Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:(Above)_Gastroduodenostomy (Billroth 1 procedure) (Fig. 3, 4, pag. 12);

(Bellow)_ Histopathological and cytological micrographs of canine cutaneous mast cell tumors (Fig. 2, pag. 19)

Download PDF

V. Vulpe (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Oana Bîrsan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
R. A. Baisan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

REZUMAT

Scopul studiului a fost evaluarea valorii de diagnostic și potențialul de diferenţiere între dimensiunea cardiacă normală și microcardie sau cardiomegalie la câine, printr-o metodă ce calculează raportul cardio-toracic (CTR) pe filmul radiologic, folosind metoda scorului cardio-vertebral (VHS) ca referință. Au fost analizate 42 de radiografii cardio-toracice canine în acest studiu. Câinii au aparținut unor rase mici, cu vârsta cuprinsă între 1 și 15 ani (media ± DS 8.4±3.6). Radiografiile analogice au fost scanate și transferate într-un calculator, iar VHS și CTR au fost calculate cu ajutorul unui program comercial. Datele au fost colectate și procesate într-un program de analiză statistică. Câinii au fost împărțiți în 3 grupuri în funcție de măsurătorile VHS: grupul A – microcardie, grupul B – dimensiune cardiacă normală și grupul C – cardiomegalie. O corelație pozitivă puternică a fost observată între VHS și CTR (r2 = 0.763, P < 0,01). Măsurătorile CTR arată o diferență statistică semnificativă între grupurile cu microcardie (P=0.002) și cardiomegalie (P=0.003) luând ca referință grupul celor cu dimensiune cardiacă normală. Nu au fost obținute diferenţe statistice ale valorilor CTR între masculi și femele (P=0.489). Metoda CTR poate fi considerată o metodă validă putând face diferența între pacienţii cu microcardie sau cardiomegalie față de cei cu mărimea cordului normală.

ABSTRACT

The aim of the study was to assess the diagnostic value and the discrimination potential between the normal heart size and microcardia or cardiomegaly of a method which calculates the cardio-thoracic ratio (CTR) on X-rays, using the vertebral heart scale method (VHS) as reference for the cardiac size, in dogs. 42 dog thoracic X-rays were accepted into study. The dogs belonged to different small breeds aged between 1 and 15 years (mean ± SD 8.4±3.6). The analogic X-rays were scanned and transferred to a computer and the VHS and CTR were calculated with a commercial software. Data was collected and processed in a statistical analysis software. The dogs were distributed in three groups according to VHS measurements: group A – microcardia, group B – normal heart size and group C – cardiomegaly. A strong positive correlation was found between the VHS and CTR (r2 = 0.763, P < 0.01). The CTR measurement showed a statistically significant difference between microcardia (P=0.002) and cardiome-galy (P=0.003) groups with respect to normal heart size group. No statistically difference in the CTR values between males and females (P=0.489) was obtained. The CTR can be considered a valid method being able to discriminate between the patients with microcardia and cardiomegaly from those with normal heart size.

Download PDF

Iulia Melega (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Sidonia Bogdan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
V. Luca (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Peştean (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Mircean (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Ober (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. Oană (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

O pisică Birmaneză în vârstă de 7 ani și cântărind 3,5 kg, a fost prezentată pentru examinare, cu istoric de anorexie, regurgitări, vomă și pierdere în greutate. Examenul radiologic și cel ecografic au evidențiat îngroșarea peretelui abdominal, îngroșarea orificiului piloric fără continuitate fiziologică a seroasei piloro-gastrice și de asemenea stenoza orificiului piloric. Infiltrarea difuză a peretelui gastric de la nivelul marii curburi și a antrului piloric a fost observată în timpul laparatomiei exploratorii. Gastrectomia marii curburi a stomacului și gastroduodenostomia (procedura Billroth I) au fost realizate cu succes. La patru săptămâni postoperator, pisica prezenta apetit normal. Voma ocazională la o săptămână postoperator a fost tratată medicamentos. La patru săptămâni postoperator, proprietara a declarat că pisica arată și se comportă normal. Planul de chimioterapie postoperatorie propus a fost refuzat de către proprietară. O formațiune neoplazică a fost suspectată în momentul operației, iar examenul histologic postoperator al țesutului excizat a evidențiat limfom gastric. Gastrectomia și procedeul Billroth I de anastomoză au fost utilizate cu succes în acest caz.

ABSTRACT

A 7-years-old, 3,5 kg Birman cat was evaluated because of a history of anorexia, regurgitation, vomiting, and lack of weight gain. Radiographic and ultrasonographic examination included a gastric wall thickening, thickened pylorus without normal pylorogastric serosal continuity and stenotic pyloric outflow orifice. Diffuse infiltration of the stomach wall with thickening at the level of greater curvature and pyloric antrum was observed during exploratory laparotomy. A gastrectomy of the greater curvature of the stomach with end-to-end gastro-duodenostomy (Billroth I procedure) was successfully performed. Four weeks after surgery, the cat was eating and drinking normally. Occasional vomiting one week after surgery was managed medically. Four weeks after surgery, the owner reported that the cat seemed normal in appearance and behavior, but she declined the chemotherapy plan proposed. A gastric neoplasia was suspected at the time of surgery and postoperative histologic examination of the excised tissue revealed a gastric lymphoma. The cat of this report was treated successfully with a Billroth I procedure.

Download PDF

F. Tăbăran (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Gina Corina Toma (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

Populația canină oferă în prezent o oportunitate științifică unică în oncologia comparată pentru studiul tumorilor spontane. Studierea patologiei tumorale la această specie contribuie major la întelegerea globală a etiologiei, patogenezei, al comportamentului biologic şi al eficienţei terapiei în cancer. Scopul acestei analize bibliografice este de a oferi cititorului informații actualizate cu privire la implicarea geneticii în cancerul canin, subliniind predispoziția de rasă pentru mai multe tipuri de tumori ca o reflecţie a mutațiilor germinale sau somatice. Pentru acele tumori pentru care genele (sau complexele de gene) care stau la baza predispoziției rasă sunt cunoscute, tumori precum cele histiocitare la Ciobănescul de Berna, chistadenocarcinomul renal şi dermatofibroza nodulară multifocală a Ciobănescului german sau osteosarcomul la Rottweiler, etiologia genetică va fi discutată în detaliu.

ABSTRACT

The purebred canine population currently provides a unique scientific opportunity in compared oncology for spontaneous tumors study. The study of tumor pathology in this species contributes to global understanding of etiology, pathogenesis, biological behavior and efficiency of cancer therapy. The aim of this review is to provide to reader an updated information regarding the involvement of genetics in canine cancer, highlighting the breed-predisposition for several types of tumors as a reflection of germline/somatic mutations. For those tumors in which the gene-complexes who stand at the basis of the breed-predisposition, as the histiocytic tumorss in Bernese mountain dog, multifocal renal cystadenocarcinoma and nodular dermatofibrosis in German Shepherd or osteosarcomas in Rottweiler, will be discussed.

Download PDF

V. Savu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)
Elena Luiza Bădic (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
B. Tache (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret”)

REZUMAT

Bolile bacteriene majore (loca americană şi loca europeană) sunt afecţiuni infectocontagioase prezente în aproape toate ţările, inclusiv România, evoluând ca boli devastatoare ce afectează stadiul larvar al albinei Apis mellifera şi al altor specii ale genului Apis. Scopul studiului a constat în monitorizarea prezenţei bacililor în probele de miere şi polen, corelată cu diagnosticul pozitiv al acestor afecţiuni bacteriene majore la albine. Studiul a fost derulat pe o perioadă de 3 ani şi au fost prelucrate şi analizate 15 probe provenite din fagurii de rezervă cu miere şi păstură, şi 15 probe de albine vii (intestin de albine). Pentru identificarea bacililor din miere şi păstură (polen) s-a utilizat o o metodă proprie, iar confirmarea prezenţei acestora s-a efectuat prin metodologia OIE/2008. Rezultatele obţinute au arătat că din totalul probelor analizate s-a semnalat prezenţa bacililor în 6 de probe provenite din fagurii de rezervă şi 6 probe din intestinul albinelor vii. Nu a fost depistată prezenţa altor agenţi etiologici ai bolilor la Apis mellifera carphatica pentru familiile luate în studiu (lot martor) la care au fost respectate cerinţele tehnologice de creştere şi exploatare. Examenul microscopic a probelor de miere şi polen, precum şi al intestinului de albine, poate prezenta o măsură profilactică importantă în managementul bolilor bacteriene majore la albine.

ABSTRACT

The major bacterial diseases (American foulbrood and European foulbrood) are infectious and contagious diseases, that are spread in almost all countries, inclusive Romania. They are a devastating diseases that affect a larvar stage of bee Apis mellifera and other bee species of Genus Apis. The purpose of study consisted of monitoring of the presence of bacilli in samples from honey and bee bread (pollen) reserve hives and in bee intestines as vegetative forms of major bacterial diseases’ pathogenic agents in bees (American foulbrood and European foulbrood) and this correlation with the positive diagnosis of these diseases in bee colonies. During a 3-year period, 30 samples from 15 apiaries in the south of Romania were collected and examined, out of which 15 samples came from honey and bee bread reserve hives and 15 intestines samples were taken from live bees. In order to identify the bacilli in honey and bee bread hives and in bee intestines, we used our own method and for confirmation of the presence of etiological agents of major bacterial diseases we used OIE/2008 methodology.Results indicated the presence of bacilli in 6 samples from reserve hives and in 6 intestine samples taken from live bees in the experimental lot. In the witness lot, no bacilli or etiological agents of major bacterial diseases were found in the Apis mellifera carpatica bees for which growth and exploiting techonologies requirements had been observed. Microscopic examination of honey and pollen hive as well as bee intestine samples may constitute an important prophylactic measure in the management of major bacterial diseases in bees.

Download PDF

Silvia Cornelia Antoniu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

REZUMAT

În România, nu există un standard separat pentru apa destinată adăpării animalelor, considerându-se că apa destinată adăpării animalelor trebuie să aibă aceeaşi calitate ca şi cea consumată de oameni. Prin urmare, lucrarea defineşte şi descrie parametrii-indicator ai contaminării microbiologice a apei potabile precum şi importanţa analizării acestora în contextul aprecierii calităţii apei potabile. De asemenea, sunt menţionate metodele de analiză microbiologică, precum şi standardele în care se fac referiri la acestea, pentru principalii parametri microbiologici menţionaţi în legislaţia europeană şi românească sunt: bacteriile coliforme, Escherichia coli, enterococii, microorganismele formatoare de colonii la 22°C şi 37°C, Pseudomonas aeruginosa şi Clostridium perfringens. Interpretarea parametrilor microbiologici este efectuată în conformitate cu Legea 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.

ABSTRACT

In Romania, there isn’t any separate standard for animal drinking, considering that water for animal drinking must have the same quality as water for human drinking (potable water). Therefore, the work defines and presents the indicator parameters of microbiological contamination of drinking water and the importance of their analysis in the context of appreciation of quality of drinking water. There are also presented the methods and working standards for the main microbiological parameters mentioned in European and Romanian legislation are: coliform bacteria, Escherichia coli, enterococci, microorganisms formating colonies at 22°C and 37°C, Pseudomonas aeruginosa and Clostridium perfringens. The interpretation of these microbiological parameters is performed according with Law 311/2004 for modification and completion of Law 458/2002 concerning the quality of potable water.

Download PDF

Alexandra Iulia Dreancă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. Marcus (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

Prezentul studiu evaluează efectele biologice ale lactoserului (din produsul comercial Zonar, codificat în această lucrare cu litera Z) administrat la șobolani Wistar, ca supliment la rația alimentară și ca sursă exclusivă de nutrienți. Studiul a constat în monitorizarea clinică zilnică a animalelor pe parcursul experimentului (masă corporală, comportament alimentar, aspectul general), și paraclinică: determinări hematologice (E, Hb, Ht, VEM, HEM, CHEM, și leucocite), biochimice (glucide, lipide, proteine, enzime serice). Animalele au fost sacrificate, iar din probele biologice tisulare (ficat, duoden) s-a efectuat examen histopatologic, pentru a evalua răspunsul tisular la consumul de Z. Experimentul a fost realizat pe 15 șobolani adulți, masculi, clinic sănătoși, distribuiți randomizat în 3 loturi egale. Lotul martor (n=5) a fost furajat cu hrană standard; lotul 2 (n=5) furajat exclusiv cu Zonar + nutreț combinat granulat 20 g/zi; Lot 3(n=5) la care s-a administrat exclusiv Z. Timp de 21 de zile s-a urmărit evoluția masei corporale și statusul metabolic al animalelor. Consumul de Z a avut ca efect scăderea masei corporale a șobolanilor din loturile experimentale. În ceea ce privește parametrii hematologici, nu s-au decelat modificări majore ale valorilor hematologice. Consumul de Z ca sursă exclusivă de hrană are efect hipoglicemiant, hipotrigliceridemiant, hipocolesterolemiant.

ABSTRACT

The motivation behind the study consists in the promotion of lactoserum (from comercial product, Zonar, noted in this work with letter Z) as aliment, with functional nutritional properties. The purpose of the study consists in the evaluation of the biological effects of Z, administered to Wistar rats, as supplement on top of regular rations and exclusive food source. The study consisted in the daily clinical monitoring of animals during the experiment (weekly body mass determination, eating behavior, general appearance), and paraclinical, haematological determinations: E, Hb ,Ht, VEM, HEM, CHEM, leukocytes), biochemical (carbohydrates, lipids, proteins, serum enzymes). The rats were slaughtered and the tissue samples (liver, duodenum) were used for histopathological tests, in order to evaluate the tisular reaction to Z consumption. The experiment was carried out using 15 adult rats, males, clinically healthy, randomly assigned in 3 equal lots. The reference lot (n=5) was fed with standard nourishments: combined granulated fodder; the 2nd lot (n=5) was fed with Z + combined granulated fodder 20 g/day; the 3rd lot (n=5) was fed only with Z. For 21 days, body weight was closely evaluated, as well as the metabolic status of the rats. Blood samples were taken for haematological and biochemical analysis. The consumption of Z caused a decrease in the body mass of the rats from the experimental lots. As for the haematological parameters, there have been no major changes. The consumption of Z as exclusive nutrient has caused hypoglycemia, hypotriglyceridemia and hypocholesterolemia.

Download PDF

V. Vulpe (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Oana Bîrsan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
R. A. Baisan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

REZUMAT

Monitorizarea activităţii electrice a miocardului prin metoda Holter are un rol important în medicina veterinară, fiind utilizată pentru detectarea aritmiilor intermitente ce nu pot fi observate prin metoda electrocardiografică clasică, pentru evaluarea eficienţei terapiei antiaritmice şi detectarea cardiomiopatiilor oculte. Scopul acestei lucrări a fost acela de a determina acurateţea acestei tehnici şi validarea acesteia prin electrocardiografia clasică. În studiu au fost incluşi 6 câini cu vârste cuprinse între 1 şi 13 ani, 3 femele şi 3 masculi din diverse rase. Înainte de monitorizarea Holter (dynamic ECG system ContecTM TLC5000), fiecărui pacient i s-a realizat electrocardiogramă timp de 5 minute cu aparatul Poly Spectrum 8E/8V. Pentru toţi pacienţii luaţi în studiu au fost obţinute 6 derivaţii de bună calitate. Nu au fost observate diferenţe morfologice între cele două tehnici de înregistrare a activităţii electrice a miocardului, traseele electrocardiografice fiind similare. Aritmiile diagnosticate au fost prezente la ambele tehnici de înregistrare cu excepţia unei aritmii generată de afectarea nodului sinusal care a fost diagnosticată numai prin metoda Holter. Această tehnică este o metodă de monitorizare a activităţii cardiace îndelungată, non-invazivă, facilă şi ar trebui inclusă în protocolul standard de examinare cardiacă al animalelor de companie.

ABSTRACT

Holter monitoring is an important tool in veterinary medicine, it is used for detection of intermittent arrhythmias which cannot be observed through classic electrocardiography monitoring and evaluation of the efficiency of antiarrhythmic therapy and screening for occult cardiomyopathies. The aim of the study was to implement the accuracy of this device in dogs, validated through classic ECG. Six dogs were included in the study, with age between 1 and 13 years, 3 females and 3 males from different breeds. Every patient was subjected to electrocardiography (ECG), for 5 minutes, with the Poly Spectrum 8E/8V ECG machine before Holter monitoring (dynamic ECG system ContecTMTLC5000) for 24 h. Six-lead ECG recording of good quality were obtained for all six patients. No morphologic differences were found between ECG and Holter monitoring tracing in the same patient. All the arrhythmias diagnosed in our patients were frequent and present in both recording techniques except one dog with sick sinus syndrome diagnosed only through Holter method. This technique is a long-term electrocardiographic recording, non-invasive, easy to use and should be included in the standard diagnostic protocol of cardiologic examination in small animals.

Download PDF

E. Şuteu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

Semnalarea recentă a unor noi specii de sporozoare parazite este motivaţia scrierii prezentului referat. În prima parte sunt relevate stările actuale privind diagnosticul, profilaxia şi combaterea acestor sporozooze la animale. Paralel cu diagnosticul neosporozei – confundabilă cu toxoplasmoza – mai sunt îmbolnăviri produse de agenţi „like Toxoplasma” sau „non Babesia bovis”, de interes zoonotic. Îmbunătăţirea metodelor de diagnostic prin metode imunoenzimatice şi nanotehnologii a favorizat semnalarea şi în ţara noastră a neosporozei la animale. Progresele sunt demonstrate prin: descoperirea de noi specii de sporozoare; stabilirea viabilităţii şi rezistenţei oochisturilor în diverse ecosisteme şi valorificarea unor vaccinuri obţinute prin metode moleculare, din secvenţe de ADN.

ABSTRACT

Recent report of new species of parasitic protozoa is the motivation of this essay writing. In the first part, actual state of diagnosis, prevention and control of these sporozoosis in animals are revealed. Along with the diagnosis of neosporosis – which can be confused with toxoplasmosis – there are other diseases caused by “Toxoplasma like” or “non Babesia bovis” agents of zoonotic interest. The improvement of diagnostic methods by immunoenzymatic methods and nanotechnologies supported the report of neosporosis in animals also in our country. The progress is demonstrated by: discovery of new species of sporozoa; establishing the viability and resilience of oocysts in various ecosystems and enhancing the value of some vaccines obtained of DNA sequences by molecular methods.

Download PDF

C. C. Repciuc (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. M. Crecan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. I. Oană (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

Ozonul este o moleculă reactivă, în contact cu substanţele biologice având proprietatea de a se lega la nivelul legăturilor duble şi triple. Datorită faptului că este o moleculă reactivă, instabilă, inactivează microorganismele, stimulează metabolismul oxigenului la nivel tisular, este eficient în tratarea leziunilor musculo-cutanate, are efect antiinflamator prin oxidarea mediatorilor proinflamatori (acidul arahidonic, prostaglandine derivate), analgezic prin oxidarea mediatorilor durerii şi regenerativ prin eliberarea factorilor specifici de creştere de la nivel trombocitar. Ozonul posedă şi proprietatea de a modula sistemul imunitar prin eliberarea de citochine imunostimulatoare sau imunosupresoare. În medicina veterinară ozonul se foloseşte cu succes în sindromul durerii spatelui la cal, în plăgi musculo-cutanate la toate speciile (efect antibacterian, antiinflamator şi stimulator al regenerării tisulare), în leziuni articulare, tendinoase şi ligamentare (injectat ca atare sau în combinaţie cu alte substanţe), ca analgezic (prin insuflare sau injectare în puncte trigger) şi în hernii discale la câine. În reproducţie este folosit prin insuflări intracavitare sau lavaje în mastite, metrite, endometrite, retenţii placentare, vaginite şi urovagin la rumegătoare mari şi mici.

ABSTRACT

Ozone is a reactive molecule that, in contact with biological substances, has a property to link at the level of double and triple bindings. Due to its reactivity and instability, it can inactivate microorganisms, stimulate the tissue level oxygen metabolism, it may be efficient in muscular and cutaneous lesions treatment, it can have antiinflammatory effect by oxidizing some pro-inflammatory mediators, analgesic efficiency by oxidizing some pain mediators and regenerative properties by releasing platelet level specific growth factors. In veterinary medicine, ozone is used successfully in syndrome of back pain in horse, muscular and cutaneous lesions in all species (antibacterial, antiinflammatory and stimulant of tissue regeneration effect), lesions of joints, ligaments and tendons (by injection alone or in combination with other substances), in discal hernia in dog, as analgesic (by insufflation or injection in trigger points). In reproduction, it is used by intracavitary insufflations or lavages in mastitis, metritis, endometritis, placentary retentions, vaginitis, urovagina in small and big ruminants.

Download PDF

O. Buda (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti)

REZUMAT

În 1813, în timpurile lui Napoleon I şi Ion Vodă Caragea, Apostol Arsaki (1784-1874), un savant de origine aromână a publicat la Halle, în Germania, o teză despre neuroanatomia comparată a peştilor, De piscium cerebro et medulla spinali. Lucrarea a devenit una din cele mai citate lucrări de specialitate pe plan european, contribuind în mod esenţial la înţelegerea funcţională a structurilor neurale la diferitele specii de peşti. Folosind teze apropiate evoluţionismului incipient (J.B. Lamarck, G.L. Buffon, G. Saint-Hilaire, J.F.Meckel), Arsaki a oferit explicaţii în parte valabile asupra modelării în timp a morfologiei acestora. El a fost convins că organismele vertebratelor sunt construite pe baza unui tipar universal în contextul cărora se realizează diferitele trăsături caracteristice speciilor şi variantelor acestora. Arsaki face astfel parte dintr-o elită a anatomiştilor, medicilor şi biologilor care au contribuit la dezvoltarea conceptelor evoluţioniste, care se vor impune în a doua jumătate a secolului 19. Arsaki se va implica ulterior în viaţa politică a României moderne, ajungând prim-ministru interimar şi ministru de externe în 1862. A fost un mare filantrop, a sprijinit reforma culturală din România şi Grecia, şi a fondat Institutul Arsakion, la Atena.

ABSTRACT

In 1813, during the reign of Napoleon I, Apostole Arsaky (1784-1874), a scholar of Aromanian origin published at Halle, in Germany, entitled De Piscium cerebro et medulla spinali. This work has become one of the most cited papers in the specialized European field, substantially helping to understand the functional neural structures in different species of fish. Arsaki used early evolutionary models in explaining their morphology. Arsaki was later involved in the political life of modern Romania, becoming interim Prime Minister and Foreign Minister in 1862. He was a philanthropist and supported Romanian and Greek emancipation from the Ottoman Empire, and founded the Arsakion Institute of Athens.