Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:French-Alpine kids. Systemic lesions of multiple etiology. Histopathological   examination (Fig. 13, 17, 20, pag. 31).

Download PDF

Florentina BOCĂNEȚI (DARABAN) (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Oana Irina TĂNASE (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
C. DARABAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Elena VELESCU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Papillomaviruses (PV) are double-stranded DNA tumoral viruses able to induce epithelial lesions that occasionally are associated with uncontrolled cell division and malignant conversion. The bovines can be infected by specific PVs, namely bovine papillomaviruses (BPV). To the date, fourteen different BPV types were associated with skin and mucosal lesions in bovines, only two types (BPV-1 and -2) beying incriminated to induce cutaneous fibropapillomas. The aim of this study consisted in detection of PVs DNA in cattle cutaneous fibropapillomas by using degenerated primers. In order to detect the viral DNA, 9 (nine) samples from cattle suffering from cutaneous fibropapillomatosis were collected and tested by classical Polymerase Chain Reaction (PCR) using degenerated primers able to amplify the L1 open reading frame of a wide broad spectrum of PVs. The PCR confirmed the presence of the PVs DNA in the tumour samples and in the positive control, as well. The used primers are not able to discriminate the BPV involved in the etiology of cutaneous fibropapillomas. Recent reports are describing a great number of co-infections with different BPV types in the same lesion, thus being almost impossible to link the specific morphology of the lesion with a specific BPV type. The PCR test using degenerated primers proves to be a useful tool for identification of BPV DNA in bovine cutaneous lesions. This is the first time when cattle from Moldova affected by cutaneous fibropapillomatosis are proven BPV positive using PV degenerated primers.

REZUMAT

Papillomavirusurile (PV) sunt virusuri ADN cu potenţial tumorigenic, capabile de a induce leziuni epiteliale care ocazional sunt asociate cu diviziuni celulare necontrolate şi transformare malignă. Bovinele pot fi infectate cu papillomavirusuri specifice (BPV). Până în prezent au fost identificate şi caracterizate 14 tipuri de BPV, acestea fiind la rândul lor asociate cu diferite leziuni de la nivelul pielii şi al mucoaselor. Dintre acestea, doar 2 tipuri (BPV-1 şi BVP-2) au fost încriminate în apariţia fibropapiloamelor cutanate. Scopul acestei lucrări a fost identificarea ADN-ului papillomaviral în fibropapiloame cutanate recoltate de la bovine, utilizând primeri degeneraţi. În vederea identificării ADN-ului viral, 9 (nouă) probe recoltate din leziuni cutanate de la bovine au fost testate prin tehnica PCR, utilizând primeri degeneraţi capabili să amplifice un fragment de 450 bp din gena L1, cea mai bine conservată genă a papillomavirusurilor. Prin PCR s-a confirmat prezenţa ADN-ului papillomaviral în toate probele testate, precum şi în martorul pozitiv. Primerii degeneraţi utilizaţi nu sunt capabili să diferenţieze tipul viral implicat în apariţia leziunilor, ci doar confirmă prezenţa unui ADN ca aparţinând unui papillomavirus. Studiile mai recente descriu o pondere importantă a co-infecţiilor cu diferite tipuri de BPV în aceeaşi leziune şi de aceea este aproape imposibil de a atribui morfologia specifică a unei leziuni, unui anumit tip viral. Testul PCR se dovedeşte a fi o metodă utilă de identificare a BPV din leziuni cutanate bovine. Acest studiu descrie pentru prima dată, cazuri de papiloame la bovine din Moldova, confirmate a fi pozitive pentru BPV cu ajutorul primerilor degeneraţi.

Download PDF

N. MANOLESCU(Academia de Ştiinţe Medicale, Bucureşti)
D. C. COMAN (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova)
C. MICSA (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Emilia BALINT (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The authors present a research in which they investigated, from a cytomorphological point of view, the aspects offered by both the external and internal lymph nodes in relation with the morpho- pathology of the main viscera. The research was made on 184 pigs which were slaughtered and which clinically speaking did not present any sign of disease. From the total amount of the investigated animals, 25 cases (13%) presented modified morphological lymph nodes included in the category of “malignant pre-lymphoma”, which represents a “border state” in the emergence of the malignant lymphoma, being characterized by numerous atypical blastic cells and multiple mitosises.

REZUMAT

Autorii prezintă un studiu în care au investigat, din punct de vedere citomorfologic, aspectele oferite de limfonodurile externe şi interne în corelaţie cu morfopatologia principalelor viscere. Studiul a fost efectuat pe 184 suine sacrificate în abator, care din punct de vedere clinic nu prezentau niciun semn de boală. Din totalul de animale investigate s-a ales un număr de 25 de cazuri (13%) care au prezentat elemente morfologice limfonodale modificate încadrate în categoria „prelimfomului malign”, care reprezintă o „stare limită” în apariţia limfomului malign, fiind caracterizată prin prezenţa numeroaselor celule blastice atipice şi multiplelor mitoze.

Download PDF

C. COMAN (INCDMI Cantacuzino, Bucureşti )
I. PĂTRAȘCU (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti)
C. CĂLIN (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti)

ABSTRACT

In order to evaluate an animal model the biocompatibility of two substances used in oral surgery in bone regeneration has created on rabbit a bone defect in the upper jaw by removing a premolar. In each bone defect was introduced one of the two analytes (beta tricalcium phosphate and beta-tricalcium phosphate mixture withplatelet-rich fibrin). Two groups were set up that have been followed for 30 days and 60 days respectively. Assessment was done by surgical, clinical and necropsic monitoring. The results validate the experimental model used and confirm compatibility with living systems and the lack of any potential damaging effect of the two substances.

REZUMAT

În vederea evaluării unui model animal şi a biocompatibilităţii a două substanţe utilizate în chirurgia orală în regenerarea osoasă, s-a creat pe iepure un defect osos în yona maxilarului prin extragerea unui premolar. În fiecare defect osos s-a introdus una dintre cele două substanţe analizate (beta-tricalciu fosfat şi un amestec dintre beta-tricalciu fosfat şi fibrină bogată în plachete). S-au creat 2 loturi care au fost urmărite timp de 30 de zile, respective 60 de zile. Evaluarea s-a făcut prin monitorizări ale actului chirurgical, clinice şi necropsice. Rezultatele obţinute validează modelul experimental utilizat şi confirm compatibilitatea cu sistemele vii şi lipsa oricărui potential effect dăunător a celor 2 substanţe.

Download PDF

D. V. ENACHE (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov)
V. NECULA (Universitatea Transilvania din Braşov)
G. PUCHIANU (DSVSA Braşov, Universitatea Transilvania, Braşov)

ABSTRACT

The paper represents a study concerning the contamination of no-heat processed meat products, with fungi from spices used for the preparation. Compliance with all stages ofmanufacturing technology, from the hygiene point of view, does not exclude contamination with fungi, using contaminated spices. A special aspect that the present paper points out is represented by the impact of UV radiations with λ wavelength of 253.7 nm upon the contaminated spices that are losing fungal load after one hour exposure.

REZUMAT

Lucrarea conţine un studiu cu privire la contaminarea produselor din carne netratate termic, cu fungi, proveniţi din condimentele utilizate la preparare. Respectarea tuturor etapelor tehnologice de fabricare, din punct de vedere igienic nu exclude posibilitatea contaminării cu fungi, în cazul utilizării unor condimente contaminate. Un aspect particular pe care îl surprinde lucrarea de faţă, este reprezentat de impactul radiaţiilor ultraviolete cu lungimea de undă λ = 253,7 nm, asupra condimentelor contaminate care după o oră de expunere pierd încărcătura fungică.

Download PDF

A. C. STOIAN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Dorina NADOLU (Elcomex Agroindustrial S.A, N. Bălcescu, jud. Constanţa)
Iulia Alexandra PARASCHIV (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Monica GRECU (Elcomex Agroindustrial S.A, N. Bălcescu, jud. Constanţa)
Raluca Ioana RIZAC (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
N. T. CONSTANTIN (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella MILITARU (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
T. SOARE (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The common pathology of kids mostly consists of metabolic imbalances, such as White Muscle Disease (Selenium and vitamin E deficiency), Floppy Kid Syndrome (systemic acidosis), Copper deficiency and infectious diseases that are either primary or associated with the previously mentioned metabolic variations. Three French-alpine kids (7, 14 and 30 days old) from a private owner were submitted to the Laboratory of Pathological Anatomy for post-mortem diagnosis. The clinical signs consisted of front and hind limb paresis/muscle weakness, tachypnea, tachycardia, cervical hyperextension, nasal mucopurulent discharge, underdeveloped muscular masses, with periods of fever and present appetite. One of the kids partially responded to treatment and was able to maintain quadrupedal posture. Gross examination revealed pericardial effusions and myocardial white streaks, pulmonary edema with red patchy areas, marginal hepatic petechia, renal ischemia, coagulated milk and liquid feces in the digestive tract. No lesions of the spinal cord that could affect the limbs were found. The histopathological exam revealed: myocardial granular dystrophy, mild muscular degeneration of the diaphragm, purulent pneumonia, kidneys with tubular pink amorphous material and spleen with hyperemia and extramedullary hematopoiesis. The anamnesis orients the diagnosis towards a Selenium deficiency, since the forage level of Selenium is 15 times lower than normal. In conclusion, correlating intra vitam with postmortem investigations, the cause of death is attributable to septicemia and nutritional imbalance.

REZUMAT

Afecţiunile cel mai frecvent întâlnite la iezi constau în dezechilibre metabolice, cum ar fi Boala Muşchilor Albi (deficit de vitamina E şi Seleniu), Sindromul Iedului Moale (acidoză sistemică), deficit de Cupru şi boli infecţioase care sunt fie primare, fie asociate afecţiunilor metabolice menţionate anterior. Trei iezi din rasa Alpină Franceză cu vârsta de 7, 14 şi 30 de zile, proveniţi dintr-o fermă privată, au fost înregistraţi în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică în vederea stabilirii diagnosticului postmortem. Semnele clinice au constat în pareza/flaciditatea musculaturii membrelor, tahipnee, tahicardie, hiperextensie cervicală, secreţii nazale mucopurulente, mase musculare subdezvoltate, cu perioade de febră şi apetit prezent. Unul din iezi a răspuns parţial la tratament şi a reuşit să işi păstreze poziţia patrupodală. Examinarea macroscopică a evidenţiat epanşamente pericardice şi miocardul cu striuri albicioase, pulmon cu edem şi zone de culoare roşu închis, peteşii hepatice marginale, ischemie renală, lapte coagulat şi fecale lichide în tractul digestiv. Nu s-au observat leziuni ale coloanei vertebrale generatoare de afecţiuni ale membrelor. Examenul histopatologic a evidenţiat următoarele modificări: miocardoză granulară, degenerare a musculaturii diafragmului de intensitate redusă, pneumonie purulentă, rinichi cu material amorf proteic în lumenul tubilor, splina cu hiperemie şi hematopoieză extramedulară. Anamneza a orientat diagnosticul către un deficit de Seleniu, nivelul de Seleniu al furajului fiind de 15 ori mai redus decât normal. În concluzie, corelând investigaţiile antemortem cu cele postmortem, cauza morţii poate fi atribuită septicemiei şi dezechilibrelor nutriţionale.

Download PDF

 

Gabriela Dumitriţa STANCIU (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
M. MUSTEAȚĂ (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
V. VULPE
S. BEȘCHEA CHIRIAC
G. SOLCAN (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Idiopathic acute polyradiculoneuritis (IAP), an animal model for axonal form of Landry-Guillain–Barré (LGB) syndrome in humans (3), is an inflammatory demyelinating disease of the peripheral nervous system (PNS), immune-mediated, with pathogenesis of unknown origin that affects systematically and simultaneously spinal and peripheral nerve roots and only sometimes cranial nerves. The purpose of the current study was to describe electrodiagnostic tests applied in IAP and analysis of the electrophysiological abnormalities recorded in dogs with this condition, because neuroelectrophysiology has a crucial role in the diagnosis of disease, being noninvasive. Seven dogs diagnosed with IAP in Internal Medicine Clinic of Faculty of Veterinary Medicine Iasi were included in the study. Those dogs were admitted to the veterinary clinic showing progressive generalized weakness over the preceding weeks. Upon clinical examination, the patients presented paraparesis and hyporeflexia of the hind limbs. After 24 hours progressive dysfunction affected the forelimbs, loss of spinal reflexes and dysphonia/aphonia being also observed. The IAP diagnosis was based on history, blood exam (hematology and serum biochemistry), clinic neurologic examination and electrophysiologic investigations. Each patient was tested by electrodiagnostic investigations: electromyography (EMG), repetitive nerve stimulation (RNS), motor nerve conductive velocity (mNCV) and late wave testing: F-waves. The electrophysiological findings revealed positive sharp waves and complex repetitive discharges at electromyogram; polyphasic action potentials with marked dispersion; signs of demyelination at electroneurography and an increase latency of F-waves. Cerebrospinal fluid had a normal cellularity with increased protein content. Electrodiagnostic tests in idiophatic acute polyradiculoneuritis are crucial in diagnosis of disease and early initiation of therapy with healing opportunities without motor deficits in over 90%.

REZUMAT

Poliradiculoneurita acută idiopatică (PAI), un model animal pentru forma axonală acută a sindromului Landry-Guillain–Barré (LGB) la om (3), este o boală inflamatorie demielinizantă a sistemului nervos periferic, mediată imun, cu patogeneză de origine necunoscută, ce afectează sistematic şi concomitent rădăcinile rahidiene şi nervii periferici şi doar uneori nervii cranieni. Studiul curent are drept scop descrierea testelor de electrodiagnostic aplicate în PAI şi analiza aspectelor electrofiziologice înregistrate la câinii cu această afecţiune, deoarece neuroelectrofiziologia aplicată are rol crucial în stabilirea diagnosticului de boală, aceasta neavând caracter invadant. Au fost incluşi în studiu şapte câini diagnosticaţi cu PAI în Clinica Medicală a FMV Iaşi, prezentaţi datorită semnelor de slăbiciune musculară progresivă, generalizată. La examenul clinic pacienţii au prezentat parapareză şi hiporeflexie, iar în mai puţin de 24 de ore semnele au progresat către membrele anterioare, observându-se, de asemenea, pierderea reflexelor spinale şi disfonie/afonie. Diagnosticul de PAI a fost pus prin coroborarea datelor anamnetice, a examenului neurologic, hematologic, biochimic sanguin şi a testelor de electrodiagnostic reprezentate de: electromiografie (EMG), viteză de conducere nervoasă motorie (VCNm), stimulare repetitivă (RNS) şi unde F. Testele electrofiziologice au relevat unde lente ascuţite, complexe de descărcări repetitive electromiografic, potenţiale de acţiune polifazice cu dispersie marcantă, semne de demielinizare electroneurografică şi o creştere a latenţelor undei F. Lichidul cefalo-radihian a prezentat o creştere a concentraţiei de proteine şi celularitate normală. Acestea au rol crucial în stabilirea diagnosticului de boală şi în instituirea tratamentului precoce, cu şanse de vindecare fără deficite motorii în proporţie de peste 90%.

Download PDF

Silvia Cornelia Antoniu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Lapohos (Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj)

ABSTRACT

The SR EN ISO 9308-1:2015 (EN ISO 9308-1:2014) – Water quality. Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora standard has as scope the detection and enumeration of Escherichia coli – indicator for fecal pollution of water, and coliform bacteria – relative specific indicator for fecal pollution of water, due to origin in another habitats (soil, surface waters), in absence of fecal pollution. The method is based on filtration of water by membrane, placement of this on a chromogenic coliform agar plate (CCA), couting of dark blue to violet colonies as E. coli and of pink to red colonies as presumtive coliform bacteria that are not E. coli, after the incubation at 36 ± 2 °C, for 21 ± 3 h and confirmation of the latter by oxidase test (a negative reaction for oxidase). In Romania, there isn’t any separate standard for animal drinking, considering that water for animal drinking must have the same quality as water for human drinking (potable water). Therefore, the interpretation of these microbiological parameters shall be performed according with Law 311/2004 for modification and completion of Law 458/2002 concerning the quality of potable water.

REZUMAT

REZUMAT
Standardul SR EN ISO 9308-1:2015 (EN ISO 9308-1:2014) – Calitatea apei. Numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu un conţinut redus de bacterii are ca scop detectarea şi numărarea Escherichia coli – indicator al poluării fecale a apei, şi a bacteriilor coliforme – indicator relativ specific pentru contaminarea fecală, datorită originii şi din alte habitate (sol, apă de suprafaţă), în absenţa poluării fecale. Metoda se bazează pe filtrarea apei printro membrană, plasarea acesteia pe o placă cu agar cromogen pentru bacterii coliforme (CCA), numărarea coloniilor albastre-violete ca E. coli şi a celor roz-roşii ca bacterii coliforme prezumtive altele decât E. coli în urma incubării la 36 ± 2 °C, timp de 21 ± 3 h şi confirmarea acestora din urmă prin testul oxidazei (reacţie oxidazo-negativă). În România, nu există un standard separat pentru apa destinată adăpării animalelor, considerându-se că apa destinată adăpării animalelor trebuie să aibă aceeaşi calitate ca şi cea consumată de oameni. Prin urmare, interpretarea acestor parametri microbiologici va fi efectuată în conformitate cu Legea 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Download PDF

Maria D. Dănilă (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
A. Sturza (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Lavinia Noveanu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş”Timişoara)
Oana Duicu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara)
Andreea Privistirescu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Danina Muntean (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara)
Ileana Scurtu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)

ABSTRACT

Mitochondrial dysfunction is a major event in the pathophysiology of renal diseases, the kidney having the second highest mitochondria concentration after the heart. The aim of the present work was to standardize the isolation of rat cortical renal mitochondria in order to perform in vitro studies of high-resolution respirometry. Mitochondrial O2 consumption was measured at 37C using the Oxygraph-2k (Oroboros). The multiple substrate–uncoupler–inhibitor titration (SUIT) protocol was used to assess mitochondrial respiration in the presence of Complex I (CI) substrates (glutamate and malate) and Complex II (CII) substrate (succinate plus the CI inhibitor, rotenone), respectively. The following parameters were measured: State 2 (basal respiration), State 3 (ADP-stimulated respiration or OXPHOS), State 4 (after the addition of oligomycin), and the uncoupled respiration (after the addition of FCCP); the ratio OXPHOS/State 4 or the respiratory control ratio (RCR) was further calculated. Mitochondrial integrity was verified after the addition of cytochrome c. RESULTS: A mean value of 4,67±0.1 for RCR (for CI substrates) and of 4.01±0.2 (for CII substrate) was obtained. The standardized rat cortical renal mitochondria isolation technique is a reliable method that will allow the characterization of mitochondrial respiratory dysfunction in renal pathology.

REZUMAT

Disfuncția mitocondrială este un eveniment central în fiziopatologia bolilor renale, rinichiul fiind un organ cu o rată metabolică intensă, al doilea sub aspectul conținutului mitochondrial, după cord. Scopul prezentei lucrări l-a constituit dezvoltarea și standardizarea metodei de izolare a mitocondriilor din corticala renală de șobolan pentru a efectua studii in vitro de respirometrie de înaltă rezoluție. Izolarea mitocondriilor a fost realizată prin tehnica centrifugărilor diferențiale la 4C. Cu ajutorul Oxigrafului-2k (Oroboros), consumul mitocondrial de oxigen a fost măsurat la 37C prin respirometria de înaltă rezoluție, utilizând un volum de suspensie mitocondrială corespunzător concentrației de 0,1mg/ml. Protocolul SUIT(Substrate-Uncoupler-Inhibitor Titration) a fost folosit pentru evaluarea respirației mitocondriale în prezența substratelor Complexului I (CI – glutamat și malat) și respectiv complexului II (CII – succinat plus inhibitorul CI, rotenona). Au fost determinați următorii parametri: Stadiul 2 (respirația mitocondrială bazală); Stadiul 3 (respirația mitocondrială stimulată de ADP sau OXPHOS); Stadiul 4 (după adiția de oligomicină) și respirația decuplată (sau ETS, după adiția de FCCP); raportul OXPHOS/Stadiul 4 reprezintă raportul controlului respirator (RCR). Integritatea morfo-funcțională mitocondrială a fost verificată prin adiția de Citocrom C. Valorile obținute (media±SEM), exprimate în pmol/s*mg au fost următoarele: respirația dependentă de CI: Stadiul 2 = 60.42±2.9, OXPHOS = 299.3±20, Stadiul 4 = 64.15±3.5, ETS = 313.3±13.1, RCR = 4,67±0.1 iar pentru respirația dependentă de CII: Stadiul 2 = 119.7±3.9, OXPHOS = 604.4±19.7, Stadiul 4 = 206.3±11.8, ETS = 638±25.3, RCR = 4.01±0.2. Tehnica dezvoltată și standardizată de izolare a mitocondriilor din corticala renală de șobolan reprezintă o metodă de investigație viabilă, care va permite evaluarea nivelului afectării respirației mitocondriale în diverse condiții patologice asociate leziunii de ischemie/reperfuzie.

Download PDF

Ioana Bedecean (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Orsolya Sarpataki (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Marina Spînu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. Vasiu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. Brudaşcă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. R. Pop (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Domestic carnivore mammary gland inflammations are most of the time overlooked, even if clinical or subclinical cases can be the cause of neonatal mortality episodes. The aim of this paper is to report a case of post-partum mastitis acuta in a pure breed Hungarian Viszla bitch. In order to obtain additional data, milk was collected from each individual affected mammary gland, in sterile vials and a blood sample on EDTA for complete blood count. From milk, pH reaction was evaluated by using tacrolimus paper whilst for cytology interpretation the May-Grünwald Giemsa (MGG) technique was used. In order to isolate and test bacteria susceptibility, commercial API assays and standard microbiological tests were used. Milk cytology interpretation showed presence of neutrophils, macrophages and phagocytosis. Tested milk had an alkaline reaction (i.e. pH=7) whilst microbiological tests identified in pure culture the presence of Staphylococcus intermedius sensitive to amoxicillin and clavulanated amoxicillin. Hematology assays showed presence of mild regenerative anemia and leukocytosis with a degenerative left shift. Laboratory test consisted with the inguinal bilateral post-partum mastitis acuta diagnostic. To the author’s knowledge, this is the first case of mastitis acuta caused by a Staphylococcus intermedius infection ever to be reported in Romania.

REZUMAT

Cazurile de mortinatalitate cauzate de forme clinice sau subclinice ale inflamaţiei glandei mamare la căţea nu sunt deloc rare şi, totuşi, la această specie, mamitele sunt trecute adeseori cu vederea. Scopul acestui raport este de a prezenta un caz de mamită acută postpartală semnalată la o căţea din rasa Vizsla maghiară. Pentru a obţine informaţii suplimentare s-a recoltat din fiecare mamelă afectată câte o probă individuală de lapte, în eprubete sterile cât şi o probă de sânge pe EDTA pentru examenul hematologic. Astfel, din lapte, s-a evaluat reacţia pH-ului folosind hârtie de pH, iar pentru interpretara citologică s-a folosit tehnica May-Grünwald Giemsa (MGG). Pentru izolarea şi testarea susceptibilităţii microbiene s-au folosit atât teste comerciale API cât şi alte tehnici standard de microbiologie. Examenul citologic a surpins prezenţa atât a neutrofilelor şi a macrofagelor cât şi a fagocitozei. Laptele testat a prezentat o reacţie alcalină (pH=7) iar testele microbiologice au identificat în cultură pură prezenţa tulpinii Staphylococcus intermedius sensibiă la amoxicilină şi amoxicilină clavulanată. Examenul hematologic a surprins prezenţa unei anemii moderate regenerative cu leucocitoză cu indicele Arneth deviat spre stânga. Testele paraclinice au întărit diagnosticul de mamită acută inghinală bilaterală postpartală. Din cunoştinţele autorilor, acesta este primul caz de mamită acută postpartală raportat în România la o căţea, cauzată de o infecţie cu Staphylococcus intermedius.

Download PDF

Magdalena Gonciarov (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The free movement of safe and wholesome food was and is an essential aspect of the internal market and contributes significantly to the health and welfare of citizens and their social and economic interests. The large number of member states, it is normal to have differences between their major food laws in relation to concepts, principles and procedures.When member states adopt measures governing food, these differences may impede the free movement of food, create unequal conditions of competition and therefore directlyaffect the functioning of the internal market. Therefore, over time was intended to approximate these concepts, principles and procedures so as to form a common platform formeasures governing food and feed taken in the Member States and at EU level. On the other hand, food safety requires to take into account all aspects of the food production chain as a continuous process, from primary production and ending with the sale or supply of food to the consumer because each element may have a potential impact on food safety. All these scientific and technical issues related to the safety of food and feed, led to the establishment of a European Food Safety Authority, hereinafter „the Authority” to be able to meet the demands of increasingly intense. This paper aims to present premises were European Food Safety Authority appearance, why it was necessary foundation and are their specific responsibilities and powers.

REZUMAT

Libera circulație a produselor alimentare sigure și sănătoase a reprezentat si reprezinta un aspect esențial al pieței interne și contribuie substanțial la sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și la interesele lor sociale și economice. Avand in vedere numarul mare de state membre, este normal sa existe diferențe importante între legislațiile alimentare ale acestora, în ceea ce privește conceptele, principiile și procedurile. Atunci când statele membre adoptă măsuri cu privire la produsele alimentare, aceste diferențe pot împiedica libera circulație a produselor alimentare, pot crea condiții de concurență inegale și, în consecință, pot afecta în mod direct funcționarea pieței interne. De aceea, de-a lungul timpului s-a urmarit apropierea acestor concepte, principii și proceduri, în așa fel încât să se formeze o platforma comună pentru măsurile privind produsele alimentare și hrana pentru animale, adoptate în statele membre și la nivel comunitar. Pe de alta parte, siguranța produselor alimentare presupune să se ia în considerare toate aspectele lanțului de producție a produselor alimentare ca un proces continuu, pornind de la producția primara și terminând cu vânzarea sau furnizarea de produsele alimentare către consumatori, deoarece fiecare element poate avea un impact potențial asupra siguranței produselor alimentare. Toate aceste problemele științifice și tehnice legate de siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale, au condus la instituirea unei Autorități Europene pentru Siguranță Alimentară, denumită în continuare „Autoritatea”, pentru a putea să răspundă solicitărilor din ce în ce mai intense. Lucrarea de fata isi propune sa prezinte care au fost premizele aparitiei Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara, de ce a fost necesara infiintarea acesteia si care sunt atributiile si competentele specifice acesteia.

Download PDF

D. M. Constantinescu (INCDCB Baloteşti, jud. Ilfov)

ABSTRACT

Cattles, as livestock, have been exploited in our country for thousands of years, due to a favourable climate, a year round abundance of food supply and surface salt deposits, spread all over the hilly areas. We are probably the only European country left where animal labor is still being used in agriculture. Along with machine power, animal labor widely contributed to the the best wheat production in the country history, in 1997, or the best post communist era corn production, in 1999. Between Great World Wars, livestock owners were organized in professional guilds, according the the species/breed exploited. These associations were supervized by veterinarians and technicians and were highly effective. There is a tendency to revive this type of associations, which would hopefully lead to the relaunching of catlle bereeding industry. Innovations and optimizations are pursued in the following directions: access to the water supply, mechanical milking, milk preservation and pasteurization, animal stabulation, nutrition, reproduction (artificial insemination, embryo transfer), rest areas, the impact of music on animal performance, the importance of the bond between the animals and their keepers, etc. A correct and complete nutrition highly contributes to reaching performances close to the genetic potential of the animals and a reproduction rate that increases the profitability of the explotation. The boosting of the immunity system shall be primarely based on the addition of enzymes and phytochemicals to the usual diet, along with the more traditional parenteral administration of serums, vaccines, growth stimulants, vitamins, minerals. It is hopefully expected that the breeders and the technicians interested and involved in cattle breeding will change their attitude in regard to products that significantly increase cattle resistance to environmental factors and also have a positive effect on reproduction.

REZUMAT

Taurinele, sub formă sălbatică sau domestică, s-au aflat pe teritoriul ţării noastre cu multe mii de ani în urmă, datorită condiţiilor geoclimatice favorabile, surselor de hrană abundente tot timpul anului şi depozitelor de sare situate la suprafaţă în multe locuri deluroase intra şi extra carpatice. Suntem, probabil, unica ţară din Europa în care munca în agricultură se mai face şi astăzi cu ajutorul bovinelor. Folosind şi forţa musculară animală la munca pământului şi la transporturi, pe lângă cea mecanică, s-a obţinut în 1997 cea mai mare producţie de grâu din istoria României, iar în 1999, cea mai mare producţie de porumb la aproape 10 ani de la Revoluţie. Modelul interbelic de organizare, cu proprietari de animale asociaţi în sindicate de producători pe specii şi pe rase, din care nu lipseau medicii veterinari cu rol de consultanţi şi coordonatori tehnici, cu perfecţionările pe care le-a adus tehnica actuală, ar putea să relanseze într-un timp scurt această ramură atât de importantă din agricultură, creşterea bovinelor. Perfecţionările actuale privesc: adăparea, mulsul mecanic şi mai ales cel centralizat, păstrarea laptelui, stabulaţia animalelor, alimentaţia, reproducţia (însămânţarea artificială şi transferul de embrioni), spaţiul de odihnă al animalelor, confortul psihic prin muzică în grajd, interrelaţiile de afecţiune om – animal etc. O nutriţie corectă şi completă poate asigura atât o producţie de lapte conformă potenţialului genetic al animalelor, cât şi o reproducţie şi implicit o longevitate profitabilă pentru crescător. Stimularea imunităţii animalelor nu trebuie asigurată numai prin administrare parenterală sub formă de seruri, vaccinuri, substanţe plastice şi energetice, vitamine, săruri minerale şi alte substanţe, ci şi prin ceilalţi doi microconstituenţi administraţi concomitent cu furajele şi anume, substanţele fitochimice şi enzimele. Este de aşteptat ca cei bine intenţionaţi în creşterea efectivelor de taurine şi a producţiilor lor să renunţe la pasivitate şi să-şi schimbe atitudinea faţă de produsele care, administrate per os, stimulează în mod semnificativ rezistenţa taurinelor la factorii nocivi de mediu şi mai ales activitatea de reproducţie.