Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Wild flowers” / „Flori de câmp” (Oil on canvas / Ulei pe pânză, 1984). Painter: Ioan ŞEREŞ, DVM (1920-1997) – Sântandrei, Bihor county, Romania

Download PDF

E. AVRAM (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare)
C. MESTEȘANU (Circumscripţia Sanitară Veterinară com. Santău, jud. Satu Mare)
Elisabeta MESTEȘANU (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare )
C. ANDOR (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare)

ABSTRACT

Contagious ecthyma is a viral infectious disease that produces pustular vesicular rashes on the skin and mucosa, affecting a wide range of species, goats, sheep, wild ruminants, even carnivores and human. In this paper, it were investigated the strains of Staphylococcus aureus, isolated from a contagious ecthyma outbreak, from the lesions caused by this virus in 5 flocks of sheep in 3 hotbeds of the disease. Attention was paid to the exact establishment of the type of isolated Staphylococcus, and the assessment of the antibiotic sensitivity by performing the antibiogram (CLSI, 2012). The results of the antibiogram showed an increased sensitivity to the action of Gentamicin (96,6%) and of quinolones (ciprofloxacin 86.6%, enrofloxacin 83.3%), even of trimethoprim (80%). Staphylococcus aureus is a ubiquitous germ, the cases of antibiotic resistance encountered due to the unusual use of antibiotics are frequently recorded in this germ. The increase of the penicillin resistance phenomenon, widely used in the past, has led to new generations of antibiotics in this group (semi-synthetic penicillin). Based on the sensitivity of the strains of Staphylococcus aureus isolated in 7 types of antibiotics, it was computed the MAR index (multiple antibiotic resistance index), in order to establish the risk degree represented by these types of strains for animals and humans. The values of the MAR index were between 0,14 and 0,57, in 63,3% of the cases the value exceeding the limit of 0,2, showing the possibility of the occurrence of the multiple antibiotic resistance. Moreover, the values over than 0,2 also show the fact that antibiotics are frequently used in the outbreaks of the disease investigated.

REZUMAT

Ectima contagioasă este o boală infecţioasă virală, care produce erupţii veziculo-pustuloase, pe tegumente şi mucoase, afectând o gamă variată de specii, caprine, ovine, rumegătoare sălbatice, chiar şi carnivorele şi omul. În lucrarea de faţă, s-au investigat tulpinile de Staphylococcus aureus, izolate din 3 focare de ectimă contagioasă, din leziunile provocate de acest virus la 5 turme de ovine. S-a insistat asupra stabilirii exacte a tipului de stafilococ şi a evaluării sensibilităţii la antibiotice prin efectuarea antibiogramei. Rezultatele antibiogramei au arătat o sensibilitate crescută la acţiunea gentamicinei(96,6%) şi a quinolonelor (ciprofloxacină 86,6% şi enrofloxacină 83,3 %), chiar şi a trimetoprimului (80%). Staphylococcus aureus este un germen ubicvitar, cazurile de antibiorezistenţă întâlnite din cauza utilizării nejudicioase a antibioticelor fiind frecvent înregistrate la acest germen. Accentuarea fenomenului rezistenţă la penicilină, utilizată pe larg în trecut a dus la obţinerea unor noi generaţii de antibiotice din această grupă (peniciline semisintetice). Pe baza sensibilităţii tulpinilor de Staphylococcus aureus izolate la 7 tipuri de antibiotice, s-a recurs la calcularea indicelui MAR (multiple antibiotic resistance index), pentru stabilirea gradului de risc reprezentat de aceste tulpini pentru animale şi om. Valorile obţinute ale indicelui MAR au fost între 0,14 şi 0,57, în 63,3% din cazuri valoarea depăşind limita de 0,2 ceea ce denotă posibilitatea apariţiei fenomenului de rezistenţă multiplă la acţiunea antibioticelor. Totodată, valorile peste 0,2 indică şi faptul că în focarele de boală investigate se utilizează frecvent antibiotice.

Download PDF

C. CRECAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. MORAR (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
Alexandra MUREȘAN (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

A 6 day old filly was presented in the Equine Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, for lameness and anorexia. The clinical exam on admission revealed persistence of the urachus canal, bronchopneumonia and severe lameness on the hind limbs, with SIRS symptoms. Samples from the joint fluid were sent to the laboratory, while waiting for the results, was carried out an emergency hydro-electrolytic resuscitation, and due to suspicion of R. equi infection, the filly was started on specific antibiotics. Evolution of the filly overnight was worse, so intraarticular treatment and regional perfusion, as well as plasma transfusions were initiated with success. The urachus was clamped. Laboratory confirms an intraarticular infection with R. equi. After a 4 weeks stay, at the owners wish the filly was discharged and continued the treatment at home. Checks from 1 month and then after 6 months confirmed the good prognosis, with complete recovery.

REZUMAT

O mânză cu vârsta de 6 zile a fost prezentată în Clinica de Ecvine a Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, cu anamneza de șchiopătură și anorexie. Examenul clinic la internare a relevat persistența canalului urac, bronhopneumonie și claudicație severă pe membrele posterioare, cu simptome de SRIS. Probe de lichid sinovial au fost trimise la laborator, iar în așteptarea rezultatelor, s-a efectuat de urgență reechilibrare hidroelectrolitică și, din cauza suspiciunii de infecție cu R. equi, s-a instituit terapia cu antibiotice. Evoluția peste noapte a fost nefavorabilă, astfel încât tratamentul sistemic și perfuzia regională și intraarticulară cu antibiotice, precum și transfuziile de plasmă au fost inițiate cu succes. Canalul urac a fost închis. Laboratorul confirmă infecția intraarticulară cu R. equi. După o internare de 4 săptămâni, la dorința proprietarilor mânza a fost externată, continuând tratamentul acasă. La verificările la 1 lună și apoi după 6 luni, s-a confirmat prognosticul favorabil, cu recuperare completă.

Download PDF

C. ŞERDEAN (Spitalul Veterinar „Dr. Şerdean” Timişoara)
Raluca NAE (Facultatea de Medicină Vdeterinară Bucureşti)
Valentina SIMION (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. D. CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Alexandra Mihaela POPA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The research focused on determining the incidence of thyroid endocrinopathies in order to inform practitioners about the evolution of these conditions insidious or non-specific signs and the importance of using laboratory tests in this context. The study was conducted in the Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest on 01.01.2017-25.08.2017 identifying 18 positive samples for hypothyroidism and 4 samples indicating hyperthyroidism. Hypothyroidism was detected in a proportion of 72% in canines and 27% in felines. Regarding hyperthyroidism, a positive result exclusively in felines (4 cases) is indicated. The study reflects an increased prevalence of hypothyroidism and a reduced prevalence of hyperthyroidism.

REZUMAT

Cercetarea s-a orientat spre determinarea incidenţei endocrinopatiilor tiroidiene în vederea informării medicilor veterinari practicieni în privinţa evoluţiei acestor afecţiuni sub formă insidioasă sau cu semne nespecifice şi importanţa utilizării testelor de laborator în acest context. Studiul a fost efectuat în Clinica Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti în perioada 1.01.2017-25. 08.2017 identificând 18 probe pozitive pentru hipotiroidism şi 4 probe ce indică hipertiroidism. Hipotiroidismul a fost depistat într-o proporţie de 72 % la canide şi 27% la feline. În ceea ce priveşte hipertiroidismul este indicat un rezultat pozitiv exclusiv la feline (4 cazuri). Studiul reflectă o prevalenţă crescută a hipotiroidismului şi redusă în privinţa hipertiroidismului.

Download PDF

G. SOLCAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Carmen SOLCAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Alina ANTON (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Onchocerca spp. includes a group of filamentous nematodes that can be transmitted by hematophagous insects: Culicoides spp. and Simulium spp. Infestation with adult worms evolves asymptomatically, and prevalence increases with aging. O. cervicalis is located in the nucal ligament of the horse. Microfilaria can cause hypersensitivity dermatitis frequently located on the ventral abdomen, extending in severe forms between the limbs and on the lateral abdomen. Rarely is it located on the face, neck and chest. This year, during the spring season, at the Internal Medicine Clinic of our Faculty, a horse was presented with chronic pruritic dermatitis (2 years old), located on the face, neck, shoulders and at the base of the tail. The direct microscopic examination of the skin scraping revealed very rare fragments of microfilariae. Biopsy was performed and histological examination revealed small areas of dermis necrosis, edema and subepidermal eosinophilic infiltrates, suggestive for the hypersensitivity reaction, and the hair follicles had lymphocyte infiltrate with macrophages. Some fragments of O. cervicalis larvae in the dermis as well as the presence of lympheosinophilic parasitic tracts have also been observed. Treatment with ivermectin (Ivomec® 0,2 mg/kg s.c.), given in two divided doses, resulted in a favorable response (pruritus disappearance) in about 12 hours, and after 3 weeks the lesions almost entirely disappeared.

REZUMAT

Onchocerca spp. cuprinde un grup de nematozi filamentoși care pot fi transmiși de insecte hematofage: Culicoides spp. și Simulium spp. Infestația cu viermi adulți evoluează asimptomatic, iar prevalența crește odată cu înaintarea în vârstă. O. cervicalis se localizează la cal în ligamentul cervical. Microfilariile pot determina dermatită de hipersensibilizare, localizată frecvent pe fața ventrală a abdomenului, cu extindere în formele grave, între membre și pe laturile abdomenului. Mai rar se localizează pe față, gât și torace. În primăvara acestui an, la Clinica Medicală a Facultăţii a fost prezentat un cal cu dermatită cronică pruriginoasă, veche de cca. 2 ani, localizată pe față, gât, spete şi la baza cozii. Examenul microscopic direct al raclatului cutanat a evidențiat foarte rare fragmente de microfilarii. S-a efectuat biopsie, iar la examinarea preparatelor histologice s-au observat mici zone de necroză la nivelul dermului, edeme şi infiltrate eozinofilice subepidermice, sugestive pentru reacția de hipersensibilizare, iar foliculii piloşi prezentau infiltrat limfocitar cu macrofage. S-au mai observat unele resturi de larve de O. cervicalis la nivelul dermului cât şi prezenţa unor traiecte parazitare limfoeozinofilice. Tratamentul cu ivermectină (Ivomec 0,2 mg/kg s.c.), administrat fracţionat în două reprize, a determinat răspuns favorabil (dispariția pruritului) în cca. 12 ore, iar după 3 săptămâni leziunile au dispărut aproape în totalitate.

Download PDF

A. STANCU (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)

ABSTRACT

Renal amyloidosis is a rare condition in cattle. The diagnosis of this disease was established post-mortem for the first time in our clinic in an 8-year old Holstein cow, which presented profuse diarrhea, ventral edema and decreased appetite. The biochemical analysis of blood and urine revealed: anemia, hypoproteinemia, uremia and severe proteinuria. At necropsy, the kidneys were enlarged, yellow (waxy aspect) and with firm consistency on the surface of section. By histopathological exam of smears stained with Congo Red, there was confirmed the renal amyloidosis by presence of amyloid deposits in renal glomeruli.

REZUMAT

Amiloidoza renală este o afecţiune rară la bovine. Diagnosticul post-mortem al acestei afecţiuni a fost pus pentru prima dată în clinica noastră la o vacă de 5 ani din rasa Holstein, la care clinic s-a observat: diaree profuză, edeme declive şi scăderea apetitului. La examenul biochimic al sângelui şi al urinei s-au decelat: anemie, hipoproteinemie, uremie şi proteinurie severă. La examenul necropsic s-a observat: hipertrofia rinichilor, culoarea gălbuie conferindu-le “aspectul de ceară” şi consistenţa fermă pe secţiune. La examenul histopatologic al frotiurilor colorate cu Roşu de Congo a fost confirmată amiloidoza renală prin decelarea depozitelor de substanţă amorfă, eozinofilică în glomerulii renali.

Download PDF

A. NEAGU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Cristina FERNOAGĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
N. TUDOR (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Laura DARIE (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. SĂVESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Intracranial neoplasms are common conditions in geriatric dogs, 10% of primary tumors with CNS localization being astrocytoma. The patient, a dog ten years old, male, West Highland White Terrier, came in for a neurological examination due to changes in posture in motion and behavioral changes. In the neurological examination, using the VITAMIND acronym, there were suspicions of vascular disorders (V), inflammatory / infectious (I) conditions or neoplastic (N) process. Because the hematological and biochemical blood tests, thoracic Rx and abdominal ultrasound examination were normal, a MRI and cytological examination of the cerebrospinal fluid were recommended. By interpretation of the MRI results, the diagnosis was compatible with an intranevraxial, infiltrative tumor located at pontine level, having the appearance of a grade II infiltrative astrocytoma; reserved prognosis. The treatment was determined by following the established protocol for palliative therapy with corticosteroids, antioxidants and supplements, noticing a significant improvement of the clinical condition of the patient.

REZUMAT

Neoplaziile intracraniene sunt afecţiuni frecvent întâlnite la câinii geriatrici, astrocitomul deţinând un procent de 10% dintre tumorile primare cu localizare la nivelul SNC. Pacientul, un câine în vârstă de 10 ani, rasa West Highland White Terrier, mascul, a fost prezentat la consultaţie neurologică datorită modificărilor de postură avute în timpul deplasării şi a modificării de comportament. La examinarea neurologică, folosind acronimul VITAMIND, s-au suspicionat afecţiuni la nivel vascular (V), afecţiune inflamatorie /infecţioasă (I) sau proces neoplazic (N). Deoarece examenele sangvine hematologice, biochimice, radiografiile toracale şi examinarea ecografică abdominală au fost fără modificări s-a recomandat efectuarea MRI şi examinarea citologică a lichidului cefalorahidian. În urma interpretării informaţiilor obţinute în urma examenului MRI diagnosticul a fost compatibil cu o formaţiune tumorală intranevraxială, infiltrativă, localizată la nivel pontin, având aspectul unui astrocitom infiltrativ de gradul II, prognostic rezervat. Tratamentul instituit a fost stabilit prin urmărirea protocolului de terapie paliativă cu administrare de corticosteroizi, antioxidanţi şi suplimente, observându-se îmbunătăţirea semnificativă a stării clinice a pacientului.

Download PDF

C. DUMITRU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Worldwide studies on bacterial behaviour in relation to biocides have shown that bacterial cells that have been attached to surfaces and are within the matrix of exopolysaccharides become more resistant to the action of antibiotics and disinfectants 10 to 100 times, compared to their planktonic counterparts. The acquired biocide resistance of the bacteria occurs during an unpredictable event when one or more cells expressing resistance to one or more antibacterial substances appear in the population of a given bacteria species. The emergence of a strain resistant to a biocide occurs especially when the concentration of the latter one is inferior to the minimum inhibitory concentration. Many of the commercial substances used to clean surfaces, instruments, medical devices or industrial machinery are corrosive to metals, cause irritation to the skin, mucous membranes or even show a toxic and carcinogenic effect. For these reasons, it has been necessary to find new solutions for combating or preventing the formation of biofilms on surfaces. In recent years, there has been a great deal of interest in the use of organic acids for this purpose. This group of substances exerts an antibacterial effect at certain pH values and acts by changes in the cell wall of the bacteria. In the present paper, the efficacy of some organic acids (citric acid, malic acid and ADABLINE ALK product), on planktonic bacterial cells and those present in biofilm structures, on 3 bacterial species from the group of Gram negative bacteria (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) and a Gram-positive one (Staphylococcus aureus), was evaluated. For investigations,1% w/v and 2% w/v solution concentrations were dissolved into Tryptone soya broth with glucose (TSBG) in the determination of the minimum inhibitory concentration for planktonic cells and in physiological solution for the biocidal effect assessment on 5 days old, bacterial biofilm cells.

REZUMAT

Studiile referitoare la comportarea bacteriilor față de biocide, efectuate pe plan mondial, au demonstrat că celulele bacteriene care s-au fixat pe suprafețe și se află în interiorul matricei de exopolozaharide, devin mai rezistente la acțiunea antibioticelor și substanțelor dezinfectante de 10 până la 100 ori, comparativ cu omologele lor planctonice. Rezistența dobândită a bacteriilor față de biocide apare în timpul unui eveniment imprevizibil, când, în populația unei specii bacteriene date, apare una sau mai multe celule care exprimă o rezistență față de una sau mai multe substanțe antibacteriene. Apariția unei tulpini rezistente față de un biocid, apare mai ales atunci când concentrația acestuia este inferioară concentrației minime inhibitorie. Multe din substanțele comerciale, care se folosesc pentru igienizarea suprafețelor, a instrumentelor, a dispozitivelor medicale sau a utilajelor industriale sunt corozive pentru metale, produc iritații ale pielii, mucoaselor sau manifestă chiar efect toxic și cancerigen. Din aceste considerente a fost necesar să se găsească noi soluții pentru combaterea sau pentru împiedicarea formării biofilmelor pe suprafețe. În ultimii ani, a crescut mult interesul pentru utilizarea, în acest scop, a acizilor organici. Acest grup de substațe exercită efect antibacterian la anumite valori de pH și acționează prin modificări la nivelul învelișului celular al bacteriilor. În prezenta lucrare a fost evaluată eficacitatea unor acizi organici (acid citric, acid malic și a produsului ADABLINE ALK), asupra celulelor bacteriene planctonice și a celor existente în structura biofilmelor, față de 3 specii bacteriene din grupa bacteriilor Gram negative (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) și una Gram pozitivă (Staphylococcus aureus). Pentru realizarea investigațiilor s-au folosit soluții de 1% g/v și 2% g/v care au fost dizolvate în bulion triptonă soia cu glucoză, în cazul determinării concentrației minime inhibitorie, pentru celulele planctonice și în soluție fiziologică în cazul evaluării efectului biocid față de celulele bacteriene din structura biofilmelor, în vârstă de 5 zile.

Download PDF

I. SARAZ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. Şt. GROZA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Simona CIUPE (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. CENARIU (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
A. R. POP (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the incidence of fluoroquinolone residues in raw cow milk and to evaluate the relationship between these residues and somatic cell count (SCC) value during summer and winter season. The study was carried out in the period May 2016 – June 2017, on 360 milk samples obtained from three dairy farms from north-western Romania. The milk samples were analysed by LC-MS/MS method. Out of all samples, 243 samples (67.50%) were positive for fluoroquinolone residues. The examined samples presented values below the recommended maximum residue limit (MRL). Enrofloxacin and its indicator residue, i.e. ciprofloxacin were the most frequently determined. The results of the study indicate that incidence of fluoroquinolone residues in winter season was higher than in summer. Also, SCC value was higher for milk samples with positive antibiotic residue. Our investigations denote that fluoroquinolones are frequently administered to the dairy cows despite of the EU and national recommendations.

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a investiga incidența reziduurilor de fluorochinolone în laptele crud de vacă și de a evalua relația dintre aceste reziduuri și numărul de celule somatice (NCS) în timpul sezonului de vară și de iarnă. Studiul a fost efectuat în perioada mai 2016 – iunie 2017 pe 360 probe de lapte, obținute de la trei ferme de vaci din nord-vestul României. Probele de lapte au fost analizate prin metoda LC-MS/MS. Din totalul probelor 243 de eșantioane (67,50%) au fost pozitive pentru reziduurile de fluorochinolone. Probele examinate au prezentat valori sub limita maximă recomandată pentru reziduuri (LMR). Enrofloxacina și reziduul său indicator, ciprofloxacina, au fost cele mai frecvent determinate. Rezultatele studiului arată că incidenţa reziduurilor de fluorochinolone în sezonul de iarnă a fost mai mare decât în perioada de vară. De asemenea, valoarea NCS a fost mai mare pentru probele de lapte cu reziduuri pozitive de antibiotice. Investigațiile noastre arată că fluorochinolonele sunt administrate frecvent la vacile de lapte, în ciuda recomandărilor UE și naționale.

Download PDF

T. Karapinar (Universitatea Firat, Elazig, Turcia)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Alina Anton (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Ultrasound is an ideal diagnostic tool for the investigation of bovine gastrointestinal disorders like traumatic reticuloperitonitis, left and right displacement of the abomasum, ileus of the small intestine and dilatation and displacement of the caecum. An ultrasound examination is performed on nonsedated, standing cattle using a 3.5-5 MHz linear or curvilinear transducer after the application of transmission gel. For ultrasound examination of the reticulum, the transducer is applied to the ventral aspect of the thorax on the left and right of the sternum as well as to the left and right lateral thorax up to the level of the elbow. The reticulum is first examined from the left side and then from the right. The normal reticulum appears as a half-moon-shaped structure with an even contour. Traumatic reticuloperitonitis is the most common cause of anterior abdominal pain in cattle. Fibrinopurulent collections may be identified between reticulum and abdominal wall, as hypoechoic collection (purulent liquid, rich in cells) containing irregular hyperechic masses (fibrine).

REZUMAT

Ecografia este un mijloc de diagnostic ideal pentru investigarea tulburărilor gastrointestinale ale bovinelor, precum: reticuloperitonita traumatică, deplasarea abomasului pe stânga/dreapta, ileusul intestinului subţire, dilatarea şi deplasarea cecumului. Examenul ecografic se realizează pe bovinele nesedate, cu o sondă liniară sau semiconvexă de 3,5-5 MHz, după aplicarea gelului de transmisie. Pentru examinarea ultrasonografică a reţelei, sonda se aplică pe zona ventrală a toracelui, pe partea dreaptă şi stângă a sternului, deasupra cotului pe părţile laterale dreptă şi stângă a toracelui. Reţeaua se examinează mai întâi pe partea stângă şi apoi pe partea dreaptă. În mod normal, reţeaua apare ca o semilună cu un contur uniform. Reticuloperitonita este cea mai frecventă cauză a durerii din regiunea anterioară a abdomenului. Structuri fibrinopurulete pot fi identificate între reţea şi peretele abdominal sub formă de colecţii hipoecogene (lichid purulent bogat în celule) cu formaţiuni hiperecogene neregulate (fibrină).

Download PDF

C.ŞERDEAN (Spitalul Veterinar „Dr. Şerdean” Timişoara)
Lavinia KAKOU FOTEINI (Spitalul Veterinar „Dr. Şerdean” Timişoara)
M. D. CODREANU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Valerica CONSTANTINESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Alexandra Mihaela POPA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

ABSTRACT

Ionic disorders with pathogenetic involvement in the cardiovascular system in veterinary medicine has become a subject of interest due to the increased possibilities of paraclinical testing, the diagnosis, the therapeutic management and the efficiency of the administered drugs. Dietary and medicinal management in the subsequent disorders of ionic disorders refers to both emergency treatment by promptly correcting the expressed disorders but also by maintaining supplementation and diet.

REZUMAT

Tulburările ionice cu implicare patogenetică în sistemul cardiovascular, în medicina veterinară, a devenit un subiect de interes, datorită creșterii posibilităților de testare paraclinică, stabilirea diagnosticului, a unui management terapeutic, dar şi a gradului de eficiență a medicamentelor administrate. Managementul dietar și medicamentos în afecțiunile consecutive unor dereglări ionice vizează atât tratamentul de urgență prin remedierea promptă a tulburărilor exprimate cât și menținerea printr-un tratament de suplimentare și dietă.

Download PDF

Simona MARC (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Anca ANGHELESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. ARDELEAN (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
G. OTAVĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. MIRCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. BONCA (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Oana Maria BOLDURA (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

The undesirable influence of many substances on chromosomes has been long proven. Some feed additives are more recent, perhaps because of ignorance or exaggeration.Through our documentation, we hope to bring some clarity in these aspects. We have focused on the effects that some of the feed additives have on the genetic material, more precisely on the chromosomes – the easiest form of analysis. We avoided considerations that referred to the consequences of chromosomes changes, numerical or structural being aware on the difficulty of these evaluations, and leaving room for punctual interventions related to the information contained in each of the chromosomes of a cellular complement and the cell type in which it was produced chromosomal alteration. For a balanced perspective, we have also made references to those additives that are not attributed to unwanted effects on chromosomes.

REZUMAT

Influența indezirabilă a multor substanțe asupra cromozomilor a fost de mult dovedită. Cea a unor aditivi furajeri este de dată mai recentă, motivul, probabil, al unor ignoranțe sau exagerări. Efortul documentării noastre, sperăm să aducă unele lămuri în aceste privințe. Ea a vizat efectele pe care le au unii dintre aditivii furajeri asupra materialului genetic, mai precis asupra cromozomilor – forma mai facilă de analiză. Am evitat considerațiile care au făcut trimiteri către consecințele modificărilor, numerice sau de structură a cromozomilor, conștienți de dificultatea acestor evaluări și lăsând loc pentru intervenții punctuale ce țin de informația conținută în fiecare dintre cromozomii unui complement celular și funcție de tipul celular în care s-a produs alterarea cromozomală. Pentru echilibru, am făcut și referiri la acei aditivi cărora nu li se impută efecte nedorite asupra cromozomilor.