Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo: Cutaneous defects, created with punch trocar and treated daily with solution of a specific Propolis concentration. The study was performed on purpose-bred laboratory rabbits, in compliance with the EU legislation concerning humane animal treatment and welfare of laboratory animals.

Download PDF

Raluca Aniela Irimia (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Mara Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Ștefania Raita (Facultatea de Medicină Veterinară București)

ABSTRACT

The paper aims to highlight the degree of efficiency of the Food Safety Management System (FSMS) in a meat processing facility, focusing on the microbiological hazard represented by Listeria monocytogenes, in the current context of the national and global recurrence of the infections caused by these bacteria. The data for the analysis were gathered through a gap analysis (i.e. a newly developed checklist, based on the national authority guidelines and international specific guidelines), in order to evaluate the degree of compliance with general and specific requirements for an adequate Listeria spp. control. As means of verification of efficacy of the already implemented food safety management plan, against Listeria spp., a microbiological analysis of finished-products and environmental samples was conducted. For the meat processing facility under investigation, the prevention methods against Listeria monocytogenes are considered acceptable, provided that all identified non-complying items be resolved before re-inspection.

REZUMAT

Lucrarea urmărește să evidențieze gradul de eficiență al sistemului de management al siguranței alimentelor (FSMS) într-o unitate de prelucrare a cărnii, concentrându-se pe pericolul microbiologic reprezentat de Listeria monocytogenes, în contextul actual al recurenței naționale și globale a infecțiilor cauzate de aceste bacterii. Datele cercetate în acest studiu au fost colectate cu ajutorul unui formular de analiză a lipsurilor (ex.: o listă de verificare dezvoltată pe baza ghidurilor autorităților naționale și internaționale specifice) ce a urmărit evaluarea gradului de respectare a cerințelor generale și specifice controlului adecvat al Listeria spp. Ca mijloc de verificare a eficacității planului de management al siguranței alimentelor deja implementat împotriva Listeria spp, a fost efectuată analiza microbiologică a produselor finite și a probelor de mediu. Pentru unitatea de prelucrare a cărnii care face obiectul anchetei, metodele de prevenire împotriva L. monocytogenes sunt considerate acceptabile, cu condiția ca toate elementele de neconformitate identificate să fie soluționate înainte de re-inspecție.

Download PDF

A. Gal (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
B. Stancu (Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca)
C. Mureşan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
F. Beteg (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Valentine Vieilly (Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
N. Fiţ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Many records show that propolis has been used by ancient Egyptians, Persians, and Romans. New evidence suggests that Propolis is as old as honey, Hippocrates, a Greek physician, considered the father of modern medicine, recognized the healing properties of Propolis. An important factor in impaired wound healing is biofilm formation; Propolis as an antimicrobial agent can reduce biofilm generation and result in an accelerated healing processes. In this study the aim was to develop a formula of a Propolis solution containing Propolis extract (30% Propolis tincture) which can assist in the wound healing and to evaluate the effects of this Propolis formula on the healing process of wounds in rabbits by scrutinizing the in-vivo healing properties, antimicrobial activity and monitoring the histopathological aspects, and to suggest the most promising concentration for clinical use. Three Propolis solution concentrations (1%, 2% and 3%) were evaluated and compared to a control solution (saline). The results of this research established that all Propolis solutions had beneficial impact on healing processes with the 1% solution having the best healing properties in vivo pre-clinical evaluation confirmed by antimicrobial testing and the histopathological exam. The Propolis formula 3% concentration present a spectacular decrease in contamination of the wound and ensured the best results in limiting the microbiological load of the cutaneous surgically induced defects, but the Propolis formula 1% concentration induced the less regenerative side effects like acanthosis, fibroplasia, hyperkeratosis or rete ridges compared to the control group treated with saline.

REZUMAT

Multiple studii arată ca propolisul a fost un remediu ancestral folosit de către egipteni, persani și romani. Studii recente menționează că, încă din vremea lui Hipocrate, părintele grec al medicinii moderne, propolisul și mierea de albine erau recunoscute pentru proprietățile cicatrizante ale rănilor. O cauză importantă a tulburărilor de vindecare a rănilor este formarea biofilmului bacterian; propolisul ca și agent antimicrobian reduce formarea și generarea biofilmului având ca rezultat accelerarea procesului de cicatrizare. Scopul acestui studiu a fost de a elabora formula unei soluții pe bază de extract de Propolis (tinctură de propolis 30%), care să fie benefică procesului de vindecare al rănilor și monitorizarea efectelor acestei formule în procesul de vindecare a rănilor la iepure, prin evaluarea proprietăților de cicatrizare in-vivo, a activității antimicrobiene și evidențierea aspectelor de regenerare tisulară, care să permită recomandare formulei cu cele mai promițătoare efecte, benefice uzului clinic. În cadrul studiului au fost elaborate și testate trei formule pe bază de propolis (1%, 2% și 3%) care au fost comparate cu soluția salină fiziologică. Rezultatele acestui studiu au arătat că toate soluțiile de Propolis au efect benefic asupra cicatrizării rănilor, soluția 1% remarcându-se prin cele mai bune efecte în procesul de vindecare in-vivo, confirmate prin teste microbiologice și examen histopatologic. Soluția Propolis 3% asigură o reducere spectaculară a contaminării rănilor, asigurând cele mai bune rezultate în reducerea încărcăturii microbiene a rănilor induse operator, dar soluția Propolis 1% induce cele mai reduse efecte secundare regenerative (acantoză, fibroplazie, hipercheratoză), comparabile cu cele din rănile tratate cu soluție salină fiziologică.

Download PDF

R. Dobre (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
R. Fumarel (Institutul de Oncologie „Prof.Dr. A. Trestioreanu” Bucureşti)
Maria Crivineanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
V. Budaşcu (Institutul de Oncologie „Prof.Dr. A. Trestioreanu” Bucureşti)
Diana Mihaela Alexandru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Starting from the action of light on the matter, it was determined that there is the possibility of obtaining a selective tumour photostimulation made after the exposure of neoplastic tissues in the field of optical radiation with well-defined parameters. It has also been assumed that certain antimetabolic cytostatics, after administration, possess the ability to lead to the photochemical generation of free radicals within the nucleus of the tumour cells. Using these two phenomena, a treatment regimen has been developed that can lead to a significant increase in the therapeutic index of methotrexate.

REZUMAT

Pornind de la acțiunea luminii asupra materiei, s-a determinat posibilitatea obţinerii unei fotostimulări tumorale selective realizate în urma expunerii ţesuturilor neoplazice în câmpul unei radiaţii optice cu parametrii bine determinaţi. De asemenea, s-a presupus că anumite citostatice antimetabolice, după administrare, posedă capacitatea de a conduce la generarea pe cale fotochimică a radicalilor liberi, în interiorul nucleilor celulelor tumorale. Prin cuplarea acestor două fenomene s-a realizat o schemă de tratament ce poate conduce la creşterea semnifcativă a indicelui terapeutic al metotrexatului.

Download PDF

Anca Şeicaru (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Iuliana Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Morphotopographic particularities of some parietal and visceral lymphatic centres from the abdominal and pelvic cavities of the coypu were studied. Within the parietal lymphatic centres the lumbar and the iliosacral lymphatic centres were analysed. The caudal mesenteric and the cecum lymph centres were approached within the visceral lymphatic centres. Three adult coypu (Myocastor coypus) bodies, without morphopathological changes, were used as study material. The working method consisted of injection with India ink dye, 40% solution in physiological saline, into the sites of choice. Stratigraphic and regional dissections were also performed. The iliosacral lymphatic centre is readily identified in the terminal region of the descending aorta artery, being represented by the medium iliac lymph nodes. The right medial lymph node is in relation with the terminal portion of the aorta located to its left, but also with the lateral portion of the origin of the common iliac trunk artery. Iliac lateral lymph nodes have not been identified in any of the bodies. The renal lymph nodes are located on each side of the abdominal aorta artery, caudal to the origin of the renal artery and are easily identifiable. The celiac lymph nodes could be noticed at the origin of the celiac artery. The median sacral lymph nodes are represented by two formations arranged between the two common iliac vessels and also by two other formations positioned at the origin of the median sacral artery. The caudal mesenteric lymphatic centre is represented as a lymph node located near the cranial branch of the cranial mesenteric artery.

REZUMAT

Au fost studiate particularitățile morfotopografice ale unor limfocentrii parietali și viscerali din cavitatea abdominală și pelvină de la nutrie. În cadrul limfocentrilor parietali s-au studiat limfocentrul lombar și limfocentrul ileosacral. In cadrul limfocentrilor viscerali s-au abordat limfocentrul mezenteric caudal și limfocentrul cecal. Ca material de studiu s-au folosit trei cadavre de nutrii (Myocastor coypus), adulte, fară modificări morfopatologice. Metoda de lucru utilizată a fost injectarea cu soluție colorantă tuş de China 40% diluată în ser fiziologic, administrată în locurile de elecție. S-au utilizat și disecția stratigrafică și regională. Limfocentrul ileosacral se identifică ușor în regiunea terminală a arterei aorte descendente, fiind reprezentat de limfonodurile iliace medii. Limfocentrul iliac medial drept are raporturi cu porțiunea terminală a arterei aorte dispusă în stânga sa, dar și cu porțiunea laterală a originii trunchiului comun arterial iliac. Limfonodurile iliace laterale nu s-au identificat la niciun cadavru. Limfonodurile renale sunt situate deoparte și de alta a arterei aorte abdominale, caudal de originea arterei renale și sunt uşor de identificat. La originea arterei celiace apar limfonodurile celiace. Limfonodurile sacrale mediane sunt reprezentate de două formațiuni dispuse între cele două vase iliace comune precum și de alte două formațiuni situate la originea arterei sacrale mediane. Limfocentrul mezenteric caudal apare reprezentat de un limfonod plasat în apropierea ramurii craniale a arterei mezenterice craniale. 

Download PDF

V. Savu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)
Viorica Lagunovschi-Luchian (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Agripina Şapcaliu (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)
Elena Luiza Bădic (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
F.G. Milea (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Iuliana Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
O. Popa (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
I. Rădoi (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)

ABSTRACT

Ascospherosis is the most important mycotic disease of brood which is widespread around the world, including in Romania. Hydroalcoholic plant extracts obtained from the wild flora and from the cultivated flora in Romania were tested in vivo on bee colonies diagnosed as carriers of Ascosphera apis, by direct microscopic examination of the intestinal contents while monitoring the bees’ health in 250 apiaries, in various geographical areas of the country. Following diagnosis, 4 apiaries were selected as experimental and witness lots. The evaluation of the inhibiting effect of the selected extracts (oregano, lavender, yarrow) and of the propolis tincture was carried out on infested bee colonies without clinical signs of disease. After 12 experimental days, with 5 doses of hydroalcoholic and propolis extracts administered every 2 days, we noted a decrease in the infestation level with Ascosphera apis, especially for the propolis tincture and lavender and oregano extracts in all 4 apiaries, as compared to the untreated witness lot. The obtained results highlight the inhibitting effect of the three extracts and propolis tincture. Results show maximum inhibition values in the bee colonies treated with propolis followed by the ones treated with oregano.

REZUMAT

Ascoferoza reprezintă cea mai importantă boală micotică a puietului de albine, fiind răspândită în toată lumea, inclusiv pe teritoriul României. Extractele hidroalcoolice obținute din plante aparținând florei sălbatice și florei cultivate din România au fost testate in vivope coloniile de albine diagnosticate ca purtătoare ale Ascosphera apis, prin examinarea microscopică directă a conținutului intestinal și prin monitorizarea sănătății albinelor din 250 de stupine, aflate în diferite zone geografice ale țării. În urma procesului de diagnosticare, 4 stupine au fost selectate pentru furnizarea de loturi experimentale și loturi martor. Procesul de evaluare a efectului inhibitor al extractelor selectate (oregano, lavanda, coada șoricelului) și a tincturii de propolis s-a desfășurat în colonii de albine infestate care nu au prezentat semne clinice de boală. După 12 zile experimentale, cu câte 5 doze de extracte hidroalcoolice și propolis administrate la fiecare 2 zile, s-a constatat o scădere a nivelului infestării cu Ascosphera apis, în special în cazul loturilor tratate cu tinctura de propolis și extracte de lavandă și oregano, în toate cele 4 stupine, comparativ cu lot martor netratat. Rezultatele obținute evidențiază efectul inhibitor al celor trei extracte și al tincturii de propolis. Rezultatele arată valori maxime de inhibare a infecției în coloniile de albine tratate cu propolis, urmate de cele tratate cu oregano.

Download PDF

C.G. Tarek (Facultatea de Agricultură şi Medicină Veterinară din Beirut, Liban)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Samantha Fares (Facultatea de Agricultură şi Medicină Veterinară din Beirut, Liban)
Alina Anton (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Hypothyroidism in dogs is characterized by the reduction of basal metabolism, cortical inhibition, obesity, bilateral symmetric alopecia, bradycardia and hypotension. In four dogs with hypothyroidism we found hypertension. Evaluation of the blood pressure was performed by the Doppler method. The diagnosis of hypothyroidism was confirmed by free T4, TSH and cholesterol dosing. Three of the four patients developed concomitantly other conditions: diabetes mellitus, hyperadrenocorticism and chronic renal failure, respectively. The hypercholesterolemia found in all the four patients (over 425 mg/dL) can justify the tendency in atherosclerosis and arterial hypertension.

REZUMAT

Hipotiroidia la câini se caracterizează prin reducerea metabolismului bazal, inhibiție corticală, obezitate, alopecie simetrică bilaterală, bradicardie și hipotensiune arterială. La patru câini cu hipotiroidie am constatat hipertensiune arterială. Evaluarea tensiuni arteriale s-a efectuat prin metoda Doppler. Diagnosticul de hipotiroidie s-a confirmat prin dozarea T4 liber, TSH și colesterolemiei. La trei din cei patru pacienți evoluau concomitent alte afecțiuni precum: diabet zaharat, hiperadrenocorticism și respectiv insuficiență renală cronică. Hipercolesterolemia constatată la toți cei 4 pacienți (peste 425 mg/dL) poate justifica tendința la ateroscleroză și hipertensiune arterială.

Download PDF

S. Bărăităreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Maria Rodica Gurău (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Laura Elena Stanca (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Leptospirosis is a zoonotic disease with a wide range of clinical manifestations, from mild subclinical infection to multiple organ failure and death. Studies have shown that many dogs can be asymptomatic carriers, and they are involved in the spreading of Leptospiraspp. in the environment through the infected urine. The aim of this study was to assess the usefulness of active surveillance of Leptospira spp infection in stray dogs, from the community shelters, by PCR analysis of non-invasively collected urine samples, by using cotton pads. The specific DNA-sequence of Leptospira spp. was detected by PCR assays in 86% of the urine samples. The microscopic agglutination test (MAT) has shown a 94.74% seroprevalence of Leptospira infection with 68.42% of dogs showing at least two Leptospiraserovars inventions. Three different serovars were identified in the shelter: L. Bataviae(94.74%), L. Ballum (68.42%) and L. Australis (5.26%). PCR assay and the urine-cotton pad sampling method can be effective tools for controlling and preventing infection in humans and other animals by periodically testing stray dogs in the community shelters.

REZUMAT

Leptospiroza este zoonoză care se manifestă clinic extrem de variat, de la infecții subclinice ușoare până la insuficiență severă și deces. Studiile au arătat că mulți câini pot fi purtători asimptomatici și sunt implicați în răspândirea Leptospira spp. în mediul înconjurător prin urina infectată. Scopul acestui studiu a fost evaluarea utilității supravegherii active a infecției cu Leptospira spp la câinii fără stăpân, din adăposturi comunitare, prin analiza PCR a probelor de urină colectate neinvaziv, folosind discuri de bumbac. Cu ajutorul testelor PCR, secvența ADN specifică Leptospira spp. a fost detectată în 86% probe de urină. Seroprevalența detectată prin testul de aglutinare microscopică (MAT) a fost de 94,74%. Rezultate serologice pozitive la cel puțin două serovaruri diferite au fost înregistrate la 68,42% din probele de ser cercetate. Au fost identificate trei serovari: L. Bataviae(94,74%), L. Ballum (68,42%) și L. Australis (5,26%). Analiza PCR și metoda de recoltare neinvazivă a probelor de urină cu ajutorul discurilor de bumbac pot fi utilizate in programele de control și prevenire a infecțiilor la om și alte animale prin testarea periodică a câinilor fără stăpân din adăposturile comunitare.

Download PDF

V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionica Iancu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Luminiţa Coştinar (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

The main cause of gingivitis and periodontitis in dogs is represented by the bacterial plaque presence on the dental surface. If this plaque is not removed, it leads to mineralization in a short period of time (two days), having as result the dental tartar. Brushing or washing teeth is important for removing a high bacteria count, bacteria which are present both in the dental plaque and in tartar. The food type effect on the dental plaque and tartar development was studied on 94 dogs with ages between 5 months and 14 years which were fed with three types of food: dry, mixed and soft food. The proportion of cases of periodontal disease was 88.8% in dogs fed with soft texture diet, 78.5% in mixed fed dogs and only 47.6% in those with a dry, hard diet. Diet consistency as well as its composition can affect the tartar accumulation rate. Dental home care of dogs is a necessity which must become an owner’s routine, as a periodontal disease prevention method.

REZUMAT

Principala cauză a gingivitei și a parodontitei la câini este reprezentată de prezența plăcii bacteriene pe suprafața dentară. Dacă această placă nu este îndepărtată, aceasta duce la mineralizare într-o perioadă scurtă de timp (două zile), având ca rezultat tartrul dentar. Periajul sau spălarea dinților este importantă pentru înlăturarea numărului ridicat de bacterii, prezente atât în placa dentară, cât și în tartru. Efectul tipului alimentar asupra dezvoltării plăcii dentare și a tartrului a fost studiat pe 94 de câini cu vârste cuprinse între 5 luni și 14 ani, care au fost hrăniți cu trei tipuri de alimente: uscate, mixte și moi. Proporția cazurilor de boală parodontală a fost de 88,8% la câinii alimentați cu o dietă moale, 78,5% la câinii hrăniți mixt și doar 47,6% la cei cu o dietă bazată pe hrană uscată și tare. Consistența dietei, precum și compoziția acesteia pot afecta rata de acumulare a tartrului. Îngrijirea dentară la domiciliu a câinilor este o necesitate care trebuie să devină o rutină a proprietarului, ca metodă de prevenire a bolilor parodontale.

Download PDF

Marilena Burtan (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
C. Tudoran (S.C. ROMVAC Company S.A.)
G. Puchianu (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Iacob (Romvac Company SA )

ABSTRACT

Resistance to antibiotics is a problem of public health around the world, consistent with the emergence of many resistant bacteria. Animals are one of the sources for antibiotic resistance bacteria that can be transferred to humans. Aim of the study: Determination of the antimicrobial susceptibility profile of Escherichia coli strains from flocks belonging to a unit integrated consumer egg production. Materials and Methods: A number of 27 E. colistrains isolated from colibacillosis outbreaks or obtained by routine surveillance were tested for antibiotic susceptibility. Results: The samples were divided into four categories according to their origin: breeding of light breeds, incubation, youth and laying hens. Isolated strains were resistant to spectinomicin, flumequin, erythromycin, trimethoprim, oxytetracycline, ampicillin, amoxicillin, enrofloxacin, doxicillin and sensitive to fosfomycin + tylosin, ceftiofur, lincomycin + spectinomycin, colistin, gentamycin, florfenicol and neomycin. Conclusion: Although antibiotics are used to a lesser extent in chicken flocks for egg consumption compared to poultry meat production, this study found the resistance of E. coli strains to different antibiotics and multidrug resistant strains were identified as well.

REZUMAT

Rezistența față de antibiotice reprezintă o problemă de sănătate publică în întreaga lume, pe măsura apariției în permanență a numeroase bacterii rezistente. Animalele reprezintă una din sursele pentru bacterii antibiorezistente ce pot fi transferate la om. Scopul studiului: Determinarea profilului de sensibilitate antimicrobiană a tulpinilor de Escherichia coli din efective de păsări ce aparțin unei unități integrate de producere a ouălor de consum. Materiale și metode: Un număr de 27 tulpini E. coli izolate din focare de colibaciloză sau obținute prin supravegherea de rutină au fost testate pentru sensibilitatea la antibiotice. Rezultate: Probele au fost împărțite în patru categorii în funcție de originea lor: reproducție rase ușoare, incubație, tineret și găini ouătoare. Tulpinile izolate au fost rezistente la spectinomicină, flumequin, eritromicină, trimetoprim, oxitetraciclină, ampicilină, amoxicilină, enrofloxacin, doxiciclină și sensibile la fosfomicină + tilozină, ceftiofur, lincomicină + spectinomicina, colistină, gentamicină, florfenicol și neomicină. Din toate tulpinile de E. coli, 55,6% au fost rezistente la mai multe antibiotice. Concluzie: Deși antibioticele sunt folosite într-o măsură mai mică în efectivele de găini pentru ouă de consum, comparativ cu cele pentru producția de carne de pasăre, în acest studiu s-a constatat rezistența tulpinilor de E. coli față de diferite antibiotice și au fost identificate și tulpini multirezistente.

Download PDF

S. Bărăităreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Gabriela Anidora Brozbă (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Academic excellence for quality education: the concept has become a valuable tool in the ranking of educational institutions; for the effective evaluation of academic excellence, specialists use quantitative and qualitative parameters or objective and subjective indicators; academic excellence is more than just making good grades and demonstrated ability to perform, achieve, and/or excel in scholastic activities in both formal and informal education, academic excellence is the development of intellectual abilities and skills in service to humanity. Improving academic standards of quality education: academic standards are the benchmarks of quality and excellence in education; these standards identify what students should know and do in a given discipline /field, and serve as goals for student learning and assessment, and guide class instruction; academic standards are starting points of the curriculum development and quality of learning improvement. Applied learning in veterinary medicine quality education: the veterinary practice has several areas and students should benefit from a variety of learning methods to achieve all Day One Competencies. In this regard, the modern veterinary curricula integrate various methods of learning, as follows: problem-based or case-based learning, apprenticeship-based learning, collaborative /group-based learning, research-led-based learning, evidence-based learning, and extramural /off-campus clinical rotations-based learning.

REZUMAT

Excelență academică pentru educația de calitate: conceptul a devenit un instrument valoros în ierarhizarea instituțiilor de învățământ; evaluarea eficienței excelenței academice se face cu ajutorul unor parametri cantitativi și calitativi sau indicatori obiectivi și subiectivi; excelența academică este mai mult decât obținerea unor note bune și demonstrarea abilităților dobândite și/sau excelarea în activitățile școlare atât în educația formală, cât și în cea informală, excelența academică presupune dezvoltarea abilităților și aptitudinilor intelectuale în slujba omenirii. Îmbunătățirea standardelor academice de educație de calitate: standardele academice reprezintă reperele calității și excelenței în educație; aceste standarde identifică ceea ce studenții ar trebui să cunoască și să facă într-un anumit domeniu și să servească drept scopuri pentru învățarea și evaluarea studenților și îndrumarea instruirii în clasă; standardele academice reprezintă puncte de pornire ale dezvoltării curriculei și îmbunătățirea calității învățării. Educație aplicată în medicina veterinară de calitate: activitățile veterinare se pot desfășura în mai multe domenii, iar studenții ar trebui să beneficieze de o varietate de metode de învățare pentru a-și atinge toate “Competențele din Prima Zi”; în acest sens, curricula veterinară modernă integrează diferite metode de predare-învățare, cum sunt: învățarea bazată pe probleme sau studii de caz, învățarea bazată pe ucenicie, învățarea bazată pe colaborare / lucrul în echipă, învățarea bazată pe cercetare, învățarea bazată pe dovezi și învățarea bazată pe activități modulare extramurale / în afara campusului.

Download PDF

G. V. Goran (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In animal science, ethology is closely associated with animal welfare. It is a certainty that behavioural needs of animals have sometimes been neglected when animal production made under artificial conditions has replaced natural life-style. The study of animal behaviour and welfare needs should be given greater attention, the result being mutually beneficial for both man and animals, because if these needs can be met, the animals will be easier to handle, the stress will be reduced and productivity will be improved. This academic level textbook on animal behaviour, the base for ascertaining animal welfare is organised into three sections covering all major domestic and non-domestic species of farm animals in a comprehensive but concise background for all students, post-graduates and practitioners in ethology, welfare, veterinary medicine, and animal science. „Farm Animal Behaviour”, 2nd edition, completely updates and revises the 1st edition, and provides essential information about normal and abnormal behaviours in the most important farm animals to help those interested in assessing and diagnosing these kinds of animal health and welfare. This is a book of great value to anyone interested in the animals’ ethology and welfare, from animal science specialists to those who are new to farm animal husbandry.