Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof. Dr. N. Constantin 1)
Prof. Dr. V. Crivineanu 1)
Prof. Dr. D. Drugociu 2)
Prof. Dr. Manuella Militaru 1)
Prof. Dr. Gh. Solcan 2)
Prof. Dr. I. Ţogoe 1)

1)  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi

Download PDF

M. D. Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Itch or pruritus (scientifically named) represents one of the most common presenting complaints of pet owners at veterinary. The dog will repeatedly scratch, lick or chew its coat, and over a period of time create bald patches and damaged skin. In chronic or severe cases dogs present with secondary lesions, including scarring, bleeding, crusting and ulceration, accomplished by alopecia, inflammation and malodor of the coat.
În case of allergic dermatitis the common therapeutic approaching has as a main objective the reducing of the itch and of the secondary dermatologic changes, using steroids (with unpleasant systemic short-long term side-effects and complications), antihistaminic, antibacterial and etiothrop products.
For the veterinary specialist, a key therapeutic challenge is finding a way to break the itch cycle, and halt the inflammatory process, without causing systemic sie-effects.
New researches reveals key findings around the mechanism of itch in allergic skin diseases, and the role of inflammatory and pruritogenic cytokines (IL-31), their therapeutic role (which inhibit the JAK enzyme system) in suppressing the activity of allergic cytokines.

REZUMAT

Senzaţia de mâncărime, sau pruritul (aşa cum este denumit ştiinţific) reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale prezentării deţinătorului de animale de companie, la medicul veterinar. Câinele se va scărpina, linge sau muşca în mod repetat pielea, iar după o perioadă vor apărea pseudotundere şi alterări ale integrităţii cutanate. În formele cronice sau în cazurile severe, câinii vor prezenta leziuni secundare de grataj, hemoragii, cruste sau ulcere cutanate, însoţite de alopecie, inflamaţie şi un miros neplăcut al îmbrăcămintei piloase.
În cazul dermatitelor alergice, abordarea terapeutică comună presupune limitarea pruritului şi a modificărilor dermatologice secundare, apelând la antiinflamatorii steroidiene (cu efecte secundare pe termen scurt-mediu şi complicaţii), antihistaminice, antibacteriene şi medicaţie etiotropă.
Pentru medicul veterinar specialist, în cazul acestor afecţiuni pruritogene provocarea este găsirea unei modalităţi de blocare a ciclului prurit-scărpinat-prurit, limitarea procesului inflamator, fără a induce efecte secundare sistemice.
Noi cercetări evidenţiază puncte-cheie în mecanismul pruritului din bolile alergice, rolul citokinelor proinflamatorii şi pruritogene (IL-31) şi rolul terapeutic al acestora (inhibând sistemul enzimatic JAK) în stoparea activităţii citokinelor implicate în alergii.

Download PDF

T. Bezdadea (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Hypovolemic shock is a functional misbalance of the whole body that represents the failure of the circulatory system to maintain an adequate cellular perfusion the result of which is a substantial reduction in the supply of nutrients and oxygen to the body tissues. Irreversible cellular and systemic malfunctions follow swiftly. Hypovolemic shock follows a low tissues perfusion which in turn could lead to a total collapse of the blood volume or the inability to circulate a stand-by amount of blood which could be in the normal ranges. It is a functional misbalance of the entire body, usually following an accident. It is due to severe trauma and loss of blood over 30% of the circulating mass. The patient in severe traumatic/hemorrhagic shock usually exhibits bone fracture, crushed tissues, burns etc. This type of shock quite frequently follows accidents at work usually affecting beasts of burden. It is one of the main determinants of death.
Generally speaking, the shock is not an isolated symptom, but a syndrome made up of a group of symptoms each belonging to an organ or a system. It has many underlying causes and manifests itself in a variety of ways driven by a single mechanism with almost constant common traits: nervous, endocrine, circulatory and metabolic.
The general purpose of therapy is to ensure an adequate supply of oxygen to the outlying tissues. Because the oxygen supply is the arithmetic product of arterial mean oxygen saturation (SaO2), hemoglobin concentration and heart beats/minute, each of these parameters have to be optimized.
The evolutionary prognosys is dependent on the accident gravity and the amount of lost blood up to the point of hemorrhage control, on the age of the patient, on the duration of shock and the point of therapy induction ( no more than 30-6

REZUMAT

Şocul hipovolemic este tulburarea funcţională a întregului organism ce reprezintă incapacitatea sistemului circulator de a menţine o perfuzie celulară adecvată, rezultatul fiind reducerea aprovizionării cu oxigen şi substanţe nutritive a ţesuturilor. Se produc astfel disfuncţii celulare şi sistemice ireversibile.
Şocul hipovolemic corespunde unei hipoperfuzii tisulare, care poate face posibilă o prăbuşire reală a volumului sanguin sau imposibilitatea de a pune în circulaţie un volum de sânge care, pe de altă parte, rămâne normal. Acesta reprezintă o tulburare funcţională a întregului organism, care survine în cazul unui accident. El se datorează traumei puternice primite şi pierderii de sânge ce depăşeşte 30% din masa circulantă.
Animalul cu şoc traumatic hemoragic are fracturi osoase, zdrobiri tisulare, arsuri etc. Pentru animalele de povară, acest tip de şoc intervine frecvent după accidente de muncă; este una dintre marile cauze determinante ale morţii. Şocul nu reprezintă un simptom izolat, ci este un sindrom alcătuit dintr-un grup de simptome aparţinând unui organ sau sistem. Are cauze multiple şi îmbracă forme clinice diferite, unite printr-un mecanism univoc, alcătuit din trăsături comune, aproape constante: tulburări nervoase, endocrine, circulatorii, metabolice.
Scopul terapiei în cazul şocului hipovolemic este asigurarea unui aport adecvat de oxigen la ţesuturile periferice. Deoarece aportul de oxigen este produsul aritmetic al saturării arteriale cu oxigen (SaO2), concentraţiei de hemoglobină şi CO (ritm volum/bătaie a inimii/minut), fiecare dintre aceşti parametri trebuie optimizaţi.
Prognosticul evolutiv depinde de gravitatea accidentului şi de cantitatea de sânge pierdut până la momentul localizării şi opririi hemoragiei, de vârsta pacientului, de durata şocului şi de momentul iniţierii tratamentului ( după cel mult 30-60 de minute de la producerea accidentului).

Download PDF

O. Zvorişteanu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti)
R. Popa (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti)

ABSTRACT

Veterinary legislation lays down general food safety that no food should not be placed on the market if it is potentially dangerous.
Microbiological criteria defining the acceptability of a manufacturing process of a food, a lot of food, based on the absence, presence or number of microorganisms and / or quantity oftheir toxins / metabolites, per unit (s) of mass, volume, area or batch.
Food traders are obliged to withdraw unsafe food. To help protect public health and prevent different interpretations, it is necessary to establish harmonized safety criteria on the acceptability of food, particularly in the presence of certain pathogenic microorganisms.
Compliance with microbiological criteria involves obtaining satisfactory or acceptable when testing values set for the criteria through sampling, analysis and implementation of corrective action in accordance with food law and the instructions given by the competent authorities.
Food business operators must decide for themselves for sampling frequencies and controls required under the HACCP-based procedures and other hygiene control procedures.
However, it may be necessary in some cases to set harmonized sampling frequencies at Community level, in particular to ensure that the same level of control is exercised throughout the E.U. Community

REZUMAT

Legislaţia sanitară veterinară stabileşte cerinţe generale privind siguranţa alimentelor, conform căreia niciun produs alimentar nu trebuie introdus pe piaţă în cazul în care este potenţial periculos.
Criteriul microbiologic defineşte gradul de acceptabilitate al unui proces de fabricaţie al unui produs alimentar, al unui lot de produse alimentare, pe baza absenţei, prezenţei sau numărului de microorganisme şi/sau a cantităţii toxinelor/metaboliţilor acestora, pe unitate (unităţi) de masă, volum, suprafaţă sau lot.
Comercianţii din sectorul alimentar au obligaţia să retragă de pe piaţă produsele alimentare periculoase. Pentru a contribui la protecţia sănătăţii publice şi pentru a preveni interpretările diferite, se impune stabilirea unor criterii de siguranţă armonizate privind caracterul acceptabil al produselor alimentare, în special în ceea ce priveşte prezenţa anumitor microorganisme patogene.
Respectarea criteriilor microbiologice presupune obţinerea rezultatelor satisfăcătoare sau acceptabile atunci când se testează valorile stabilite pentru aceste criterii prin prelevarea de probe, efectuarea de analize şi aplicarea de măsuri corective, în conformitate cu legislaţia în domeniul alimentar şi cu instrucţiunile date de către autorităţile competente.
Operatorii economici din sectorul alimentar trebuie să decidă ei înşişi frecvenţele pentru prelevările de probe şi controalele necesare în cadrul procedurilor bazate pe principiile HACCP şi pe alte proceduri de control ale igienei. Cu toate acestea, poate fi necesar ca, în anumite cazuri, să se stabilească frecvenţe de prelevare a probelor armonizate la nivel comunitar, în special pentru a garanta că acelaşi nivel de control se exercită pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.
Îndepărtarea rapidă de pe piaţă a produselor contaminate sau care nu corespund reglementărilor legale, evită publicitatea nefavorabilă, reclamaţii ale clienţilor, pierderea credibilităţii produselor, situaţii cu implicaţii legale de natură civilă sau penală, deteriorarea imaginii unităţii producătoare sau care livrează produsele alimentare şi scăderea livrărilor.

Download PDF

M. A. Turcitu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Bsesini Shadi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

There were performed investigations in order to characterize genetic aspects of 9 paramyxoviruses’ strains, isolated from poultry. Based on the obtained results, the 9 examined strains of paramyxoviruses were classified into three groups, genetically distinguished: the 1st group had the greatest degree of heterogeneity, consisting in 5 isolated strains. The 2nd and the 3rd groups each represented by 2 isolated strains. Of those nine strains, seven were parts of the APMV category (Avian Paramyxovirus 1) and the rest of two, of the PPMV category (Pigeon Paramyxovirus).
The RT-PCR test coupled with the sequencing process, confirmed the pathogenicity degree of those 9 isolated strains, obtained after the Intra Cerebral Pathogenity Index, as follows: 7 strains of isolated viruses were part of APMV1 category and of these, 5 belonged to the group of lentogenic viruses consisting of 2 clusters: cluster 1 (TAN9, TAN11 and CCF1) and cluster 2 (CTAN5 and CV2); concurrently with 2 strains, part of the mesogen/ velogenic group (CG6 and CC4).

REZUMAT

Au fost efectuate investigaţii pentru caracterizarea genetică a 9 tulpini de paramixovirusuri izolate de la păsări domestice şi sălbatice. Pe baza rezultatelor obţinute, cele 9 tulpini de virus examinate au fost încadrate în 3 grupe genetic distincte: grupul 1 – cu cel mai mare grad de heterogenitate, fiind alcătuit din 5 izolate, şi grupurile 2 şi 3 – fiecare constituit din câte 2 izolate. Dintre cele 9 tulpini de virus, 7 au aparţinut categoriei APMV (Avian Paramyxovirus 1) iar celelalte 2, categoriei PPMV (Pigeon Paramyxovirus).
Testul RT-PCR cuplat cu secvenţierea a confirmat gradul de patogenitate al celor 9 izolate, obţinut prin testul IPIC şi anume : 7 izolate de virus s-au încadrat în categoria APMV1, iar dintre acestea, 5 au aparţinut grupului de virusuri lentogene. Grupul virusurilor lentogene a fost constituit din 2 clustere : clusterul 1 (TAN9 ; TAN11 şi CCF1) şi clusterul 2 (CTAN5 si CV2). Celelalte 2 izolate au aparţinut grupului mezogene / velogene (CG6 si CC4).

Download PDF

D. Drugociu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
F. Nechifor (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
L. Runceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Carmen Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
S. G. Ciornei (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
P. Roşca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

/em>

ABSTRACT

Investigations were conducted on a number of 24 Holstein breed cows, aged between 4 and 8 years, from a dairy farm in North-Eastern Romania, slaughtered for reproductive reasons.
The study was conducted in order to determine the most frequent chronic ovary diseases, represented by ovarian cysts and persistant corpus luteum, which are known to be the usual cause of cow infertility. Macroscopic and microscopic exams showed that in 60% of the females, the most part of the ovary was replaced by a conglomerate of cystic forms, with trabecular aspect on section.
Polimorphic lesional aspects revealed by histological exams show that they underly the functional ovarian alterations and reproductive disorders respectively.

REZUMAT

Investigaţiile au foste efectuate pe un număr de 24 de vaci din rasa Holstein cu vârste cuprinse între 4-8 ani, provenite dintr-o fermă de exploatare a vacilor pentru lapte situată în N-E României, sacrificate în abator din motive de infecunditate şi infertilitate.
Cercetările au fost orientate cu prioritate în vederea diagnosticării celor mai frecvente ovariopatii, reprezentate de chiştii ovarieni şi corpul luteal persistent, recunoscute drept cauze frecvente ale infertilităţii la vaci. Examenele macroscopice şi microscopice au relevat că la 60% dintre femele, în structura ovarelor existau conglomerate de formaţiuni chistice cu aspect trabecular pe secţiune.
Aspectele lezionale polimorfe relevate prin examenele histologice arată că acestea stau la baza tulburărilor ovariene şi respectiv a funcţiei de reproducere.

Download PDF

Carmen Bergheş (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
D. Cucă (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
Cristina Dinu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)

ABSTRACT

The study was conducted on a total of five Romanian Sport horses, with a mean age of 10 years and aimed to characterize the bioelectric activity of the heart. In these ways after the final training exercise were conducted by technical Dubois electrocardiogram. P wave was bifid appearance of the two deflections (P1 and P2) positive in DII, DIII, aVF, and biphasic with P1 and P2 negative in DI, aVR, aVL. The average duration biphasic P2 wave was 0.12 sec. The average amplitude biphasic P2 wave was 0.15 mV (while P1 wave amplitude was only 0.08 mV). Ventricular complex morphology was QS type in DII, DIII, aVF and qR type in în DI, aVR, aVL. Average amplitude of the QRS complex was 1.45 mV and the average duration of the QRS complex was 0.11 sec. T wave morphology was biphasic with positive T1 and negative T2, in DI, aVR, aVL and monophasic positive aspect in DII, DIII, aVF.

REZUMAT

Studiul s-a întreprins pe un număr de cinci cai de Sport Românesc, cu vârsta medie de 10 ani şi a avut ca scop caracterizarea activităţii bioelectrice a cordului. La aceşti cai, după exerciţiile de antrenament, s-au efectuat electrocardiograme după tehnica Dubois. Unda P a avut un aspect bifid cu cele două deflexiuni (P1 şi P2), pozitive în DII, DIII, aVF, şi bifazic cu P1 şi P2 negative în DI, aVR, aVL. Durata medie a undei P2 bifazice a fost de 0,12 sec. Amplitudinea medie a undei P2 bifazice a fost de 0,15 mV (în timp ce P1, a avut amplitudinea de numai 0,08 mV). Morfologia complexului ventricular a fost de tip QS în DII, DIII, aVF şi de tip qR în DI, aVR, aVL. Amplitudinea medie a complexului QRS a fost de 1,45 mV iar durata medie a complexului ventricular a fost de 0,11 sec. Aspectul morfologic al undei T a fost bifazic, cu T1 pozitivă şi T2 negativă, în DI, aVR, aVL şi aspect monofazic şi pozitiv în DII, DIII, aVF.

Download PDF

M. Musteaţă (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Gabriela Dumitriţa Stanciu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Electroencephalography is an electrophysiological method that reads scalp bioelectrical activity generated by brain structures. Epilepsy is one of the most frequent neurological diseases in dogs and is incurable, but treatment in the form of constant medication can help control and prevent progression in the severity of the condition in many cases. If untreated, epilepsy can leads, in extreme cases to cluster seizures and status epilepticus (a state when the animal is in a prolonged damaging seizure that does not resolve or occurs at very short intervals) and death.
The aims of this study were to describe EEG recording using as a sleep activation method to determine the diagnostic value of electroencephalographic recordings in dogs suffering of epilepsy.
Electroencephalograms were performed on 23 dogs of mixed breeds. Anaesthesia was induced with medetomidine hydrochloride. EEGs were obtained via five subdermal needle electrodes. The EEG was recorded with sensitivity = 70μV/cm; time constant = 0.3 seconds; Hf = 70 Hz; Lf = 0.5 Hz; notch filter inserted; impedance of all electrodes < 10 kΩ.
The results of the present study revealed that interictal epileptiform discharges detection recorded using as a sleep activation method is the main way which proves the presence of an epileptic focus in the absence of clinical sings.

REZUMAT

Electroencefalografia este o metodă electrofiziologică de înregistrare a activităţii bioelectrice generată de structurile cerebrale. Epilepsia este una dintre cele mai frecvente tulburări neurologice la câine, o boală incurabilă, dar tratamentul medicamentos poate controla şi preveni, de cele mai multe ori, progresia în severitate a acesteia. În cazul în care nu este tratată, epilepsia poate duce la convulsii în cuiburi, status epileptic (o stare în care animalul are o criză ce durează o perioadă îndelungată sau apare la intervale foarte mici) şi moarte.
Scopul acestui studiu este de a descrie particularităţile electroencefalogramei utilizând ca metodă de activare somnul, pentru a determina valoarea de diagnostic a electroencefalogramei la câinii cu epilepsie.
Electroencefalograma a fost realizată la 23 de pacienţi, din rase diferite. Anestezia a fost realizată cu medetomidină. Parametrii utilizaţi pentru fiecare înregistrare electroencefalografică sunt reprezentaţi de: sensibilitate: 70 μV, constanta de timp: 0.3 secunde, filtru trece – jos de 70Hz şi impedanţa electrozilor < 10Ω.
Rezultatele studiului, utilizând ca metodă de activare somnul, evidenţiază înregistrarea descărcărilor epileptiforme interictale, astfel electroencefalografia este unica modalitate de diagnostic ce dovedeşte existenţa unui centru epileptic în absenţa semnelor clinice.

Download PDF

V. Crivineanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Mierleşteanu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt)
G. V. Goran (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In order to establish the level of methemoglobinemia in sheep, durring the year 2013 were analyzed a total of 81 blood samples taken from 54 lactating ewes and 27 young females aged 7-14 months. The research was conducted in three flocks of Turcana breed sheep, of 150-250 animals in the grazing period, in different areas of the Olt county.
In this study, the methemoglobinemia regiestered average values over the physiological limit of the species (up to 2%), both in ewes and youth, in 66.67 % of cases, while the remaining 33.33 % of the methemoglobinemia values were within the physiological limit. For all samples colected in the morning, but also for most samples collected in the afternoon, tregrdless of the average level of nitrates and nitrites in feed and nitrates in consumed water, he mean values of registered methemoglobinemia were increased. The higher levels of methemoglobinemia were registered in adult sheep. The average concentrations of methemoglobinemia recorded in studied animals significantly correlated with the levels of nitrates and nitrites in feed and nitrates in water consumed, suggesting a subclinical poisoning with nitrates/nitrites.

REZUMAT

În vederea stabilirii nivelului methemoglobinemiei la ovine din judeţul Olt, în perioada anului 2013 au fost analizate 81 probe de sânge, prelevate de la 54 de femele adulte (în lactaţie) şi 27 de femele din categoria tineret, cu vârste de 7-14 luni. Cercetările s-au efectuat în trei efective de ovine din rasa Ţurcană, constituite în turme de 150-250 de animale, aflate în perioada de păşunat, din zone diferite ale judeţului.
În acest studiu, methemoglobinemia a avut valori medii peste limita fiziologică a speciei (peste 2%), atât la ovinele adulte, cât şi la tineret, în 66,67% dintre cazuri, iar în restul de 33,33% cazuri, valorile methemoglobinemiei s-au încadrat în limita fiziologică. În cazul tuturor probelor recoltate dimineaţa, ca şi în cazul majorităţii probelor recoltate după-amiaza, concentraţia medie a methemoglobinei a avut valorile cele mai crescute. Nivelurile medii ale methemoglobinemiei au înregistrat valori mai crescute la ovinele adulte.
Concentraţiile medii ale methemoglobinemiei înregistrate la animalele luate în studiu se corelează semnificativ cu nivelurile nitraţilor şi nitriţilor din furaje şi a nitraţilor din apa consumate, sugerând o intoxicaţie subclinică cu nitraţi/nitriţi.

Download PDF

D. Drugociu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
F. Nechifor (Facultatea de Medicina Veterinara Iasi)
I. Stăuceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
L. Runceanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
S. G. Ciornei (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
P. Roşca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

The main reproductive indices for pigs are: fecundity, prolificacy and percentage of weaned piglets. These indicators are influenced by a variety of factors, as following: breed, housing, microclimate conditions, health status (especially the health status of the genital apparatus), season and feeding. In order to assess the influence of alimentation on the reproductive function in sows, we organized an experiment conducted over 12 months, in a farm situated in North-Western Italy, where we monitored two homogenous groups of sows, with different feeding management (L1 group was fed with unique feed, and L2 received rations diversified by categories). In L2 fecundity had a higher value, compared to L1 (90% versus 88.2%, which means an increase of 1.8%). Farrowing rate was 78.14% in L1 compared to 80.44% in L2. The mean prolificacy was 28.04 piglets/parturition in L1 and 30.35 piglets/parturition in L2, while the mean value for weaned piglets was 24.83 weaned piglets/parturition in L1 and 27.7 weaned piglets/parturition in L2. Based on these results, it follows that there is a positive difference for the group of sows fed with rations diversified by categories, thereby the number of alive piglets per parturition and of weaned piglets were higher.

REZUMAT

Principalii indicatori de reproducţie utilizaţi la suine sunt fecunditatea, prolificitatea şi procentul purceilor înţărcaţi. Aceşti indicatori sunt influenţabili de către o serie de factori, dintre care: rasa, modul de exploatare şi cazare, starea de sănătate generală a animalelor şi în special starea de sănătate a aparatului genital, condiţiile de microclimat, sezonul şi nu în cele din urmă, alimentaţia.
Pentru a evalua influenţa alimentatiei asupra funcţiilor de reproductie la scroafe, s-a organizat un experiment ce a fost derulat pe parcursul a 12 luni, intr-o fermă de porcine unde au fost monitorizate două loturi omogene de scroafe, cărora li s-a impus un management diferit de administrare a raţiei (L1: nutreţ unic, şi L2: nutreţ administrat diversificat pe categorii). La lotul la care s-a aplicat o nutriţie diversificată pe categorii (L2), procentul fecundităţii a crescut cu 1,8% faţă de L1 (de la 88,2% la 90 %). Rata fătării înregistrată a fost de 78,14% la L1 comparativ cu lotul L2 unde s-a inregistrat o valoare mai mare (80,44%). Prolificitatea medie pe un an a fost de 28,04 purcei/fatare la L1 şi de 30,35 purcei/fatare la L2. Media purceilor înţărcaţi a fost de 24.83 purcei/fătare la L1 şi de 27,7 purcei inţărcaţi/fătare la L2. Din analiza datelor rezultă că există o diferenţă pozitivă pentru categoria scroafelor hrănite cu raţii diversificate pe categorii, numărul de purcei vii obţinuţi pe an şi a celor înţărcaţi fiind mai mare.

Download PDF

Elena Luiza Bădic (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)

ABSTRACT

The aim of the work was to determine and quantify bacterial endotoxins in the shelters with intensively farmed swine, using the LAL chromogenic test (Lymulus Amoebocite Lysate). This functional determination is based on the activation of clotting enzymes present in the haemolymph of Limulus poliphemus.The initial activation is determined by the concentration of the present endotoxins.
The determination of bacterial concentration in air of animal shelters based on culture medium is not sufficient to characterize the exposure as only live microorganisms have been detected by that method.. It is known, however, that these non-viable forms store specific pathogenic characters and, therefore, for more accuracy is useful to determine concentrations of bacterial endotoxins.
To determine the concentration of endotoxins, 12 air samples were taken from two buildings where pigs were raised. Simultaneously air samples were taken in order to assess the amount of particulate matter. Correlations between the amount of dust and the concentration of endotoxins in the air of housing were shown.
The farm have an computerised system for the management of shelters’ micro air paramenters.

REZUMAT

Scopul lucrărilor a fost determinarea şi cuantificarea endotoxinelor bacteriene din aerul unor adăposturil de suine crescute şi exploatate în sistem intensiv, utilizând testul LAL (Lymulus Amoebocite Lysate).
Cercetările s-au efectuat într-o fermă din zona de sud a ţării, cu suine exploatate în sistem intensiv şi au avut ca scop determinarea şi cuantificarea endotoxinelor bacteriene din aerul adăposturilor utilizând Testul lizării amoebocitului Limulus poliphemus (LAL, cromogen).
Această determinare funcţională, deosebit de sensibilă, este bazată pe activarea unei enzime de coagulare prezentă în lisatul de hemolimfă a limulei (), (LAL cromogen).
Determinarea concentraţiei bacteriene din aerul adăposturilor de animale, bazată pe utilizarea mediilor de cultură este insuficientă pentru caracterizarea expunerii, deoarece prin această metodă sunt detectate exclusiv microorganismele vii. Se ştie însă, că şi formele neviabile ale acestora păstrează anumite caractere de patogenitate şi de aceea, pentru o mai mare acurateţe este utilă determinarea concentraţiei de endotoxine bacteriene.
În scopul determinării concentraţiei de endotoxine s-au prelevat 12 probe de aer din 2 hale pentru creşterea suinelor. Concomitent s-au prelevat probe de aer în scopul aprecierii cantităţii de pulberi în suspensie. Exploataţia utilizează un sistem automatizat-computerizat pentru modularea parametrilor de microclimat.
Testul LAL (Limulus Amoebocyte Lysate) a fost adoptat ca standard pentru detectarea şi cuantificarea endotoxinelor bacteriene din aer, de către FDA (American Food and Drug Administration) încă din anul 1980.