Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

„Whirl”/”Vârtej”- oil painting on the cardboard, 60 x 80 (cm), Painter: Virgil SALANŢIU, Prof. DVM PhD, Faculty of Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Romania

Download PDF

N. CONSTANTIN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Before the fall of Communism, Romanian veterinary doctors had to grapple with many hardships, but precious help frequently came from the Pasteur Institute, the Animal Pathology and Hygiene Institute, veterinary medicine universities, sanitary veterinary diagnostic laboratories, and even from veterinary research farms covering clinically relevant subjects in animal species. The relatively recent history of that period brought to light quite a few outstanding veterinary medicine researchers who made a significant contribution to the advancement of their professional practice and to the development of Romania’s economy. However, after the fall of Communism, veterinary research has seen major changes wrought in line with the country’s new social and political transformations. The Romanian veterinary research strategy has been narrowed and crumbled into independent activities which seemed to lack a unifying vision. No complex coordinated researches have been conducted into farm animal-borne diseases, emerging zoonoses, or microbial resistance to antibiotics. No serious endeavor has been made to identify new prophylactic and therapeutic vaccines and sera, new medical organic molecules, or diagnostics kits. Last but not least, animal food safety has been given little importance, as countries have seen their economies growing inter-twined. Under the circumstances, the number of experts covering applied (and high tech) research has shrunk, while people already active in this field have chosen to approach fundamental research themes. This is just one of the effects caused by the ongoing system of entities accredited and financed for conducting veterinary research, as presented below. In line with its prerogatives as a scientific and professional body, the General Association of Romanian Veterinarians (GARV) staged a national conference over how to develop the veterinary medicine profession, between 12 and 13 March 2015. One of the conference’s six sections focused on revamping scientific research. The conference brought together outspoken personalities and ended with clear and firm resolutions calling for urgent steps. But two years later veterinary research has not seen much change. GARV strongly reiterates the aims and purposes of scientific research and hopes that relevant authorities will take action, because veterinary research runs the risk of falling short of expectations.

REZUMAT

Este un fapt bine cunoscut că, în condițiile anterioare anului 1989, medicina veterinară românească întâmpina multe dificultăți, dar profesia reușea totuși să depășească majoritatea acelor dificultăți și datorită sprijinului înalt calificat acordat colegilor practicieni de către cercetătorii din instituțiile cu profil de cercetare existente în acea perioadă (Institutul Pasteur, Institutul de Patologie și Igienă Animală, facultățile de medicină veterinară, laboratoarele de diagnostic sanitar veterinar și chiar unele stațiuni de cercetări profilate pe specii de animale de interes economic). Istoria relativ recentă a acelei perioade a profesiei noastre era ilustrată de o amplă galerie de cercetători de elită specializați pe domenii ale medicinii veterinare, personalități care au contribuit decisiv la progresul profesiei și la consolidarea rolului și importanței acesteia în economia societății noastre. Insă, în cursul istoriei sale contemporane (după anul 1989), profesia noastră și-a modificat organizarea corespunzător schimbărilor socio-politice fundamentale ale acestei perioade și unele din aceste schimbări au condus la restructurarea dramatică a strategiei cercetării științifice medicale veterinare în sensul restrângerii ariei tematice dedicată cerințelor majore ale profesiei și dispersarea concomitentă a preocupărilor pe obiective de cercetare restrânse și neintegrate într-o viziune strategică de interes național. Au rămas astfel descoperite domenii importante ale profesiei care necesitau cercetări complexe și coordonate, așa cum sunt bolile transmisibile majore ale animalelor de importanță economică, zoonozele emergente, rezistența microbiană la antibiotice, identificarea de noi mijloace profilactice și curative (vaccinuri, seruri, molecule medicamentoase noi, kituri de diagnostic ș.a.), precum și unele aspecte legate de siguranța alimentelor în noile condiții de comercializare globalizată. În consecință, pe lângă riscurile profesionale generate de această stare a cercetării științifice, s-a diminuat și numărul cercetătorilor implicați în activitățile de cercetare aplicată (și de vârf), iar resursa umană implicată în carcetare s-a orientat preponderent spre abordarea de teme de cercetare fundamentală. Această situație este doar una dintre consecințele modului actual de organizare (și finanțare) a entităților acreditate și atestate pentru activități de cercetare medicală veterinară, așa cum rezultă și din cele prezentate în continuare. În baza atribuțiilor sale statutare de organizație științifică și profesională, Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) a organizat în perioada 12-13 martie 2015 o amplă consfătuire națională pe tema dezvoltării profesiei. In cadrul respectivei consfătuiri, una din cele șase secțiuni ale sale a fost dedicată redresării cercetării științifice. Deși au trecut doi ani de la acele dezbateri serioase, bazate pe opiniile pertinente ale multor personalități ale profesiei noastre, dezbateri finalizate cu rezoluții clare și demne de implementare urgentă, reorganizarea cercetării de profil a rămas totuși neschimbată. Dorind resuscitarea responsabilității celor abilitați cu putere legală de decizie în acest domeniu, AGMVR consideră oportună și necesară reiterarea dezideratelor profesionale din domeniul cercetării științifice și readucerea lor în atenția autorităților competente întrucât cercetarea medicală veterinară riscă să nu mai satisfacă anumite deziderate ale profesiei.

Download PDF

M. D. CODREANU(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Cătălina Anca CUCOȘ (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
R. CONSTANTINESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Ultrasonography was introduced into clinical veterinary practice in the early 1980’s and is currently used for a several clinical indications because is affordable, portable, and capable of high resolution imaging of both tissue and blood flow. Ultrasound modalities used for imaging vascular structures (veins and arteries) and surrounding anatomy include two-dimensional (2D) ultrasound, Doppler color flow (DCF), and spectral Doppler interrogation (PW). For a proper examination, the operator must understand the physics of ultrasound, image display, the probe orientation, mechanisms of image generation and the artifacts. Because the ventral cervical region is anatomically complex, ultrasound is uniquely suited to evaluate the cervical organs, vessels and tissues. The 2D ultrasound mode examination results in obtaining longitudinal and transverse images of the blood vessels, where it can be evaluated various aspects such as thickness of the wall, luminal content and diameter. DCF examination on a blood vessel not only evaluate the morphology, but also provides information about vessel patency, blood flow direction and velocity. Another important aspect in the examination of a luminal vessel represent the reaction and changes in the blood flow due the pressure applied by the transducer on the vessel walls, especially in those with superficial localization. PW tracing allows through the Doppler waves morphology to observe the possible pathologic flow pattern and calculate the vascular resistance due the spectral Doppler parameters: peak systolic velocity, early diastolic velocity, peak systolic velocity-to-end diastolic velocity ratio, resistive index, and pulsatility index.

REZUMAT

Ultrasonografia a fost introdusă în practica clinică veterinară la începutul anilor ’80 și este în prezent utilizată pentru diferite indicații clinice, datorită faptului că este accesibilă din punct de vedere material dar și pentru că este o tehnică capabilă să redea imagini de calitate superioară, atât a țesuturilor cât și a fluxurilor sanguine. Modalitățile ultrasonografice utilizate pentru structurile vasculare (vene și artere) și anatomia din jurul acestora include tehnicile bidemensionale (2D), Doppler color (DCF) și Doppler spectral (PW). Pentru o examinare corespunzătoare, operatorul trebuie să aibă cunoștințe de principiile de fizică ultrasonografică responsabile de redare imaginilor, orientarea sondei, mecanisme de generare a imaginii și artefactelor. Deoarece regiunea cervicală ventrală reprezintă un complex din punct de vedere anatomic, ecografia este singura tehnică potrivită pentru a evalua organele, venele și țesuturile cervicale. Modul de examinare bidimensional are ca rezultat obținerea unor secțiuni logitudinale și transversale a vaselor sanguine, prin care se pot evalua aspecte variate precum grosimea peretelui, conținutul luminal și diametrul. Examinarea DCF a vaselor sanguine evaluează nu doar morfologia, dar oferă informații și asupra permeabilității vasului, direcției fluxului sanguin și velocităţii. Un alt aspect important al examinării unui vas luminal o reprezintă reacția și modificările fluxului sanguin datorită presiuni aplicate de sondă asupra pereților vaselor, mai ales în cazul celor superficiale. PW oferă posibilitatea de a observa tiparul unui flux posibil patologic și de a calcula rezistența vasculară datorată parametrilor Doppler: velocitatea sistolică, diastolică timpurie, raportul dintre velocitatea sistolică și cea diastolică, indicele de rezistivitate și pulsatilitate.

Download PDF

M. BAUR (Reptile Rescue Center Munich, Germany)
Sabine OFRIER (Reptile Rescue Center Munich, Germany)
I. PAPUC (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Simona Mirela RUSU (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the temperature evaluation, by thermographic method, of a tortoise presenting a wound at the border between the skin and the plastron with total loss of the intergular scale and partial loss of the gular, extragular and humeral scales. The patient was a found, injured spur-tighed tortoise (Testudo graeca) that was brought to the Reptile Rescue Center Munich. The wound was treated topically with a honey based ointment. Before applying the bandage, thermographical images were taken. The images were taken during 6 days on day 1, 4, 5 and 6. The images obtained have been analyzed with the program provided by the manufacturer of the camera, measuring the temperature in the same two spots every time, including the lesion area and a healthy spot on the body.

REZUMAT

Scopul acestei lucrări este prezentarea evoluţiei temperaturii prin metoda termografică, la o ţestoasă diagnosticată clinic cu o leziune la limita dintre piele şi plastron cu pierderea totală a solzului intergular şi pierderea parţială a solzilor gulari, extragulari şi humerali. Pacientul a fost reprezentat de o ţestoasă grecească (Testudo graeca) găsită şi adusă la centrul de salvare al reptilelor din München. Rana a fost tratată topic cu unguent pe bază de miere. Imaginile termografice au fost realizate pe o durată de 6 zile în zilele 1, 4, 5 şi 6 şi au fost analizate cu programul furnizat de către producătorul termografului, măsurându-se temperatura din aceleaşi două puncte, incluzând zona de leziune precum şi o zonă cu tegument sănătos.

Download PDF

Andrada TONEA (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. OANĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
N. FIȚ  (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify the bacterial species occupying the infected root canals of dogs, using an automated biochemical identification system, Vitek 2 Compact 15 (Biomerieux, France). In order to recognize a high number of pathogen bacteria, we used the Vitek 2 identification cards. We compared the bacteria to the previously identified microorganisms in the human endodontic systems. The microorganisms were collected from six infected root canals of two dogs, that were brought by the owners with fractures and abrasions of the dental crowns and opening of the pulp chambers. Cases with dental fractures but no exposure of the dental pulp were eliminated from the study. Using the automated system Vitek 2 Compact, four predominant bacterial species have been identified, most of them with different characteristics compared to the microorganisms commonly found in the root canals of infected human teeth. The results of this study suggested that the different diet and characteristcs of the oral hygene in dogs influence the presence of certain microorganisms in the root canals, when compared to humans.

REZUMAT

Scopul acestui studiu a fost de a identifica speciile bacteriene care ocupă canalele radiculare infectate ale câinilor, cu ajutorul unui sistem de identificare biochimic automat, Vitek2Compact15 (Biomerieux, France). Pentru a recunoaşte un număr cât mai mare de bacterii patogene, am utilizat cardurile de identificare caracteristice pentru fiecare tip de microorganism. Bacteriile identificate au fost comparate cu microorganismele izolate anterior din sistemele endodontice umane. Probele au fost recoltate din şase canale radiculare infectate, de la doi câini (aduşi de proprietari) cu fracturi şi abrazii ale coroanelor dentare şi deschiderea camerelor pulpare. Cazurile cu fracturi dentare dar fără expunerea camerei pulpare au fost eliminate din studiu. Cu ajutorul sistemului automat Vitek 2 Compact au fost identificate patru specii predominante de bacterii, cele mai multe dintre ele cu particularităţi diferite în raport cu microorganismele frecvent întâlnite în canalele radiculare ale dinţilor umani infectaţi. Rezultatele acestui studiu au sugerat că dieta diferită şi caracteristicile igienei orale la câini influenţează prezenţa anumitor microorganisme în canalele radiculare, în comparaţie cu flora microbiană prezentă în canalele radiculare umane.

Download PDF

A. R. BAISAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
V. VULPE (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Oana BÎRSAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Paula Maria SAFTENCU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

The aim of the study is to evaluate, from a radiological point of view, the modification of the cardiac silhouette for cats diagnosed with hypetrophic cardiomyopathy (HCM), using the clock analogy and vertebral heart scale (VHS) methods for the measurements of the heart dimensions and great vessels. Between November 2014 and October 2016, 26 cats were examinated radiologically and diagnosed with HCM, at the Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of Iaşi. For all patients, the VHS was calculated and the limits were 7.2 and 11.9 vertebrae with a mean of 7.9 and standard deviation of 1.22. According to the results obtained, the cats were divided in two groups, the normal VHS group (7.2-8.0) represented by 11 cats (42%) and large VHS group (8.1– 11.9 v) represented by 15 cats (58%). By face clock analogy, 10 cases were diagnosed with left atriomegaly, 3 cases with right atriomegaly, 2 cases with right ventriculomegaly, 11 cases with left ventriculomegaly and 3 cases with aortic arch dilatation. Vertebral heart scale and clock face analogy are objective methods that can offer additional information for the diagnosis of heart disease that evolves with changes of the heart shape and dimension but not in the early stages of HCM. In early stages of HCM, cardiac silhouette apears to be normal in shape and dimension on radiographic image it is increased when significant left atrial enlargement and left ventricle walls hipertrophy is present.

REZUMAT

Scopul acestui studiu este evaluarea din punct de vedere radiologic a modificărilor siluetei cardiace la pisicile diagnosticate cu cardiomiopatie hipertrofică (CMH) prin efectuarea anumitor măsurători ale cordului și ale marilor vase utilizând metoda cadranului și cea a scorului cardio-vertebral (VHS). În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2016 au fost examinate radiologic 26 pisici şi diagnosticate cu CMH la Clinica Facultății de Medicină Veterinară din Iași. Din grupul de pacienți la care s-au realizat măsurătorile VHS, 11 pisici reprezentând 42 % au avut un scor în limite normale (7.2–8.0v) iar 15 pisici, reprezentând 58 % au avut un scor peste limita maximă (8.1–11.9v). Prin metoda cadranului au fost diagnosticate 10 pisici cu atriomegalie stângă, 3 cu atriomegalie dreaptă, 2 cu ventriculomegalie dreaptă, 11 cu ventriculomegalie stângă și 3 cu dilatația bazei aortice. Scorul cardio-vertebral și metoda cadranului sunt metode obiective ce pot oferi informații suplimentare pentru diagnosticul afecțiunilor cardiace în ceea ce privește modificările de volum și formă ale siluetei cardiace dar nu în stadiile incipiente ale CMH. În stadiile incipiente ale CMH, silueta cardiacă pe imaginea radiologică este normală ca dimensiune, aceasta fiind crescută atunci când dilatația atriului stâng și hipertrofia pereților ventricului stâng sunt destul de semnificative.

Download PDF

Simona MARC (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. ARDELEAN (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
G. OTAVĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. MIRCU (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. BONCA (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

The research was oriented towards clinical and cytogenetics analysis of a intersexuality case in goat, turned out in the end to be a freemartin. The presence of sex chromatin in 38% of the oral mucosa cells, in 4% of neutrophils, of cromosomal mosaicism in bone marrow cells, 65% – specific to female sex (54, XX) and 35% – specific to male sex (54, XY) represents a proof of freemartin status. The lack of a male congener at birth, leads us to the conclusion of a state generated by oocyte double fertilization. In circumstances in which the incidence of clinically, cytogenetic or molecular diagnosed freemartin cases is reduced in goats, the present study may represent a contribution to a more accurate characterization of intersexuality in domestic goat.

REZUMAT

Cercetarea s-a orientat spre o analiză clinică și citogenetică a unui caz de intersexualitate la capră, dovedit la final ca fiind un freemartinism. Prezența cromatinei sexuale în 38% din celulele raclatului de mucoasă bucală, în 4% din neutrofile, a mozaicismului cromozomal în celulele măduvei osoase, 65% – specific sexului femel (54,XX) și 35% – specific sexului mascul (54,XY) reprezintă dovada stării de freemartinism. Lipsa unui congemen de sex mascul la naștere conduce spre concluzia unei stări generate de fecundația dublă a ovocitei. În conjunctura în care incidența cazurilor diagnosticate clinic, citogenetic sau molecular, de freemartinism la caprine este redusă, studiul de față poate reprezenta un aport pentru o mai precisă caracterizare a stărilor de intersexualitate la capra domestică.

Download PDF

M. MUSTEAȚĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. SOLCAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Gabriela Dumitriţa STANCIU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
I. S. Beşchea CHIRIAC (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Mădălina BRĂTEANU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

The purpose of the current study was to describe electrodiagnostic tests applied in spinal cord disorders and analysis of the electrophysiological abnormalities recorded in dogs with neurological conditions. 51 dogs diagnosed with spinal cord disorders in Internal Medicine Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of Iaşi were included in the study. Electric biopotentials were recorded using the Electromyography (EMG) program of a Neuropack S, MEB 9400 K (Nihon Kohden) electric diagnosis device. The examined areas were shaven, degreased using alcohol and Skine Pure (Nihon Kohden) abrasive paste, and the surface electrodes were applied using Elefix gel. Degenerative disorders were the most common in this category of conditions (47.05% of the patients), followed by traumatic (37.25%) and vascular (9.80%) conditions, and anomalies (5.88%). The electrophysiological tests, which revealed defects that impaired nerve roots and/or peripheral nerves, supported the prognosis and guided the physiotherapy of the patients’ spinal conditions. Thus, the electroneuromyography revealed neurogenic tracing characterized by spontaneous moderate to severe activity in the examined appendicular muscles, which consisted mainly of giant potentials, fasciculation potentials, sharp slow waves intricated with fibrillation potentials, giant potentials intricated with positive slow waves and repetitive discharge complexes. In conclusion, the spinal cord diseases diagnosis was set by corroborating various data collected by anamnesis, neurological examination, conventional and advanced imaging techniques and electrodiagnosis tests. Electroneuromyography was used for the periodic assessment of the clinical status of these patients, and for therapy guidance and support.

REZUMAT

Prezentul studiu are drept scop descrierea testelor de electrodiagnostic aplicate în afecțiunile spinale și analiza aspectelor electrofiziologice înregistrate la câinii cu astfel de tulburări neurologice. Au fost incluşi ȋn studiu 51 câini diagnosticați cu afecțiuni spinale prezentaţi la Clinica Medicală a Facultăţii de Medicină Veterinară din Iaşi. Achiziția biopotențialelor electrice s-a realizat cu ajutorul sistemului de electrodiagnostic Neuropack S, MEB 9400 K (Nihon Kohden) în programul Electromiography (EMG). Ariile investigate au fost tunse, rase, degresate cu alcool și pastă abrazivă Skine Pure (Nihon Kohden) și electrozii de suprafață au fost aplicați cu gel Elefix. Ponderea cea mai mare au avut-o tulburările degenerative la 47,05% din pacienți, urmate de cele traumatice la 37,25%, vasculare la 9,80% și anomaliile la 5,88% din cazuri. Testele electrofiziologice au relevat anomalii care indică afectarea rădăcinilor nervoase și/sau nervilor periferici, susținând prognosticul și ajutând la ghidarea fizioterapiei. Astfel, electroneuromiografic s-au ȋnregistrat trasee de tip neurogen, caracterizate prin activitate spontană moderată spre severă ȋn muşchii apendiculari examinați, constând ȋn principal din potențiale gigant, potențiale de fasciculație, unde lente ascuțite intricate cu potențiale de fibrilație, potențale gigant intricate cu unde lente pozitive și complexe de descărcări repetitive. În concluzie, diagnosticul afecțiunilor spinale a fost pus prin coroborarea datelor anamnetice, a examenului neurologic, tehnicilor de imagistică convenționale și avansate și a testelor de electrodiagnostic. Cu ajutorul electroneuromiogramei s-a putut evalua periodic statusul clinic al acestor pacienți, ghida și justifica tratamentul.

Download PDF

O. MEDERLE (UMF „Victor Babeş”, Facultatea de Medicină Timişoara)
Mirela AHMADI (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
L. TÎRNEA (Facultatea de Medicină Timişoara)
Bianca CERBU (Facultatea de Medicină Timişoara)
I. MARINCU (Facultatea de Medicină Timişoara)
Cornelia MILOVANOV (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Narcisa MEDERLE (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

ABSTRACT

Botulism is a severe foodborne which if not correctly treated and monitoring can lead to the development of fatal complications. This study aims to present a case of type B botulism associated with medial basal left pneumonia with Hafnia alvei. The authors present the case of a patient of a 64 years old male, coming from the rural area, admitted in the Clinic of Infectious Diseases in Timişoara on 30.12.2015 with suspected botulism. A positive diagnosis was confirmed by epidemiological factors, clinical presentations and specific bioassay results for identification of botulinum neurotoxin. The obtained data was statistically processed with Epi Info 6 program. WBC=11780/µL, PMN=91.5%, RBC=3.77 mil/ µL, Hb=12.9 g/dl, ESR=75 mm/1h, CRP=301.74 mg/ dL; the seric neutralization reaction in vivo in mice revealed the presence of type B botulinic toxin. The chest radiography describes infiltrative opacities in the left mediobasal pulmonary lobe. The sputum culture revealed Hafnia alvei (80%). The etiological

REZUMAT

Botulismul este o boală alimentară gravă care dacă nu este tratată şi monitorizată corect poate să conducă la complicaţii fatale. Acest studiu are drept scop prezentarea unui caz de botulism tip B asociat cu pneumonie bazală medială stânga produsă de Hafnia alvei. Autorii prezintă cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 64 de ani, provenit din zona rurală, internat la Clinica de Boli Infecţioase din Timişoara în data de 30.12.2015, suspect de botulism. Diagnosticul pozitiv a fost confirmat de ancheta epidemiologică, semnele clinice şi rezultate specifice pentru identificarea neurotoxinei botulinice. Datele obţinute au fost procesate cu programul Epi Info 6. WBC=11780/µL, PMN=91.5%, RBC=3.77 million/µL, Hb=12.9 g/dl, ESR=75 mm/1h, CRP=301.74 mg/dL; reacţia de neutralizare cu ser in vivo la cobai a arătat prezenţa toxinei botulinice de tip B. Radiografia pulmonară descrie opacităţi infiltrative la lobul pulmonar mediu bazal. Cultura salivei a relevat prezenţa Hafnia alvei (80%). S-a instituit tratament etiologic folosind serul antibotulinic (5500 IU) A, B, E asociat cu antibiotice intravenoase (Ceftriaxone 2×2 g/zi Ciprofloxacin 2×200 mg/zi), antiinflamatoare, laxative, medicaţie antispastică, soluţii intravenoase pentru nutriţie şi reechilibrare elecrolitică, cu evoluţie favorabilă pentru pacient. Monitorizarea corectă clinică şi biologică, împreună cu terapia optimă etiologică şi patologică, pot contribui la evoluţia favorabilă a botulismului de tip B diagnosticat la pacienţii adulţi.

Download PDF

M. D. CODREANU(Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Alexandra Mihaela POPA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In this article are described in terms of etiology, pathogenesis, symptoms and therapeutic the main glomerulopathies in dogs and cats. Glomerulopathies are unilateral or bilateral renal diseases characterized by typical clinical manifestations, renal function and urinary caused exclusive by localization of the damage in glomerul. These are important and characteristic causes in generating chronic renal failure in humans and tend to be diagnosed more frequently in veterinary medicine. The most important glomerulopathies are glomerulonephritis and amyloidosis, their incidence increases with age. Glomerular diseases occur more frequently in dogs and less in cats. These disorders often have immunological substrate. Proteinuria is a trademark of specificity in glomerulopathies diagnosis. Glomerulopathies treatment aims to identify the cause, proteinuria management, preventing complications and supportive care therapy.

REZUMAT

În articolul prezentat sunt descrise, din punct de vedere etiologic, patogenetic, simptomatologic şi terapeutic, principalele glomerulopatii la câine şi la pisică. Glomerulopatiile sunt afecţiuni renale, unilaterale sau bilateral, caracterizate de manifestări clinice, funcţionale şi urinare de natură renală determinate de leziuni localizate exclusiv la nivelul glomerulului renal. Acestea sunt cauze importante şi definitorii în declanşarea insuficienţei renale cronice la oameni şi tinde a fi diagnosticată tot mai frecvent şi în medicina veterinară. Cele mai importante glomerulopatii sunt glomerulonefrita şi amiloidoza, incidenţa acestora crescând odată cu vârsta. Bolile glomerulare apar mai frecvent la câine şi mai puţin la pisică. Aceste afecţiuni, deseori au substrat imunologic. Proteinuria este marcă de specificitate în diagnosticarea glomerulopatiilor. Tratamentul în glomerulopatii are ca scop identificarea cauzei, managementul proteinuriei, prevenirea apariţiei complicaţiilor, terapia şi tratamentul de susţinere.

Download PDF

R. IFTIMOVICI (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

For more than 150 years (1850-2010) veterinary surgeons made a crucial contribution to laying the basis of and developing immunology. Starting with the first attempts at immunizing bovine pleuropneumonia (Louis Willems; 1852-1880), and continuing with the advent of the germ theory of infectious and contagious diseases of Louis Pasteur and Robert Koch, veterinary surgeons like Henri Bouley, Henri Toussaint, Pierre-Victor Galtier and William Schutz worked closer with doctors and biochemists in giving shape to contemporary immunology. The article also deals with the second generation of veterinary immunologists such as Edmond Nocard with his research on human and animal tuberculosis, Camille Guerin who co-authored the BCG vaccine, Gaston Ramon, the inventor of anatoxin vaccination, Romanian Alexandru Ciucă who introduced the diagnosis of aphthous fever serotypes, or his colleague Alexandru Vechiu, the first researcher to have lapinized classic swine fever roots. The tidal wave of cellular biology and molecular genetics that swept medicine after 1930 brought forth new generations of veterinary surgeons who opened up new territories governed by widely applicable laws. Such is chimerism, a concept introduced by Ray Owen in 1945 and expanded into immunological tolerance since 1960, or the immune system’s dynamic response to alien cells explained by the 1996 Nobel Prize winner Peter Doherty.

REZUMAT

De mai bine de 150 de ani (1850-2010), medicii veterinari au avut o contribuție esențială în punerea bazelor şi dezvoltării imunologiei. Pornind de la primele încercări de imunizare a pleuropneumoniei bovine (Louis Willems, 1852-1880) și continuând cu apariția teoriei germenelui bolilor infecțioase și contagioase ale lui Louis Pasteur şi Robert Koch, medicii veterinari precum Henri Bouley, Henri Toussaint, Pierre-Victor Galtier și William Schutz au colaborat îndeaproape cu medici şi biochimişti pentru conturarea imunologiei contemporane. Articolul de faţă se ocupă de asemenea, cu a doua generație de imunologi veterinari, cum ar fi Edmond Nocard cu cercetările sale asupra tuberculozei umane și animale, Camille Guerin, care a fost coautorul vaccinului BCG, Gaston Ramon, inventatorul vaccinării cu anatoxină, românul Alexandru Ciucă, care a descoperit diagnosticul serotipurilor de febră aftoasă, sau colegul său, Alexandru Vechiu, primul cercetător care a lapinizat rădăcini de pestă porcină clasică. Valul de biologie celulară şi genetică moleculară care a cuprins medicina după 1930 a adus noi generaţii de medici veterinari care au deschis noi teritorii guvernate de legi aplicabile pe scară largă. Cum ar fi himerismul, un concept introdus de Ray Owen în 1945 și care s-a extins în conceptul de toleranţă imunologică din anul 1960, ori răspunsul dinamic al sistemului imunitar la celule străine, explicat de Peter Doherty – laureatul Premiului Nobel din 1996.