vedere histopatologic, procesul de regenerare osoasă în fracturile remediate cu bioimplantul pe bază de Mg neacoperit comparativ cu aliajul acoperit cu AC și funcționalizat cu Res la 90 de zile și 180 de zile.

Download PDF

Mariana TĂTARU
I. PAPUC
Livia VIDU
Camelia RĂDUCU
F. CHIRILĂ
S. DAN
M. S. MÂRZA
C.R. PURDOIU
R. LĂCĂTUȘ
Vioara MIREȘAN

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the microbiological quality, the physico-chemical parameters and the degree of hygiene of raw buffalo milk from the Romanian Buffalo breed. Samples were collected between August 2017- May 2018, in total of 120, 30 samples each season. The milk collection was made from buffaloes in different lactations from the Research and Development Station for Buffalos Breeding Șercaia, Braşov County, Romania. The health of the mammary gland and milk hygiene were assessed by determining the number of somatic cells and by microbiological analysis, and the milk composition by determining physico-chemical parameters. Microbiology analysis show increased TNG during winter (3.4×104) compared with autumn where is registered the lowest TNG (1.1×104) and a mean somatic cell count (SCC) of 1026.5 x 10³. Pathogenic bacteria were isolated and identified from Bacillus licheniformis species 4.6±0.32; Staphylococcus spp. 2.95±0.53; and Trueperella pyogenes 1.43±0.26. The physico-chemical parameters had the following average values: fat 7.9%±0.38; protein 4.2%±0.23; lactose 4.0%±0.19; ash 0.57%±0.57 and average density at 18ºC of milk was 1.029. Microbiological determinations correlated with the composition of buffalo milk are the main criteria for estimating losses due to the existence of subclinical or clinical mammals in the herd and provide the necessary framework for the implementation of preventive and control measures for these diseases. The correlation between the somatic cells and the milk composition is taken into account when determining the price of raw buffalo milk and this is also the element on which predictions are made as to how milk will behave in the different stages of the processing scenario and how it will influence finished products.

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a evalua calitatea microbiologică, parametrii fizico-chimici și gradul de igienă a laptelui crud de bivoliță din Rasa de bubaline românească. Probele au fost colectate în perioada august 2017 – mai 2018, în număr total de 120, câte 30 de probe în fiecare anotimp. Colectarea laptelui s-a făcut de la bivolițe aflate în lactații diferite de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, jud. Brașov, România. Starea de sănătate a glandei mamare și igiena laptelui au fost evaluate prin determinarea numărului de celule somatice și prin analize microbiologice, iar compoziția laptelui prin determinarea parametrilor fizico-chimici. Analizele microbiologice au evidențiat o creștere a numărului total de germeni (NTG) în timpul iernii (3,4×104) comparativ cu toamna, când s-a înregistrat cel mai scăzut NTG (1,1×104) și o valoare medie a numărului de celule somatice (NCS) de 1026,5 x 103. S-au izolat și identificat bacterii patogene din speciile Bacillus licheniformis 4,6±0,32; Staphylococcus spp. 2,95±0,53; și Trueperella pyogenes 1,43±0,26. Parametrii fizico-chimici au avut următoarele valori medii: grăsimea 7,9%±0,38; proteina 4,2% ±0,23; lactoza 4,0%±0,19; cenușa 0,57%±0,57, iar densitatea medie la temperatura de 18ºC a laptelui a fost de 1.029. Determinările microbiologice corelate cu compoziția laptelui de bivoliță reprezintă principalul criteriu prin care se estimează pierderile cauzate de existența unor mamite subclinice sau clinice în efectiv și oferă cadrul necesar de implementare a unor măsuri de prevenție și de control al acestor afecțiuni. Corelația dintre celulele somatice și compoziția laptelui este luată în calcul când se stabilește prețul laptelui crud de bivoliță și constituie, totodată, elementul pe baza căruia se fac previziuni cu privire la modul în care se va comporta laptele în diverse faze ale procesului de prelucrare și cum va influența produsele finite.

Download PDF

C. POPA
C. PEŞTEAN
G. VLĂDUŢ
D.S. VRÂNCEANU
P.S. PANAITESCU
N. AL HAJJAR
I.L. OANA

ABSTRACT

The minimally invasive surgery has already replaced the classic, open surgery in several procedures, now being considerably applied in veterinary medicine. When compared to open surgery, the postoperative outcomes are much better in laparoscopic or roboticassisted procedures. However, it requires completely different skills such as depth perception, hand-eye coordination in order to work with a two-dimensional view, in a three-dimensional environment. Laparoscopic surgery training programs should be developed to overcome this barrier in veterinary medicine. To analyse the results of the veterinary students when performing minimally invasive surgery exercises on a box model for the first time. The aim of the project was to prove that they can benefit as much as medical students from a basic laparoscopic training program. Eighty students were randomly recruited, forty from general medicine and forty from veterinary medicine. An initial theoretical session regarding the introduction in laparoscopic surgery was given. The baseline skills were evaluated using five dedicated exercises (Shoelaces,Circles, Track, Little Bears and Matches) on training boxes. All of them were explained and practically presented by an experienced surgeon. The parameter measured was the total time taken until completion. The program spanned over a period of 8 days, with a group of 10 students performing the tasks every day, each student being accordingly supervised by a trainer. Both groups showed equal efficiency when performing the tasks. A student Ttest and a Mann-Whitney U-test at 95% confidence interval showed no statistically significant difference between the two groups. The sole exception was in the Little Bears, task where the veterinary students managed a better time (p<0.001).

REZUMAT

Chirurgia minim invazivă a înlocuit deja chirurgia clasică, deschisă pentru diferite proceduri fiind aplicată tot mai mult în medicina veterinară. În comparație cu chirurgia deschisă, rezultatele postoperatorii sunt mult mai bune în procedurile laparoscopice sau asistate robotic. Totuși, aceasta necesită abilități complet diferite, precum percepția adâncimii sau coordonarea mână-ochi pentru a lucra cu imagini bidimensionale, într-un mediu tridimensional. Programele de pregătire în chirurgia laparoscopică ar trebui dezvoltate tocmai pentru a depăși această barieră în medicina veterinară. Obiectivul proiectului a fost analizarea rezultatelor studenților veterinari după efectuarea, pentru prima dată, a unor exerciții pregătitoare pentru operații minim invazive utilizând un pelvitrainer. Vrem să arătăm că studenții de la medicină veterinară pot beneficia la fel de mult precum cei de la medicină generală de pe urma programului de pregătire minimă in chirurgia laparoscopică. 80 de studenți au fost recrutați în mod aleator, 40 de la medicină generală și 40 de la medicină veterinară. Inițial a fost organizată o sesiune teoretică de introducerea în chirurgia laparoscopică. Aptitudinile de bază au fost evaluate cu ajutorul a 5 exerciții special concepute pentru a fi efectuate pe pelvitrainere (Șireturi, Cercuri, Traseu, Ursuleți și Chibrituri). Toate au fost explicate și demonstrate practic de către un medic chirurg experimentat. Parametrul evaluat a fost timpul total până la completare (sec). Studiul s-a întins pe o perioadă de 8 zile, zilnic un grup de 10 studenți realizând cerințele propuse sub supravegherea unui mentor. Ambele grupuri au demonstrat eficiență egală în realizarea exercițiilor. Testul T-student și U-Mann-Whitney cu un interval de încredere de 95% nu au arătat nicio diferență semnificativă între cele două grupuri. Singura excepție a fost evidențiată la exercițiul Ursuleți unde studenții de la medicină veterinară au obținut un timp mai bun (p<0.001).Aceştia pot obține aceleași beneficii de pe urma unui program de formare în chirurgia laparoscopică precum colegii lor de la medicină generală. Un program de pregătire bazat pe abilități practice este o modalitate de a stimula practicarea laparoscopiei în medicina veterinară.

Download PDF

S. UZUN
Iuliana IONAȘCU
N. TUDOR
G. PREDOI

ABSTRACT

The development of new materials aimed at clinical applications in bone surgery has gradually become more sophisticated, both in terms of design and manufacturing methodologies. Of the biodegradable implants, magnesium (Mg)-based alloy represents the challenge of in vitro and in vivo research due to the minimal bone reactions. For the first time in Romania, a new Mg-alloy implant with composition Mg-1Ca-0.2Mn -0.6Zr, 2 mm in diameter and 16 mm in length was used into the femoral fractures in Wistar rats. In this study, the radiographic evaluation of the biocompatibility in the tissues, the biodegradable and healing process of the femoral fractures using Mg-based alloy implants was performed in three comparative surgical approach techniques: median total femoral fracture, circular fractures in the femoral compact and linear fracture in the femoral compact. The present study suggests that the biodegradable Mg-1Ca-0.2Mn-0.6Zr alloy implants have better results in circular and linear fracture than the total fracture due to bone stability.

REZUMAT

Dezvoltarea de noi materiale care au ca scop aplicațiile clinice în cadrul intervențiilor la nivelul osului a devenit treptat mai sofisticată, atât în termeni de metodologii de proiectare, cât și de fabricație. Dintre implanturile biodegradabile, cele pe bază de magneziu (Mg) reprezintă provocarea cercetărilor in vitro și in vivo datorită reacțiilor minime la nivel osos. Pentru prima dată în România, un nou implant pe bază de Mg cu compoziția Mg-1Ca-0,2Mn-0,6Zr, diametrul de 2 mm și lungimea de 16 mm a fost introdus în focare de fractură produse la nivelul femurului la șobolani Wistar. În acest studiu s-au evaluat biocompatibilitatea în țesutul osos, procesul de biodegradare și procesul de vindecare din punct de vedere radiografic a fracturilor femurale, remediate cu implanturi pe bază de Mg, analizându-se comparativ trei tipuri de fracturi: fractură femurală totală mediană, fracturi circulare în compacta femurală și fractură liniară în compacta femurală. Studiul de față sugerează că implanturile biodegradabile din aliaj Mg-1Ca-0.2Mn-0.6Zr au rezultate mai bune în fracturile circulară și liniară decât în fractura femurală totală datorată stabilității osoase.

Download PDF

S. MORARIU
G. DĂRĂBUŞ
Tiana SUICI
Vivien ROTARU
Laura GLOGOVEŢAN
Mirela IMRE

ABSTRACT

Fleas are among the most important ectoparasites, causing pruritus and discomfort in hosts and, at the same time, acting as vectors for certain pathogenic agents. This paper documents the identification of 347 fleas coming from dogs and cats from Hunedoara County. Thus, 72.33% belong to the species Ctenocephalides felis, 24.78% were C. canis and 2.88 % were Pulex irritans. The samples were processed using the PCR technique and the results showed the presence of Mycoplasma haemofelis in C. felis and C. canis but not in P. irritans, using HBTr/HBTf and Myc Hemor/Myc Hemo f primers. All the species tested negative for tapeworms (primers CEST3/CEST5).

REZUMAT

Puricii sunt unii dintre cei mai importanți ectoparaziți, producând prurit și disconfort gazdelor, dar având și rolul de vectori pentru anumiți agenți patogeni. În această lucrare au fost identificați 347 de purici de la câini și pisici din județul Hunedoara. Astfel, 72,33% au fost Ctenocephalides felis, 24,78% au fost C. canis și 2,88% au fost Pulex irritans, respectiv. Prelucrarea probelor prin tehnica PCR a pus în evidență prezența speciei Mycoplasma haemofelis la C. felis și C. canis, dar nu și la P. irritans pentru primerii HBTr/ HBTf și Myc Hemo r/Myc Hemo f, în timp ce, pentru cestode, toate speciile au fost negative la primerii CEST3 / CES T5.

Download PDF

Liana VASIAN
Iuliana CODREANU
Angelica CURLIŞCĂ
Maria CRIVINEANU

ABSTRACT

The study regarding the optimization of the therapeutic management in babesiosis in dogs consisted in using of three therapeutic schemes, namely: single dose (6.6 mg/kg) of Imizol (imidocarb), administered subcutaneously; half dose of Imizol recommended by the manufacturer (3.3 mg/kg), together with a treatment with clindamycin at a dose of 30 mg/kg at 12 hours, for 5 days, then 30 mg/kg at 24 hours, for the further 16 days; and a treatment with only clindamycin in the doses mentioned above. The efficacy of the medicinal products used in different doses and combinations for each of the three therapeutic schemes, was demonstrated by remission of the anaemia and recovery of the haemoglobin load. Thus, 12 days after the initiation of the specific treatment, in the case of majority of the patients we observed a distinctly significant increase (p<0.01) of the mean values of the red blood cells, and a statistically significant increase (p<0.05) of the average values of haemoglobin and haematocrit. Also, all the parameters that attest the morphofunctional integrity of the liver and the nephron, evaluated at 12 days after the beginning of the treatment, returned to normal, falling within the characteristic limits of the species.

REZUMAT

Studiul privind optimizarea managementului terapeutic în babesioză la câine, a constat în folosirea a trei scheme terapeutice, și anume: doză unică (6,6 mg/ kg) de Imizol (imidocarb), administrat subcutanat; jumătate de doză de Imizol recomandată de producător (3,3 mg/kg), alături de un tratament cu clindamicină în doză de 30 mg/kg la 12 ore, timp de 5 zile, după care 30 mg/kg la 24 ore, timp de încă 16 zile; și tratamentul doar cu clindamicină în dozele amintite mai sus. Eficacitatea produselor medicamentoase folosite în doze și combinații diferite în cele trei scheme terapeutice, a fost demonstrată prin remiterea anemiei și refacerea încărcăturii de hemoglobină. Astfel, la 12 zile de la inițierea tratamentului specific, la majoritatea pacienților se observă o creștere distinct semnificativă (p<0,01) a valorilor medii ale hematiilor și o creștere semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,05) a valorilor medii ale hemoglobinei și hematocritului. De asemenea, toți parametrii care atestă integritatea morfofuncțională a ficatului și nefronului, determinați la 12 zile de la începerea tratamentului, au revenit și ei la normal, încadrându-se în limitele caracteristice speciei.

Download PDF

Aurélie BASTIDE d’ IZARD
Loredana OLAR
V.V. POP
I. PAPUC

ABSTRACT

Improving the well-being of a captive animal is becoming a priority in many zoos throughout the world. Whereas several studies have been concerned with the behaviour of a group of captive primates, little attention has been paid to isolated animals. We have not encountered a specific case study that focuses on this particular aspect, which is why this matter remains under-represented in the scientific literature. The current study is therefore aimed at analysing the behaviour of a single captive primate in a zoo in Romania in order to determine how this animal spends its time while being isolated. Data were recorded using the continuous sampling method to obtain the percentage of time the primate spends for each activity during the opening hours of the zoo. The literature correlated with our own observational data shows that the organization of the available enclosure for the animal, as well as the visitors’ effect on the primate can considerably modify the primate’s behaviour. Social deprivation due to the absence of other primates significantly impacted the quality of the time spent by the primate and it had a direct effect on its well-being. All in all, this study highlights the importance of the zoo management, with an emphasis on the need of social interaction among the primates in captivity. This paper could encourage and contribute to further studies in the management of isolated primates in order to improve the well-being of the animals in captivity.

REZUMAT

În prezent, îmbunătățirea bunăstării animalelor captive a devenit o prioritate globală în grădinile zoologice. Majoritatea studiilor efectuate au analizat comportamentul unor grupuri de maimuțe captive, foarte puțină atenție fiind acordată maimuțelor izolate și crescute în captivitate. Potrivit datelor existente în literatura de specialitate, la ora actuală nu există studii care să abordeze acest aspect particular, motiv pentru care această problemă rămâne subreprezentată în literatura de specialitate. Prin urmare, în studiul de față am efectuat analiza comportamentului unei maimuțe captive crescută singură într-o grădina zoologică din România. Datele au fost înregistrate utilizând metoda de eșantionare continuă în scopul evaluării timpului acordat de către maimuță fiecărei activități în parte și desfășurate pe întreaga perioada de funcționare a grădinii zoologice. Literatura de specialitate corelată cu datele noastre observaționale subliniază influența directă atât a vizitatorilor, cât și a modului de amenajare al adăpostului asupra comportamentului maimuței examinate. Bunăstarea maimuței este în mod direct afectată atât de către deprivarea socială la care aceasta este supusă, cât și de către calitatea timpului petrecut de aceasta în adăpost. Astfel, este imperios necesară atât asigurarea unei interacțiuni sociale între primatele crescute în captivitate, cât și un bun management al acestor grădini zoologice. Acest studiu reprezentând un punct de plecare către alte cercetări referitoare la îmbunătățirea bunăstării primatelor izolate și crescute în captivitate.

Download PDF

A.A. CÎMPAN
Anastasia DIAKOU
E. PAPADOPOULOS
L.D. MIRON

ABSTRACT

One of the most important canine vector-borne diseases in the Mediterranean region is canine leishmaniosis and there are frequent reports that it is spreading to the North and East of Europe. Romania is one of the countries traditionally considered non-endemic. However, L. infantum infections in dogs, humans and one jackal, as well as vector-competent sandflies have been recently reported in the country. To determine the seroprevalence of this infection we collected sera from 110 stray dogs, from two counties (Galați and Călărași), from the south-east of Romania and investigated for the presence of IgG antibodies against Leishmania by an in-house ELISA. Anti-Leishmania antibodies were detected in 5 stray dogs from the county of Galați. The prevalence in the county of Galați was 8.33% and the overall prevalence was 4.54%. These results are comparable to what was reported before in the southern county of Vâlcea and suggest that stray dogs from the south of Romania are exposed to L. infantum. There is a need for more studies in order to understand the situation of L. infantum infections in Romania.

REZUMAT

Leishmanioza canină este considerată una dintre cele mai importante boli vectoriale ale câinelui în țările din zona mediteraneeană. În ultimii ani, această boală este întâlnită frecvent la Nord și Est de zona endemică din sudul Europei. România este una dintre țările considerate non-endemice, dar unde au fost raportate recent infecții cu L. infantum la câine, om și șacal. În România au fost găsiți și flebotomi capabili să transmită L. infantum. Pentru a determina seroprevalența leishmaniozei, am colectat ser de la 110 câini comunitari, provenind din două județe (Galați și Călărași), din sud-estul României și am detectat prezența anticorpilor IgG anti-Leishmania, folosind tehnica ELISA. Anticorpi anti-Leishmania au fost detectați la 5 câini din județul Galați. Raportăm o seroprevalență totală de 4.54% și o seroprevalență în județul Galați de 8.33%. Aceste rezultate sunt comparabile cu seroprevalenț raportată în trecut, în județul Vâlcea și arată că, în sudul României câinii comunitari sunt expuși la infecții cu L. infantum.

Download PDF

C. LIBRIMIR
M. NICOLICIOIU
L. NEGRUȚIU
L. GEORGESCU
R.D. PALICICA
I. ROMOȘAN

ABSTRACT

The present paper presents 40 cases of patients with acute renal failure (ARF) by leptospirosis, hospitalised between 1970 and 1981 in the Hemodialysis Centre of the Medical Clinic No. II in Timisoara, representing 4.2% of the total ARF patients hospitalised during the mentioned period and 25% of the infectious cases (with the exception of septic abortion). The ARF was characterised by severe nitrogen retention with a marked increase rate. The hepatic impairment was moderate. Conservative treatment was applied in 14 patients, while hemodialysis – associated treatment was administered in other 15 cases. Unfavourable evolutions (45% of cases) were mainly caused by major haemorrhages (digestive), regarded as a severity prognosis element. Further experience of one of the authors of the original study confirms previous studies on 11 additional cases during the period 1982-2017.

REZUMAT

Sunt comunicate 40 de cazuri de bolnavi cu insuficiență renală acută (IRA) prin leptospiroză, internați între anii 1970 și 1981 în Serviciul de Hemodializă al Clinicii a II-a Medicale din Timișoara, reprezentând 4,2% din totalul bolnavilor de IRA internați în aceeași perioadă și 25% din cazurile de natură infecțioasă (exceptând avortul septic). IRA s-a caracterizat printr-o retenție azotată severă cu marcată rată de creștere. Afectarea hepatică a fost moderată. S-a aplicat tratament conservator la 14 pacienți și tratament asociat cu hemodializă în 15 cazuri. Evoluția nefavorabilă (45% din cazuri) a fost determinată mai ales de sindromul hemoragipar major (hemoragie digestivă), considerat ca element de prognostic sever. Experiența ulterioară a unuia din autorii studiului original confirmă studiile anterioare pe încă 11 cazuri în perioada 1982-2017.