Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof.Dr. N.Constantin 1)
Prof.Dr. Gh.Dărăbuş 2)
Prof.Dr. V.Herman 2)
Prof.Dr. ManuellaMilitaru 1)
Prof. Dr. I. Ţogoe 1)

1)   Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

Download PDF

M. Soare (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Vlăgioiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Tumorile mamare constituie cea mai frecventă boală neoplazică la căţele. Histologic, aproximativ 50-60% din totalul leziunilor tumorale mamare sunt considerate maligne. Metastazarea (vehicularea celulelor tumorale din tumora primară către organele ţintă) este pasul final în dezvoltarea cancerului glandei mamare, ducând de obicei, la deces.
Examenul clinic este primordial în cazul căţelelor cu leziuni tumorale mamare, acesta trebuind să cuprindă: anamneza (inclusiv sexul, rasa, vârsta, administrarea de hormoni sexuali, etapele ciclului estral, episoadele de pseudogestatie, data apariţiei tumorilor), examenul general, aspectul macroscopic al tumorilor (localizarea leziunilor, dimensiunea, ulceraţia şi rata de creştere a tumorii). Pe lângă examenul clinic, sunt necesare examene complementare (radiografiile toracice, ecografiile abdominale, examene sanguine, electrocardiografierile şi examenul histopatologic), cel puţin acelea ce sunt indispensabile în stabilirea prognosticului şi tratamentului de urmat.
Importanta stabilirii unui diagnostic cert se va face în funcţie de rezultatele obţinute, în urma lcărora se va stabili prognosticul, conform: stadiului T.N.M. (T = Tumora primară, N = Limfonoduri regionale, M = metastaze), şi diagnosticului histopatologic al leziunilor tumorale mamare (diagnostic de certitudine).
Terapia se alege în funcţie de rezultatele obtinute. Selectarea terapiei chirurgicale (a modului de excizie, a opţiunilor chirurgicale, inclusiv abordarea OHT (ovariohisterectomiei) se va face în funcţie de stadiul T.N.M.. În general tratamentul chirurgical este utilizat în leziunile tumorale mamare benigne, si cand nu s-au dezvoltat metastaze – în cele maligne.
Tratamentul medicamentos poate fi utilizat în toate stadiile bolii, avandu-se in vedere si posibilele efecte secundare (imunosupresie, afecţiuni la nivelul diferitelor organe). De asemenea, mai poate fi utilizat consecutiv celui chirurgical, pentru a preveni eventualele metastaze generate de tumorile mamare.

ABSTRACT

Mammary tumors constitute the most frequent neoplastic disease of female dogs. Histologically, approximately 50-60% of the total mammary tumor injuries are considered malignant. The occurrence of metastases (migration of the tumor cells from the primary tumor to the target organs) is the final stage in the development of mammary gland cancer, usually resulting in death.
The clinical examination is primordial in the case of female dogs with mammary tumor injuries and it should comprise: the anamnesis (including sex, breed, age, sexual hormone administration, menstrual cycle stages, pseudogestational episodes, tumor occurrence date), general examination, macroscopic aspect of the tumors (localization of the injuries, size, ulceration and tumor increase date). Besides a clinical examination, complementary examinations are necessary (thoracic radiographies, abdominal ultrasound scans, blood tests, electrocardiographies and the histopathological examination), at least the ones that are indispensable in the establishment of the prognosis and of the therapy to be followed.
The importance of the establishment of a firm diagnosis will be made in reference to the obtained results, following which the prognosis will be established according to: the T.N.M. stage (T = primary tumor, N = regional lymph nodes, M = metastases), and the histopathological diagnosis of the mammary tumor injuries (firm diagnosis).
The therapy is chosen in reference to the obtained results. The selection of the surgical therapy (of the excision mode, of the surgical options, including the OHT approach (ovary-hysterectomy), will be made in 2004reference to the T.N.M. stage, the surgical treatment being generally used in the benign mammary tumor lesions and when metastases have not developed in the malignant ones.
The medical drug therapy can be used in all the stages of the disease, considering as well the possible side effects (immunosuppression, medical conditions in different organs). At the same time, it can also be used subsequent to the surgical one, in order to prevent the eventual metastases generated by the mammary tumors.

Download PDF

Alexandrina Turcu Alecu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Lucrarea de fata doreste sa prezinte o sinteza a datelor din literatura de specialitate, privind testele de diagnostic (consacrate si moderne) utilizate in realizarea unui diagnostic cat mai elocvent al paratuberculozei la rumegatoare. Se cunoaste complexitatea si dificultatea controlului acestei boli cu potential zoonotic. de aceea diagnosticul in paratuberculoza necesita coroborarea rezultatelor mai multor metode aplicate.

ABSTRACT

This paper aims to present a synthesis of data from the literature on diagnostic tests (the consecrated testes and the modern testes) used in making a diagnosis of paratuberculosis as detailed in ruminants.
Diagnosis of paratuberculosis requires corroboration in the results of several methods used, to draw attention to the complexity and difficulty to control the disease with zoonotic potential.

Download PDF

Daniela Lorin (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

În vederea izolării şi identificării tulpinilor de fungi din adăposturile de animale şi din clădirile anexe cum sunt magaziile de furaje, sunt prezentate tehnicile de prelevare a probelor prelevate din aer, de pe suprafeţe, din furaje, aşternut, apă, precum şi metodele de prelucrare a lor în laborator in funcţie de natura probei recoltate. De asemenea, sunt prezentate tehnicile de izolare şi identificare macroscopică şi microscopică, precum şi examenul biochimic al levurilor.
Importanţa determinării speciilor de fungi din mediul ambiental al unei ferme de animale este dată de bolile produse de acestea, aspecte care se reflectă în pierderi economice produse prin morbiditate, mortalitate şi scăderea nivelului indicatorilor de producţie. Cunoaşterea florei microbiene de natură fungică, dar si de natură bacteriană, permite adoptarea măsurilor adecvate pentru evitarea îmbolnăvirii animalelor.

ABSTRACT

For isolation and identification of fungal strains from animal shelters and annex buildings as feed stores, it is necessary tosubmit the following: techniques of air sampling, those from surfaces, feed, bedding, water and laboratory specific processing of samples taken. Also presented techniques of isolation, macroscopic and microscopic identification, and biochemicalexamination of yeasts. Identification of fungi species in the ambient environment of a farm animal is important for diseasesthey can produce, reflected in economic losses caused by morbidity, mortality and lowering production indicators. Knowing microbial flora, also bacterial and fungal, allows the adoption of appropriate measures to prevent animal diseases.

Download PDF

Mirela Imre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Speciile genului Babesia sunt considerate protozoare importante cu parazitism intracelular, care afectează celulele roșii sanguine la câine și carnivorele sălbatice. În ultimii ani, dezvoltările și avansările în domeniul tehnicilor de diagnostic molecular au avut contribuții majore la înțelegerea epidemiologiei moleculare a babesiozei canine, bazat pe diagnosticul etiologic al bolii. Scopul acestei lucrări este de a revizui din literatura științifică cunoștințele actuale și câteva aspecte cu privire la agenții etiologici ai babesiozei canine. Până la această dată, supravegherile epidemiologice efectuate la câini au arătat că, trei specii genetic distincte de piroplasme mari (Babesia canis canis, B. canis vogeli și B. canis rossi) și mici (Babesia gibsoni, B. conradae și Theileria annae), cu o strictă specificitate de căpușă-vector și cu o variabilă distribuție geografică, sunt incriminate în majoritatea infecțiilor. Luând în considerare avansările rapide în domeniul tehnicilor de biologie moleculară, există șanse bune ca în viitorul apropiat să apară specii noi genetic distincte de babesii la câini.

ABSTRACT

Species of the genus Babesia are considered as important intracellular protozoan parasites affecting red blood cells of dogs and wild canids. Over the last few years the development and advances of modern molecular diagnostic tools has contributed greatly to understanding the molecular epidemiology of canine babesiosis based on etiological diagnosis of the disease. The aim of this paper is to review to scientific literature the current knowledge and some aspects regarding the etiological agents of canine babesiosis. Until this date, epidemiological surveys carried out in dogs have shown that, three genetic distinct species of the large (Babesia canis canis, B. canis vogeli and B. canis rossi) and small (Babesia gibsoni, B. conradae and Theileria annae) piroplasms, with ticks-vectors specificity and variable geographic distribution, have been described. Taking into account the rapid advances of the molecular biology techniques, there is good chance that new genetically distinguished Babesia species appear in dogs.

Download PDF

M. Obadă (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
V. Floriştean (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Carmen Creţu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
M. Carp Cărare (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Alina Vlad Sabie (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
C. Carp Cărare (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

REZUMAT

Cercetările s-au efectuat în perioada 2010-2011, pe un număr de 264 de probe de carne recoltate din unităţi de profil, din diferite etape ale fluxului tehnologic.
Probele au fost supuse testelor microbiologice clasice, utilizând metodele de lucru din standardele naţionale în vigoare, iar confirmarea s-a realizat prin tehnica TaqMan real-time PCR, utilizând primeri şi sonde TaqMan specifice celor 2 specii bacteriene, pe baza analizei curbelor de fluorescenţă.
Din totalul probelor analizate (135 pentru Salmonella spp. şi 129 pentru Listeria monocytogenes), au fost identificate şi confirmate 7 tulpini de Salmonella spp. şi 11 tulpini de Listeria monocytogenes, prin testele microbiologice clasice şi prin tehnica real-time PCR.
Specificitatea primerilor şi a sondelor nucleotidice alese a fost de 100%, neînregistrându-se rezultate fals pozitive sau fals negative, iar limita de detecţie a metodei a fost de 10 UFC/ml şi 100 UFC/ml, pentru ambele specii bacteriene.

ABSTRACT

A number of 264 samples of meat were analized in the 2010-2011 period. The meat samples were collected from slaughterhouses, from different stages of the technological flow.
The samples were analyzed by classical bacteriological methods, and confirmed by TaqMan real-time PCR, using specific primers and TaqMan probes for both bacterial species. The detection performed by fluorescence curves analysis.
Of all 264 meat samples, (135 for Salmonella spp. and 129 for Listeria monocytogenes) were identified 7 stains of Salmonella and 11 strains of Listeria monocytogenes by classical microbiological methods and real-time PCR.
The specificity of primers and TaqMan probes was 100% for both bacterial species. No false positive or false negative results was observed.
Detection limit of TaqMan real-time PCR method was 10 CFU/ml and 100 UFC/ml for Salmonella spp. and Listeria monocytogenesstrains.

Download PDF

V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Luminiţa Coştinar (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Acest studiu a avut ca obiectiv testarea sensibilităţii la antibiotice a mai multor tulpini bacteriene izolate din cavitatea orală de la câini sănătoşi şi cu afecţiuni parodontale. Tulpinile bacteriene au fost izolate din probele prelevate de la un număr de 94 de câini, sănătoşi şi/sau suferind de boală parodontală în diverse grade, cu vârste cuprinse între 5 luni şi 14 ani. Animalele selectate pentru acest studiu nu au fost anterior tratate cu antibiotice. Identificarea genurilor şi speciilor bacteriene s-a efectuat conform procedurilor descrise în literatura de specialitate. Cele mai bune rezultate privind eficacitatea faţă de tulpinile bacteriene studiate au avut: amoxicilina-acid clavulanic (88.89%), clindamicina (81.0%), amoxicilina (70.5%), cefuroxim (69.2%), eritromicină (62.3/).

ABSTRACT

Antimicrobial resistance of oral bacteria from 94 dogs healthy or suffering of paradontal diseases towards 22 antimicrobials currently used in periodontics has been investigated in this study. The susceptibilities to antimicrobials was studied using the Disk Diffusion Susceptibility test. The test results showed that the most efficient antimicrobials against isolated bacterial strains were: amoxicillin-clavulanic acid (88.89%), clindamycin (81.0%), amoxicillin (70.5%), cefuroxim (69.2%) and eritromycin (62.3%).

Download PDF

N. Cătană (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionica Fodor (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Virgilia Popa (S.N. Institutul Pasteur S.A. Bucureşti)
Ioana Groza (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Cercetările au fost efectuate pe un număr total de 20 de tulpini de Escherichia coli izolate de la cadavre de pui de carne de vârste diferite, cu leziuni de colisepticemie. Clasificarea tulpinilor, în patotipul APEC, a fost realizată prin identificarea genelor OmpA, ISS şi fimH prin tehnica multiplex PCR. Legarea roşului de Congo a fost testată pe agar TSA.
Markerul epidemiologic, respectiv legarea Roşului de Congo, a fost prezentă la toate cele 20 de tulpini, respectiv 100 % din tulpinile testate.
Tehnica multiplex PCR a permis depistarea genelor OmpA, ISS şi fimH la 19 dintre tulpinile testate, respectiv 95 %. Aceste gene generează sinteza unor factori de virulenţă specifici la tulpinile APEC.
Toate tulpinile testate au fixat Roşu de Congo, însă numai 19 au avut genele OmpA, ISS şi fimH.

ABSTRACT

Research has been performed on a total of 20 Escherichia coli strains isolated from broilers corpses of different ages with lesions of colisepticaemia. Classification of strains in APEC pathotype was realized by identifying genes OmpA, iss and fimH by the multiplex PCR technique. The binding of Congo Red was tested on TSA agar.
The epidemiological marker followed, respectively the binding of Congo Red, was present in 20 strains, respectively 100 % of the strains tested.
Multiplex PCR technique has allowed detection of the genes OmpA, ISS and fimH, which generates the synthesis of some virulence factors specific to APEC strains, in 19 of the strains tested, respectively 95 %. These genes produce a synthesis of specific virulencefactors in APEC strains. All tested strains fixed Congo Red, but only 19 had the genes OmpA, ISS and fimH.

Download PDF

I. Bălan (Institutul de Fiziologie şi Sancreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

REZUMAT

Vitaminele posedă proprietăţi endogene antioxidative prevenind procesele de peroxidare în produsele biologice. Deci, vitaminele ar putea reprezenta una dintre soluţiile pentru menţinerea supravieţuirii şi funcţionarea fiziologică a spermatozoizilor.
Cercetările efectuate au vizat studierea influenţei α-tocoferolui acetat, acidului ascorbic şi vitaminei K în calitate de antioxidanţi, asupra sanogenităţii spermei de cocoş în procesul de conservare.
Metodele de apreciere a indicilor fiziologici ai spermatozoizilor au vizat determinarea concentraţiei, mobilităţii şi longevităţii acestora. Estimarea formelor patologice ale spermatozoizilor s-a bazat pe determinarea numărului de spermatozoizi cu aspect anormal la examenul morfologic al lor.
Rezultatele obţinute au stabilit concentraţia optimă a Vitaminei E (α-tocoferol acetat) în componenţa mediilor sintetice folosite pentru crioconservarea spermei de cocoş. Efectul antioxidativ şi membranoprotector al vitaminelor cercetate s-a confirmat prin menţinerea statusului structural-funcţional al membranelor spermatozoizilor şi diminuarea nivelului de spermatopatii.

ABSTRACT

Vitamins possess antioxiative endogenous properties forewarning peroxidation processes in biological products. Therefore, vitamins could represent one of the solutions for maintaining of surviving and physiological functions of spermatozoa.
The researches aimed to study the influence of the α-tocopherol acetate, ascorbic acid and K Vitamine as antioxidants, on rooster sperm sanogenity in the cryoconservation process.
The methods of assessing the physiological indexes aimed to determine the concentration, mobility and longevity of spermatozoa. The estimation of the spermatozoa pathological forms in sperm is to determine the number of spermatozoa with abnormal aspect in the result of their morphological examination.
The obtained results established the optimal concentration of the E Vitamin (ά-tocoferol acetate) in the composition of synthetic mediums used for rooster sperm cryoconservation. The antioxidative and membranoprotector effect of the researched vitamins was confirmed by maintaining the structural-functional status of the spermatozoa membranes and diminution of the gamete pathology.

Download PDF

Roxana Topală (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Oana Irina Tănase (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Ioana Burcoveanu (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
L. Burtan (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

REZUMAT

Lucrarea de faţă prezintă evoluţia maladiei lui Carré la un câine, localizată bilateral la nivel ocular şi manifestată prin cheratoconjunctivita sicca şi cheratită ulcerativă. Tabloul clinic general a fost dominat de febră remitentă şi apatie, cu păstrarea apetitului şi cu stare generală satisfăcătoare. Terapia, aplicată sistemic şi local, a fost una simptomatică şi igieno-dietetică, vizând dispariţia sindromului febril şi a leziunilor oculare. Evoluţia, deşi de lungă durată, a fost una favorabilă. Corneea şi-a recuperat integritatea structurală, deşi rămân vizibile cicatrici fine ale ulcerelor.

ABSTRACT

The evolution of bilateral ocular distemper disease in a dog, resulting in keratoconjunctivitis sicca and ulcerative keratitis, is being detailed in this paper. General symptoms included fever and apathy, with an overall satisfying general status and good appetite. Symptomatic local and general therapy aimed to control the fever and ocular lesions. The evolution, although a long one, it was favorable. Corneal epithelium became entire, leaving some fine scarrs.

Download PDF

A. Olariu Jurca (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
E. Avram (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare)
A. Lazău (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. Tudoran (S.C. ROMVAC Company S.A.)
C. Mihali (Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad)
G. Moţiu (S.C. ROMVAC Company S.A.)
I. Olariu Jurca (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Cercetările morfopatologice s-au desfăşurat în laboratorul disciplinei de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, în perioada octombrie 2009 – februarie 2012, prin examen necropsic a 820 cadavre de găini, din care 84 cadavre pui de găină, hibrizi Ros 308, în vârstă de 4-46 de zile au prezentat leziuni enterice asociate cu leziuni traheale, pulmonare şi renale, caracteristice bronşitei infecţioase aviare. Cadavrele au provenit dintr-o fermă cu sistem intensiv de creştere, în care ancheta epidemiologică, examenul clinic, morfopatologic şi serologic ( ELISA ) au stabilit diagnosticul de bronşită infecţioasă aviară.
Bronşita infecţioasă aviară (BIA) forma enterică (digestivă) a fost diagnosticată anatomopatologic la 84 cadavre pui de găină ( 10,24%) din cele 820 cadavre necropsiate.
Morfopatologic s-au identificat: congestie pulmonară şi bronhopneumonie catarală, proventriculită şi enterită catarală sau cataral-hemoragică; modificări vasculare, distrofii şi necrobioze pancreatice, perihepatită fibrinoasă şi hepatoze protido-lipidice. Modificările hepatice şi pancreatice sunt consecinţa malabsorbţiei intestinale, determinată de multiplicarea şi replicarea virusului bronşitei în enterocite.

ABSTRACT

Morphological investigations were conducted in the Veterinary Medicine Timişoara Pathological Anatomy and Forensic Medicine Discipline laboratory, between October 2009 and February 2012, through the necropsy of 820 chicken cadavers, of which 84 chicken, hybrids Ros 308 , aged 4-46 days, had tracheal lesions associated with enteric lesions, lung and kidney characteristic of avian infectious bronchitis.
The corpses proceeded from a farm of intensive growing system farm. The epidemiological investigation, clinical, pathological, andserological (ELISA) have established the diagnosis of avian infectious bronchitis.
Avian infectious bronchitis, enteric form (GI) pathology was diagnosed in 84 chicken cadavers (10,24%) of the 820 corpses necropsied.
Pathologically were identified: catarrhal bronchopneumonia and pulmonary congestion, catarrhal or catarrhal enteritis proventriculitis and bleeding, vascular changes, dystrophy and necrobiosis pancreatic perihepatitis fibrinous and protido-lipidic hepatosis.
Liver and pancreatic changes are the consequence of intestinal malabsorption determined by multiplying and bronchitis virus replicationin enterocytes.

Download PDF

S. A. Pașca (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
M. Lazăr (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Anca Ioana Rotaru (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
E. V. Şindilar (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
O. Z. Oprean (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)
Andreea Ancuţa (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

REZUMAT

Autorii consideră drept carnivore de companie, altele decât speciile de carnivore domestice şi de agrement, câinele şi pisica.
Sunt efectuate investigaţii cu privire la prevalenţa procesului tumoral al glandei mamare la câini şi pisici, cazuri investigate în decursul anului 2010 în Clinicile şi Laboratorul de Anatomie Patologică din Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi. Sunt abordate prin examene morfologice (macroscopice şi microscopice), 44 de cazuri. Tipul tumoral mamar cel mai frecvent este adenocarcinomul, urmare a hiperestrogenismului produs de lipsa sterilizării si a gestaţiei.
Sunt descrise diverse tipuri morfologice ale tumorilor glandei mamare, prin examene histopatologice şi citologice prin biopuncţie cu ac fin.

ABSTRACT

The authors refer to pet carnivores, as to other species of domestic carnivores used for companionship, the dog and the cat.
Investigations were performed concerning the prevalence of the tumoral process in the mammary gland in bitches and cats, selected from the casuistic of the Clinics and Laboratory of Pathological Anatomy from the Faculty of Veterinary Medicine Iassi. Morphological (gross and microscopic) examination was performed on 44 cases. The most frequent tumoral type is the adenocarcinoma, consequence of hyperestrogenism produced by sexual inactivity and absence of neutering.
Several morphological types of mammary gland tumours were described, following cytological examination through fine needle aspiration and histological examination.

Download PDF

Violeta Elena Simion (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Adriana Amfim (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. “Spiru Haret” Bucureşti)
Monica Pârvu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ.“Spiru Haret” Bucureşti)

REZUMAT

Zoonozele parazitare au un impact important asupra stării de sănătate şi a bunăstării oamenilor, cunoscut fiind faptul că unui om bolnav îi scade capacitatea de efort fizic şi intelectual, îi sunt necesare concedii medicale uneori prelungite şi frecvente (de exemplu pentru hidatidoză), apare incapacitate temporară sau definitivă de muncă. Pentru a aprecia gravitatea acestor situaţii, s-a realizat o evaluare epidemiologică pentru giardioză, prin corelarea dinamicii incidenţei giardiozei la câine şi pisică şi dinamica incidenţei giardiozei la om, precum şi stabilirea rolului de factor de risc al celor două specii de animale pentru declanşarea unor zoonoze parazitare la oameni. Ca instrument epidemiologic a fost utilizată ancheta epidemiologicî analitică, cu interferenţă de tip cauzal, prin studii de corelaţie între cauză şi efect.

ABSTRACT

The parasitic zoonoses have an important impact on the human health and wellbeing, knowing that the a sick person needs sick leaves, sometimes prolonged and frequent (eg.: hydatidosis) and that the temporary or permanent work incapacity may appear. To appreciate the severity of these situations, an epidemiological evaluation was made for giardiasis, through the correlation of the dynamics incidence of giardiasis in dog and cat and the dynamics of giardiasis in man, as well as the ascertainment of the role as a risk factors of those two animal species for some parasitic zoonoses in humans. As an epidemiological tool was used the analytical epidemiological investigation, with cause-interferences, through correlation studies between cause and effect.

Download PDF

S. Morariu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
A. T. Bogdan (Academia Română, INCE „Costin Chiriţescu”)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Strongilii migratori și nemigratori sunt cei mai răspândiți paraziți interni ai cabalinelor. Ponderea populațiilor strongiliene este deținută, însă, de cei nemigratori. Pentru eliminarea acestora s-au folosit de-a lungul timpului mai multe clase de antihelmintice: organofosforice, benzimidazolice, tetrahidropirimidine sau lactone macrociclice, însă, la multe dintre substanțele acestor clase a fost semnalat fenomenul de rezistență. Chiar dacă tehnicile de detectare a acestui fenomen au evoluat, totuși, FECRT rămâne metoda de bază în acest sens.
Prezentul studiu a avut scopul de a evidenția eventuala prezență a fenomenului de rezistență la populațiile de strongili digestivi ai cabalinelor din vestul țării faţă de Fenbendazol şi Ivermectină. Au fost dehelmintizate 162 de cabaline din 10 localități ale județelor Arad, Timiș și Caraș-Severin cu fenbendazol (Panacur) 10%, 7,5 mg/kg (94 cabaline), respectiv ivermectină (Equalan) 0,2 mg/kg (68 cabaline). Încărcătura parazitară (OPG) a fost calculată înainte de efectuarea tratamentului (ziua 0), la 7 zile şi, respectiv, 14 zile post-tratament. Calculul eficacității s-a efectuat conform FECRT și, suplimentar, după alte două metode: Presidente și Borgsteede. Pentru fenbendazol s-au obținut următoarele rezultate: 99,61%, 99,64%, respectiv 99,75%, iar pentru ivermectină: 99,73%, 99,76%, respectiv 99,82%. Aceste rezultate demonstrează cu prisosință că ambele substanțe au încă o foarte bună activitate antihelmintică, putând fi folosite în continuare pentru dehelmintizarea cabalinelor în vestul României. De asemenea, fenomenul de rezistență nu este prezent la populațiile strongiliene ale acestor cabaline.

ABSTRACT

Migrating and non-migrating (large and small) strongyles are the most widespread internal parasites in horses. But the most abundant are the small ones. Over the years several classes of anthelmintics have been used for their elimination: organophosphorus, benzimidazoles, tetrahydropyrimidine, and macrocyclic lactones, respectively, but in many substances of these classes the resistance phenomenon was described. Although the resistance detection techniques have evolved, fecal egg count reduction test (FECRT) still remains the golden method in this respect. This study aimed to highlight the possible presence of the resistance in digestive strongyle populations of horses from western Romania to Fenbendazole and Ivermectine. A number of 162 horses from 10 localities of Arad, Timiș and Caraș-Severin were dewormed with 7.5 mg/kg of 10% fenbendazole (Panacur) – 94 horses, and 0.2 mg/kg ivermectin (Equalan) – 68 horses, respectively. The parasitic load (eggs per gram – EPG) was calculated before the treatment (day 0), and at 7 and 14 days after treatment, respectively. The effectiveness calculation was performed according to FECRT and additionally by two other methods: Presidente and Borgsteede. For fenbendazole the following results were obtained: 99.61%, 99.64% and 99.75% respectively, and for ivermectin: 99.73%, 99.76% and 99.82%, respectively. These results demonstrate that both substances still have a very good anthelmintic activity and can be further used for horses’ dewormings in western Romania. Also, the resistance phenomenon is absent in large and small strongyle populations of these horses.

Download PDF

F. Bolfă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Carmen Dana Şandru (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Mihaela Niculae (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
F. Chirilă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Marina Spînu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

REZUMAT

Nivelele crescute ale antibioticorezistenţei observate în cazul bacteriilor prevalente la animelele de rentă reprezintă o problematică importantă atât în medicina umană, cât şi în cea veterinară (3) şi ca alternativă de control şi terapie a infecţiilor asociate, se studiază numeroase produse vegetale (1, 2, 5). Această lucrare şi-a propus să investigheze extracte vegetale comerciale, uleiuri esenţiale şi/ sau extracte alcoolice derivate din Thymus vulgaris L. (părţi aeriene), Salvia officinalis L. (frunze), Lavandula officinalis Mill. (flori),Mentha piperita L. (frunze), Rosmarinus officinalis L. (părţi aeriene), Ocimum basilicum L. (frunze), Mellisa officinalis L. (frunze),Origanum vulgare L. (părţi aeriene), Calendula officinalis L. (flori), Arnica montana L. (flori), Echinacea purpurea L. (părţi aeriene),Hypericum perforatum L. (flori), Hippophae rhamnoides L. (fructe şi seminţe), Coriandrum sativum L. (fructe), Foeniculum vulgare Mill. (fructe), Pelargonium graveolens L.Her (frunze şi flori) în ceea ce priveşte potenţialul antimicrobian exprimat faţă de tulpini multirezistente de E.coli de origine animală (bovine O101:K28, O8:K25, O9:K3, n=10; suine O141:H4, O138:H1, O139:K82, n=10; păsări O1:K1, O2:K1, O78:K80, n=20). Potenţialul antimicrobian a fost stabilit apelând la tehnica difuzimetrică cu godeuri, respectiv concentraţiile minime inhibitorii (CMI) şi bactericide (CMB) s-au determinat printr-o tehnică de microdiluţie în bulion. Unele uleiuri esenţiale au manifestat activitate inhibitorie asupra dezvoltării tulpinilor de E. coli, precum şi capacitatea de a augmenta activitatea antimicrobiană a ampicilinei (metoda Etest). Susceptibilitatea tulpinilor de E. coli faţă de uleiurile testate (diametrul zonei de inhibiţie de 20-31 mm şi CMI şi CMB cu valori cuprinse între 0,125 % şi 2% (v/v)) sugerează că aceste produse vegetale pot fi incluse în studii in vitro şi in vivo privitoare la utilizarea terapeutică la animale.

ABSTRACT

Antimicrobial resistance elevated level observed for prevalent bacteria in food-producing animals represent a cause of great concern in both human and veterinary medicine (3) and as an alternative for the control and treatment of the associated pathologies, herbal products are studied (1, 2, 5). This research investigated different commercial essential oils and/or ethanol extracts obtained fromThymus vulgaris L. (aerial parts), Salvia officinalis L. (leaves), Lavandula officinalis Mill. (flowers), Mentha piperita L. (leaves),Rosmarinus officinalis L. (aerial parts), Ocimum basilicum L. (leaves), Mellisa officinalis L. (leaves), Origanum vulgare L. (aerial parts),Calendula officinalis L. (flowers), Arnica montana L. (flowers), Echinacea purpurea L. (aerial parts), Hypericum perforatum L. (flowers),Hippophae rhamnoides L. (fruits and buds), Coriandrum sativum L. (fruits), Foeniculum vulgare Mill. (fruits), Pelargonium graveolensL.Her (leaves and flowers) for activity against animal multidrug-resistant E.coli strains (bovine O101:K28, O8:K25, O9:K3, n=10; swine O141:H4, O138:H1, O139:K82, n=10; avian O1:K1, O2:K1, O78:K80, n=20). The antimicrobial potency was established by disc diffusion test and based on a broth microdilution method minimal inhibitory (MIC) and bactericidal (MBC) concentrations were determined. Some essential oils that displayed inhibitory effects on E. coli growth manifested the ability to enhance the activity of ampicillin against the tested strains (Etest method). E coli sensibility to the essential oils (20-31 mm diameter inhibition zones and MIC and MBC values ranging from 0,125 % to 2% (v/v)) suggested that some of the screened herbal products could be considered for further in vitro and in vivo assays regarding the therapeutic use in animals.

Download PDF

Bianca Bîrcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

În perioada 2010 – 2011 au fost recoltate şi prelucrate prin examen bacteriologic în vederea aprecierii calităţii microbiologice, 324 probe de apă, din care: 192 probe provenite din fântâni şi 132 probe – din ape de suprafaţă din punctele de adăpare a animalelor, din judeţul Ilfov, Examenele bacteriologice efectuate au evidenţiat că 54,01% din probe nu s-au încadrat în limitele admise de normativeleîn vigoare pentru apa potabilă.
Din cele 324 de probe analizate, pe baza valorilor medii ale numărului de bacterii mezofile/ml, 149 (45,98%) s-au încadrat în grupa A; 44 (13,58%) în grupa B şi 131 (40,43%) în grupa C. Coliformii totali/100 ml au fost prezenţi în toate probele de apă analizate, în 149 probe (45,98%) sub 10 UFC/100 ml (ape de categoria I) şi în 175 probe (54,02%) mai mult de 10 UFC/100 ml (ape de categoria II). În 147 probe de apă (45,37%) a fost prezentă Escherichia coli de origine fecală. Enterococii au fost evidenţiaţi în 175 de probe de apă(53,99%).

ABSTRACT

During 2010 – 2011 were collected and processed by bacteriological examination 324 water samples of which 192 samples from wellsand 132 samples of surface water from watering points for animals within the county of Ilfov, in order to determine the microbiologicalquality of them. Bacteriological examinations performed revealed that 54.01% of them were not within the limits allowed by current standards for drinking water.
Of the 324 samples analyzed, based on the mean number of mesophilic bacteria/ml, 149 (45.98%) were classified in group A, 44 (13.58%) in group B and 131 (40.43 %) in group C. Total coliforms/100 ml were present in all water samples analyzed in 149 samples (45.98%) under 10 UFC/100 ml (Class I waters) and in 175 samples (54.02%) more than 10 UFC/100 ml (Class II waters). In 147water samples (45.37%) was present also fecal Escherichia coli origin. Enterococci were highlighted in 175 water samples (53.99%).

Download PDF

Gabriela Rotaru (Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi)
Simona Zaharia (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş)

Rezumat

În cele mai multe ţări calitatea laptelui materie primă este definită de numărul de celule somatice şi de bacterii aerobe mezofile („plate count agar”).
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală stabileşte că este necesar ca operatorii din sectorul alimentar să pună în aplicare proceduri pentru ca laptele crud de vacă să întrunească criterii precum : reducerea numărului total de germeni / ml lapte crud la ≤ 100 000 şi aprecierea conţinutului de celule somatice / ml lapte crud ≤ 400 000. Aceste măsuri de control sunt necesare pentru operatorii din sectorul alimentar, care trebuie să iniţieze acţiuni pentruîmbunătăţirea siguranţei şi calităţii laptelui.
Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea calităţii laptelui de vacă, colectat din judeţului Argeş, prin determinări ale caracteristicilor fizico-chimice precum şi ale numărului de celule somatice şi bacterii aerobe mezofile. S-a constatat că există diferenţe ale calităţii laptelui de la o zonă de colectare la alta, de-a-lungul unui an, precum şi de la un an la altul.

Abstract

In most developed dairy countries milk quality is defined by the somatic cell count (SCC) and the bacterial count („standard plate count” or SPC) in pre-pasteurized bulk tank milk.
In order to match the EU quality standards, a company must meet all EU criteria as raw material – milk – during the production process to ensure that all materials are compliant, fully complies with legislation and to ensure that the finished products are safe for human consumption. This process starts from the farm to provide milk, which must also meet stringent quality standards and culminates with the finished products reach consumers (milk and milk products).
EU law, Regulation (EC) 853/2004, laying down specific hygiene rules for food of animal origin, provides for certain standards as regards the processing of milk as raw material, namely: reducing the total number of germs / ml milk raw material ≤ 100,000 and the number of somatic cells / ml milk raw material ≤ 400,000. These control measures are necessary for food business operators who mustinitiate actions for improving milk’s safety and quality.
The aim of this study was to evaluate the quality of raw cow milk collected in the Arges county by determining the physicochemical as well as the number of somatic cells and total number of germs.
It has been observed that there are differences of milk′s quality from one collecting area to another, during a year and from a year to another.

Download PDF

N. Mocuţa (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor jud. Sălaj)
V. Chindriş (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj)
G. Stetca (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj)

Rezumat

Numarul celulelor somatice (NCS) din lapte, prezenta si semnificatia prezentei acestor celule, constituie un subiect mult discutat si extrem de important pentru productia si prelucrarea laptelui.
Numararea CS din lapte se face in primul rand în cazul inflamaţiilor ugerului, respectiv al mastitelor, când numărul acestor celule creşte peste limitele legal admise. Constatarea ca NCS creste inainte ca mastitele sa se manifeste clinic este extrem de importanta pentru depistarea timpurie a acestor boli, care produc pagube devastatoare in fermele de vaci, cu impact negativ asupra productiei si calitatii laptelui si consecinte economice deosebit de mari. Pe de alta parte, NCS din lapte influienteaza fabricarea si calitatea branzeturilor siprovoaca modificari fizico-chimice şi nutritionalae ale laptelui. Laptele mastitic nu poate fi admis in consum uman, el contribuind la instalarea unor boli si a unor toxiinfectii alimentare.
Exista mai multe metode de numarare a NCS in lapte, dar metoda de referinta acceptata este metoda microscopica prevazuta in SR EN ISO 13366-1/2008.
Scopul acestui studiu, efectuat prin examinarea a 59 de probe de lapte provenite din ferme mici (1-3 capete), ferme de tip industrial si unitati de prelucrarea laptelui, consta in descrierea detaliata a folosirii metodei de referinta si in stabilirea incidentei numarului de probe de lapte cu NCS peste limitele admise.

Abstract

Somatic cells count (SCC) in milk, the presence of these cells and the meaning of this presence is a widely disputed issue in milk production and industry and the occurrence of these cells in milk raises a problem of extreme importance for milk production and processing. Counting SC in milk is primarily done because the number of these cells is above legally admitted limits, the udder is swollen or if mastitis occurs. The observation of growth in SCC before mastitis shows any clinical signs is extremely important to swiftly diagnose this disease which devastate production in cow farms and carry a huge impact onto milk quality and also financially wise. On the other hand, SCC in milk influences cheese manufacturing and quality while inducing physical and chemical changes to milk composition and nutritional value. Mastitic milk cannot be admitted to human consumption as it contributes to spreading certain disease and food poisoning.
There are several ways to count SC in milk but the reference accepted method is the microscopic method described in SR EN ISO 13366-1/2008. The purpose of this study, carried out by examining 59 milk samples from small farms (1-3 heads), industrial type farms and milk processing units, consists of thoroughly describing the employment of the reference method and the establishment of the milk samples with a SCC above the accepted limit.

Download PDF

C. Bălăceanu Stolnici (Academia Română, Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” Bucureşti)
O. Buda (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti)

REZUMAT

În 1813, în timpurile lui Napoleon I şi Ion Vodă Caragea, Apostol Arsaki (1784-1874), un savant de origine aromână a publicat la Halle, în Germania, o teză despre neuroanatomia comparată a peştilor, De piscium cerebro et medulla spinali. Lucrarea a devenit una dintre cele mai citate lucrări de specialtate în plan european, contribuind în mod esenţial la înţelegerea funcţională a structurilor neurale la diferite specii de peşte, Arsaki folosind teze de tip evoluţionist în explicarea morfologiei acestora. El a fost convins că organismele vertebratelor sunt construite pe baza unui tipar universal în contextul cărora se realizează diferite trăsături caracteristice speciilor şi variantelor acestora.
Arsaki face astfel parte dintr-o elită a anatomiştilor, medicilor şi biologilor care au contribuit5 la dezvoltarea conceptelor evoluţioniste care se vor impune în a doua jumătate a secolului 19, precum G. Cuvier, J.B. Lamarck, J.F. Meckel sau G. Saint-Hilaire. Arsaki se va implica ulterior în viaţa politică a României moderne, ajungâd prim-ministru interimar şi ministru de externe în 1862. A fost filantrop şi a sprijinit reforma culturală din Grecia, prin Institutul Arsakion pe care l-a inaugurat la Atena.

ABSTRACT

In 1813, in the days of Napoleon I and Prince John Caragea, Apostole Arsaki (1784-1874, a scholar of Aromanian origin published at Halle, in Germany, a thesis on the comparative neuro-anatomy of fish, entitled De piscium cerebro et spinal medulla. The work has become one of the most cited papers in the specialized European field, contributing substantially to the understanding of functional neural structures in different species of fish. Arsaki was using evoutionary models in explaining their morphology. He was convinced that vertebrate organisms are built on an universal pattern which is displayed in the context of different species showing characteristic features and variations.
Arsaki belongs to a group of forerunners (anatomists, doctors and biologists like G. Cuvier, J.B. Lamarck, J.F. Meckel or G. Saint-Hilaire) who contributed to the development of evolutionary concepts that will influence nature sciences of the second half of the 19-th century. Arsaki will be later involved in the political life of modern Romania, becoming interim Prime Minister and Foreign Minister in Bucharest, 1862. He was a philantropist and supported the Greek emancipation through the Arsakion Institute of Athens.

Download PDF

Ioana Cristina Andronie (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret”, Bucureşti)
V. Andronie (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret”, Bucureşti)
Monica Pârvu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ.“Spiru Haret” Bucureşti)
D. Curcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Societatea de Medicină Veterinară din România, înfiinţată în 1871, reuşeşte să editeze în august 1879 organul său de presă intitulat ”Medicul Veterinar”- destinat a propaga cunoştinţele de medicină veterinară, a studia rapoartele sale cu Medicina Umană, Economia rurală şi a susţine drepturile profesionale”. Din colectivul de redacţie au făcut parte personalităţi ale vieţii medicale veterinare româneşti dintre care îl amintim pe Profesorul Al. Locusteanu, preşedintele Societaţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, membru corespondent al Societăţii de Medicină Veterinară din Paris şi membru onorific al Colegiului Veterinar din Londra. Revista a consemnat în paginile sale, preocupările corpului medical veterinar, privitoare la redresarea creşterii animalelor şi ameliorarea raselor, importanţa animalelor domestice şi foloasele medicinii veterinare, importanţa şi calitatea raselor de cai, lipsurile serviciului veterinar al oraşelor, precum şi date din activitatea Societăţii de Medicină Veterinară. Pe parcursul celor treisprezece numere apărute, a adus servicii reale atat specialiştilor cât şi proprietarilor de animale, arendaşilor şi tuturor celor interesaţi în creşterea şi întreţinerea acestora. Medicul Veterinar, a tratat problemele de medicină veterinară existente la nivel naţional şi international, probleme de igienă publică, de economie rurală, de ipologie, susţinând în acelaşi timp şi interesele profesionale.
Revista ”Medicul Veterinar” a inaugurat presa veterinară din România, oferind profesioniştilor şi celor interesaţi, instrumente competente şi riguroase de informare în domeniu.

ABSTRACT

The Romanian Society of Veterinary Medicine founded in 1871, published in August 1879 its journal, the “Veterinarian”, intended to “disseminate the knowledge of veterinary medicine, to study its relation with the human medicine, with the rural economy and to support the professional rights”. The editorial board included personalities of the Romanian veterinary medicine, of which we mention Professor Al. Locusteanu, president of the Bucharest Society of Veterinary Medicine, corresponding member of the Paris Society of Veterinary Medicine, and honorary member of the London Veterinary College.
The journal reported the preoccupations of veterinarians to improve animal breeding, regarding the importance of the domesticated animals and benefits of the veterinary medicine, the importance and quality of the horse breeds, the lacks of the urban veterinary service, as well as data regarding the activity of the Society of veterinary Medicine. Throughout the thirteen numbers appeared, the journal brought real services both to the specialists and to the animal owners, tenants and to all those interested in animal rearing and maintenance. The Veterinarian approached national and international issues of veterinary medicine, problems of public hygiene, of rural economy, hypology, while supporting the professional interests.
The Veterinarian inaugurated the veterinary journals in Romania, providing competent and rigorous instruments of information to the professionals and to the interested readers.