Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Conf.Dr. M. D. Codreanu 1)
Prof. Dr. N. Constantin 1)
Prof. Dr. D. Curcă 1)
Prof. Dr. Doina Daneş 1)
Prof. Dr. G. Predoi 1)
Prof. Dr. Gh. Solcan 2)
Prof. Dr.  I. Ţogoe 1)

1)  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi

Download PDF


S. Bărăităreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. Dan (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Epidemiological, clinical and lesional data are currently used to formulate myxomatosis suspicion, but confirmation of a new virus requests the isolation and identification of MYXV or highlighting his specific antigens. The immune response is mostly used for retrospective diagnosis in the case of a milder form of the disease and can be used in order to evaluate the prevalence of the infection in the rabbit population.
Confirmation of the disease is performed either by the isolation and identification of the etiologic agent or by serological tests (if the animals survive 1-2 weeks).
There is no specific treatment for myxomatosis, but the establishment of general supportive treatment and antibiotic therapy will increase the survival rate. Myxomatosis prevention is carried out by vector control and immunoprophylaxis, under continous monitoring of new Leporidae species imported.

REZUMAT

Coroborarea datelor epidemiologice, clinice şi lezionale este cel mai adesea suficientă pentru formularea suspiciunii de mixomatoză, dar confirmarea unui focar nou impune izolarea şi identificarea virusului (MYXV) sau evidenţierea antigenelor specifice acestuia. Prezenţa răspunsului imun permite efectuarea unui diagnostic retrospectiv în cazul unei forme de boală mai blânde şi poate fi utilizat ca indicator al prevalenţei infecţiei în populaţia de iepuri. Confirmarea bolii presupune fie izolarea şi identificarea agentului etiologic, fie evidenţierea restructurărilor imunologice (dacă animalele supravieţuiesc 1- 2 săptămâni).
Nu există tratament specific pentru mixomatoză, dar instituirea unui tratament de susţinere generală şi de prevenire/combatere a infecţiilor bacteriene creşte şansele de supravieţuire. Profilaxia în mixomatoză are două obiective majore: combaterea insectelor vector şi imunoprofilaxia, în condiţii de vigilenţă sanitară sporită faţă de introducerea în arealuri a unor specii exotice de Leporidae.

Download PDF


Georgeta Dinescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Ioana Cristina Fundăţianu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Canine histiocytic diseases are frequently diagnosed in young, adult and senior animals. Histiocytic diseases are seen in other species as well, humans included, case in which canines can be considered as animal models enabling the highlight of a series of elements essential for diagnosis. Despite their being increasingly diagnosed, the pathological mechanisms of these diseases are still not fully understood not to mention there is still a lot of confusion regarding their terminology, clinical and morphological appearance and prognosis (28). Canine histiocytic diseases were initially described in the late 70’s. The first scientific reports mentioned solitary masses of histiocytic origin known as canine cutaneous histiocytomas and other histiocytic lesions seen especially in the Bernese Mountain Dog (14).
These diseases are a heterogenous group of pathological entities induced by malfunctions of the immune system which include both benign and malignant neoplasms infiltrating the normal tissues with histiocytes. Despite this common feature they are totally different in terms of evolution and prognosis. In both human and veterinary medical literature the classification of histiocytic diseases is not yet clear which may be a consequence of the delay between the initial descriptive reports and the recent benefits of using specific immunomarkers which allow the instant recognition of the involved cell lineages (30). Important steps have been taken lately in characterising these diseases and in outlining their classification criteria: ongoing pathological process (either neoplasia or immune system malfunction), cell origin and maturation stage (29). Thus canine histiocytic diseases have been classified in three main groups: non-malignant non-neoplastic, non-malignant neoplastic and malignant neoplastic, and include the following entities: cutaneous and systemic histiocytosis, canine cutaneous histiocytoma, atypical histiocytoma, histiocytic sarcoma and malignant histiocytosis (histiocytic sarcoma complex), canine hemophagocytic histiocytic sarcoma and malignant fibrous histiocytoma (14).

REZUMAT

Bolile histiocitare ale canidelor sunt afecțiuni frecvent dignosticate, fiind întâlnite atât în rândul animalelor tinere, cât și al celor adulte sau bătrâne. Afecțiuni histiocitare sunt întâlnite și la alte specii, inclusiv la om, caz în care câinele a fost ales ca model experimental pentru evidențierea unor elemente definitorii diagnosticului acestor afecțiuni. Deși frecvent diagnosticate, mecanismul producerii lor nu a fost pe deplin elucidat, întâlnindu-se numeroase confuzii legate de terminologie, manifestare clinică și morfologică sau prognostic (28). Acest ansamblu de boli ale canidelor a fost menționate pentru întâia oară la sfârșitul anilor ’70, primele relatări descriind formațiuni solitare de natură histiocitară, cunoscute sub denumirea de histiocitoame cutanate canine, precum și alte leziuni de natură histiocitară, sesizate ca afectând cu precădere rasa Ciobănesc de Berna (14).
Bolile histiocitare ale canidelor includ un grup heterogen de afecțiuni datorate unor dezechilibre funcționale ale sistemului imun, cu forme neoplazice benigne si maligne, toate caracterizându-se prin infiltrări patologice ale țesuturilor normale cu histiocite. În ciuda acestui element comun, ele diferă semnificativ în ceea ce privește evoluția și prognosticul. Clasificarea bolilor histiocitare nu este pe deplin clarificată în literatura medicală umană și veterinară, o posibilă cauză fiind reprezentată de decalajul survenit între descrierile inițiale ale acestor afecțiuni și rezultatele utilizării unor markeri specifici ce permit astăzi încadrarea diferitelor linii celulare implicate in respectivele procese patologice (30). În ultima perioadă s-au parcurs etape importante în caracterizarea diferitelor afecțiuni aparținând ansamblului bolilor histiocitare canine, criteriile ce stau la baza clasificării fiind reprezentate de tipul procesului patologic (neoplazie sau perturbare funcțională a sistemului imun), alături de originea și gradul de maturare a celulei patogene (29). Astfel, bolile histiocitare ale câinelui au fost clasificate în trei categorii principale: non-maligne non-neoplazice, non-maligne neoplazice și maligne neoplastice și îşi găsesc ca exprimare clinică următoarele forme: histiocitoza reactivă cutanată şi sistemică, histiocitomul cutanat canin, histiocitomul atipic, complexul sarcomului histiocitar canin, sarcomul histiocitar hemofagocitar canin şi histiocitomul fibros malign (14).

Download PDF


Mădălina Roşca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Luminiţa Diana Hriţcu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Diabetes mellitus is one of the main endocrine diseases diagnosed in cats. With a complex pathophysiology, diagnosis and therapy still impose major difficulties due to the interference of other numerous primary leading causes and their insidious advance.
The purpose of the present paper was to describe current issues of feline medicine regarding diabetes mellitus, with focus mainly on diagnosis, specific therapeutic protocol of blood glucose control and associated complications. A complete diagnostic panel reveals an accurate image on the progress and severity of the pathology, on patient physiological status and therapeutic possibilities, but also whether we are really dealing with diabetes mellitus.

REZUMAT

Diabetul zaharat este una dintre cele mai frecvente endocrinopatii diagnosticate la pisică. Cu o patologie complexă, diagnosticul și terapia impun dificultăți majore din cauza interferențelor afecțiunilor primare sau secundare, acestea având de cele mai multe ori o evoluție insidioasă.
Scopul studiului de față este de a prezenta dificultățile actuale în cazul diabetului zaharat felin, în principal în privinţa diagnosticului, protocolului de tratament specific pentru controlul glicemiei, dar și a complicațiilor asociate. Urmărirea unui panou de diagnostic complet formează o imagine clară în ceea ce privește gradul de avansare a bolii, starea fiziologică a pacientului precum și depistarea bolilor primare sau secundare diabetului zaharat.

Download PDF


H. Cernescu (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
M. Decun (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

 

ABSTRACT

Surgical castration used in traditional mode, without anesthesia and done by personal that has no proper training is a method that contrary to the swine welfare standards. This situation is regulated by Directive 2008/120/CE, transposed in Romanian legislation through Sanitary Veterinary Regulation which establish the minimal standards for swine protection, approved through The National Sanitary Veterinary Authority Order no. 202/2006, modified through The National Sanitary Veterinary Authority Order no. 57/2012. This regulations establish the obligation that, if piglet`s castration is done after seven days of age, this has to be done only under prolonged anesthesia and analgesia and only by a veterinary doctor or a qualified person. An alternative to surgical castration is immunocastration proposed by Pfizer Animal Health who created Improvac® vaccine, in 1998. Improvacvaccine stimulates the immune system of the vaccinated animal to produce antibodies anti –GnRH, and through this inhibits the production of testosterone, androstenone and facilitates hepatic metabolism of skatole. These actions of the vaccine ends with reducing sexual behavior, improvement in feed conversion efficiency and significantly diminishing boar taint in meat after slaughtered. Vaccination with Improvac® is done in two steps, through subcutaneous injection of 2 ml, at the base of ear. The first injection is given at age 8 – 9 weeks and the second injection at least 4 weeks after the first injection, but no less than 4-5 weeks before slaughtered.

REZUMAT

Castrarea chirurgicală aplicată în mod tradiţional, fără anestezie şi efectuată de personal fără o pregătire corespunzătoare, este o practică ce contravine normelor de bunăstare a porcinelor. Această situaţie este reglementată de Directiva 2008/120/CE, transpusă în legislaţia română prin Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 202/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA nr. 57/2012. Aceste documente stabilesc obligaţia ca, atunci când castrarea purceilor se practică după 7 zile de la fătare, aceasta să fie efectuată numai sub anestezie şi analgezie prelungită şi numai de un medic veterinar sau de o persoană instruită în acest sens. O alternativă la castrarea chirurgicală este castrarea imunologică. Aceasta a fost propusă de compania Pfizer Animal Health, care a creat vaccinul Improvac®, în anul 1998. Vaccinul Improvac stimulează sistemul imunitar al animalului vaccinat să producă anticorpi anti Gn-RH, iar prin aceasta inhibă producţia de testosteron şi androsteron şi facilitează metabolizarea hepatică a scatolului. Aceste acţiuni ale vaccinului se finalizează prin reducerea comportamentului sexual, diminuarea consumului specific de furaje şi reducerea semnificativă a mirosului de vier al cărnii, după sacrificare. Vaccinarea cu Improvac® se face în două etape, prin aplicare subcutanată a 2 ml de vaccin, la baza urechii. Prima administrare se face la vârsta 8 – 9 săptămâni, iar a doua la cel puţin 4 săptămâni după prima aplicare, dar nu mai târziu de 4-5 săptămâni înainte de sacrificare.

Download PDF


N. Mateş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

There is a growing interest last time concerning some rodents bred as companion animals for their agility, easiness for breeding and maintenance. That one, the necessity to be acquainted with their biology and pathology is very topical. Yet, it ought to have in view that the removal from their natural status may produce metabolic disfunctions, varied diseases, surgical problems, that must be solved by specialised personnel.
In this issue are sythetized references about the general anaesthesia in main species of company rodents: hare, guinea pig, hamster, chinchilla, mouse, rat, some of them being experimental animals too. In this meaning, the synthesis depicts the methods of general anaesthesia, drugs – neuroleptics, pain-killers, narcotics, anticholinergics – and proceedings used in each species, also documented through the literature in speciality.

REZUMAT

Odată cu interesul tot mai mare în ceea ce priveşte unele rozătoare ca animale de companie, îndrăgite pentru agilitatea lor şi uşurinţa de întreţinere şi îngrijire, a apărut şi necesitatea cunoaşterii mai îndeaproape a biologiei şi patologiei acestora. Scoaterea lor din mediul natural poate cauza unele tulburări metabolice, îmbolnăviri sau afecţiuni chirurgicale, pentru a căror abordare sunt necesare cunoştinţe de specialitate.
În acest articol sunt sintetizate date referitoare la anestezia generală la principalele rozătoare de companie: iepure, hamster, cobai, chinchila, şoarece şi şobolan, ţinând seama că unele dintre acestea sunt şi animale de experienţă. În acest sens sunt prezentate metodele ce se folosesc în anestezia generală, substanţele -neuroleptice, tranchilizante, analgezice, narcotice şi anticolinergice – şi procedeele pentru fiecare specie în parte, documentate şi prin literatura de specialitate.

Download PDF


C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Iscru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Muscle morphology in the domestic pig has been described in some papers, but iconographic material which they contained were not always sufficiently representative. This is because in the past, clinicians interest on muscle detail in this species was not the same as for pets, which is frequently require surgery. Currently, research is done in groups or segments of muscles and therefore requires a very detailed knowledge. In this paper pelvis muscles are shown in detail, in terms of morphology and topography, serving as support for therapeutic or experimental interventions.

REZUMAT

Morfologia musculaturii la porcul domestic a fost descrisă în unele lucrări de specialitate, dar materialul iconografic pe care acestea îl conţin, nu întodeauna este suficient de reprezentativ. Acest lucru este motivat de faptul că în trecut, interesul clinicienilor privind detaliile musculaturii la această specie nu era acelaşi ca în cazul animalelor de companie, la care se impun frecvent intervenţii chirurgicale. In prezent, se realizează cercetări pe grupe sau chiar segmente de muşchi, motiv pentru care este necesară o cunoaştere extrem de detaliată a acestora. În lucrarea de faţă sunt prezentaţi în detaliu muşchii bazinului, sub raportul morfologiei şi topografiei, pentru a servi ca suport in intervenţiile terapeutice sau experimentale.

Download PDF


C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Iscru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

As in recent years compared medicine continued to refine new experimental methods on pig, interest in knowing the anatomy and physiology of this animal increased. Experts are keen in knowing the details, which some time ago were considered insignificant for veterinary surgeon. Since the vascular microsurgery is very actual, it was appreciated that providing a thorough overview of anatomical elements on the limb vasculature is welcome. The work was done by dissecting four swine bodies on succesive plans, observing the relation of the arteria with venae, with the nerves and muscles. It was found: the concentration of some collaterals on subscapular artery, which in other species are associated with the axillary tail; the development of circumflex caudal humeral artery and 75% reduction of the deep artery of the arm.

REZUMAT

Întrucât în ultimii ani medicina comparată a continuat să perfecţioneze noi modele experimentale pe porc, interesul pentru cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei acestui animal a crescut. Specialiştii sunt dornici în a cunoaşte detalii, care cu ceva timp în urmă erau considerate nesemnificative pentru medicul veterinar. Întrucât de foarte mare actualitate este microchirurgia vasculară, s-a apreciat că oferind o prezentare amănunţită a unor elemente anatomice referitoare la vascularizaţia membrelor este utilă. Lucrarea s-a realizat pe patru cadavre de porci, prin disecţie pe planuri succesive, urmărindu-se raporturile arterelor cu venele, cu formaţiunile nervoase şi cu musculatura. S-au constatat: concentrarea unor colaterale pe artera subscapulară, care la alte specii sunt colaterale ale arterei axilare; dezvoltarea arterei circumflexe humerale caudale şi reducţia în 75% din cazuri a arterei profunda braţului.

Download PDF


Ş. Nicolae (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Gabriela Daraban (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Bărboi (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Lenuţa Zamfir (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
V. Vuţă (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Elena Velescu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

 

ABSTRACT

Having as motivation the limited nature of research regarding feline calicivirus infection in Romania, as well as the importance of the disease, the practical purpose of this scientific paper is to identify the presence of the feline calicivirus in cats submitted to consultation in the Infectious Diseases Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of Iassy. For the investigation were used 115 biological samples from indoor cats, cats that live outdoors, in colonies and cats from shelters. The samples were represented by oropharyngeal, nasal and conjunctival swabs and organs such as tongue, tonsils and lungs. For each case, from which biological samples were collected for laboratory tests, a clinical chart was maintained. Based on the epidemiological and clinical investigations, a presumptive diagnosis has been established.
The virus isolation of feline calicivirus was performed on the feline kidney cell line (CRFK) and the identification of viral isolates was made by determining the specific viral genome using the real-time RT-PCR tehnique. Laboratory tests were performed at the Institute for Diagnosis and Animal Health, Bucharest.
The investigation results revealed that feline calicivirus infection is present in cats. Feline calicivirus was isolated especially from oropharyngeal and conjunctival secretions as well as from lung tissue and nasal secretions. The risk factors associated with feline calicivirus infection were represented by young age, collectivity and the absence of the prophylactic measures.

REZUMAT

Având ca motivaţie natura restrânsă a cercetărilor privind caliciviroza felinelor în România, precum şi importanţa acestei boli, scopul acestei lucrări ştiinţifice este de a identifica prezenţa calicivirusului felin la pisicile prezentate la consultaţie în cadrul Clinicii de Boli Infecţioase a Facultăţii de Medicină Veterinară din Iaşi. Pentru investigaţii s-au utilizat 115 probe biologice prelevate de la pisici de apartament, pisici aflate în libertate sub formă de colonii şi pisici din cadrul asociaţiilor de protecţie a animalelor. Probele biologice prelevate au constat în tampoane orofaringiene, nazale şi conjunctivale, precum şi organe (limbă, tonsile şi pulmoni). Pentru fiecare caz de la care s-au prelevat probe a fost întocmită o foaie de observaţie cu date anamnetice cât mai complete. Infecţia cu calicivirus felin a fost suspectată pe baza datelor epidemiologice şi clinice. Confirmarea suspiciunii de caliciviroză felină s-a realizat prin tehnica de izolare a virusului pe culturi celulare (s-a utilizat linia celulară de rinichi de pisică CRFK), iar identificarea izolatelor virale s-a executat prin determinarea specifică a genomului viral (testul real-time RT-PCR). Rezultatele obţinute au relevat faptul că infecţia cu calicivirus felin este prezentă la pisicile investigate. Calicivirusul felin a fost izolat cu predilecţie din secreţii orofaringiene şi conjunctivale, dar şi din secreţii nazale şi ţesut pulmonar. Factorii de risc care s-au asociat cu infecţia au fost reprezentaţi de vârsta tânără, colectivitatea şi neaplicarea măsurilor de profilaxie.

Download PDF


Ozana Maria Dulman (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
G. Solcan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
I. S. Beşchea Chiriac (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
V. Boghian (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Luminiţa Diana Hriţcu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

ABSTRACT

Canine juvenile cellulitis is a pyogranulomatous, pustular dermatitis with presumed autoimmune etiology that affects especially young dogs. The aim of this paper is to highlight the clinical peculiarities and efficiency of the glucocorticoids and antibiotics based treatment in this condition. 8 cases of canine juvenile cellulitis were recorded at the Medical Clinic from the Faculty of Veterinary Medicine from Iasi, presenting painfull edema of the lips, eyelids and pinna along with submandibulary lymphadenitis associated with haemorrhagic fistulae. Remission of the clinical signs was observed in all pacients consecutive to glucocorticoids – cephalexin treatment for 21 days and no relapse. In conclusion, canine juvenile cellulitis in the studies cases showed a very good response to sustained glucocorticoids and antibiotic treatment, revealed by early regression of symptoms and no further complication.

REZUMAT

Celulita juvenilă canină este o dermatită piogranulomatoasă cu etiologie presupus autoimună care afectează mai ales câinii tineri. Lucrarea îşi propune să evidenţieze aspectele clinice particulare şi eficacitatea tratamentului cu glucocorticoizi şi antibiotice în această afecţiune. La Clinica Medicală a Facutăţii de Medicină Veterinară Iaşi s-au prezentat 8 căţei cu celulită juvenilă, manifestând edem dureros al buzelor, pleoapelor şi conchiilor auriculare precum şi limfonodită submandibulară, asociate cu fistule hemoragice. La toţi pacienţii s-a observat dispariţia semnelor clinice după tratarea lor cu combinaţia medicamentoasă glucocorticoizi – cefalexin monohidrat timp de 21 de zile, fără nici o recidivă. În concluzie, la cazurile luate în studiu celulita juvenilă canină a răspuns foarte bine la tratamentul susţinut cu glucocorticoizi şi antibiotice, în sensul remiterii prompte a simptomelor şi lipsei complicaţiilor ulterioare.

Download PDF


F. Leca (Cabinet Medical Veterinar „Doctor’s Vet Univers” Bucureşti)
Carmen Bergheş (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
D. Cucă (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
Cristina Dinu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)

 

ABSTRACT

The study sought to identify compensatory adaptive changes and the cardiac remodeling registered in 20 dogs with degenerative valvular chronic and acute, clinical signs of dyspnea, cough, syncope, exercise intolerance, weakness, and altered heart sounds. Echocardiography were found: concentric hypertrophy with shortening fraction initially increased by 6% of normal, dilatation of four chambers of the heart with shortening fraction decreased by 10% of normal. ECG were found: supraventricular tachycardia, atrial extrasystole, cardiac hypertrophy, cardiac ischemia. For large mitral stenosis, left ventricular pressure load leads to the appearance and adaptive concentric hypertrophy, but in cases of moderate mitral regurgitation, volume overload causes adaptive eccentric hypertrophy. In severe cases, complicated with cordage tendon rupture or papillary muscle, these forms have become maladaptive cardiac remodeling being associated with symptoms of heart failure syndrome.

REZUMAT

Studiul a urmărit să identifice şi să caracterizeze modificările adaptative compensatorii şi cele de remodelare cardiacă survenite la 20 de câini cu boli degenerative valvulare cronice şi acute, care prezentau semne clinice de dispnee, tuse, sincope, intoleranţă la efort, slăbiciune şi zgomote cardiace modificate. Ecocardiografic s-au evidenţiat: hipertrofie concentrică cu fracţia de scurtare crescută cu 6% faţă de normal, dilatarea camerelor inimii cu fracţia de scurtare scazută cu 10% faţă de normal. Electrocardiografic s-au evidenţiat: tahicardie supraventricuară, extrasistole atriale, hipertrofie cardiacă, ischemie miocardică. În cazul stenozelor mitrale largi, solicitările de presiune ale ventriculului stâng duc la apariţia hipertrofiei concentrice adaptative, iar în cazurile de insuficienţă mitrală moderată, supraîncarcarea de volum determină apariţia hipertrofiei excentrice adaptative. In cazurile grave, cronice, complicate cu rupturi de cordaje tendinoase sau chiar ale muşchilor papilari, aceste forme de remodelare cardiacă au devenit maladaptative, fiind asociate cu simptomatologia sindromului de insuficienţă cardiacă.

Download PDF


A. Botezatu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Vlăgioiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. D. Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Adriana Orăşanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

 

ABSTRACT

The concept of „nutritional-metabolic surveillance” imposed as a neccesity following modern system expansion and intensive exploit with good and bad results. In these conditions nosogen nutritional-metabolic factors can become preponderent beucause excessive exploit uncompensated by ensuring correct nutrition leads to imbalances that can be extremely unfavorable through decrease in production and fertility as well as increase in morbidity and mortality in animals.
Regarding these aspects, in a proposed program for nutritional-metabolic surveillance a number of enzymes were considered timely such as: glutamicoxalacetic transaminase (GOT), gammaglutamiltransferase (GGT), glutamicpiruvic transaminase (GPT), creatinphosphokinase (CPK) and alkaline phosphatase (PA) inside a cattle effective with different ages and raising systems.

REZUMAT

Conceptul de „supraveghere nutriţional-metabolică” s-a impus ca o necesitate în urma extinderii sistemelor moderne de creştere şi exploatare intensivă a animalelor, cu tot ansamblul de urmări benefice, dar şi malefice, ale acestora. În aceste condiţii, factorii nosogeni nutriţional-metabolici pot deveni preponderenţi, deoarece exploatarea excesivă, necompensată prin asigurarea unei alimentaţii corespunzatoare, duce la dezechilibre extrem de păgubitoare atât prin scăderea producţiei şi fertilitaţii, cât şi prin creşterea morbiditaţii şi chiar a mortalitaţii la animale.
Având în vedere aceste aspecte, în cadrul unui program de supraveghere nutriţional-metabolică s-a considerat oportun a se doza următoarele enzime serice: GOT (transaminaza glutamicoxalacetică), GPT (transaminaza glutamicpiruvică, CPK (creatinfosfochinaza), PA (fosfataza alcalină) şi GGT (gammaglutamiltransferaza), la un efectiv de bovine de diverse categorii de vârstă, crescute în sistemele intensiv şi gospodăresc.

Download PDF


Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Coman (INCDMI Cantacuzino, Bucureşti )
T. Petruţ (USH, Facultatea de Medicină Veterinară)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
D. Curcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
E. Vlase (INCDMI Cantacuzino, Staţiunea Băneasa)

ABSTRACT

Unidirectionally alimentation can alter the body’s metabolism, as well as the levels of some blood components (hormones, lipids, etc,) that may be markers for risk of morbid entities. These concepts also apply to laboratory animals, to induce metabolic syndromes similar to human ones. The experimental investigations are aimed at the creation of a study of the effect of dietary interventions in development or regression of atherosclerotic disease through the administration of a diet of purified ingredients enriched with Cholic acid and cholesterol. Source of dietary lipid is palmitic oil contains a high percentage of saturated fatty acids (myristic, palmitic and lauric acid). Diet experienced consumption has resulted in an increase in the average level of cholesterol to 58.04 mg/dl on day 0 to 149.75 mg/dl 39 day and 182.8 mg/dl respectively on day 93, with the presence of lesions in arterial preateromatoase and dystrophic lesions (steatosis, macular degeneration granulo-microchistic, vacuolar, hialin) in the main internal organs (liver, kidney, heart, spleen, pancreas).

REZUMAT

Alimentaţia unidirecţionată poate schimba metabolismul organismului, precum şi nivelurile unor componente ale sângelui (hormoni, lipide etc.) care pot fi markeri pentru riscul apariţiei unor entităţi morbide. Aceste concepte, de asemenea, se pot aplica la animalele de laborator, pentru a induce sindroame metabolice asemănătoare celor umane. Investigaţiile experimentale au ca scop crearea unui mijloc de studiu al efectului intervenţiilor dietetice în dezvoltarea sau regresia bolii aterosclerotice prin administrarea unei diete aclătuită din ingrediente purificate, îmbogăţită cu acid colic şi colesterol, sursa de lipide din dietă fiind reprezentată de uleiul palmitic ce conţine un procent ridicat de acizi graşi saturaţi (acid miristic, acid lauric şi acid palmitic). Consumul dietei de studiu a dus la o creştere a nivelului mediei colesterolemiei de la 58,04mg/dl în ziua 0 la 149,75mg/dl în ziua a 39-a şi respectiv 182,8mg/dl în ziua a 93-a, cu prezenţa de leziuni preateromatoase la nivel arterial şi leziuni distrofice (steatoză, degenerescenţă microchistică, degenerescenţă granulo-vacuolară, hialină) în principalele organe interne (ficat, cord, rinichi, splină, pancreas).