Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Hyperplasia of the bile duct in a lamb liverPASx100 (original, Department of Pathological Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania)

Download PDF

S. BĂRĂITĂREANU(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
K. ADWAN (Department of Biology and Biotechnology, An-Najah National University, Nablus, Palestine)
Elena AWWAD (General Directorate of Veterinary Services and Animal Health, Central Veterinary Laboratory, Ramallah, Palestine)
A. MANASRA (General Directorate of Veterinary Services and Animal Health, Central Veterinary Laboratory, Ramallah, Palestine)
Maria Rodica GURĂU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
T. ESSAWI (MCLS Birzeit University, Birzeit, Palestine)
Doina DANEȘ(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. FARAJ (MCLS Birzeit University, Birzeit, Palestine)

ABSTRACT

In Palestine, brucellosis is an endemic and zoonotic disease reported mainly in small ruminant flocks. In endemic areas, rapid detection of Brucella melitensis strains, and the information on prevalence, may shed new light on the epidemiology of brucellosis and for the efficacy of control policy. Laboratory diagnostic is an important tool of the brucellosis control program. The aim of this review is the evaluation of the Palestinian diagnostic capacity of brucellosis. Principal trends of laboratory practice in Palestine are focused on the increasing of the epidemiological investigation accuracy by using various diagnostic methods of active surveillance. Currently, four directions are involved: 1) rapid laboratory diagnosis of brucellosis during outbreaks, especially when there are reported infected people and use RBT on serum samples followed by RT-qPCR on milk samples of all seropositive animals; 2) routine diagnosis of brucellosis performed with RBT, CFT, ELISA, isolation of bacteria and molecular techniques; 3) differentiation between B melitensis field strains and vaccine Rev 1 strain by applying detection of polymorphism mutation in rplL and omp2 genes; and 4) epidemiological investigation through sequencing of lpsB gene, of which variability from one isolated to another allows the construction of phylogenetic trees. All this are necessary to discover sources of infection and transmission pathways in Palestine.

REZUMAT

În Palestina, bruceloza este o boală endemică și zoonotică raportată în principal în turmele de rumegătoare mici. În zonele endemice, detectarea rapidă a tulpinilor de Brucella melitensis și informațiile privind prevalența acestora pot aduce o nouă lumină asupra epidemiologiei brucelozei și eficacității politicilor de control. Diagnosticul de laborator este un instrument important al programului de control al brucelozei. Scopul acestei scurte analize este evaluarea capacității palestiniene de diagnosticare a brucelozei. Tendințele principale ale practicii de laborator din Palestina se concentrează pe creșterea preciziei anchetei epidemiologice prin utilizarea diverselor metode de diagnosticare a supravegherii active. În prezent sunt implicate patru direcții: 1) diagnosticul rapid de laborator al brucelozei în focare, în special atunci când sunt raportate persoane infectate și se utilizează RBT pe probe de ser urmat de RT-qPCR pe probele de lapte la toate animalele seropozitive; 2) diagnosticul de rutină al brucelozei efectuat cu RBT, CFT, ELISA, izolare bacteriană și tehnici de biologie moleculară; 3) diferențierea tulpinilor B melitensis sălbatice și Rev 1 vaccinală prin detectarea mutațiilor de la nivelul genelor rplL și omp 2; și 4) analiză epidemiologică prin secvențiere a genei lpsB, a cărei variabilitate de la un izolat la altul permite construirea de arbori filogenetici. Toate acestea sunt necesare să se descopere sursele de infecție și căile de transmitere din Palestina.

Download PDF

Raluca Ioana RIZAC (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Claudia CONSTANTINESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella MILITARU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The functional hepatic complex, regardless of condition (physiological or pathological) is ensured through networking parenchymal cells with non-parenchymal cells through a series of molecular multidirectional signals. Studying the functions and interrelations of liver cell is priority for researchers in the field, due to newly discovered and unelucidated uncertainties related to cell cooperation and possible ways of inhibiting or stimulating certain cells in various pathological conditions, in order to block disease progression and regeneration of the affected territories. This paper presents the morphological, structural and functional characteristics of liver parenchymal cells represented by hepatocytes, cholangiocytes and oval cells.

REZUMAT

Complexul funcțional hepatic, indiferent de stare (fiziologică sau patologică), este asigurat prin interrelaționarea celulelor parenchimatoase cu cele non-parenchimatoase printr-o serie de semnale moleculare multidirecționale. Studierea funcțiilor și interrelațiilor celulare hepatice constituie preocuparea prioritară a cercetătorilor din domeniu, datorită aspectelor neclare, recent descoperite și încă neelucidate legate de conlucrarea celulară și eventual de modalitățile de inhibare sau stimulare a anumitor celule în diferite stări patologice, în scopul blocării evolutive a bolii, dar și pentru regenerarea teritoriilor afectate. În această lucrare sunt prezentate caracteristicile morfologice, structurale și funcționale ale celulelor parenchimatoase din ficat reprezentate de hepatocite, colangiocite și celulele ovale.

Download PDF

B. SEVASTRE (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
A. V. POTÂRNICHE (Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
Orsolya SARPATAKI (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Alexandra Iulia DREANCĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. MARCUS (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Diabetes mellitus represents a group of metabolic disorders affecting about 5% of people all over the world. Because of its multifactorial etiology and complex pathology, there is no animal model which can mimics all the characteristics of human type 2 diabetes, but each of them can be useful for understanding features of the pathogenesis and evolution of diabetes mellitus. Despite numerous treatment options, the management of diabetes without side effects remain a big challenge. The aim of this paper is to describe a step by step protocol on how to induce diabetes type 2 in rats using streptozotocin (STZ) – nicotinamide (NA) and to help other researchers who encountered similar issues. Animal models are very helpful to provide further investigations within this field, and STZ/NA model represent a valuable working tool.

REZUMAT

Diabetul zaharat reprezintă un grup de boli metabolice care afectează aproximativ 5% din toată populația lumii. Datorită etiologiei multifactoriale și a pato-logiei complexe, nu există un model animal care să mimeze toate caracteristicile diabetului de tip 2 întâlnit la oameni, dar fiecare din aceste modele pot să fie folositoare pentru înțelegerea mecanismelor patologice din diabet, cât și pentru evoluția bolii. În ciuda numeroaselor opțiuni de tratament, managementul unei terapii fără efecte adverse rămâne o mare provocare. Scopul acestui articol este de a descrie pas cu pas protocolul de inducere a diabetului de tip 2 la șobolani, prin administrarea de streptozotocină (STZ) și nicotinamidă (NA) și pentru a ajuta alți cercetători din domeniu care au întâmpinat probleme similare. Modelele animale sunt foarte folositoare pentru viitoarele investigații din domeniu și, în acest scop, modelul STZ/NA reprezintă o unealtă valoroasă de lucru.

Download PDF

N. MATEȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. MUREȘAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. BETEG (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Ioana M. BODEA (Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Bovine papillomatosis is a common viral infection that lately has decreased in frequency. It is still present in large flocks, so, it requires measures to combat, with improved care and nutrition and by knowing the different treatment techniques. Thus, in this study, there are synthesized the various methods applied on the casuistry of our surgery clinic. There are several therapeutic approaches that we have grouped into: medical, surgical, biological and nonspecific techniques. Researches have shown good results in bovine papillomatosis by using the autovaccine, magnesium sulfate 25% solution and Thuja (Thujastandishii) extract. Various surgery techniques have been applied obtaining significant results, such as: the ablation of a papilloma and the cauterization; the ablation of a large papilloma and the suture or extirpation with the electric scalpel; the partial ablation of the papilloma combined with the autovaccine.

REZUMAT

Papilomatoza bovină este o infecţie virală comun descrisă la aceste animale, dar a cărei frecvenţă s-a redus în ultima perioadă. Totuşi, aceasta este încă prezentă în efectivele mari de animale, fiind necesare măsuri de combatere, printr-o nutriție corespunzătoare și o îngrijire atentă a acestora, dar mai ales prin cunoașterea diferitelor tehnici de tratament. Prin urmare, în acest studiu sunt sintetizate diversele metode aplicate pe cazuistica clinicii noastre de chirurgie. Există mai multe abordări terapeutice pe care le-am grupat în: tehnici medicale, chirurgicale, biologice și nespecifice. In urma cercetărilor efectuate, s-au obţinut rezultate bune în tratamentul papilomatozei bovine, prin utilizarea autovaccinului, sulfat de magneziu 25% soluție și extract de tuia (Thuja standishii). Au fost aplicate diferite tehnici chirurgicale, obţinându-se rezultate semnificative, precum: ablaţia papilomului şi cauterizare, ablația unui papilom mare și sutura sau extirparea acestuia cu bisturiul electric, ablația parțială a papilomului combinată cu autovaccinul.

Download PDF

C. DUMITRU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

It has long been thought that bacteria, which are unicellular organisms, are found in natural ecosystems only in planktonic form. But the ecologists have observed that the transformation and the circulation of matter in Nature are accomplished under the action of complex and dynamic communities of microorganism, nowadays known as biofilms. The advances in microscopy, in the use of sensors, in high-quality microprobes, but especially in the development of molecular biology techniques and fluorochrome labelling methods, made it possible to study in detail large varieties of natural habitats, knowing that in natural environments bacteria persist attached to the surface of solid supports, or associated with different types of interfaces, on which they multiply and form complex communities of cells embedded in a polymer matrix consisting of exopolysaccharides synthesized by bacterial cells existing in the structure of these communities. In natural environments, biofilms can be constituted from vegetative cells of a single bacterial species or, as a rule, from the association of several microorganisms (bacteria, microscopic fungi, unicellular algae and protozoa). It has also been demonstrated that bacterial biofilms are biological systems with a high level of organization in which component members form functional, dynamic and specifically coordinated communities, depending on the signals the system receives from its living environment. The complex architecture of biofilm allows direct contact between cells and enables them to produce and receive self-inducing molecules of synchronizing group behaviour so that they act as multicellular organisms. In bacterial communities organized into biofilms, especially when they are made up of several species, due to their physiological activities, complementary conditions are created for the occurrence of synergistic, neutral or, as the case may be, antagonistic relations. In the present paper the main data from the scientific literature regarding the factors that influence the formation of bacterial biofilms on solid surfaces, the stages of biofilm formation, the structure of natural biofilms, the mechanisms involved in the regulation of the biofilm formation process, the chemical composition of exopolysaccharides existing in the biofilm structure, ecological advantages offered to biofilm-organized cellular communities, as well as their ecological importance, are presented.

REZUMAT

Multă vreme s-a crezut că bacteriile, care sunt organisme unicelulare se găsesc în ecosisteme naturale numai sub formă planctonică. Ecologiștii au observat însă, că transformarea și circuitul materiei în natură se realizează sub acțiunea unor comunități complexe și dinamice de microorganisme, care sunt cunoscute în prezent sub denumirea de biofilme. Progresele realizate în microscopie, în utilizarea senzorilor, a microsondelor performante, dar mai ales în dezvoltarea tehnicilor de biologie moleculară și a unor metode de marcare cu fluorocromi, au făcut posibilă studierea detaliată a unor mari varietăți de habitate naturale, stabilindu-se că în mediile naturale bacteriile persistă atașate de suprafața suporturilor solide sau sunt asociate cu diferite tipuri de interfețe, la nivelul cărora se multiplică și formează comunități complexe de celule înglobate într-o matrice polimerică, constituită din exopolizaharidele sintetizate de celulele bacteriene existente în structura acestor comunități. În mediile naturale, biofilmele pot fi constituite din celule vegetative ale unei singure specii bacteriene sau, de regulă, din asocierea mai multor microorganisme (bacterii, ciuperci microscopice, alge unicelulare și protozoare). S-a demonstrat, de asemenea că biofilmele bacteriene sunt sisteme biologice, cu un înalt nivel de organizare, în care membrii componenți formează comunități structurate funcțional, dinamice și specific coordonate, în funcție de semnalele pe care sistemul le primește din mediul lui de viață. Arhitectura complexă a biofilmului permite contactul direct dintre celule și le oferă posibilitatea de a produce și recepționa moleculele autoinductoare sincronizării comportamentului de grup, astfel încât acestea să acționeze ca organisme multicelulare. În cadrul comunităților bacteriene organizate în biofilme, mai ales atunci când acestea sunt constituite din mai multe specii, grație activităților lor fiziologice se creeză condiții complementare pentru aparția unor relații sinergice, de neurtalitate sau după caz, a unor relații antagonice. În prezenta lucrare sunt prezentate principalele date din literatură referitoare la factorii care influențează formarea biofilmelor bacteriene pe suprafețele solide, etapele formării biofilmelor, structura biofilmelor naturale, mecanismele implicate în reglarea procesului de formare a biofilmelor, compoziția chimică a exopolizaharidelor existente în structura biofilmelor, avantajele ecologice oferite comunităților celulare organizate sub formă de biofilme, precum și importanța ecologică a acestora.

Download PDF

C. PEȘTEAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Caudal epidural anesthesia provides desensitization of the tail, anus, rectum, perineum, vulva, vagina, urethra and bladder in obstetrical, standing surgical cases or pain therapy. There are two commonly used techniques to perform caudal epidural anesthesia in horses. First technique requires insertion of the needle perpendicular to the skin in the center of elected space (sacrococcygeal or intercoccygeal), the second demands the placement of the needle at the caudal aspect of intercoccygeal space at 30° angle to the horizontal plane. Substances that may be used in caudal epidural anesthesia include: local anesthetics, opioids, α2-agonists, ketamine and tramadol.

REZUMAT

Anestezia epidurală caudală asigură desensibilizarea anusului, rectului, zonei perineale, vulvei, vaginului, uretrei şi vezicii urinare în cazurile obstetricale, în proceduri efectuate pe pacienţi în poziţie patrupodală sau în terapia durerii. Există două tehnici utilizate în mod obişnuit pentru efectuarea anesteziei epidurale caudale la cabaline. Prima tehnică necesită introducerea acului perpendicular pe piele în centrul locului de elecţie (sacrococcigian sau intercoccigian), a doua metodă necesită poziţionarea acului în partea caudală a spaţiului intercoccigian la 30° faţă de planul orizontal. Substanţele care pot fi utilizate în anestezia epidurală caudală includ anestezicele locale, opioidele, α2-agoniştii, ketamina, tramadolul.

Download PDF

A. V. POTÂRNICHE (Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
M. BLIDARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie „I. Haţieganu” Cluj-Napoca)
Mărioara MOLDOVAN (Institutul pentru Cercetări în Chimie Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca)
Alexandra Iulia DREANCĂ  (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. MARCUS (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Codruţa SAROȘI (Institutul pentru Cercetări în Chimie Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca)
Amalia Marina NEAGU (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Polylactic acid (PLA) synthesis has driven considerable interest in tissue engineering, as well as in medicine, food and pharmaceutical industry. PLA is used as a biomaterial in various medical applications, such as tissue engineering, orthopedic devices and drug delivery systems. The main goal of this review is to highlight the PLA development and applications within different biomedical fields. There will be also summarized the role of this biomaterial and its copolymers, blends or composites in tissue engineering. Further we discuss the PLA’s utilization in bone tissue grafting on different bone defects performed on laboratory animals. In vivo research has been the gold standard experimental system in bone tissue studies. Animal bone defects allow the evaluation of biomaterials and are a keystone in translational researches.

REZUMAT

Polimerul polilactic (PLA) este un poliester alifatic obținut din surse naturale. În funcție de sursa de sinte-ză (porumb, sfeclă, zer, resturi de mâncare) sau de modul de polimerizare (policondensare, polimerizare în inel deschis sau catalizare chimică), sinteza PLA determină anumite avantaje și dezavantaje, caracterizate prin proprietăți fizice (ex: rezistență mecanică, punct de topire), chimice sau biologice (biocompatibilitate, toxicitate). Datorită biodegradabilității și biocompatibilității tisulare, PLA este utilizat în industria alimentară, farmaceutică și în medicină. PLA este folosit ca biomaterial cu diverse aplicații biomedicale (medicina regenerativă, ortopedie, sisteme de transport medicamentos etc). Scopul acestei investigații îl constituie evaluarea utilizării PLA-ului în domeniul biomedical, ca suport pentru stenturi, materiale de sutură sau dispozitive ortopedice. Totodată, este evaluată și discutată utilizarea acidului polilactic în regenerarea osoasă, în diferite protocoale experimentale de defect osos realizate pe animale de laborator.

Download PDF

B. M. LAZĂR (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Maria Rodica GURĂU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

PRRS is one of the most burdensome morbid entities facing a pig-fattening farms. Although reported in few countries since the 1980s, now days PRRS virus/ disease have now been declared worldwide. The purpose of this paper is to assess the presence of the porcine respiratory and reproductive syndrome virus (PRRSV) in a pig fattening with respiratory disease history, of undetermined etiology, by using molecular biology diagnostic methods and whole blood samples. The samples were collected from 14 pigs, randomly chosen, belonging to recently purchased piggy and growing pigs. Detection of PRRSV was done by a conventional PCR method. The RNA extraction was performed using a commercial kit (QIAamp cador Pathogen Mini Kit, Qiagen), as prescribed by the manufacturer. The reaction mixture required by classical PCR technique was the one provided by the commercial kit “OneStep RT-PCR” (Qiagen). In the herd under investigation, swine proved to be infected with PRRSV. The results obtained are complying with the respiratory disease manifested in the farm, where 64.29% samples were tested positive for PRRSV specific amplicon. In the pigs tested the frequency of the positive samples was found to be higher in the growing pigs (>60 days old).

REZUMAT

Sindromul respirator și de reproducție porcin (PRRS) este una dintre cele mai importante entități morbide ce se întâlnește în crescătoriile de suine. Raportată în doar câteva țări în anii 1980, în prezent sunt declarate focare de PRRS în întreaga lume. Scopul acestei lucrări îl reprezintă evaluarea prezenței virusului PRRS într-o îngrășătorie de porci cu istoric de afecțiuni respiratorii, cu etiologie necunoscută, folosindu-se tehnici de biologie moleculară și probe de sânge integral. Probele de sânge s-au recoltat de la 14 porci din categoria de tineret recent introdus în exploatație și categoria grăsuni. Detecția virusului PRRS s-a realizat printr-o metodă PCR clasică. Extracția ARN s-a efectuat cu ajutorul unui kit comercial: (QIAamp cador Pathogen Mini Kit, Qiagen), conform recomandărilor producătorului. Mix-ul de reacție necesar tehnicii PCR varianta clasică s-a efectuat tot cu un kit disponibil comercial (OneStep RT-PCR, Qiagen). În exploatația investigată, suinele de la care s-au recoltat probe biologice prezentau sindrom respirator posibil asociat infecției cu PRRSV. În ferma cercetată ponderea probelor pozitive a fost 64,29% . Ponderea rezultatelor pozitive în efectivul testat, la respectiva serie, s-a dovedit a fi mai mare la categoria de vârstă 60 zile.

Download PDF

N. DAFERMOS (Medic veterinar practician, Heraklion, Grecia)
C. PEȘTEAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
G. NADĂȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Propofol is one of the most used anesthetics administered intravenously in both humans and animals. In order to assess the propofol contamination level depending on the storage conditions and period of time from exposure to the environment, propofol samples were stored at room temperature or refrigerated. From these speciments, samples were harvested at 0, 4, 8, 12 and 24 hours and cultivated on the following culture media Mueller-Hinton agar, MacConkey selective agar and Blood agar medium. Gram stain was used for bacteriological examination.

REZUMAT

Propofolul este unul dintre cele mai utilizate anestezice administrate intravenos atât la oameni cât și la animale. Pentru a evalua nivelul de contaminare al propofolului, în funcție de condițiile de depozitare și de perioada de timp de la expunerea la mediu, probele de propofol au fost depozitate la temperatura camerei sau au fost păstrate la frigider. Din aceste probe, eşantioane au fost recoltate la 0, 4, 8, 12 și 24 de ore și cultivate pe următoarele medii de cultură: Mueller-Hinton, agar selectiv MacConkey și agar cu sânge. Pentru examinarea bacteriologică s-a folosit coloraţia Gram.

Download PDF

N. CONSTANTIN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Professor Ioan Athanasiu (1868–1926) was one of the representative figures of Romanian scientific personalities at the beginning of the twentieth century. By his contributions in the development of the physiology, in high education foundation, by creating institutions and cultural publications, through his involvement with all energy and honesty in the actions for increasing the civilization level, Professor Ioan Athanasiu remained in the history of our country as an exemplary personality of his epoch. He has a special place in the precursors’ gallery that have contributed to the progress of veterinary medicine and leading of The General Association of Romanian Veterinarians.

REZUMAT

Profesorul Ioan Athanasiu (1868–1926) a fost una dintre figurile reprezentative ale personalităților științifice românești la începutul secolului al XX-lea. Prin contribuțiile sale în dezvoltarea fiziologiei, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, prin crearea de instituții și publicații culturale, prin implicarea sa cu toată energia și onestitatea în acțiunile de creștere a nivelului de civilizație, profesorul Ioan Athanasiu a rămas în istoria țării noastre ca o personalitate exemplară a epocii sale. El are un loc special în galeria precursorilor care a contribuit la progresul medicinii veterinare și la conducerea Asociației Generale a Veterinarilor din România.