In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

__________________

Cover 1 photo: Cutaneous defects, created with punch trocar and treated daily with solution of a specific Propolis concentration. The study was performed on purpose-bred laboratory rabbits, in compliance with the EU legislation concerning humane animal treatment and welfare of laboratory animals.

THE EFFICIENCY OF THE FOOD SAFETY MANAGEMENT PLAN FOR LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL: A MEAT PROCESSING FACILITY EXAMPLE

Raluca Aniela Irimia (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Mara Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Ștefania Raita (Facultatea de Medicină Veterinară București)

ABSTRACT

The paper aims to highlight the degree of efficiency of the Food Safety Management System (FSMS) in a meat processing facility, focusing on the microbiological hazard represented by Listeria monocytogenes, in the current context of the national and global recurrence of the infections caused by these bacteria. The data for the analysis were gathered through a gap analysis (i.e. a newly developed checklist, based on the national authority guidelines and international specific guidelines), in order to evaluate the degree of compliance with general and specific requirements for an adequate Listeria spp. control. As means of verification of efficacy of the already implemented food safety management plan, against Listeria spp., a microbiological analysis of finished-products and environmental samples was conducted. For the meat processing facility under investigation, the prevention methods against Listeria monocytogenes are considered acceptable, provided that all identified non-complying items be resolved before re-inspection.

EFICIENȚA PLANULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI ALIMENTELOR PENTRU CONTROLUL LISTERIA MONOCYTOGENES: UN EXEMPLU DE UNITATE ROMÂNEASCĂ DE PROCESARE A CĂRNII

REZUMAT

Lucrarea urmărește să evidențieze gradul de eficiență al sistemului de management al siguranței alimentelor (FSMS) într-o unitate de prelucrare a cărnii, concentrându-se pe pericolul microbiologic reprezentat de Listeria monocytogenes, în contextul actual al recurenței naționale și globale a infecțiilor cauzate de aceste bacterii. Datele cercetate în acest studiu au fost colectate cu ajutorul unui formular de analiză a lipsurilor (ex.: o listă de verificare dezvoltată pe baza ghidurilor autorităților naționale și internaționale specifice) ce a urmărit evaluarea gradului de respectare a cerințelor generale și specifice controlului adecvat al Listeria spp. Ca mijloc de verificare a eficacității planului de management al siguranței alimentelor deja implementat împotriva Listeria spp, a fost efectuată analiza microbiologică a produselor finite și a probelor de mediu. Pentru unitatea de prelucrare a cărnii care face obiectul anchetei, metodele de prevenire împotriva L. monocytogenes sunt considerate acceptabile, cu condiția ca toate elementele de neconformitate identificate să fie soluționate înainte de re-inspecție.

PROPOLIS – AN ANCIENT REMEDY OR A NEW PARADIGM FOR WOUND HEALING: IN-VIVO PRECLINICAL EVALUATION, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND HISTOPATHOLOGIC ASPECTS

A. Gal (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
B. Stancu (Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca)
C. Mureşan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
F. Beteg (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Valentine Vieilly (Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
N. Fiţ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Many records show that propolis has been used by ancient Egyptians, Persians, and Romans. New evidence suggests that Propolis is as old as honey, Hippocrates, a Greek physician, considered the father of modern medicine, recognized the healing properties of Propolis. An important factor in impaired wound healing is biofilm formation; Propolis as an antimicrobial agent can reduce biofilm generation and result in an accelerated healing processes. In this study the aim was to develop a formula of a Propolis solution containing Propolis extract (30% Propolis tincture) which can assist in the wound healing and to evaluate the effects of this Propolis formula on the healing process of wounds in rabbits by scrutinizing the in-vivo healing properties, antimicrobial activity and monitoring the histopathological aspects, and to suggest the most promising concentration for clinical use. Three Propolis solution concentrations (1%, 2% and 3%) were evaluated and compared to a control solution (saline). The results of this research established that all Propolis solutions had beneficial impact on healing processes with the 1% solution having the best healing properties in vivo pre-clinical evaluation confirmed by antimicrobial testing and the histopathological exam. The Propolis formula 3% concentration present a spectacular decrease in contamination of the wound and ensured the best results in limiting the microbiological load of the cutaneous surgically induced defects, but the Propolis formula 1% concentration induced the less regenerative side effects like acanthosis, fibroplasia, hyperkeratosis or rete ridges compared to the control group treated with saline.

PROPOLISUL – UN REMEDIU ANCESTRAL SAU O NOUA PARADIGMĂ ÎN TRATAMENTUL RĂNILOR: EVALUARE PRECLINICĂ IN-VIVO, ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ ȘI ASPECTE HISTOPATOLOGICE

REZUMAT

Multiple studii arată ca propolisul a fost un remediu ancestral folosit de către egipteni, persani și romani. Studii recente menționează că, încă din vremea lui Hipocrate, părintele grec al medicinii moderne, propolisul și mierea de albine erau recunoscute pentru proprietățile cicatrizante ale rănilor. O cauză importantă a tulburărilor de vindecare a rănilor este formarea biofilmului bacterian; propolisul ca și agent antimicrobian reduce formarea și generarea biofilmului având ca rezultat accelerarea procesului de cicatrizare. Scopul acestui studiu a fost de a elabora formula unei soluții pe bază de extract de Propolis (tinctură de propolis 30%), care să fie benefică procesului de vindecare al rănilor și monitorizarea efectelor acestei formule în procesul de vindecare a rănilor la iepure, prin evaluarea proprietăților de cicatrizare in-vivo, a activității antimicrobiene și evidențierea aspectelor de regenerare tisulară, care să permită recomandare formulei cu cele mai promițătoare efecte, benefice uzului clinic. În cadrul studiului au fost elaborate și testate trei formule pe bază de propolis (1%, 2% și 3%) care au fost comparate cu soluția salină fiziologică. Rezultatele acestui studiu au arătat că toate soluțiile de Propolis au efect benefic asupra cicatrizării rănilor, soluția 1% remarcându-se prin cele mai bune efecte în procesul de vindecare in-vivo, confirmate prin teste microbiologice și examen histopatologic. Soluția Propolis 3% asigură o reducere spectaculară a contaminării rănilor, asigurând cele mai bune rezultate în reducerea încărcăturii microbiene a rănilor induse operator, dar soluția Propolis 1% induce cele mai reduse efecte secundare regenerative (acantoză, fibroplazie, hipercheratoză), comparabile cu cele din rănile tratate cu soluție salină fiziologică.