Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Conf.Dr. M.D. Codreanu 1)
Prof. Dr. C. Cătoi 2)
Prof. Dr. N. Constantin 1)
Prof. Dr. V. Crivineanu 1)
Prof. Dr. Doina Daneş 1)
Prof. Dr. Manuella Militaru 1)
Conf.Dr. Elena Mitrănescu 1)
Prof. Dr. I. Ţogoe 1)

1)   Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

2)   Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Download PDF


S. Bărăităreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. Dan (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

One of the most serious diseases of European wild rabbits (Oryctolagus cuniculus), myxomatosis continues to cause significant economic damage, especially in backyard farms. The history of myxomatosis in Europe start in 1952, when Myxoma virus is released on the property of a Frenchman who wanted to reduce the population of wild rabbits on his farm. The disease spreads quickly in the population of wild rabbits in France, and in subsequent years is spreading across the continent. Evolving as a major epidemic, with morbidity of 90%, the disease will affect even the ecosystems, collateral victims being the Spanish imperial eagle (Aquila adalberti) and Iberian lynx (Lynx pardinus), two predators species that are endangered at this time. Myxoma virus is a rabbit-specific poxvirus. The virus enters the body mainly intradermally inoculated through the bite or scratch. First, the virus replicates at the site of inoculation and secondly is carried by leukocytes in regional lymph node and subsequently it will spread throughout the body. The main tissues and organs affected by the infection are lymphoid tissue and skin. Diagnosis of myxomatosis is currently based on epidemiological, clinical and lesional items.

REZUMAT

Considerată una dintre cele mai grave boli ale speciilor europene de iepuri (Oryctolagus cuniculus), mixomatoza continuă să producă pagube economice însemnate, în special fermelor tradiţionale. Istoria mixomatozei în Europa începe în anul 1952, când virusul Myxomaeste eliberat pe proprietatea unui francez care dorea reducerea populaţiei de iepuri sălbatici de pe ferma sa. Destul de rapid boala se răspândeşte în populaţia de iepuri sălbatici de pe întregul teritoriu francez, iar în anii următori se extinde pe întregul continent. Evoluând ca o epidemie majoră cu morbiditate de peste 90%, boala va afecta major ecosistemele; victimele colaterale sunt vulturul imperial spaniol (Aquila adalberti) şi râsul iberic (Lynx pardinus), specii de predatori aflate, în prezent, pe cale de dispariţie. VirusulMyxoma este un poxvirus specific iepurilor. Principala poartă de pătrundere în organism este cea dermică, prin soluţii de continuitate sau înţepături infectante. Virusul se replică la poarta de intrare, este transportat de leucocite în limfonodul regional, de unde va disemina în tot organismul. Principalele ţesuturi şi organe afectate de procesul infecţios sunt ţesutul limfoid şi pielea. Suspiciunea de mixomatoză se face cel mai adesea pe baza datelor epidemiologice, clinice şi lezionale.

Download PDF


Selda Curtseit (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Canine cutaneous mast cell tumor (CCMCT) is one of the most common skin tumors in this species. The etiology is largely unknown, but the majority of the studies suggest a major role of the receptor of the stem cell growth factor KIT (CD117) in the initiation or progression of CCMCT. The diagnosis of CCMCT relies on cytology, histopathology and immunohistochemistry. Clinical staging of CCMCT shows the extent of the disease an is important for the prognosis and the selection of the treatment of CCMCT. Integration in one of the four clinical stages requires performing blood tests, fine needle aspiration of the local or regional lymph nodes and ultrasound examination of the abdominal organs. Presently, the main prognostic factor is the histological grade. The most used system of histological grading is the one published by Patnaik et al. (1984), which classifies CCMCT in grade I, II and III. Kiupel et al., 2011 proposed a new, simplified system of histological grading, according to which CCMCTs are of low-grade and high-grade. The main proliferation markers used as prognostic factors for CCMCT are AgNOR (argyrophilic nucleolar organising regions), PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and Ki-67. Other prognostic factors are mitotic index (MI) and protein KIT expression. Several studies report a wealth of other prognostic factors.

REZUMAT

Mastocitomul cutanat canin (MCC) reprezintă una dintre cele mai frecvent diagnosticate tumori cutanate la această specie. Etiologia mastocitoamelor nu este pe deplin elucidată, dar cele mai multe studii sugerează faptul că receptorul pentru factorul de creştere al celulelor stem, KIT (CD117) are un rol crucial în inducerea sau progresia MCC. Diagnosticul MCC se realizează prin examen citopatologic, histopatologic şi imunohistochimic. Stadializarea clinică a MCC constă în stabilirea gradului de extindere al bolii. Cunoaşterea acestui aspect permite estimarea prognosticului şi selectarea tratamentului adecvat. Încadrarea într-unul dintre cele patru stadii clinice presupune realizarea testelor hematologice, puncţia aspirativă cu ac fin a limfonodurilor loco-regionale şi ecografierea organelor abdominale. În prezent, principalul factor de prognostic al MCC este gradul histologic. Cel mai uzitat sistem de gradare histologică este cel elaborat de Patnaik et al. (1984). Conform acestui sistem, MCC se împart în gradul I, II şi III. Kiupel et al., 2011 au propus un sistem simplificat de gradare histologică, conform căruia, MCC se clasifică în două grade: grad mic şi grad mare. Principalii markeri de proliferare cu valoare de prognostic în MCC sunt AgNOR (regiunile argirofile de organizare nucleolară), PCNA (antigenul nuclear de proliferare celulară) şi Ki-67. Alţi factori de prognostic în MCC sunt indicele mitotic (IM) şi expresia proteinei KIT. Literatura de specialitate citează o serie întreagă de alţi factori ce contribuie la estimarea prognosticului MCC.

Download PDF


B. Sevastre (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Alexandra Brăteanu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
B. Sevastre (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. Marcus (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

Malpractice refers to medical errors, which include negligence, misconduct, and/or lack of knowledge, by a doctor or practioner regarding the well-being of his patients consisting in the failure to meet a standard of care or standard of conduct which results in injuries or damages of the patient. The purpose of this study is to expose the professional errors in the practice of veterinarian medicine. Therefore, a study of 43 cases (dogs, cats, sheep, and rodents) has been conducted at the Forensic Medicine Department of the Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca (2010-2012). The methods used in the forensic examination include necropsy, X-ray, histopathological, and microbiological exams, a file with the post-mortem diagnosis being released for each case. Concluded by the examinations, the medical errors can be categorized as following: surgical complications (14 cases: 9 dogs, 4 cats and 1 sheep), improper drug prescription (4 dogs, 2 cats, and 1 guinea pig), and diagnostic errors (22 cases) due to lack or even absence of laboratory testing. As a conclusion of this study, it can say that the actual practice of veterinary medicine has a series of professional errors, that can be classified from the perspective of forensic medicine as cases of malpractice.

REZUMAT

Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Scopul lucrării este de a releva o serie de erori profesionale comise în actul medical veterinar. Astfel, s-a efectuat un studiu pe un număr de 43 de cazuri (câini, pisici, oi şi cobai) ce au fost aduse la Disciplina de Medicină Legală a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în perioada 2010-2012 în vederea expertizei medico-legale. Metodele utilizate au fost reprezentate de examenele: necropsic, radiologic, histopatologic şi microbiologic. În urma examinării cadavrelor s-au constat diverse erori medicale, încadrate astfel: complicaţii chirurgicale (14 cazuri, dintre care: 9 câini, 4 pisici şi o oaie), terapii medicamentoase improprii (4 câini, 2 pisici şi un cobai) şi diagnostice eronate (22 de cazuri), stabilite doar pe baza aspectelor clinice, investigarea paraclinică fiind deficitară sau chiar absentă. Realizarea acestui studiu concluzionează faptul că în practica actuală medicală veterinară există o serie de erori profesionale, care din perspectiva medico-legală pot fi clasate drept cazuri de malpraxis.

Download PDF


Daniela Lorin (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In the present study, yeast strains isolated from farms of pigs and poultry were evaluated on the ability of a biofilm formation by the microplate technique, using Crystal Violet dye. It was found that the optical density given by Crystal Violet discoloration of wells is a measure of the amount of biofilm formed. Among yeasts selected as producing biofilms were counted: Rhodotorula rubra, Candida albicans, Candida sake, Candida rugosa, Candida famata and Candida lusitaniae.

REZUMAT

În lucrarea de faţă, tulpini de levuri izolate din ferme de porci şi păsări au fost evaluate în privinţa capacităţii de formare a biofilmului, prin tehnica în microplacă, folosind colorantul Cristal Violet. S-a constatat că densitatea optică dată de Cristal Violet din soluţia de decolorare a godeurilor este o măsura a cantităţii de biofilm formate.
Printre levurile selectate ca fiind producătoare de biofilme s-au numarat: Rhodotorula rubra, Candida albicans, Candida sake, Candida rugosa, Candida famata şi Candida lusitaniae.

Download PDF


A. Lătăreţu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
V. Teuşdea (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
F. Furnaris (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Elena Mitrănescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

Scientists and public opinion are becoming more and more aware of the welfare idea in its principles. A major part of welfare is represented by the health status of the animals and can be measured via a wide range of diagnostic protocols. This study presents the ante-mortem and post-mortem evaluation of two common carps (Cyprinus carpio) Koi variety, male and female presenting anorexia and mortality, reared in a private pond. Significant gill lesions were noticed (especially in the female) and also the presence of the parasite Trichodina spp. Both fish presented severe gill parasite infestation. Skin infestation was rare. It is described the diagnosis methodology used to determinate the primary pathogen represented by Trichodina spp. parasites and the secundary infections’ causal bacteria isolated from the branchial lesions are also presented.

REZUMAT

Cercetătorii şi opinia publică au devenit din ce in ce mai interesaţi de conceptul de “bunăstare” şi de principiile acestuia. O componentă majoră a bunăstării este reprezentată de starea de sănătate a animalelor, sănătate evaluată printr-o gamă largă de metode de diagnostic. Acest studiu prezintă evaluarea ante-mortem şi post-mortem a doi crapi comuni (Cyprinus carpio) varietatea Koi, mascul şi femelă, crescuţi într-un bazin privat în al cărui efectiv s-au înregistrat anorexie şi mortalitate. Au fost observate leziuni branhiale severe (cu precădere la femelă), precum şi prezenţa parazitului Trichodina spp. Ambii peşti au prezentat infestaţie masivă cu acest parazit, la nivelul aparatului branhial şi redusă, la nivel cutanat. Este descrisă metodologia de diagnostic utilizată pentru depistarea agentului patogen primar reprezentat de parazitul Trichodina spp. şi sunt prezentate, de asemenea, bacteriile cauzatoare de infecţii secundare, izolate de la nivelul leziunilor branhiale.

Download PDF


F. Leca (Cabinet Medical Veterinar „Doctor’s Vet Univers” Bucureşti)
Carmen Bergheş (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
D. Cucă (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
Cristina Dinu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)

 

ABSTRACT

This study sought to identify changes in adaptive hypertrophy and dilatation in chronic pulmonary heart compensated occurred in 10 dogs, which were presented to the clinic Faculty of Veterinary Medicine and Clinical Vet Doctor’s universe, with clinical signs of respiratory failure. ECG showed: right axial deviation, pulmonary P wave, deep S wave in DII and aVF, microvolt, tachycardia. Mean blood pressure was 160/10 mmHg. Echocardiography were recorded: a moderate increase in diastolic and systolic diameters of the right ventricle, thinning of the right ventricular free wall apparent, septal hypertrophy, fraction shortening, increased by 4% of normal, ejection fraction remained unchanged from of normal.

REZUMAT

Studiul a urmărit să identifice modificările adaptative de hipertrofie și dilatație ale ventriculului drept şi de a caracteriza modificările cardiace structurale şi funcţionale, în cordul pulmonar cronic compensat, în cazul a 10 câini cu semne clinice de insuficiență respiratorie, care au fost prezentaţi la clinica Facultăţii de Medicină Veterinară din Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti şi la clinica „ Doctor’s Vet Univers”. Traseul ECG a evidenţiat: deviaţie axială dreaptă, unda P pulmonară, unda S adâncă în DII şi aVF, microvoltaj, tahicardie. Valoarea medie a tensiunii arteriale a fost de 160/10 mmHg. Ecocardiografic s-au înregistrat: o creştere moderată a diametrelor telediastolic şi telesistolic ale ventriculului drept, subţierea aparentă a peretelui liber al ventriculului drept, hipertrofie de sept interventricular; fracţia de scurtare a crescut cu 4% faţă de normal iar fracţia de ejecţie a rămas nemodificată faţă de normal.

Download PDF


I. Papuc (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. Lăcătuş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. C. Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
G. Morar (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Simona Mirela Rusu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

ABSTRACT

The purpose of neurological evaluation of dogs with spinal disorders is to establish a clinical diagnosis based on the application of specific neurological tests. Established clinical diagnosis will guide the clinician to other complementary examinations, with the role of identifying the disease. The working method used was to apply special neurological tests and assessing the normal or abnormal response, in order to establish a neurological diagnosis. The biological material was represented by a total of 10 dogs, of which 5 were diagnosed as clinically healthy dogs and 5 were diagnosed with spinal disorders. By applying neurological tests was possible to establish ataxia type and lesion location.

REZUMAT

Evaluarea neurologică a câinilor cu afecţiuni spinale are ca scop stabilirea unui diagnostic clinic pe baza aplicării unor teste neurologice speciale. Diagnosticul clinic stabilit va orienta clinicianul către alte examene complementare, cu rol de identificare a cauzei bolii. Metoda de lucru utilizată a constat în aplicarea testelor neurologice speciale, iar prin evaluarea răspunsului normal sau anormal la testul aplicat se stabileşte diagnosticul neurologic. Materialul biologic a fost reprezentat de un număr de 10 câini, dintre care, 5 câini au fost diagnosticaţi ca fiind clinic sănătoşi, iar ceilalţi 5 au fost diagnosticaţi cu afecţiuni spinale. Prin aplicarea testelor neurologice a fost posibilă stabilirea tipului de ataxie, precum şi locul leziunii.

Download PDF


Elvira Condruţ (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
L. Leonardi (College of Veterinary Medicine, University of Perugia, Italy)
Selda Curtseit (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

A 12 year old spayed mixed breed bitch was presented with four different and simultaneously growing cutaneous tumors (one in the right flank, one in the right inguinal area and two on the right thoracic wall). The preliminary diagnosis was made by fine needle aspiration of all the tumors. The final diagnosis, made by histopathological examination, was cutaneous multifocal poorly differentiated mast cell tumor. After a year from the debut of the lesion, the dog died and was necropsied. Metastases were detected in lymph nodes, liver and kidneys. Secondary diffuse deep pyoderma and multifocal suppurative severe nephritis were aggravating factors. Cytoplasmic expression of KIT and the values of argyrophilic nucleolar organizing regions (AgNOR) counts are indicative of aggressive biologic behavior, manifested by metastatic spread. Poorly differentiated mast cell tumors carry a poor prognosis, due to metastasis and paraneoplastic syndromes.

REZUMAT

O femelă de canide, metis, în vârstă de 12 ani, sterilizată, a prezentat patru tumori cutanate (una în flancul drept, una în regiunea inghinală dreaptă şi două la nivelul peretelui toracic drept). Diagnosticul anatomopatologic al formaţiunilor a fost stabilit prin puncţie aspirativă şi examen histopatologic al tuturor formaţiunilor. Diagnosticul final a fost de mastocitom cutanat multifocal slab diferenţiat. După un an de la debutul leziunii, câinele a murit şi a fost necropsiat. Metastazele erau prezente în limfonoduri, ficat şi rinichi. Leziunile secundare de piodermită profundă şi nefrită multifocală supurativă severă au agravat prognosticul. Expresia imunohistochimică a proteinei KIT şi triptazei, numărul de regiuni argirofile de organizare nucleolară (AgNOR) şi indexul mitotic (MI) au prezentat valoare de prognostic. Mastocitomul slab diferenţiat canin prezintă un prognostic grav, cauzele principale fiind metastazele şi sindroamele paraneoplazice.

Download PDF


L. Leonardi (College of Veterinary Medicine, University of Perugia, Italy)
S. Bărăităreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Maria Rodica Gurău (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Mihaela Zăuleţ (Universitatea Bucureşti, Centrul pentru Biologie Moleculară)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
F. Oţelea (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila)

 

ABSTRACT

Sixty ewes and eleven rams from one purebred Carabasa flock were analyzed by PCR with melting curve analysis and prion protein gene sequencing. Only five genotypes were observed in surveyed farm: ARR/ARR (4.2%), ARR/ARQ (45.1%), AHQ/ARQ (2.8%), ARH/ARQ (2.8) and ARQ/ARQ (45.1%). Four different alleles were identified; the most frequent allele was ARQ (70.4%) and the second ARR (26.8%). The high scrapie susceptible mutant allele Val136 weren’t identified in purebred Carabasa sheep. Furthermore, Alanine was the only observed amino acid at codon 136 of the PrP gene. In addition, the following prion gene alleles were detected: S127-ARQ, A-R143-RQ and ARQ-T185. The results of genotyping indicate that the frequencies of PrP alleles and genotypes, with absence of allele Val136 in Carabasa breed make it possible to reduce scrapie risk by selective breeding.

REZUMAT

Şaizeci de femele şi unsprezece masculi de ovine din rasa Carabaşă au fost genotipate prin două metode: PCR-melting curve PrP genotyping şi secvenţierea genei PrP. În ferma studiată au fost puse în evidenţă numai cinci genotipuri: ARR/ARR (4.2%), ARR/ARQ (45.1%), AHQ/ARQ (2.8%), ARH/ARQ (2.8) and ARQ/ARQ (45.1%). Au fost identificate patru alele; cea mai frecventă alelă a fost ARQ (70.4%), urmată de alela ARR (26.8%). Alela Val136 ce reprezintă alela cu cel mai mare grad de susceptibilitate genetică la scrapie nu a fost identificată la rasa Carabaşă. Mai mult decât atât, Alanina a fost singurul aminoacid ce a fost pus în evidenţă la nivelul codonului 136 al genei PrP. În plus au fost determinate următoarele polimorfisme ale genei proteinei prionice: S127-ARQ, A-R143-RQ și ARQ-T185. Rezultatele genotipării şi a secvenţierii, indică absenţa alelei Val136 la rasa pură de ovine, Carabaşă, oferindu-ne posibilitatea de a diminua riscul scrapiei prin creşterea acelor rase de ovine rezistente genetic la boală.

Download PDF


V. Crivineanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
I. Mierleşteanu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt)
G. V. Goran (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

ABSTRACT

In a village in Olt County, in April 2013, 16 goats from a herd of 126 goats of common breed were poisoned after consuming urea, used as fertilizer. Urea was used for fertilization ofcrops. Even if the therapeutic intervention was quickly, from those 16 animals, 11 had a fatal outcome. Clinical signs and pathological changes were within the specific picture of ureapoisoning in ruminants. Rumen content ammonia and pH levels significantly exceeded the normal values.

REZUMAT

Într-o localitate din judeţul Olt, în luna aprilie a anului 2013, 16 capre dintr-o turmă de 126 de caprine de rasă comună s-au intoxicat după ce au consumat uree, utilizată ca îngrăşământ. Ureea consumată fusese utilizată pentru fertilizarea unei culturi agricole. Chiar dacă intervenţia terapeutică a fost instituită rapid, dintre cele 16 animale, 11 au avut un sfărşit letal. Semnele clinice şi modificările anatomopatologice s-au încadrat în tabloul specific intoxicației cu uree la rumegătoare. Nivelurile amoniacului şi ale pH din conţinutul rumenal au depăşit semnificativ valorile normale.

Download PDF


D. Curcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Profesorul Universitar Doctor Colonel (R) Oprescu C. Aurel s-a născut la 5 martie 1912 în satul Băluşeni, comuna Băluşeni din raionul Botoşani, regiunea Suceava, într-o familie modestă de agricultori. Părinţii: tatăl – Costache Oprescu şi mama – Ecaterina născută Dănilă, au avut patru copii, mezinul fiind Aurel. Conform Legii de organizare rurală din anul 1865, satul Băluşeni a dat şi denumirea comunei, fiind cea mai mare aşezare din grupul de localităţi menite a închega o comună rurală. Ca majoritatea aşezărilor ţării, satul Băluşeni îşi trage numele de la stăpânul locului, un boier cu numele de Baloş sau Băluş. Concomitent cu denumirea Băluşeni, satul a mai purtat numele de Zozia sau Zosin, ambele nume – Baloş şi Zosin – fiind frecvent menţionate în documentele moldoveneşti. Astfel, în prima jumătate a secolului al XV-lea este menţionat un nume de Baloş, care apare întâia oară în Divanul Moldovei, la 4 ianuarie 1430. Acest nume este menţionat apoi în anii 1433, 1435, 1436, 1438, 1448.