Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Compararea caracteristicilor proceselor de vindecare la nivel condral în urma tratamentelor cu biofitomodulatori AD şi cu acid hialuronic (aspecte microscopice)/Comparison between the healing processes in minimal chondral lesions using AD biophytomodulators and hyaluronic acid (microscopic views).

Download PDF

Simona CĂLIN (Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România)
Iuliana CODREANU(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Ewes’ breeding in Romania has been influenced by the great organic resistance and the adaptive capacity of this species to the environmental and microclimate conditions, but also to the special nutritional and economical values of the products obtained. The aim of this research paper is to reveal the influence of the physiological status on a series of electrolytic, enzymatic and biochemical parameters (calcium, phosphorus, potassium, sodium, ALT, AST, CK, GGT, LDH, total proteins, urea, creatinine, albumin, glucose, cholesterol, triglycerides, total bilirubin), and invariably the importance of the correction and correlation of these parameters in order to maintain the health and wellbeing of the animals and at the same time to reach the maximum economic potential. For the purpose of this study, a group of 10 clinically healthy ewes, raised in an extensive system, were marked and followed during three stages of the physiological status: non-gestational, gestation and lactation on day 20, day 40 and day 60. Significant variations in electrolytes values have been detected during the study, which may be associated with high fetal demands due to an intensive growth rate in advanced gestation and also due to increased milk synthesis in the early stages of lactation. The blood enzyme activity of the studied ewes is generally situated between the reference limit values for all determined parameters, except for GGT that slightly exceeded the upper limit of the reference range during the lactation period. This may be due to more intense liver activity in lactating ewes, which is likely to sustain an increased energy and protein demand in order to support the milk production. Within the blood biochemical profile, important variations of the mean values for the studied parameters were found, all parameters presenting mean values that, generally, were between the limits of the reference interval for this species. Changes of the plasma concentrations of some biochemical parameters (glucose, cholesterol, triglycerides, urea) – indicate an energy deficiency in early lactating ewes. In conclusion, the studied parameters values were generally found within the limits of the reference range for this species, while considerable fluctuations were discovered in the parameters that indicate the energy deficit during metabolically demanding physiological periods.

REZUMAT

Creșterea ovinelor pe teritoriul României a fost încă din cele mai vechi timpuri influențată de rezistența organică deosebită și capacitatea adaptativă ridicată a acestei specii la condițiile de mediu și microclimat, dar totodată și de diversitatea, valoarea nutritivă deosebită și valoarea economică a produselor obținute. Scopul prezentei lucrări este acela de a consemna influența statusului fiziologic asupra unei serii de parametrii electrolitici, enzimatici şi biochimici (calciu, fosfor, potasiu, sodiu, clor, ALT, AST, CK, GGT, LDH, proteine totale, uree, creatinină, albumine, glucoză, colesterol, trigliceride, bilibrubină totală) la oaie, și, invariabil, importanța corectării și corelării acestor parametrii în vederea menținerii stării de sănătate și bunăstare a animalelor și, totodată, atingerii potențialului productiv maxim din punct de vedere economic. Pentru realizarea acestui studiu a fost alcătuit un lot de 10 ovine clinic sănătoase, crescute în sistem extensiv, care au fost marcate şi urmărite pe parcursul a 3 etape ale statusului fiziologic: negestante, gestante și în ziua 20, ziua 40, respectiv, ziua 60 de lactație. Pe durata studiului au fost observate variații marcante ale valorilor electroliților, acestea putând fi asociate cu cerințele ridicate ale fătului ce prezintă un ritm intensiv de creștere în gestația avansată și totodată datorate sintezei crescute de lapte în stadiul incipient al lactației. Activitatea enzimatică sangvină a lotului de oi luat în studiu se înscrie în intervalul de referință pentru toți parametrii enzimatici determinați, cu excepția valorii GGT care a depășit ușor limita superioară a intervalului de referință pe parcursul perioadei de lactație. Acest fapt se poate datora unei activități hepatice mai intense la oile lactante, aspect ce vine în preîntâmpinarea unui necesar energetic și proteic crescut în vederea susținerii producției de lapte. În cadrul profilului biochimic sangvin s-au constatat variații marcante ale valorilor medii pentru parametrii studiați, aceștia încadrându-se, în general, în limitele intervalelor de referință pentru această specie. Variațiile concentrațiilor plasmatice ale unor indicatori biochimici (glucoză, colesterol, trigliceride, uree) – indică un deficit energetic la oile aflate în lactație incipientă. În concluzie, parametrii studiați s-au încadrat, în general, în limitele intervalului de referință pentru această specie, înregistrându-se totodată fluctuații marcante ale parametrilor care indică deficitul energetic pe parcursul perioadelor fiziologice solicitante din punct de vedere metabolic.

Download PDF

Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Maria IONESCU (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
G. PREDOI (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
V. VUȚĂ (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Ştefania-Felicia BĂRBUCEANU (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti)
Ioana NEGHIRLĂ (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor)

ABSTRACT

Salmonella are major worldwide zoonotic pathogens infecting a wide range of animal species as well as humans. This study investigates the prevalence of circulating Salmonella serotypes in domestic and wild animal species in Romania and the spatial distribution of Salmonella isolates at county level in the period 2015-2016. There were collected 2551 samples for the isolation and serotyping of Salmonella according to ISO 6579:2002/Amd 1:2007 protocol. The findings of this study show that 36 Salmonella serotypes were isolated in 1357 Salmonella-positive samples in 2015, and 28 serotypes in 1188 Salmonella-positive samples in 2016. One sample from pigeon and one from hen were negative in 2015, and one sample from pigeon and three samples from hen were negative in 2016. In 2015, the most frequently isolated serotypes were S. Infantis (50.92%), S. Enteritidis (9.87), S.Senftenberg (4.72%), S. Tennessee (4.72), and S. Kentuky (3.83%). In 2016, the most frequently isolated serotypes were S. Infantis (48.15%), S. Agona (7.83%), S. Enteritidis (7.66%), S. Tennessee (7.66%), S.Liverpool (4.29%), and S. Senftenberg (4.29%). In order to reduce the prevalence of serotypes with major zoonotic potential, we recommend continuing collaboration of all the professionals involved in the security of the food chain.

REZUMAT

Salmonelele sunt agenți patogeni cu potențial zoonotic major, răspândiți in toata lumea, capabili să infecteze numeroase specii de animale și omul. Acest studiu investighează prevalența serotipurilor de Salmonellacirculante în diferite specii de animale din Romania precum și distribuția spațială a izolatelor Salmonella, la nivel județean, în perioada 2015-2016. Au fost colectate 2551 de probe și analizate în vederea izolării și serotipizăriiSalmonella conform standardului ISO 6579:2002/Amd 1:2007. Rezultatele acestui studiu arată că în anul 2015 au fost izolate 36 de serotipuri în cele 1357 de probe Salmonella pozitive și 28 de serotipuri în cele 1188 de probe Salmonella pozitive în 2016. O probă de la porumbei și una de la găină a fost negative în 2015 și o probă de la porumbei și trei probe de găină au fost negative în 2016. În 2015, cele mai frecvente serotipuri izolate au fost S. Infantis (50,92%), S. Enteritidis (9,87), S. Senftenberg (4,72%), S. Tennessee (4,72%) și S. Kentuky (3,83%). În 2016, cele mai frecvente serotipuri izolate au fost S. Infantis (48,15%), S. Agona (7,83%), S.Enteritidis (7,66%), S. Tennessee (7,66%), S. Liverpool (4,29%) și S. Senftenberg (4,29%). In scopul reducerii prevalentei serotipurilor cu potential zoonotic major, recomandam colaborarea continuă a tuturor celor implicați în securitatea lanțului alimentar.

Download PDF

M. C. BRĂSLAȘU (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
F. SIMIZ (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Cristina VĂDUVA (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Elena Daniela BRĂSLAȘU (Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti)
V. CIULAN (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
D. MORAR (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
T. MOȚ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

In this study, 164 dogs were investigated for the early diagnosis of cardiovascular disease, particularly those with cardiac hypertrophy. They were electrocardiographically and echocardiographically examined and blood biochemistry has been tested for aspartate aminotransferase enzymes (ASAT), lactate dehydrogenase (LDH), creatine phosphokinase (CPK) and the B-type natriuretic peptide marker (BNP). Electrocardiographies were performed with the Contec electrocardiograph, Model 300 GA, with 12 derivatives, thermal printer and 80 mm ECG paper, using bipolar (DI, DII, DIII) and unipolar (aVR, aVL, aVF) derivatives. The working parameters were: the electrocardiographic paper velocity of 2.5 mm / sec, the minivolt amplitude of 10 mm. Electrocardiography revealed phenomena of concentric type interventricular septal hypertrophy with negative consequences on the minute volume and ST segment depression, meaning an aspect of subendocardial ischemia, which predisposes the heart to degenerative phenomena, falling into a heart failure syndrome NYHA II. Echocardiographic aspects of hypertrophic cardiomyopathy (HCM) have been reported, with repercussions on beat volume, heart rate, and blood flow dynamics. For the determination of the B-type natriuretic peptide marker, the method used is immunochemical, with electrochemiluminescence detection (ECLIA). The kit used contains 2 polyclonal antibodies that recognize epitopes located in the N-terminal (1-76) portion of the BNP. The value of the natriuretic peptide superior to the physiological limits proves that there are also interventricular cavitary pressure changes secondary to interventricular septal hypertrophy. The association of increased myocardial specific enzymes (CPK, LDH, ASAT) with elevated levels of the natriuretic peptide (BNP) suggests an aspect of hypertrophic cardiomyopathy with haemodynamic repercussions.

REZUMAT

În acest studiu au fost investigați 164 câini în vederea depistării precoce a afecțiunilor cardiovasculare, în specia, la cei cu hipertrofie cardiacă. Au fost examinați din punct de vedere electrocardiografic, ecocardiografic și biochimic sanguin, cu determinarea enzimelor aspartat-aminotransferaza (ASAT), lactat dehidrogenaza (LDH), creatinfosfokinaza (CPK) şi markerul cardiac peptid natriuretic de tip B (BNP). Electrocardiografiile au fost realizate cu electrocardiograful digital tip Contec, model 300 GA, prevăzut cu 12 derivaţii, imprimantă termică şi hârtie ECG de 80 mm, utilizându-se derivațiile bipolare (DI, DII, DIII) şi unipolare (aVR, aVL, aVF). Parametrii de lucru au fost: viteza de derulare a hârtiei electrocardiografice de 2,5 mm/sec., amplitudinea minivoltului de 10 mm. Electrocardiografic s-au evidențiat fenomene de hipertrofie sepală interventriculară de tip concentric, cu consecințe negative asupra minut-volumului și subdenivelarea segmentului ST, semnificând un aspect de ischemie subendocardică, ceea ce predispune cordul la fenomene degenerative, încadrându-se într-un sindrom de insuficiență cardiacă NYHA II. Ecocardiografic s-au înregistrat aspecte de cardiomiopatie hipertrofică (CMH), cu repercusiuni asupra volum bătăii, frecvenței cardiace și a dinamicii fluxului sanguin. Pentru determinarea markerului cardiac peptid natriuretic de tip B, metoda utilizată este imunochimică, cu detecţie prin electrochemiluminiscenţă (ECLIA). Kit-ul utilizat conţine 2 anticorpi policlonali care recunosc epitopi localizaţi în porţiunea N-terminală (1-76) a BNP. Valoarea peptidului natriuretic superioară limitelor fiziologice, dovedeşte faptul că există şi modificări presionale cavitare interventriculare, secundare hipertrofiei de sept interventricular. Asocierea valorilor crescute ale enzimelor cu specificitate relativă pentru miocard (CPK, LDH, ASAT) cu valori crescute ale peptidului natriuretic (BNP), sugerează un aspect de cardiomiopatie hipertrofică cu repercusiuni hemodinamice.

Download PDF

B. SEVASTRE (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
F. TĂBĂRAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. BODNARIUC (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. DINCĂ (Centrul de Studii şi Cercetări Biosinergice „Dincă Ancu” Bucureşti)
C. M. CRECAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. MORAR (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
C. PEȘTEAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Daniela Claudia OROS (Practician privat, Cluj-Napoca)
Simona-Luminiţa OPREAN (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca)
C. OBER (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. OANĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Mirela Alexandra TRIPON(Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Biomaterials such as hyaluronic acid play an important role in the treatment of degenerative osteo-articular disease, due to its multiple pharmacological effects, non-toxicity and non-immunogenicity. Even though the role of the hyaluronic acid is incontestable, its administration via arthrocentesis does not come without a risk for multiple complications. In this case, biophytomodulators that are capable of re-establishing the energetic field of the organism, thus enhancing self-healing processes, can offer great benefits and are non-invasive. The purpose of this study was to compare the healing process in minimal chondral lesions using three different treatments on 36 rabbits: AD biophytomodulators (BF), hyaluronic acid 5 days post-surgery (H), hyaluronic acid right after surgery (HS) and no treatment (M). In order to assess the healing process, we evaluated each animal in terms of the lameness score and histologically at 15, 30 and 60 days post-surgery. In terms of lameness, group BF showed better results than lot M but inferior results compared to groups H and HS. Histologically, lot BF showed signs of chondrogenesis earlier than the other groups and no fissures were present, whereas fissures were found in all the other groups. In conclusion, AD biophytomodulators seem to promote cartilage healing in a similar pattern to that observed with hyaluronic acid.

REZUMAT

Biomaterialele, așa cum este și acidul hialuronic joacă un rol important în terapia afecțiunilor osteo-articulare degenerative, datorită multiplelor activități farmacologice, a nontoxicității și nonimunogenicității. Deși rolul acidului hialuronic în astfel de afecțiuni este incontestabil, administrarea sa prin intermediul artrocentezei vine cu numeroase riscuri. În acest caz, biofitomodulatorii care au capacitatea de a reechilibra energetic organismul, stimulează auto- vindecarea și se aplică non-invaziv. Scopul acestui studiu a fost de a compara caracteristicile procesului de vindecare la nivel condral în urma aplicării a trei tratamente diferite: cu biofitomodulatori AD (BF), cu acid hialuronic la 5 zile post operator (H), cu acid hialuronic imediat după intervenția chirurgicală (HS) și un lot martor netratat (M). Pentru a evalua procesul de vindecare am monitorizat gradul de șchiopătură și am prelevat probe pentru examenul histologic în zilele 15, 30 și 60 post operator. În ceea ce privește gradul de șchiopătură am obținut rezultat mai bune la lotul BF comparativ cu lotul M însă rezultatele au fost inferioare loturilor H și HS. Histologic, la lotul BF au aparut fenomene de condrogeneză mai timpuriu și nu au existat fisuri condrale, comparativ cu celelalte loturi. În concluzie, biofitomodulatorii AD par să promoveze procesele de reparare a cartilajului similar cu acidul hialuronic.

Download PDF
N. CĂTANĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. HERMAN (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionica IANCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Y. ADDAH (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Corina PASCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
J. DEGI (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Chicken products may be a source of infection with ExPEC strains and may present a zoonotic risk through multiple antibiotic resistances. The emergence of multiple antibiotic resistances (resistance to three or more classes of antimicrobial agents) among E. coli strains isolated from birds has created major economic and human health problems. A total of 30 strains of E. coli have been isolated and identified from fresh chicken carcasses harvested at different time intervals over a period of 12 months from different manufacturers. Strains identified as E. coli were tested on 12 antimicrobial substances and showed multiple resistances. The highest resistance was recorded at erythromycin and doxycycline (96.6%), and the smallest resistance was recorded at gentamicin 10%. Extraintestinal E. colistrains with multiple antibiotic resistances are the main cause of infections in humans and birds.

REZUMAT

Produsele din carne de pui pot constitui o sursă de infecție cu tulpini extraintestinale patogene deE.coli (ExPEC) și pot prezenta risc zoonotic prin rezistența multiplă la antibiotice. Apariția rezistenței multiple la antibiotice (rezistență la trei sau mai multe clase de agenți antimicrobieni) printre tulpinile de E. coli izolate de la păsări, a creat probleme majore economice și pentru sănătatea umană. Au fost izolate şi identificate, un număr de 30 de tulpini de E.coli, provenite din carcase de pui de carne proaspete, recoltate la intervale diferite de timp, pe o perioada de 12 luni, de la diferiți producători. Tulpinile identificate ca fiind E. coli, au fost testate la 12 substanţe antimicrobiene şi au prezentat rezistenţă multiplă. Rezistenţa cea mai mare a fost înregistrată la eritromicină şi doxicilină (96,6%), iar rezistenţa cea mai mică a fost înregistrată la gentamicină 10%. Tulpinile extraintestinale de E. coli cu rezistenţă multiplă la antibiotice, reprezintă cauza principală a infecţiilor la om şi păsări.

Download PDF

D. V. ENACHE (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov)
V. NECULA (Universitatea Transilvania din Braşov)
G. PUCHIANU (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)
V. PĂDUREANU (Universitatea Transilvania din Braşov)

ABSTRACT

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds with a pronounced carcinogenic potential. The formation of PAH in food depends on the thermal processing methods, correlated with the chemical composition of the product, its packaging, and the structure of the coating surface. Suitable markers of the foodstuffs contamination with the potentially carcinogenic PAHs are benzo(a)pyrene and the sum of the four polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH4): benzo(a)pyrene (C20H12), benzo(a)anthracene (C18H12), benzo(b)fluoranthene (C20H12) and chrysene (C18H12). In this survey, 206 samples of meat and smoked meat products were analyzed in order to investigate the levels of the benzo(a)pyrene and PAH4. The High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method was used for the qualitative analysis of foodstuff samples. The values obtained were between undetectable and 3.00±1.2 μg/kg for benzo(a)pyrene, and between undetectable and 18.01±7.48 μg/kg for the PAH4. The highest values of the potentially carcinogenic PAHs were obtained in samples of smoked pastrami, smoked pork breast and smoked sausages for benzo(a)pyrene and in samples of smoked ham, smoked pastrami and smoked pork muscles for PAH4.

REZUMAT

Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) sunt compuși organici cu potențial carcinogen pronunțat.Formarea HAP în alimente depinde de modalitățile de prelucrare termică, corelate şi cu compoziția chimică a produsului, modul în care se ambalează şi structura învelișului. Markeri adecvați pentru evaluarea contaminării produselor alimentare cu HAPi potențial carcinogene sunt benzo(a)pirenului şi suma celor patru hidrocarburi aromatice policiclice (HAP4): benzo(a)piren (C20H12), benzo(a)antracen (C18H12), benzo(b)fluoranten (C20H12) şi crisen (C18H12). În acest studiu au fost analizate 206 probe carne şi produse din carne afumate pentru determinarea nivelelor de benzo(a)piren și PAH4. Pentru analiza calitativă a probelor de produse alimentare a fost utilizată cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC). Valorile obținute au fost cuprinse între nedetectabil şi 3,00±1,2 µg/kg pentru benzo(a)piren şi între nedetectabil şi 18,01±7,48 pentru HAP4. Cele mai mari valori ale HAP potențial carcinogene au fost obținute în probele de pastramă afumată, piept porc afumat şi cârnaţi afumaţi pentru benzo(a)piren și în probele de şuncă afumată, pastramă afumată şi muşchi afumat pentru HAP4.

Download PDF

V. BOGHIAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Ketosis of dairy cows is a disorder with complex aetiology, and the belated diagnosis of it, makes the cure difficult. The aim of the study was to understand the etiological factors and metabolic mechanisms with influence in causing ketosis, therefore helping us to prevent it. The study was conducted under normal farm conditions, where three risk factors, with a potential role in causing ketosis, were individualized: high milk production (group A), hypoenergetic fodder rations (group B) and low environmental temperatures (group C). These etiological factors initiate metabolic processes that have a different starting point, but end in ketosis. The cows from groups A and B had the blood sugar level closer to the lower limit of the benchmarks and the lipemia values were closer to the superior limit of the benchmark values. These values suggest a negative energetic balance. The average of beta-hydroxybutyrate was between benchmarks but, taken individually, led to diagnosing subclinical ketosis with levels over 14.4 mg/dl for three cows out of 10 in group A and two cows out of 10 in group B. The cows kept outside, under low temperatures (group C) revealed a normal energetic profile with lower levels of blood sugar than benchmark, but higher lipemia levels and beta-hydroxybutyrate are less than 14.4 mg/dl. Based on these results, we concluded that ketosis in dairy cows can be metabolically triggered by hypoglycaemia (energy deficiency), as well as by hyperlipemia with hepatosteatosis, in which case the evolution of the disease is worse. Therefore, low environmental temperatures do not induce ketosis without other factors to generate an energetic shortage.

REZUMAT

Cetoza vacilor de lapte este o tulburare cu etiologie complexă, iar diagnosticul tardiv al acesteia, face ca vindecarea să fie dificilă. Scopul studiului a fost de a înțelege factorii etiologici și mecanismele metabolice cu rol în etiopatogeneza cetozei, ajutându-ne astfel s-o prevenim. Cercetările au fost efectuate în condiții de fermă, unde au fost individualizați trei factori de risc cu rol potențial în producerea cetozelor: producția ridicată de lapte (grupa A), rațiile alimentare hipoenergetice (grupul B) și temperaturile scăzute ale mediului (grupa C). Acești factori etiologici au un punct de plecare diferit, dar inițiază procese metabolice care duc la cetoză. Vacile din grupurile A și B au avut valorile glicemiei apropiate de limita inferioară a valorilor de referință, iar valorile lipemiei s-au apropiat de limita superioară a valorilor de referință. Aceste valori sugerează un bilanț energetic negativ. Valoarea medie a beta-hidroxibutiratului din sânge se situează în limita valorilor medii de referință, dar luată în mod individual, a condus la diagnosticarea cetozei subclinice cu niveluri de peste 14,4 mg/dl pentru trei vaci din 10 în grupa A și două de vaci din 10 în grupa B. Vacile ținute în aer liber, cu temperaturi scăzute (grupul C) a relevat un profil energetic normal, cu niveluri ale glicemiei apropiate de valorile minime fiziologice, în timp ce lipemia tinde spre limita superioară, la fel și beta-hidroxibutiratul, dar cu valori mai mici de 14,4 mg/dl. Pe baza acestor rezultate s-a concluzionat că cetoza la vacile pentru lapte poate fi declanșată metabolic de hipoglicemie (deficiență energetică), precum și de hiperlipemie cu hepatosteatoză, caz în care evoluția bolii este mai gravă. Temperaturile scăzute ale mediului nu induc cetoza în lipsa altor factori etiologici care să genereze hipoglicemie.

Download PDF

Vlăduţa Mărioara LUPĂU(Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
S. M. MÂRZA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. PAPUC (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Aurelie Marie Anais BASTIDE D’IZARD (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. MIHAIU (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj- Napoca)
Mariana TĂTARU (Facultatea de Zootehnie Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The intensive consumption of animal products requires particular attention paid to their quality by both the consumer and the producer. A major role in the achievement of this objective is played by the great manufacturers in this field, as well as by food safety authorities. Food industry currently uses advanced technology, a variety of additives and preservatives, and consumers may choose products from an extremely diverse range. Today, a multitude of methods for the analysis of animal products, in terms of both hygiene and composition, are available. In addition to standardized analysis methods, organoleptic examination continues to have a major role in the consumer’s decision to buy and use these products. For this purpose, ten samples of sausage were studied: five samples of homemade sausage obtained in the industrial system and five samples of homemade sausage certified as a traditional product, in order to test the consumers’ preference for one of the two products. This study shows the direct connection between the organoleptic examination of food products and the decision to consume and buy these products. The working method used was a food preference questionnaire for consumers. The questionnaire was developed by us and included items regarding: general data on the consumer, specific data related to the analyzed products, and data about the organoleptic evaluation of the studied products. This questionnaire was administered to 35 respondents. For assessing the compositional quality of the studied products, an analysis was conducted to identify the total number of germs (TNG) using the counting technique at 30°C (SR ISO 4833/2003). To establish hygiene norms, hygiene swabs were taken from worktop surfaces, protection equipment, devices, instruments and packages with which the product came into contact. The compositional parameters of the analyzed products were determined with the FoodScan analyzer. In order to establish the salt content of the products, the silver nitrate method was used. It was observed that the compositional analysis of the sausage product obtained in the industrial system confirmed the presence of preservatives and flavoring agents, compounds that have the role to enhance the organoleptic properties of the product, and the organoleptic analysis of the two samples qualified the product obtained in the industrial system as being more pleasant than the traditional one.

REZUMAT

Consumul intensiv de produse de origine animală impune acordarea unei atenții deosebite asupra calității acestora, atât din partea consumatorului, cât și din partea producătorului. Un rol major în îndeplinirea acestui deziderat revine marilor producători din domeniu, precum și autorităților din domeniul siguranței alimentare. La ora actuală industria alimentară dispune de o tehnologie avansată, de o varietate de aditivi și conservanți, iar consumatorul poate alege produse dintr-o gamă foarte variată. Astăzi se cunosc o multitudine de metode de analiză a produselor de origine animală, atât din punct de vedere igienic, cât și compozițional. Pe lângă metodele de analiză standardizate, în decizia consumatorului de a cumpăra și a consuma aceste produse, un rol major îl are în continuare examenul organoleptic. În acest scop au fost luate în studiu zece probe de cârnat, cinci probe cârnat de casă obținut în sistem industrial și cinci probe de cârnat de casă, atestat ca fiind produs tradițional pentru a testa preferința consumatorilor pentru unul din cele două produse. Studiul de față arată legătura directă dintre examenul organoleptic al produselor alimentare și decizia de consum și cumpărare a acestor produse. Ca metodă de lucru s-a utilizat un chestionar de preferințe alimentare pentru consumatori. Chestionarul a fost elaborat de noi și cuprinde itemi cu privire la: date generale despre consumator, date specifice cu privire la produsele analizate și date despre modul de apreciere din punct de vedere organoleptic al produselor studiate. Acest chestionar a fost completat de 35 de respondenți. Pentru evaluarea calității compoziționale ale produselor studiate s-a efectuat o analiză de identificare a numărului total de germeni (NTG) cu ajutorul tehnicii de numărare la 30°C (SR ISO 4833/2003). Pentru stabilirea normelor de igienă s-au prelevat tampoane de sanitație de pe suprafețele de lucru, echipamentele de protecție, utilaje, instrumente și ambalajele cu care vine în contact produsul. Determinarea parametrilor compoziționali al produselor analizate s-a făcut cu ajutorul aparatului FoodScan. Pentru stabilirea conținutului de sare din produse s-a utilizat metoda cu azotat de argint. S-a observat că analiza compozițională a produsului cârnat obținut în sistem industrial a confirmat prezenta unor conservanți și aromatizanți, compuși care au rolul de a accentua calitățile organoleptice ale produsului, iar analiza organoleptică a celor două probe a calificat produsul obținut în sistem industrial ca fiind mai plăcut, decât cel tradițional.

Download PDF

Iuliana CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The modern concept of demonstrating the cognitive skills in dolphins through a broader evolutionary approach involves understanding the concept of cognitive convergence. In this context, convergence involves the existence/appearance of some structural or functional similarities in phylogenetic distant organisms, as a result of the adaptation to relatively identical environmental conditions. Ethological studies have shown that the higher the phylogenetic separation of two species is, the stronger the convergence case. Demonstrating the cognitive abilities in dolphins bred under human control and monitoring certain types of behavior, can represent the premise of adapting these marine mammals, as quickly and as well as possible to their new life conditions, which is a priority objective of the specific national and international research programs. In the case of dolphins bred under human control, an important role is attributed to the biological balancing and to verifying the adaptability of these marine mammals to new living conditions, but also to investigating various behavioral factors, necessary in order to develop an appropriate methodology for their training. Considering that a healthy environment is essential in order to ensure the wellbeing and performance of dolphins, at the same time focusing on the quality of life of these marine mammals bred under human control, it is very important to assess extremely carefully their complex cognitive skills, but also the set of sophisticated behaviors that this species possesses.

REZUMAT

Conceptul modern de demonstrare a abilităților cognitive la delfini printr-o abordare evoluționistă cât mai largă, implică înțelegerea conceptului de convergență cognitivă. În acest context, convergenţa implică existența/apariția unor asemănări structurale sau funcționale la organisme îndepărtate filogenetic, ca rezultat al adaptării la condiții de mediu relativ identice. Studiile etologice au arătat faptul că, cu cât este mai mare separarea filogenetică a două specii, cu atât mai puternic este cazul convergenței. Demonstrarea abilităților cognitive la delfinii crescuți sub control uman, și monitorizarea anumitor tipuri de comportament, poate reprezenta premiza adaptării acestor mamifere marine, cât mai repede și cât mai bine la noile condiții de viață, acesta fiind un obiectiv prioritar al programelor specifice de cercetarea națională și internațională. În cazul delfinilor crescuți sub control uman, un rol important îl are echilibrarea biologiei și verificarea capacității de adaptare a acestor mamifere marine la noile condiții de viață, dar și investigarea diverșilor factori de ordin comportamental, necesari pentru elaborarea unei metodologii corespunzătoare instruirii lor. Ținând seama că un mediu sănătos este esențial pentru asigurarea bunăstării și performanței delfinilor, punându-se, în același timp și un mare accent pe calitatea vieții acestor mamifere marine crescute sub control uman, este foarte importantă evaluarea cu mare atenție a abilităților cognitive complexe ale acestora dar și a setului de comportamente sofisticate pe care această specie le posedă.

Download PDF

C. BELU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. GEORGESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. PREDOI (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Letiția PURDOIU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Petronela Mihaela ROȘU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

At the time of Romania’s entry into the Great War in 1916, the students of the senior years and some teachers of the Higher School of Veterinary Medicine were mobilized and assigned to the Veterinary Military Hospital in Bucharest. The Higher School of Veterinary Medicine interrupted its activity, and during the German occupation of Bucharest it was moved to Iasi together with the Institute of Serums and Vaccines. Alongside teachers, who were active officers such as Professor Ioan Bucică, the military campaign was attended by teachers who were not career soldiers, among them Professor Alexandru Vechiu, Professor Constantin Motaş, Professor Alexandru Ciucă, Professor Radu Vlădescu, Professor G. K. Constantinescu, Professor Vasile Pârvulescu, Professor Constantin Gavrilescu, Professor Nicolae Filip and Professor Gheorghe Udriski. At the end of the war, it was found that the military veterinary services had worked well, with the army management believing that the service could function independently of the human medical staff, and this emancipation was quoted as an advantage for the teaching staff of the Higher School of Veterinary Medicine.

REZUMAT

În momentul intrării României în Marele Război în 1916, studenții din anii superiori și unii profesori ai Școlii Superioare de Medicină Veterinară au fost mobilizați și repartizați în cadrul Spitalului Militar Veterinar din București. Școala Superioară de Medicină Veterinară și-a întrerupt activitatea și pe perioada ocupației germane a Bucureștiului a fost mutată la Iași împreună cu Institutul de Seruri și Vaccinuri. Alături de cadre didactice care erau ofițeri activi precum a fost Profesorul Ioan Bucică, la campania militară au participat și cadre didactice care nu erau militari de carieră, printre aceștia remarcându-se Profesorul Alexandru Vechiu, Profesorul Constantin Motaș, Profesorul Alexandru Ciucă, Profesorul Radu Vlădescu, Profesorul G.K. Constantinescu, Profesorul Vasile Pârvulescu, Profesorul Constantin Gavrilescu, Profesorul Nicolae Filip și Profesorul Gheorghe Udriski. La încheierea războiului s-a constatat că serviciile veterinare militare au funcționat excelent, conducerea armatei apreciind că acest serviciu a putut funcționa independent de cel medical uman, la această emancipare fiind citate că și-au adus contribuția cadre didactice ale Școlii Superioare de Medicină Veterinară.