Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Cataractă hipermatură, sechele de sinechii posterioare și cherato-conjunctivită sicca, fază de pigmentație (Din colecţia personală a D-nei Conf. univ. Dr. Iuliana Ionaşcu) / Hypermature cataract, sequelae of posterior synechiae and sicca keratoconjunctivitis, pigmentation phase (From the personal collection of Mrs. Iuliana Ionaşcu, Assoc. Prof. DVM PhD) 

Download PDF

P. A. VLAICU (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Baloteşti (IBNA))
Iulia Alexandra PARASCHIV (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Tatiana Dumitra PANAITE (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Baloteşti (IBNA))
Raluca Ioana RIZAC (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella MILITARU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Emilia CIOBOTARU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The present paper focused on monitoring morphologic changes in the digestive tract of experimental egg-laying hens fed with high cellulose diets. In total, 80 birds were examined, after different hours from feeding. The diet types consisted of regular food (control group) and 6 or 7% enriched cellulose diets with or without enzymes added (experimental groups). The proventriculus exhibited intact epithelium and glands, and well represented associated lymphoid tissue. The segments of the small intestine constantly showed an intact mucosa, along with diffuse disposal of associated lymphoid tissue, less developed within the jejunum. The intact mucosa of the cecum is rich in goblet cells, while the cecal tonsils consist of a diffuse component alternating with primary lymphoid nodules or germinating centers. Histopathology performed on pancreas samples revealed normal aspects of paren-chyma and associated lymphoid tissue. In most cases, the liver architecture was preserved, except different degree changes within the portal tract (diffuse or nodular leukocyte infiltration). Three cases, two in the control groups and one in experimental group, presented a chronic – subacute hepatitis, with diffuse leukocyte infiltration and accumulation of protein, but apart from the affected regions, the general liver structure was normal. For these cases, the etiology of the lesions did not match any issue linked to the experiment effects, since two of them were from the control groups. The goblet cell count in the ileum revealed a significantly increased number for the experimental group, regardless of the added enzymes, compared to the control groups. In conclusion, main digestive tract organs and the adjacent glands of hens fed with rich cellulose diets presented normal morphological aspects induced by the administered diets under the conditions of the present experiment.

REZUMAT

Prezenta lucrare s-a concentrat pe monitorizarea aspectelor morfologice ale tractului digestiv la găinile ouătoare din loturi experimentale hrănite cu diete bogate în celuloză. În total au fost examinate 80 de găini, la diferite ore de la momentul hrănirii. Dietele au constat în hrană uzuală (lotul martor) și hrană bogată în celuloză 6 sau 7% cu sau fără enzime adăugate (loturile experimentale). Proventriculul a prezentat epiteliul și glandele intacte, precum și țesutul limfoid asociat bine reprezentat. Segmentele intestinului subțire au prezentat constant mucoasa intactă, alături de o dispunere difuză a țesutului limfoid asociat, mai puțin reprezentat în jejun. Mucoasa intactă a cecumurilor a fost bogată în celule caliciforme, iar amigdalele cecale prezintă o componentă limfoidă difuză ce alternează cu noduli limfoizi primari sau centri germinativi. Histopatologia pancreasului a relevat aspecte normale ale parenchimului și ale țesutului limfoid asociat. În majoritatea cazurilor, arhitectura ficatului a fost păstrată, cu excepția unor modificări ale spațiului port (infiltrat leucocitar difuz sau nodular). Trei cazuri, două din loturile martor și unul dintr-un lot experimental, au prezentat o hepatită subacută-cronică, cu infiltrare leucocitară difuză și acumulare de material proteic. Cu excepția acestor zone, arhitectura hepatică generală a fost fără modificări. Pentru aceste cazuri etiologia leziunilor nu are legătură directă experimentul, ipoteză susținută și de faptul că două cazuri aparțin loturilor martor. Numărătoarea celulelor caliciforme din ileum a relevat un număr semnificativ mai mare pentru loturile experimentale, cu sau fără administrare de enzime, față de loturile martor. În concluzie, segmentele și glandele adiacente principale ale tubului digestiv ale găinilor hrănite cu diete bogate în celuloză au prezentat aspecte morfologice normale induse de dietele administrate în condițiile prezentului experiment.

Download PDF

N. CĂTANĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. HERMAN (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ioana MIȚIȚI (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina GREMA (USMVB, Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Gh. CIOBANU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Diana ROȘIU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionica IANCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina PASCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
J. DEGI (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Descriere in engleza aici.

REZUMAT

Acțiunea antimcrobiană a tincturii de propolis a fost testată asupra a 6 tulpini bacteriene, dintre care trei tulpini standard și trei tulpini izolate de noi. Tulpinile de colecție au fost: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Salmonella typhimurium ATCC 14028, iar tulpinile izolate în cadrul Clinicii de Boli infecțioase au fost tulpini de: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa și Escherichia coli. La 4 din tulpinile bacteriene luate în studiu tinctura de propolis brută a produs inhibarea creșterii culturilor bacteriene pe agarul Müller-Hinton. La două din tulpinile bacteriene luate în studiu tinctura de propolis nu a produs inhibarea creșterii culturilor bacteriene. În cazul tulpinilor bacteriene S. aureus AT CC 25923 și S. aureus inhibarea creșterii a avut loc până la diluția de 1/32, iar în cazul tulpinilor bacteriene S. pyogenes ATCC 19615 și S. typhimurium ATCC 14028 inhibarea s-a produs doar până la diluția 1/2. În cazul tulpinilor bacteriene Pseudomonas spp. și Escherichia coli nu s-a produs inhibarea creșterii culturilor bacteriene. În cadrul tulpinii de Pseudomonas spp. s-a putut observa doar ușoara inhibare a pigmentogenezei. Investigațiile efectuate dovedesc faptul că in vitro tinctura de propolis are efect antibacterian. În concluzie, având în vedere rezultatele obținute, tinctura de propolis poate fi recomandată și folosită în tratarea locală a diferitelor afecțiuni cu etiologie bacteriană la animale.

Download PDF

S. BĂRĂITĂREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. DAN (Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar (ICBMV) Bucureşti)
Yildiz Alexandra ÖZDEMIR (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Coxiella burnetii is the agent of Q fever, an important zoonosis, maintained in nature in various domestic and wild mammals, birds, reptiles, and ticks. Domestic animals, especially ruminants (cattle, sheep, and goats) are the most important sources of human infections, but the role played in the C. burnetii epidemiology by each species is generally unknown. Data concerning the natural reservoir of C. burnetii in Romanian counties are limited and more studies are recommended to add knowledge in the role played by each species in specific areas. In this survey, a commercial iELISA kit was used to detect antibodies to C. burnetii in 474 small ruminant serum samples from 16 Romanian counties and the municipality of Bucharest. The selection of goats and sheep flocks was based on the recent history (up to 12 month) of reproductive disorders, whose aetiology was not established with certainty and without clinical suspicion of Q fever. To cover as many animals as possible, sample testing was done in pools. A pool included only sera from animals from the same flock. The administrative divisions of the 140 pools included in the survey were as follows: Alba (n=15), Arad (n=4), Argeș (n=10), Brăila (n=30), Bucharest (n=13), Călărași (n=1), Caraș Severin (n=7), Constanța (n=2), Dâmbovița (n=4), Giurgiu (n=5), Maramureș (n=2), Mureș (n=6), Olt (n=4), Sibiu (n= 15), Timiș (n=14), Vâlcea (n=4), Vrancea (n=4). Out of 98 sheep tests, anti-Coxiella burnetii antibodies were in 24.49 % (n=24), while 2.04% (n=2) were suspect and 73.47% (n=72) negative. Out of 42 goat tests, 14.28% (n=6) were positive and 85.72% (n=36) negative. Out of the total serological tests, 21.43% (n=30) were positive, 1.43% (n=2) suspect and 77.14% (n=108) negative. Out of 17 administrative divisions, in 76.47% (n=13) there were detected seropositive small ruminants, respectively: Sibiu, Brăila, Giurgiu, Arad, Timiș, Caraș Severin, Olt, Alba, Mureș, Maramureș, Vrancea, Călărași, and the municipality of Bucharest. The following counties revealed no seropositive samples: Vâlcea, Argeș, Dâmbovița and Constanța. Anti-Coxiella burnetii antibodies shown in healthy small ruminants (sheep and goats) suggest a previous exposure to C. burnetii, as well as a possible circulation of the bacteria in the area.

REZUMAT

Coxiella burnetii este agentul etiologic al febrei Q, o zoonoză importantă, menținută în natură de diverse mamifere domestice și sălbatice, păsări, reptile și căpușe.Animalele domestice, în special rumegătoare (bovine, ovine și caprine) sunt cele mai importante surse de infecție pentru om, iar rolul jucat în epidemiologia C. burnetii de către fiecare specie este în general necunoscut. Datele privind rezervorul natural de C. burnetii în județele din România sunt limitate și se recomandă efectuarea mai multor studii în vederea înțelegerii rolul jucat de fiecare specie în anumite regiuni. În cadrul acestui studiu, a fost folosit un kit iELISA comercial pentru detectarea anticorpilor anti-C. burnetii, în 474 probe de ser recoltat de la rumegătoare mici de pe raza a 16 județe din România și din municipiul București. Selecția turmelor de capre și ovine s-a bazat pe istoricul recent (de până la 12 luni) al existenței tulburărilor de reproducere în acel efectiv, a căror etiologie nu a fost stabilită cu certitudine și la care suspiciunea clinică de febră Q nu a fost formulată. Pentru a acoperi un efectiv cât mai mare de animale, testarea acestor seruri s-a realizat în pool-uri. Pool-urile au fost constituite doar din seruri provenite de la animale din aceeași turmă. Unitățile administrativ-teritoriale de origine ale celor 140 de pool-uri incluse în studiu au fost următoarele: Alba (n=15), Arad (n=4), Argeș (n=10), Brăila (n=30), București (n=13), Călărași (n=1), Caraș Severin (n= 7), Constanța (n=2), Dâmbovița (n=4), Giurgiu (n=5), Maramureș (n=2), Mureș (n=6), Olt (n=4), Sibiu (n= 15), Timiș (n=14), Vâlcea (n=4), Vrancea (n=4). Din cele 98 de pool-uri ovine testate serologic, 24,49% (n=24) au fost pozitive, 2,04% (n=2) au fost suspecte, iar 73,47% (n=72) au fost negative. Din cele 42 de pool-uri caprine testate serologic, 14,28% (n=6) au fost pozitive și 85,72% (n=36) au prezentat rezultate negative. Din totalul pool-urilor testate serologic, 21,43% (n=30) au fost pozitive, 1,43% (n=2) au fost suspecte, iar 77,14% (n=108) au fost negative. Din cele 17 unități administrativ-teritoriale cercetate, în 76,47% (n=13) au fost înregistrate rezultate seropozitive, respectiv: Sibiu, Brăila, Giurgiu, Arad, Timiș, Caraș Severin, Olt, Alba, Mureș, Maramureș, Vrancea, Călărași și municipiul București. Rezultate negative s-au înregistrat în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Constanța. În acest studiu a fost demonstrată prezența anticorpilor anti-C. burnetii la animale sănătoase, ceea ce sugerează expunerea animalelor la această bacterie, precum și posibila circulație a bacteriei în areal.

Download PDF

Ruxandra COSTEA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Ruxandra Georgiana TUDOR (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. PREDOI (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Andra DEGAN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

This study was performed in order to evaluate tear production during a protocol of anaesthesia for geriatric dogs. The study was conducted on 19 geriatric dogs that were presented at the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest. Preanaesthetic examination was performed and patients assigned to a risk group according to the / their ASA status (American Society of Anesthesiologists). The patients were premedicated with Midazolam 0.2 mg/kg and Butorphanol 0.2 mg/kg, injected intramuscularly (IM), induction was made with Propofol 4-6 mg/kg intravenously (IV). Afterwards, all dogs were intubated and maintained with Isoflurane. Tear production was evaluated with the use of a Schirmer Tear Test (STT) before premedication and 10 minutes after extubation. The results suggested a reduction of tear production, evaluated by STT, at the end of the procedure, compared with the first measurement. Before premedication the mean average results were 16.10 mm/min and at the end of the procedure, the mean average STT readings 10 minutes after extubation was 5.44 mm/min. There is a significant positive relationship between the value of STT before premedication and 10 minutes post extubation (p<0.05). Ocular lubricant or tear replacement should be used as a corneal protectant during geriatric dog anesthesia according to this protocol.

REZUMAT

Scopul lucrării este de a evalua producţia de lacrimi folosind un protocol anestezic la câinii geriatrici. Prezentul studiu a fost efectuat pe un număr de 19 pacienţi geriatrici care s-au prezentat în cadrul Clinicii Facultății de Medicină Veterinară din București. Examinarea preanestezică a fost efectuată iar, pacienţii au fost încadraţi într-o grupă de risc conform statusului ASA (American Society of Anesthesiologists /Societatea Americană a Anesteziștilor). Premedicația pacienților a fost efectuată cu 0,2 mg/kg Midazolam și 0,2 mg/kg Butorphanol intramuscular (IM). Toți câinii incluşi în studiu au fost intubați oro-traheal, inducerea fiind realizată cu Propofol 4-6 mg/kg și menținerea cu izofluran şi oxigen. Testul Schirmer (STT) a fost efectuat pe întregul lot de câini. Valorile STT au fost determinate înainte de premedicaţie, și la 10 minute după extubare. Rezultatele obţinute sugerează o reducere a producţiei de lacrimi, evaluată prin folosirea testului Schirmer, la finalul procedurii comparativ cu valorile la prima măsurătoare. Înaintea premedicaţiei, valorile medii înregistrate erau 16.10 mm/min comparativ cu valorile medii ale STT la 10 minute de la detubare care au fost de 5.44 mm/min. Există o corelaţie semnificativă între valorile STT înainte de premedicaţie şi valoarea STT la 10 minute după detubarea pacientului (p˂ 0.05). Se recomandă folosirea unui lubrifiant ocular sau aplicarea lacrimilor artificiale pentru protecția corneei pe parcursul anesteziei geriatricilor folosind acest protocol.

Download PDF

M. DAAS (Kama Eyes Bucureşti)
Iuliana IONAȘCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Angela CASARICA (Institutul Naţional pentru Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti)
M. MOSCOVICI (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti)

ABSTRACT

A purified aqueous extract of Terfezia claveryi Chatin brown truffles was obtained by water extraction, concentration and purification by ultrafiltration. The concentrated extract (Truffle Eye Drops), was tested in the Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest, Romania, over a period of four months (June – September, 2015) in 46 patients with glaucoma (32 dogs and 14 cats). The study showed that the concentrated extract (Truffle Eye Drops) reduces the intraocular pressure (IOP) in glaucomatous eyes comparatively to classical therapy.

REZUMAT

Extractul purificat din trufe brune Terfezia claveryi Chatin a fost obținut prin extracție apoasă, concentrare și purificare prin ultrafiltrare. Extractul concentrat (Colirul cu trufe) a fost testat în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București pe o perioadă de 4 luni (iunie – septembrie 2015) pe un lot de 46 de pacienți cu glaucom (32 de câini şi 14 pisici). Studiul a demonstrat că extractul concentrat (Colirul cu trufe) reduce presiunea intraoculară (PIO) în glaucom comparativ cu medicația clasică.

Download PDF

Maria Sînziana DRĂGAN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Maria Rodica GURĂU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Leptospirosis is a worldwide zoonosis, produced by a spirochete of the genus Leptospira, which affects a large number of animal species (fish, reptiles, birds, mammals). Leptospirosis is an economic burden on society because of the costs related to public health and farm animals, with abortions, falling production and deaths being encountered. The purpose of this study was to determine the presence of leptospirosis in a breeding pig farm in Romania. Twentyfour pigs were tested by collecting urine samples for the detection of Leptospira. DNA extraction was performed by using the PureLink® Genomic DNA Kits kit that allows for rapid and efficient purification of genomic DNA. The generated electrophoretic images revealed the presence of the specific amplicon for Leptospira sp. to 25% of the samples. PCR detection technique of Leptospira sp. from urine is a rapid diagnosis method of high accuracy and sensitivity that can be used successfully in completing common diagnostic tests. Infection with Leptospira sp. of some pigs from a congregate intensive system, in the absence of any clinical sign of disease, is a biological reality in breeding farms due to immunoprophylaxis for the prevention of leptospirosis that is practiced.

REZUMAT

Leptospiroza este o zoonoză întâlnită pe tot globul, produsă de o spirochetă din genul Leptospira, care afectează un număr mare de specii de animale (pești, reptile, păsări, mamifere). Leptospiroza este o povară economică pentru societate din cauza costurilor legate de sănătatea publică și de cele legate de animalele de fermă, fiind întâlnite avorturi, scăderea producției și decese. În studiul de față s-a avut ca scop determinarea prezenței leptospirozei într-o fermă de porci de reproducție din România. S-au testat 24 de animale din specia suină, de la care s-au recoltat probe de urină în vederea detecției leptospirelor. Extracția ADN s-a făcut utilizând kitul PureLink® genomic DNA Kits ce permite purificarea rapidă și eficientă de ADN genomic. Imaginea electroforetică generată a evidențiat prezența ampliconului specific pentru Leptospira sp. la 25 % din probe. Tehnica PCR de detecție a Leptospira sp. din urină este o metodă de diagnostic rapidă, de mare acuratețe și sensibilitate care poate fi folosită cu succes în completarea testelor uzuale de diagnostic. Infecția cu Leptospira sp. a unor suine dintr-un efectiv din sistemul intensiv, în absenţa oricărui semn clinic de boală este o realitate biologică în fermele de reproducţie, dată fiind imunoprofilaxia pentru prevenirea leptospirozei care este practicată.

Download PDF

R. DOBRE (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
L. ANGHELACHE (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Maria CRIVINEANU(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Diana Mihaela ALEXANDRU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The development of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION) for diagnosis and therapy (theranostics) in cancer has marked important progress over the last two decades. SPION has been developed as an imagistic contrast agent, a vehicle for targeted delivery and most recently as an initiator in cancer cell death using magnetic and photonic ablation. Properties like biocompatibility, superparamagnetism and biodegradability promote their usage in cancer research. This paper revolves around SPION applications in cancer diagnostic and therapy.

REZUMAT

Dezvoltarea nanoparticulelor superparamagnetice din oxid de fier (SPION) pentru diagnosticul și terapia (teranostică) în cancer a realizat progrese importante în ultimele două decenii. SPION au fost adaptate ca agenți de contrast în imagistică, vehicule pentru livrare țintită a substanțelor active și mai recent ca mijloace terapeutice de inițiere a morții celulelor canceroase prin ablația magnetică și fotonică. Proprietăți precum biocompatibilitatea, superparamagnetismul și biodegradabilitatea promovează utilizarea lor în cercetarea cancerului. Această lucrare se adresează aplicațiilor SPION în diagnosticarea și tratamentul cancerului.

Download PDF

C. BELU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. GEORGESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. PREDOI (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Petronela Mihaela ROȘU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Diana Ştefania LICSANDRU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Professor Gheorghe M. Iliescu was born in 1882. He graduated the Superior School of Veterinary Medicine in Bucharest in 1909, when he defended his veterinary doctoral thesis. In the same year he was named lecturer within the Department of Anatomy, and after that he continued as head of the Department of Surgery. He carried out specialized studies in Comparative Anatomy at the National Veterinary School of Alfort and at the Museum of Natural History in Paris. In 1927 he followed Professor C. Gavrilescu as the head of the Department of Anatomy where he remained until his death in 1937. In his teaching activity, he contributed to the preclinical preparation of numerous series of students, he advanced valuable scientific works and he led many PhD theses. Professor Iliescu is one of the greatest leaders of the Romanian Veterinary Anatomy.

REZUMAT

Profesorul Gheorghe M. Iliescu s-a născut în 1882. A absolvit Școala Superioară de Medicină Veterinară din București în 1909, când și-a susținut teza de medic veterinar. În același an a fost numit Șef de lucrări la Catedra de Anatomie, apoi trece ca Șef al Clinicii chirurgicale. A făcut studii de specializare în anatomie comparată la Școala Națională Veterinară de la Alfort și la Muzeul de Istorie Naturală din Paris. În 1927 îi urmează profesorului C. Gavrilescu la conducerea catedrei de Anatomie, catedră pe care a condus-o până la decesul său în 1937. În cursul activității sale didactice a contribuit la pregătirea preclinică a numeroase serii de studenți, a realizat lucrări științifice valoroase și a condus mai multe teze de doctorat. Profesorul Iliescu este unul din marii corifei ai Anatomiei veterinare românești.

Download PDF

D. CURCĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Alexandru Ciucă studied between 1896 and 1901 at the School of Veterinary Medicine in Bucharest, where he stood out, before delivering his inaugural graduation thesis entitled „Trial serotherapy of the glanders”. His scientific training was completed in France, from 1910 to 1914, while working under the direction of Pasteur disciples such as: Weinberg, Brumpt, Raillet. At the Pasteur Institute in Paris he worked with Roux and Mesnil. In Germany he worked in Berlin in 1914, under the personal supervision of Östertag and Neuman from University of Bonn. He then worked in England between 1927 and 1928, in the field of FMD, at the Lister Institute in London UK, which included original research, which later became classic. The young Alexandru Ciucă had the subtle inspiration to be the first in the world to use the reaction of the complement fixation method (CFT – complement fixation test) for the purpose of differentiation in terms of these antigenic types of viruses and Sera collected from different groups of guinea pigs inoculated through experimental infection or repeated vaccination with the three antigenic types of known viruses. In 1928, Al. Ciucă succeeded to make the typization of foot and mouth disease virus by the reaction of complement fixation (Bordet and Gengou), data published in “The Journal of Hygiene”, p. 325-338, in London, 08 March, 1929. He thus contributed to the identification of the foot and mouth disease virus serotype as well as to the development of corresponding measures for foot and mouth disease prophylaxis. In the report entitled „Development of veterinary science during the last 100 years and men that illustrated the progress in this field” (Le developpement de la Science Veterinaire au cours des dernieres cent annees, XVII Congrès mondial vétérinaire, Hannover, aout, 1963), Professor Alexandru Ciucă was included in the Group of 30 prestigious names (R. Vuillaume). After recalling that „In Romania, Alexandru Ciucă gave us a method of treatment in dourine, which effectively resulted in the elimination of this disease in the whole of Europe” the report shows that Professor Ciucă published in Bull. of Int. Epiz. No. 7, pp. 168-193, in 1933, a scientific paper entitled “The dourine”, in which he presented the symptoms of the disease and the methods of reducing the incidence of dourine in horses in Romania through appropriate treatments with subtoxic doses of neosalvarsam, results cited and commented in the Treaty of infectious diseases of Rezső Manninger and Janos Mócsy, 1959.

REZUMAT

Alexandru Ciucă a studiat între anii 1896 și 1901 la Școala de Medicină Veterinară din București, unde s-a evidenţiat înainte de a-şi depune teza inaugurală de absolvire intitulată „Cercetări asupra seroterapiei în răpciugă”. Pregătirea sa ştiinţifică a fost definitivată în Franţa, între anii 1910 şi 1914, în acest răstimp lucrând sub îndrumarea ucenicilor lui Pasteur, anume: Weinberg, Brumpt, Raillet. În cadrul Institutului Pasteur din Paris a lucrat cu Roux şi Mesnil. În Germania, acesta a lucrat în Berlin în anul 1914, sub supravegherea personală a lui Östertag şi a lui Neuman de la Universitatea din Bonn. A lucrat mai apoi în Anglia în perioada 1927–1928 în domeniul FMD (foot mouth disease – boala mână-gură-picior), în cadrul Institutului Lister din Londra, Marea Britanie, unde a întreprins cercetări originale, care au devenit mai târziu clasice. Tânărul Alexandru Ciucă a avut abila inspiraţie de a fi primul cercetător din lume care a folosit metoda reacţiei de fixare a complementului (CFT – test de fixare a complementului) în scopul diferenţierii tipurilor antigenice virale şi ser recoltat de la diferite grupuri de porcuşori de guinea inoculaţi experimental cu agentul patogen sau vaccinarea repetată cu trei tipuri antigenice de virusuri cunoscute. În anul 1928, Al. Ciucă a realizat cu succes tipizarea virusului bolii „mână-gură-picior” (foot-mouth disease) utilizând reacţia de fixare a complementului (Bordet şi Gengou), datele obţinute fiind publicate în „The Journal of Hygiene” („Jurnalul de Igienă”), p. 325-338, în Londra, la data de 08 martie 1929. Astfel, el a contribuit atât la identificarea serotipului viral, cât şi la dezvoltarea măsurilor profilactice corespunzătoare pentru această boală. În Referatul întitulat „Dezvoltarea ştiinţei medicale-veterinare pe parcursul ultimilor 100 de ani şi personalităţile care au ilustrat progresul în acest domeniu” (Le developpement de la Science Veterinaire au cours des dernieres cent annees, XVII Congrès mondial vétérinaire, Hannover, aout, 1963), Profesorul Alexandru Ciucă a fost inclus în Grupul de 30 de nume de prestigiu (R. Vuillaume). După rememorarea faptului că „În România, Alexandru Ciucă ne-a oferit metoda de tratament în durină, fapt ce, în mod eficient, a condus la eradicarea bolii pe întregul teritoriu al Europei”, raportul evidenţiază faptul că Profesorul Ciucă a publicat în Bull. of Int. Epiz. No. 7, pp. 168-193, în anul 1933, o lucrare ştiinţifică intitulată „The dourine” („Durina”), în cadrul cărei a prezentat simptomele şi metodele de reducere a incidenţei acestei boli la caii din România, utilizând tratamentul corespunzător cu doze subtoxice de neosalvarsam, rezultate ce, ulterior, au fost citate şi comentate în Tratatul de boli infecţioase elaborat de Rezső Manniger şi Janos Mócsy în anul 1959.