Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al articolelor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof. univ. Dr. Dan Drugociu 1)

Prof. univ. Dr. Ioan B. Marcus 2)

Prof. univ. Dr. Manuella Militaru 3)

Prof. univ. Dr. Gheorghe Solcan 1)

Prof. univ. Dr. Constantin Vlăgioiu 3)

1) Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi

2) Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

3) Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

Download PDF

E. Şuteu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The immunological diagnosis of protozooses represents an important concern of researchers all over the world. This sythesis refers to the new methods in the animal protozooses’immunodiagnosis (ELISA, PCR) that made possible to identiphy new parasitic species. In our country numerous works contributed to the study of toxoplasmosis and neosporosis, thorogoing the knowledge on diagnosis methods’ diversification and determining the epidemiological characteristics of host species and risk factors. Concerning the flagelatoses, the most studied are the giardiasis and trichomonoses. There are also references to protozooses less researched such as cryptosporosis, encephalitozoonosis etc.

REZUMAT

Diagnosticul imunologic al protozoozelor reprezintă o preocupare importantă a cercetătorilor din întreaga lume. Această sinteză se referă la probleme actuale din domeniul imunodiagnosticului protozoozelor la animale, cu referire la noile metodele (ELISA, PCR) prin care au fost identificate noi specii parazite. În ţara noastră, numeroase cercetări au adus contribuţii la studiul toxoplasmozei şi neosporozei, prin aprofundarea cunoştinţelor privind diversificarea metodelor de diagnostic şi stabilirea caracteristicilor epidemiologice ale speciilor gazde şi a factorilor de risc. Dintre flagelatoze, cele mai studiate sunt giardioza şi trichomonozele. Lucrarea face referiri şi la protozooze mai puţin cercetate, precum criptosporidioza, encefalitozoonoza ş.a.

Download PDF

Simona Iliescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Raluca Ioana Rizac (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Feline fibrosarcoma is a particular category of malignant mesenchymal tumors, with a different histological expression, which is frequently diagnosed in Romania. Although numerous studies have been conducted on this topic, feline fibrosarcoma etiology remains uncertain, factors such as Feline Sarcoma Virus, chronic inflammation induced by vaccination, scar irradiation being involved. The purpose of this paper is to identify some of the risk factors involved in the development of feline fibrosarcoma in a retrospective study of the cases recorded over a period of twelve years (2000 – 2012) in the Laboratory of Pathological Anatomy of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest.
After the clinical examination, associated with the cytological and/or histological findings, the study considered 214 cases of sarcomas that are part of the Feline Fibrosarcoma Complex. The data on tumor morphology, breed, sex and age of affected animals, the location and the diagnosis moment of the tumor, as well as the diagnostic methods were analyzed. The tumors originate from cats of various breeds (the highest frequency was recorded to the European breed), with aged between 7 months to 21 years. The diagnosed morphological types fit the patterns of fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma, mixed tumors (which included areas of chondrosarcoma and osteosarcoma) and rhabdomyosarcoma. As a morphological type, 79.4% of cases were diagnosed with fibrosarcoma and 14% with malignant fibrous histiocytoma. The highest risk for the development/diagnosis of tumors within the feline fibrosarcoma complex is associated with the animals aged between 7 and 13 years, in January and March. The regions with the highest risk of developing feline fibrosarcoma tumors are the flank and the cephalic areas.

REZUMAT

Complexul fibrosarcomului felin reprezintă o categorie aparte de tumori mezenchimale maligne, cu exprimare histopatologică diferită, frecvent diagnosticat în România. Cu toate că sunt numeroase studii care abordează acest subiect, etiologia fibrosarcomului felin a rămas incertă, fiind incriminaţi agenţii virali (Virusul sarcomului felin – Feline Sarcoma Virus), inflamaţia cronică asociată vaccinării, radioterapia formaţiunilor cicatriceale.
Lucrarea de faţă îşi propune identificarea unor factori de risc asociaţi apariţiei fibrosarcomului felin, prin analiza retrospectivă a cazurilor diagnosticate într-o perioadă de 12 ani (2000–2012) în cadrul laboratorului de Anatomie patologică al Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti.
Au fost prelucrate datele provenite de la 214 cazuri diagnosticate prin examen clinic, citologic şi histopatologic, cu sarcoame încadrate în complexul fibrosarcomului felin. S-au analizat datele referitoare la morfologia tumorilor, rasa, sexul şi vârsta animalelor afectate, localizarea şi momentul diagnosticării tumorii şi modalitatea de stabilire a diagnosticului. Tumorile analizate au provenit de la pisici de rase diferite (frecvenţa cea mai mare a fost înregistrată la rasa Europeană), cu vârste cuprinse între 7 luni şi 21 de ani. Tipurile morfologice diagnosticate s-au încadrat în pattern-ul de fibrosarcom, histiocitom fibros malign, tumori mixte (au inclus zone de condrosarcom şi osteosarcom) şi rabdomiosarcom. Ca tip morfologic, 79,4% din cazuri au fost diagnosticate cu fibrosarcom şi 14% cu histiocitom fibros malign. Riscul cel mai mare pentru dezvoltarea/diagnosticarea tumorilor din cadrul complexului fibrosarcomului felin îl reprezintă animalele cu vârsta cuprinsă între 7 şi 13 ani, în lunile ianuarie şi martie. Regiunile corporale cu riscul cel mai mare de dezvoltare a tumorilor din cadrul fibrosarcomului felin sunt regiunea flancului şi cea cefalică.

Download PDF

Andra Sabina Văleanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Modern reproductive biotechnologies are used now days on larger scale in livestock industry. Over time, reproductive biotechnologies such as in vitro fertilization (IVF) or intracytoplasmic sperm injection (ICSI) have been applied to several species of domestic animals. Once these methods were introduced in the routine medical veterinary practice, the necessity of implementing certain sperm selection methods appeared in order to increase the efficiency of IVF , ICSI and none the less the artificial insemination (AI). A series of biomimetic methods for separating spermatozoa from the ejaculate from seminal plasma, cellular debrides, pathogen agents have been developed. These techniques also permit the selection of a certain sperm subpopulation based on certain characteristics such as: progressive motility, normal morphology, chromatin integrity or non-reacted acrosome. The biomimetic selection of sperm cells of high quality for cryopreservation or artificial insemination may improve the pregnancy rates and thus combat fertility decline observed in recent years in several species of domestic animals.

REZUMAT

Biotehnologiile de reproducţie, moderne, sunt utilizate pe scară tot mai largă în industria de creştere a animalelor. De-a lungul timpului, biotehnologii precum fertilizarea în vitro (FIV) sau injecţia spermatică intracitoplasmatică ICSI) au fost aplicate în cazul mai multor specii de animale domestice. Odată cu introducerea acestor metode în uzul practicii medicale veterinare a apărut şi necesitatea implementării unor metode de selecţie a spermatozoizilor astfel încât FIV, ICSI şi nu în ultimul rând inseminarea artificială (IA) să aibă rezultate cât mai performante. Au fost dezvoltate o serie de metode biomimetice de separare a spermatozoizilor dintr-un ejaculat de plasma seminală, debride celulare sau agenţi patogeni, sau chiar de separare a unei subpopulaţii spermatice caracterizată printr-o serie de calităţi cum ar fi : mobilitate progresivă, morfologie normală, cromatină integră, acrozom non-reacţionat. Selecţia biomimetică a unor spermatozoizi de calitate superioară în vederea realizării IA sau crioconservarii ar putea îmbunătăţi ratele de sarcină şi astfel s-ar putea combate declinul fertilităţii, observat în ultimii ani la mai multe specii domestice.

Download PDF

M. Musteaţă (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Gabriela Dumitriţa Stanciu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Brainstem auditory evoked potential study (BAER) – is probably the most used electrophysiological test in veterinary medicine. BAERs are generated by different tracts and nuclei thatare part of the auditory pathways (cochlear receptor, acoustic nerve, cochlear ventral and dorsal nuclei, superior olivary nucleus, trapezoid body, lateral lemniscate, inferior colliculus, medial geniculate body, lobe projection area).
BAERs consist in different positive or negative potentials with a very small amplitude (µV). Acoustic stimulation causes a series of electric signals, with latencies ranging from milliseconds to hundreds of milliseconds. These signals (auditory evoked potentials) are recorded with electrodes placed on the surface of the skin, used to assess the functional integrity of the inner ear portions and the central nervous system.
BAER are composed by components with the immediate/short latency -BAER (0-10 ms) – generated by acoustic nerve and brainstem, middle – MLR (10-80 ms), late (80-250 ms) and long (> 250 ms) sequence representing progressively generating neuronal activity from the highest levels of neuroaxis.
The BAER is a field recording removed, consisting from 7 waves, conventionally denoted by Roman numerals (I – VII). It may be acquired from aware or under anaesthesia patients, being generally independent of the excitation level.

REZUMAT

Studiul potenţialelor evocate auditive (PAE) este unul dintre cele mai utilizate teste electrofiziologice în medicina veterinară, reprezentând o metodă de diagnostic neinvazivă. Multitudinea componentelor PAE derivă din diferitele tractusuri şi nuclei ce intră în componenţa căii auditive (receptor cohlear, nerv acustic, nuclei cohleari ventrali şi dorsali, nucleu olivar superior, corp trapezoid, lemnisc lateral, coliculi inferiori, corpi geniculaţi mediani, aria de proiecţie din lobul temporal). Potenţialele auditive evocate reprezintă activitatea creierului indusă de stimuli acustici şi reflectă procesele electrofiziologice de la nivelul celulelor senzoriale localizate pe toată suprafaţa căii auditive.
Potenţialele auditive evocate constau în diferenţe pozitive sau negative de potenţial cu o foarte mică amplitudine (μV). Stimularea acustică determină o serie de semnale electrice cu latenţe care variază de la milisecunde la sute de milisecunde. Aceste semnale numite potenţiale auditive evocate pot fi înregistrate cu ajutorul unor electrozi situaţi la suprafaţa pielii şi folosiţi pentru evaluarea integrităţii funcţionale a urechii şi a unor porţiuni din sistemul nervos central.
PAE sunt alcătuite din componente cu latenţă imediată/scurtă – BAER (0-10 milisecunde) – generate de nervul acustic şi de trunchiul cerebral, medie – MLR (10-80 milisecunde), târzie (80-250 milisecunde) şi lungă (> 250 milisecunde); succesiv reprezentând activitatea generatoare progresiv neuronal, de la cele mai înalte nivele ale neuroaxisului.
BAER-ul reprezintă un câmp de înregistrare îndepărtat, alcătuit din 7 unde, convenţional notate cu numerale romane (I – VII). Este obţinut atât la pacienţii conştienţi, cât şi la cei inconştienţi – pare a fi, în general, independent de nivelul de excitabilitate.

Download PDF

A. Sturza (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Lavinia Noveanu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş”Timişoara)
Oana Duicu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara)
Viorica Kerti (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Dorina Coricovac (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Danina Muntean (Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara)
Mărioara Cornianu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
Rodica Lighezan (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
A. Sturza (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)

ABSTRACT

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents the clinical expression of metabolic syndrome and a major cause of chronic liver diseases that progress to fibrosis and cirrhosis. The pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease is not entirely known but insulinresistance plays a central role has in fat accumulation and progression to steatohepatitis, respectively. In the past decade, mitochondrial dysfunction has been systematically involved in pathogenesis of metabolic diseases including obesity, insulin resistance and diabetes mellitus, including steatohepatitis. Mitochondria represent the major source of oxidative stress in numerous pathological conditions having as consequences lipid peroxidation, liver fibrosis, and chronic inflammation. Studies in isolated liver mitochondria allow the characterization of respiratory dysfunction as well as the and the assessment of pharmacological agents effects view the identification of novel therapies.

REZUMAT

Boala ficatului gras non-alcoolic reprezintă expresia clinică a sindromului metabolic, fiind considerată actual drept o cauză majoră a afecțiunilor hepatice cronice cu evoluție spre fibroză și ciroză. Patogeneza bolii ficatului gras non-alcoolic nu este pe deplin cunoscută, dar un rol central în acumularea trigliceridelor în ficat și progresiunea spre hepatosteatoză îl deține insulinorezistența. Disfuncția mitocondrială a fost sistematic implicată în ultimul deceniu în patogeneza afecțiunilor metabolice ce includ obezitatea, insulino-rezistența și diabetul zaharat, precum și steatohepatoza cronică. Mitocondriile reprezintă principala sursă de stress oxidativ hepatic având drept consecință peroxidarea lipidelor, fibroza hepatică și inflamația cronică. Studiul mitocondriilor izolate de la nivelul ţesutului hepatic permite caracterizarea disfuncţiei respiratorii precum şi evaluarea efectelor agenţilor farmacologici în scopul identificării de noi terapii.

Download PDF

Gabriela Dumitrescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
V. Ordeanu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
M. Necşulescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Diana Popescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
A. Vladimirescu (INCD „Cantacuzino” Bucureşti)
Lucia Ionescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Simona Bicheru (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)

ABSTRACT

Bacillus anthracis and Bacillus cereus belong to the Bacillaceae family, genus Bacillus, and is a high bacilli, Gram-positive aerobic or facultative aerobic, catalase +, sporulated that can easily develop and survive outside the host. Bacillus anthracis causes anthrax, common infectious disease for humans and several animal species. Bacillus cereus is found in food-borne toxins, septicemia, eye infection. Diagnosis and identification of two biological agents like Bacillus spp, can be achieved via classical bacteriological techniques, morphological and cultural characters which are significant in this respect. Accurate diagnosis can be achieved via serological techniques (ELISA), molecular biology (PCR, Real Time PCR) or mass spectrometry (MALDI TOF). The cultures of Bacillus spp studied (Bacillus anthracis, Bacillus cereus) were seeded via loop prick on the simple agar and blood agar, in Petri dishes in order to obtain isolated colonies. 16S ribosomal protein extraction was performed via the „Microorganisms Profiling” extraction trifluoroacetic acid (TFA) 80% procedure. Strains of Bacillus spp genus were analyzed with the mass spectrometer Microflex LT 20. Field of the mass in which identification was carried out was set between 1,000 and 14,000 daltons. The values of characteristic peaks strain of Bacillus anthracis IC 29 are in the range of 2100-9600 Daltons and Bacillus cereus strain IC 11549 in 2500-11250 Daltons. The characteristic peak of the species Bacillus anthracis is set in the range of 4833 Daltons. Peak „protein species signature” for the biological agent Bacillus cereus, has a value of 70807 Daltons. All mass spectar obtained were identified as belonging to the tested bacterial species, with results which were confirmed by classical bacteriological techniques. By comparing the test results of identification via the MALDI TOF technologie of studied strains, we can conclude that they are similar from a structure point of view of 16S ribosomal protein, thus demonstrating a degree of similarity. The Microflex LT 20 system allows quick and accurate identification of biological agents therefore being an important confirmation/validation mean for other microbiological diagnostic methods.

REZUMAT

Bacillus anthracis şi Bacillus cereus fac parte din familia Bacillaceae, genul Bacillus, şi se prezintă ca bacili mari, Gram-pozitivi, aerobi sau facultativ aerobi, catalază +, sporulaţi, care se pot dezvolta şi pot supravieţui uşor în afara gazdei. Bacillus anthracis produce antraxul, boală infecţioasă comună omului şi mai multor specii de animale. Bacillus cereus este întâlnit în toxiinfecţii alimentare, septicemie, infecţii oculare. Diagnosticul şi identificarea celor doi agenţi biologici din genul Bacillus pot fi realizate prin tehnici bacteriologice clasice, caracterele morfologice şi culturale fiind semnificative în acest sens. Diagnosticul de certitudine poate fi realizat prin tehnici serologice (ELISA), tehnici de biologie moleculară (PCR sau Real Time PCR) sau spectrometrie de masă (MALDI TOF). Culturile de Bacillus spp. luate în studiu (Bacillus anthracis, Bacillus cereus) au fost însămânţate prin scarificare cu ansa pe geloză simplă şi geloză sânge, în plăci Petri, în vederea obţinerii de colonii izolate. Extracţia proteinelor ribozomale 16S a fost efectuată prin Procedura “Microorganisme Profiling” extracţie acid trifluoracetic (TFA) 80 %. Tulpinile din speciile genului Bacillus spp. au fost analizate cu spectrometrul de masă Microflex LT 20. Domeniul de masă în care a fost executată identificarea a fost stabilit între 1000 şi 14000 Daltoni. Valorile peak-urilor caracteristice pentru tulpina deBacillus anthracis IC 29, sunt cuprinse în domeniul 2100-9600 Daltoni, iar pentru tulpina Bacillus cereus IC 11549 în domeniul de masă 2500-11250 Daltoni. Peak-ul caracteristic pentru specia Bacillus anthracis se situează în domeniul de masă 4833 Daltoni. Peak-ul “semnătură proteică de specie” pentru agentul biologic Bacillus cereus, are valoarea de masă de 70807 Daltoni. Toate spectrele de masă obţinute au fost identificate ca aparţinând speciei bacteriene testate, practic fiind confirmate rezultatele obţinute prin tehnicile bacteriologice clasice. Comparând rezultatele testelor de identificare prin tehnologia MALDI TOF a tulpinilor luate în studiu, putem desprinde concluzia că acestea sunt asemănătoare din punct de vedere a structurii proteinelor ribozomale 16S, acest lucru demonstrând un anumit grad de înrudire. Sistemul Microflex LT 20, permite identificarea rapidă şi precisă a agenţilor biologici, fiind un mijloc important de confirmare/validare pentru alte metode de diagnostic microbiologic.

Download PDF

D. Drugociu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
F. Nechifor (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
L. Runceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Carmen Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
S. G. Ciornei (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
P. Roşca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

The research has been done on a number of 14 cows, histological investigations being made on the oviduct, the uterus and the ovaries.
The obtained results stated that the frequency of ciliated cells in the oviduct is higher in the estrus phase. The secretion cells had their apical pole evidently inside the lumen and also had a high quantity of secretion granules. The cell-chemistry shows that this is a glycoprotein secretion and it assures the nutrition for the sperm cells or the egg cells.
The lamina propria shows that the histocells , fiber cells and fiberplasts are predominant. In two cases in the corion it was remarked a system of sanguine and hepatic blood vessels.
The mucosa is poorly developed in the anterior portion of the oviduct and it is developed progressively towards the fallopian tube. In the fallopian tube hypotrophy it can be observed the germinal cubic epithelium, sometimes being flattened, containing numerous mesenchymal cells, fibroblasts, fibro cells and mastocells.
The cortical zone is abundant in conjunctive tissue disposed in a whirl.
The observations regarding follicular atresia show that the first modifications are produced in the granulose (picnosis, cariolysis). In the last stage of atresia a disorganization is produced and the structures of the follicle disappear.
Some of the aspects refer to the uterine histopathology in the puerperal period. There have been analyzed the thickness of the uterine wall, the thickness of the mucosa, the circulation at these levels, the number of glands/mm2, as well as their lumen.

REZUMAT

Cu scopul evidenţierii unor modificări histologice ale aparatului genital au fost efectuate cercetări la nivelul oviductului, uterului şi ovarelor, la 14 vaci din rasa Holstein, sacrificate în abator.
Rezultatele obţinute atestă faptul că frecvenţa celulelor ciliate la nivelul oviductului a fost mai mare în faza de estrus. Celulele secretoare au avut polul apical evident în lumen şi granule de secreţii în cantitate crescută. Citochimia arată că această secreţie este glicoproteică şi asigură nutriţia ovulelor.
Lamina propria arată predominanţa histocitelor, fibrocitelor şi fibroblastelor. În două cazuri, în corion se remarcă o reţea de capilare sangvine şi hepatice.
Mucoasa este puţin dezvoltată în porţiunea anterioară a oviductului şi creşte progresiv spre cornul uterin. În cazul hipotrofiei ovariene se observă epiteliul germinativ cubic, uneori aplatizat, conţinând numeroase celule mezenchimale, fibroblaste, fibrocite şi mastocite.
Zona corticală este abundentă în ţesut conjunctiv dispus în vârtejuri.
Observaţiile privind atrezia foliculară arată că primele modificări se produc la nivelul granuloasei (picnoză, carioliză). În ultimul stadiu al atreziei se produce o dezorganizare, iar structurile foliculului dispar.
Unele aspecte se referă la histopatologia uterină din perioada puerperală. Au fost cercetate: grosimea peretlui uterin, grosimea mucoasei, circulaţia sanguină la aceste nivele, numărul glandelor/mm2 precum şi lumenul acestora.

Download PDF

D. Drugociu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
F. Nechifor (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
I. Stăuceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
L. Runceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
I. Ibănescu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Agape (S.C. Suinprod Roman S.A.)
S. G. Ciornei (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
P. Roşca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

It is well known that the fertility of a boar used for reproduction is reflected by the sperm quality. The term “sperm quality” is based on certain evaluations, namely chemical composition and properties of the ejaculate, correlated with fertilizing capacity of the sperm.
The aim of this study was to evaluate the sperm production of a boar group, used intensively for reproduction. Several semen indicators were observed: volume, concentration, motility and number of AI doses that could be obtained. The results showed that the mean volume of one ejaculate is influenced mainly hereditary and by the homeostasis. The mean semen production over a year for one ejaculate is reflected by the number of doses prepared for conservation and/or insemination. The average number of AI doses obtained after processing the ejaculates in this study was 39 (with 3.5 sperm x 109/80 ml).
To evaluate the sperm production, the livestock units based on swine growing and breeding need to own a modern reproduction laboratory, which must be one of the main elements of the production circuit.

REZUMAT

Este cunoscut faptul că fertilitatea unui vier reproducător este condiţionată de calitatea spermei. Noţiunea de „calitate a spermei” are ca bază de plecare constatările ce se referă la compoziţia chimică şi însuşirile ejaculatului, corelate cu capacitatea fecundantă a spermatozoizilor.
Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua producţia spermatică a unui grup de vieri, de înaltă valoare genetică, utilizaţi intensiv la reproducţie. Au fost urmăriţi indicatorii spermatici de calitate: volumul, concentraţia, mobilitatea şi numărul de doze pentru IA obţinute. Rezultazele studiului au arătat că volumul mediu al ejaculatului este infuenţat predominant genetic, dar şi de adaptabilitatea individuală. La unul dintre subiecţi, concentraţia spermei a fost invers proporţională cu volumul ejaculatului. Prtoducţia spermatică medie anuală pe ejaculat este reprezentată de numărul de doze preparate în vederea conservării şi/sau însămânţării. În cadrul acestui studiu, numărul mediu de doze obţinut prin prelucrarea ejaculatelor a fost de 39 (cu 3,5 spz x109/80 ml).

Download PDF

Violeta Giugiu (S.C. ROMVAC Company S.A.)
Viorica Chiurciu (S.C. ROMVAC Company S.A.)

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to develop an appropriate HPLC method for the separation and estimation of impurities and degradation products, according to ICH guidelines. The reviewed ICH guideline, Q1A (R2), recommends that the stress conditions used in the degradation studies should include the effects of: temperature, light, oxidants, acid and basic hydrolysis. Unlike final testing and since the methods used for the understanding of active substance chemical degradation are screening methods, they do not need to be validated. The chromatographic separation of active substances (e.g.: metronidazole, oxytetracycline and furazolidone) from their impurities (impurity A, 4-epioxytetracycline, tetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, beta-apo-oxytetracycline) and potential degradation products was carried out on a Betasil C 18 column, (4.6 x 250 mm, 5 µm). The gradient elution of the mobile phase consisting of 40 mM phosphate buffer (pH=7.5) and methanol is the appropriate mode for this chromatographic separation. The acquisition took place at 254 nm wavelength at 300C using an output of 1mL/min. Regarding the impurity level testing, the ICH guidelines suggest the assessment of specificity and limit of detection. The identification of each compound in the solution with mixture of impurities and the separation of impurities were highlighted by calculating resolution (R), asymmetry and the capacity factor.

REZUMAT

Obiectivul acestui studiu a fost acela de a dezvolta o metodă HPLC adecvată, pentru separarea şi estimarea impurităţilor şi a produşilor de degradare din produse farmaceutice de uz veterinar, conform ghidurilor ICH. Forma revizuită a ghidului ICH, Q1A (R2) sugerează că în studiile de degradare, conditiile de stres folosite să includă efectele: temperaturii, luminii, agentilor oxidanti, hidroliza în mediu acid şi mediu bazic. Deoarece metodele folosite pentru a intelege degradarea chimică a substantelor active din produse sunt metode de screening, acestea nu necesită validare, ca la controlul final. Separarea cromatografică a substanţelor active ( ex. metronidazol, oxitetraciclina, furazolidona) de impurităţile lor (impuritate A, 4-epioxitetraciclina, tetraciclina, alfa-apo-oxitetracilina, beta-apo-oxitetraciclina) si de eventualii produşi de degradare s-a făcut pe o coloană Betasil C 18, (4.6 x 250 mm, 5 µm). Eluţia în gradient a fazei mobile formată din tampon fosfat 40 mM (pH=7.5) şi metanol reprezintă conditiile potrivite pentru această separare cromatografică. Achiziţia s-a facut la lungimea de undă de 254 nm, la 300C folosind un debit de 1mL/min. In ceea ce priveste testarea limitelor de impurităţi, ghidurile ICH prevăd evaluarea specificităţii şi a limitei de detecţie. Identificarea fiecărui component din soluţia ce conţine amestecul de impurităţi, precum şi separarea acestora, au fost evidenţiate prin calcularea rezoluţiei (R), asimetriei şi factorului de capacitate.

Download PDF

Violeta Predescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

The quality of raw milk is defined, in most countries, as the number of somatic cells and aerobic mesophyllic bacteria („count agar plants”). Commission Regulation (EC) No 853\/2004 laying down hygiene rules that apply to foodstuffs of animal origin lays down that it is necessary that food business operators to implement the procedure for raw milk from cows to meet such criteria as: reducing the total number of germs/ml raw milk at less than or equal to 100,000 and the appreciation of the content of somatic cells/ml raw milk at less than or equal to 400,000. These control measures are necessary for food business operators, which must initiate actions to improve the safety and quality of milk. The objective of this study was to assess the quality of cow milk collected in Arges County, in the determination of the physico-chemical characteristics and the number of somatic cells and aerobic mesophyllic bacteria.

REZUMAT

Calitatea laptelui materie primă este definită, în cele mai multe ţări, prin numărul de celule somatice şi de bacterii aerobe mezofile („plante count agar”). Regulamentul (CE) nr.853/2004 de stabilire a unor norme de igienă care se aplică alimentelor de origine animală stabileşte că este necesar ca operatorii din sectorul alimentar să pună în aplicare proceduri pentru ca laptele crud de vacă să întrunească criterii precum: reducerea numărului total de germeni/ml lapte crud la mai puţin sau egal cu 100.000 şi aprecierea conţinutului de celule somatice/ml lapte crud la mai puţin sau egal cu 400.000. Aceste măsuri de control sunt necesare pentru operatorii din sectorul alimentar, care trebuie să iniţieze acţiuni pentru îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii lapelui. Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea calităţii lapetui colectat de la vaci din judeţul Argeş, prin determinări ale caracteristicilor fizico-chimice precum şi ale numărului de celule somatice şi bacteriilor aerobe mezofile.