Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof.Dr. C.Cătoi 1)
Prof.Dr. N.Constantin 2)
Prof.Dr. N.Cornilă 2)
Prof.Dr. DoinaDaneş 2)
Prof.Dr. Gh.Dărăbuş 3)
Conf.Dr. Al.Diaconescu 2)
Prof.Dr. I.B.Marcus 1)
Conf.Dr. Şt.Nicolae 4)
Prof.Dr. I.Ţogoe 2)

1)  Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

2)  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

3)  Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

4)  Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti

Download PDF

Ş. Nicolae (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Graziela Neagoe (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Diaconu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
D. Donescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
V. Petrovan (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Laboratoarele cu grad ridicat de biorisc reprezintă facilităţi specializate unde manipulările agenţilor infecţioşi, patogeni pentru om şi/sau animale, se realizează fără risc de contaminare a personalului sau a mediului înconjurător. Orice laborator de diagnostic în care se manipulează agenţi microbieni se defineşte prin existenţa fizică şi procedurală a unor bariere succesive între agentul patogen şi gazdele receptive – oameni sau animale. Criteriile ce trebuie să fie îndeplinite sunt prevăzute în legislaţia naţională şi internaţională. Dintre acestea, „Standardele minime ale laboratoarelor ce manipulează virusuri de febră aftoasă in vitro/ in vivo” document adoptat la cea de-a 38-a Sesiune Generală a Comisiei Europene pentru Combaterea febrei aftoase (Roma, 2009) prevede condiţiile aplicabile laboratoarelor de diagnostic pentru febra aftoasă.

Abstract

The high containment laboratories are specialised facilities for handling of human and animal pathogens without risk for contamination of operators and environment. Any diagnostic laboratory where pathogens are handled is defined by physical and procedural barriers between these pathogens and receptive hosts (people and animals). The criteria which have to be meet are provided in national and international legislation. The „Minimum standards for laboratories working with FMDV in vitro/in vivo” standard adopted by the 38thGeneral Session of the European Commission for the Control of Foot-and-mouth Disease (Rome, 2009) provide all conditions applicable for a FMD laboratory diagnostic.

Download PDF

Laura Mancetti (F.M.V., Universita di Perugia, Italia)
M. Daneş (S.N. Institutul Pasteur S.A.)
G. Brecchia (F.M.V., Universita di Perugia, Italia)
Doina Daneş (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

Rezumat

Acest articol trece în rvistă rolul biologic al constituenţilor bioactivi ai colostrului şi utilizarea acestui “prim” lapte în prevenirea şi tratamentul diferitelor disfuncţii la om şi animale. Rolul biologic al colostrului este documentat de mii de studii ştiinţifice şi experimente clinice, efectuate atât in vitro cât şi pe animale. Colostrul este un complex biologic lichid, mai bogat în peptide antimicrobiene, constituenţi imunomodulatori şi factori de creştere, decât laptele matur. Principalele funcţii ale colostrului includ o acţiune de apărare, modularea răspunsului imun, echilibrarea microflorei intestinale şi stimularea dezvoltării şi specializării multor ţesuturi. Colostrul este sigur, nu are contraindicaţii nici chiar în doze mari, iar efectele secundare raportate sunt limitate. Pentru toate aceste motive, companiile farmaceutice se îndreaptă spre producerea şi livrarea pe piaţă a unor suplimente de colostru. În concluzie, în viitorul apropiat suplimentele pe bază de colostru pot avea un rol complrementar ca medicamente sintetice în prevenirea şi tratamentul multor boli la om şi animale.

Abstract

This paper reviews the biological role of bioactive constituents of colostrum and the use of this “first” milk in prevention and treatment of various disorders in human and domestic animals. Colostrum is a biological complex fluid richer in antimicrobial peptides, immune-regulating compounds and growth factors than the subsequent mature milk. The biological value of colostrum is documented by thousands of scientific studies and clinical trials carried out both in vitro than in human and animals. The main functions of colostrum include a defensive action, the modulation of immune response, the balancing of intestinal microflora and provides to the growth and repair of several tissues. Colostrum is safe, has not contraindications also to high dose levels and the reported side effects of clinical relevance are limited. Recent advances in food technology of industrial dairying allow continuous availability of ruminants colostrum. For all these reasons, unsurprisingly, pharmaceutical companies are moving in the market by producing supplements of colostrum. In conclusion, in the next future, supplements based on colostrum may have a complementary role to synthetic drugs in the prevention and treatment of several human and animals diseases.

Download PDF

A. I. Ardelean (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

Rezumat

Prezentul studiu a fost realizat pentru a defini condiţiile în care se pot cuantifica erorile, respectiv sursele de incertitudine în anatomia patologică veterinară. S-au evaluat activ prospectiv şi retrospectiv, potenţialele surse de eroare în etapele preanalitice, analitice şi postanalitice. În funcţie de prejudiciile potenţiale s-au clasificat erorile şi li s-au atribuit valori numerice după cum urmează: fără impact asupra sănătătii individuale şi colective (1,00), cu prejudiciu minim (fără morbiditate) (0,25), cu prejudiciu minor (morbiditate minoră) (0,50), cu prejudiciu moderat (morbiditate moderată) (0,75), si cu prejudiciu major (morbiditate majoră) (0,00). Interpretarea rezultatelor după calcularea exactitătii s-a făcut după cum urmează: Uac ≥ 0,70, descrie o neconformitate minora, ce necesita evaluarea cauzelor, corectarea lor si prevenirea reaparitiei lor; 0,70> Uac≥ 0,40 descrie o neconformitate majoră ce presupune suspendarea analizei până la solutionarea neconformitătii; Uac < 0,40 descrie o neconformitate majoră critică, cu suspendarea analizei, si revizuirea politicilor, procedurilor si protocoalelor în care se regaseste si reconsiderarea acestora la toate nivelele. În anatomia patologică veterinară specialistul reprezintă elementul cheie în reducerea erorilor. Evaluarea şi cuantificarea incertitudinilor/erorilor şi anticiparea surselor de incertitudine asigură rezultate de acurateţe ridicată.

Abstract

This study was performed to define the procedure in which can be estimated the errors like the root of uncertainty in veterinary anatomic pathology. The potential roots of errors were active estimated prospectively and retrospectively in all stages: pre-analytical, analytical and post- analytical. Depending on the potential harm of the errors, numerical values were classified and were assigned as follows: no impact on individual and collective health (1.00), with minimum harm (no morbidity) (0.25), with minor harm (minor morbidity) (0.50), with moderate harm (moderate morbidity) (0.75), and with major harm (major morbidity) (0.00). Interpreatation of results of trueness after calculation was as follows: Uac > 0.70, describes a minor non-compliance, which requires evaluation of the causes, correction and prevention of recurrence of their 0.70> Uac> 0.40 describes a major non-compliance involving suspension analysis to resolve non-compliance; Uac <0.40 describes a major critical non-compliance with the suspension test and review of policies, procedures and protocols are found at all levels and their reconsideration. The veterinary anatomic pathologist is a key element in reducing errors. Assessing and quantifying uncertainties / errors and anticipate sources of uncertainty provide high accuracy results.

Download PDF

Gabriela Dumitrescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
V. Ordeanu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
M. Necşulescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Diana Popescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Lucia Ionescu (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)
Simona Bicheru (Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Bucureşti)

Rezumat

Virusul West Nile (VWN) este cel mai răspândit arbovirus (arthropod-born-virus) din lume. A fost identificat pentru prima dată de către Smithburn şi colaboratorii săi în anul 1937 la o femeie febrilǎ din Uganda (districtul West Nile). Virusul a fost încadrat în genul Flavivirus(care include de asemenea virusurile Denga, virusul febrei galbene, virusul encefalitei Saint Louis ş.a.) familia Flaviviridae. Din punct de vedere filogenetic, sunt recunoscute în prezent două linii genetice de virus West Nile – cu o divergenţă de aproximativ 30% – cuprinzând peste 50 de tulpini. Virusul West Nile este transmis prin înţepătura de ţânţar. La om, în majoritatea cazurilor, infecţia are manifestări subclinice, iar când acestea sunt tipice, spectrul clinic şi severitatea pot fi foarte variate.
Factori favorizanţi pentru apariţia epidemiilor în Europa sunt modificarile de ordin climatic (temperaturi ridicate, valurile de caldură ce urmează ploilor abundente) precum şi intensificarea circulaţiei mărfurilor şi deplasările masive dintr-o zonă în alta a populaţiei umane.
In ultimii ani, tot mai multe ţări din Europa raportează cazuri umane de infecţie cu virus West Nile. In Romania, în anul 1996, s-a înregistrat cea mai mare epidemie de febră West Nile din Europa, cu complicaţii neurologice, iar în anul 2010 a avut loc a doua epidemie cu virus West Nile.

Abstract

West Nile virus (WNV) is most prevalent arbovirus (Arthropod-born-virus) in the world. It was first identified by Smithburn and his collaborators in 1937 at a feverish woman in Uganda (West Nile district), where they were doing some research on patients with „sleeping sickness”.
The virus was classified as Flavivirus genus (which also includes the Deng viruses, yellow fever virus, St. Louis encephalitis virus, etc.) family Flaviviridae. Phylogenetically, two genetic lines of West Nile virus – a difference of about 30% – are currently recognized comprising more than 50 strains.
It is an infectious disease caused by West Nile virus that is transmitted by mosquito bite. In humans, in most cases, the infection is with subclinical manifestations, and when they are typical, the clinical spectrum and the severity can be varied.
Factors favoring the occurrence of epidemics in Europe are due to changes of climate (high temperatures, heat waves following heavy rains) and increasing flow of passengers and goods.
In recent years in Europe more countries are reporting human cases of West Nile virus infection. In 1996, the largest epidemic outbreak of West Nile fever with neurological complications, in Europe, was recorded in Romania and in 2010 the second outbreak with West Nile virus occurred.

Download PDF

M. Cucoaneş (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
Carmen Bergheş (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
D. Cucă (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
T. Petruţ (USH, Facultatea de Medicină Veterinară)
Cristina Dinu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)

Rezumat

Studiul privind topografia şi morfologia duodenului şi pancreasului la şoarecele de laborator a fost intreprins pentru a aduce completări la datele sumare existente în literatura de specialitate şi în special pentru a imbunătăţi inconografia necesară specialiştilor din domeniu.
Cercetările au fost realizate pe un numar de 20 de şoareci de laborator. Formatiunile anatomice au fost puse in evidenţă prin disecţie sub lupă. Piesele disecate au fost fotografiate, au fost realizate scheme şi au fost recoltate probe pentru studiul microscopic al ţesutului.
Din punct de vedere topografic, duodenul se află în continuarea pilorului prin portiunea sa descendentă, care parcurge transversal faţa dreaptă a peretelui stomacului, se curbează dorsal în raport cu marginea dreaptă a ficatului şi cu rinichiul drept. După o nouă curbură, porţiunea descendentă se continuă cu porţiunea transversă situată in plan mediosagital. Aceasta prezintă, la rândul ei, o noua curbură spre dreapta, apoi se intoarce cranial continuandu-se cu portiunea ascendentă.
Pancreasul este un organ lobulat situat în raport cu porţiunile duodenului având o culoare alb cenuşie. Este situat în portiunea mediosagitală a cavităţii abdominale, unde este sustinut de mezoduoden şi de marele epiplon care il ataşeaza de peretele dorsal al somacului in lungul arterei splenice şi a feţei intestinale a splinei. Canalul hepatic este inconjurat pe toată lungimea lui de pancreas. Canalele excretorii pancreatice prezintă diferenţe individuale din punct de vedere al numărului şi al topografiei. Mai multe canale se unesc pentru a forma un număr de 2 până la 8 conducte excretorii care se deschid în canalul hepatic sau direct în lumenul duodenului. Din punct de vedere microscopic, în structura pancreasului se remarcă glande secretorii tubulare înconjurate de ţesut interstiţial slab reprezentat. Printre lobulii excretorii sunt risipite celule endocrine sferice.

Abstract

Study on the topography and morphology of the duodenum and pancreas in laboratory mice has been undertaken to make additions to the existing summary data in the literature and in particular to improve the iconographic necessary specialists.
Research has targeted a total of 20 mice. Anatomical formations have been made out by dissection under a microscope. Dissectedpieces were photographed and were obtained for schemes and samples were taken for microscopic study of tissue.
From the distal end of the pylorus ( at the midline or slightly left) the descending duodenum runs transversally toward the right abdominal wall, rises dorsally after an initial curve along the right margin of the liver toward the right kidney, curves as transverse duodenum toward the middlesagittal plane and after another right-agled turns cranialy as ascending duodenum.
The pancreas is whitish gray, heavily lobulated organ. It is located in the left and middledorsal part of the abdominal cavity. One part is embedded in the mesoduodenum and the beginning of the mesojejunum runs along the dorsal part of the stomach, embedded in the dorsal part of the greater omentum, and along the lineal artery toward the intestinal the intestinal surface of the spleen.

Download PDF

Alina Popescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Mihaela Costea (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Au fost izolate şi identificate 103 tulpini bacteriene (Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, Pseudomonas fluorescens, Shewanella putrefaciens, Chryseobacterium indologenes), din cele 243 de probe recepţionate în laborator pentru diagnosticul episoadelor de boală înregistrate în populaţiile piscicole. Speciile de peşti sensibile la îmbolnăvire au fost reprezentate de ciprinide, salmonide, acipenseride şi diverse specii de peşti exotici. Din totalul tulpinilor bacteriene izolate, preponderente au fost aeromonadele mobile ( 88 %). Infecţiile bacteriene cauzate de grupul aeromonadelor mobile (Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria) sunt cele mai frecvente, apariţia acestora manifestându-se pe toată perioada anului, preponderent însă în perioadele de vară şi toamnă.
Deşi bacteriile condiţionat patogene se găsesc în mod normal în componenţa microflorei intestinale la peştii sănătoşi, infecţia bacteriană produsă de acestea prin colonizarea organelor hematopoietice (rinichi, splină) este declanşată de diverşi factori cu impact negativ asupra populaţiilor piscicole.

Abstract

There were isolated and identified 103 bacterial strains (Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria,Pseudomonas fluorescens, Shewanella putrefaciens, Chryseobacterium indologenes) from those 243 samples received in laboratory for diagnosis of diseases outbreaks recorded in fish stocks. Fish species susceptible to diseases were cyprinids, salmonids, acipenserides, and various species of exotic fish. Of the total of bacterial strains isolated motile aeromonade were predominant in a percentage of 88%. Bacterial infections caused by motile aeromonade group (Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria), are the most common, their occurrence manifesting through the all year especially during summer and autumn.
Although the potential pathogenic bacteria are normally found in the composition of healthy fish intestinal microflora, the bacterial infection caused by these through the colonization of hematopoietic organs (kidney, spleen), is triggered by various factors with negative impact on fish populations.

Download PDF

Adriana Butoi (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman)
D. V. Hristescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Elena Vintilă (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Cristina Staicu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa)
Gina Dragomir (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Conform manualului Oficiului Internaţional de Epizootii, ed. 6/2008, capitolul 2.1.3., în boala limbii albastre (bluetongue) ca metodă indirectă de diagnostic, este recomandat testul imunoenzimatic (ELISA) de competiţie. Apariţia în ultimii ani a unui test bazat pe un nou principiu („ELISA de dublă recunoaştere”) a determinat întreprinderea unei activităţi de evaluare a principalilor parametri recomandaţi de O.I.E. pentru validarea metodelor de diagnostic: specificitatea, sensibilitatea, repetabilitatea şi reproductibilitatea. A fost testat un număr total de 746 de probe. Rezultatele obţinute au demonstrat că metoda este sensibilă şi specifică, permiţând evidenţierea anticorpilor specifici în seruri de rumegătoare infectate natural sau vaccinate contra virusului bluetongue.

Abstract

According to the O.I.E. Manual, 6th edition/2008, chapter 2.1.3, for bluetongue, the ELISA competition is recommended as the test of choice, among indirect diagnostic methods. Following the emergence in the last few years of a new ELISA, based on a new principle („double recognition”), it was attempted to evaluate some of the main parameters recommended by O.I.E. for the validation of diagnostic methods: specificity, sensitivity, repeatability and reproducibility. A total number of 746 samples were tested. The results proved that the method is sensitive and specific, allowing detection of bluetongue antibodies in sera of naturally infected or vaccinated ruminants. Our findings contribute to the decision of using this test in current diagnostic and surveillance procedures for the detection of bluetongue virus antibodies.

Download PDF

D. Curcă (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
E. Vlase (INCDMI Cantacuzino, Staţiunea Băneasa)

Rezumat

Este cunoscut faptul că anumite obiceiuri alimentare, în cazul omului cât şi al animalelor, pot creşte probabilitatea apariţiei anumitor boli. Alimentaţia unidirecţionată poate schimba metabolismul organismului precum şi nivelurile unor componente ale sângelui (hormoni, glucide, lipide etc.) care pot fi markeri pentru riscul apariţiei unor entităţi morbide. Aceste concepte pot fi aplicate animalelor de laborator, pentru a induce în condiţii experimentale sindroame metabolice asemănătoare celor întâlnite la om.
Scopul investigaţiilor experimentale a vizat posibilităţile de inducere a sindromul hiperglicemic la şoareci din tulpina C57Bl6 şi la şobolani din tulpina Sprague Dawley(SD), sindrom care este similar sindromului hiperglicemic ce apare la populaţia umană în urma consumului de alimente procesate ce conţin fructoză. Au fost utilizate substanţe pure precum: cazeină, maltodextrină, sucroză, fructoză, celuloză, care au fost folosite la prepararea a două tipuri de diete şi anume: dieta standard conform AIN-93M; dieta experimentală, care a constat în înlocuirea integrală a amidonului de porumb, a sucrozei şi maltodextrinei, cu un conţinut de fructoză ce reprezenta 60% din componentele dietei.
Perturbarea toleranţei la glucoză a început după aproximativ 39 de zile de hrănire cu dieta experimentală cu conţinut de fructoză, comparativ cu lotul de animale hrănit cu dieta standard, iar decelarea glucozuriei la femelele din ambele specii s-a evidenţiat după 79 de zile, ceea ce indică perturbări ale metabolismului intermediar, caracteristice sindromului hiperglicemic.

Abstract

It is known that some dietary behaviors may increase the likelihood in which certain diseases occur both in humans and animals. The unidirectional diet may alter both the metabolism, as well as the level of some blood components (hormones, sugars, lipids etc.), which may be markers for the incidence of some morbid entities. These concepts may be applied to laboratory animals in order to induce metabolic syndromes in experimental conditions similar to the ones seen in humans.
The purpose of the experimental investigations was the possibilities of inducing a hyperglycemic syndrome in mice (C57Bl6 strain) and in rats (Sprague Dawley strain), a syndrome similar to that found in humans after consuming fructose-containing processed foods.
Pure substances like casein, maltodextrin, sucrose, fructose, cellulose were used, in two diets: standard diet according to AIN-93M; experimental diet consisted in total replacement of the corn starch, of the sucrose and of the maltodextrin with a 60% fructose diet.
Compared to the standard diet fed lot, the glucose tolerance was disturbed in the experimental lot after 39 days of feeding with the 60% fructose diet, and glycosuria was detected at female with the two species after 79 days, which may indicate the disturbance of the dietary metabolism, that is characteristic to the hyperglycemic syndrome.

Download PDF

Maria Crişan (Universitatea de Medicină şi Farmacie „I. Haţieganu” Cluj-Napoca)
Ina Kacso (Clinica de Nefrologie şi Dializă „Mihai Manasia” Cluj-Napoca)
C. Borza (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Anca Crăciun (Policlinica „Regina Maria” Cluj-Napoca)
Alina Lenghel (Universitatea de Medicină şi Farmacie „I. Haţieganu” Cluj-Napoca)
A. Tătaru (Universitatea de Medicină şi Farmacie „I. Haţieganu” Cluj-Napoca)

Rezumat

Diabetul zaharat este un grup heterogen de tulburări caracterizate prin hiperglicemie, fiind considerat mai degrabă un sindrom, decât osimplă boală. Acest studiu şi-a propus să determine dacă diabetul poate afecta structura histologică a epiteliului de şobolan, dupã zecesăptămâni de la inducerea statusului hiperglicemic. În acest studiu au fost utilizaţi 12 de şobolani Wistar cu diabet zaharat indus cu streptozocin, având în vedere că modelele animale sunt considerate foarte utile pentru studiul diabetului zaharat. Animalele au fostsacrificate la zece săptămâni după inducerea diabetului zaharat. Alte 6 animale au fost folosite drept lot martor negativ. Pentru analizaepiteliului au fost folosite metodele histometrice. Rezultatele obţinute permit observaţia că după zece săptămâni de evoluţie a diabetului,grosimea epiteliului este scăzută semnificativ (51,56±3,79 μm vs. 30.87±5,25 μm, p<0,001). Acest fenomen se produce prin reducerea numărului de celule, îndeosebi a celor din stratul spinos. De asemenea, s-a identificat o diferenţă de cheratinizare între cele 2 loturi, la şobolanii diabetici procesul de cheratinizare fiind mult mai intens. Diabetul zaharat la şobolani, produce în timp scăderea grosimii epiteliului, mai ales prin reducerea numărului de celule din stratul spinos.

Abstract

Diabetes mellitus is a heterogeneous group of chronic hyperglycemic disorders, considered a syndrome, rather than a simple disease. This study objetive was to determine if diabetes may affect the histological structure of the epitelium of the rats in ten weeks after the hyperglycaemic state was induced. Animal models are considered very useful for the study of diabetes. Wistar rats with streptozocin induccced diabetes were used in a way to study the effects of diabetes mellitus on the skin epithelium. 12 animals were killed at ten weeks after inducing the hyperglycemic state; 6 animals were used as control. Histometric methods were used for the tissue analysis. Our results allow us to see that after ten weeks of development of diabetes, epithelial thickness is significantly lower (51.56 ± 3.79 μm vs. 30.87 ± 5.25 μm, p <0.001). This occurs by reducing the number of cells, especially the spinous layer. It was also identified a difference between the two groups keratinization process, in diabetic rats this process is much more intense. Diabetes mellitus leads to a decrease in thickness of epithelium in rats, mainly by reducing the number of cells in the stratum spinosum.

Download PDF

Handan Coste (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Georgeta Dinescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Vlăgioiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Petronela Roşu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Adriana Orăşanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Anişoara Popescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Dozarea şi interpretarea activităţii unor enzime din serul sanguin (plasmă) a constituit şi constituie o metodologie curentă cu o deosebită valoare şi semnificaţie clinică. Enzime secretate activ în sânge de către glandele exocrine, considerate markeri ai bunei funcţionări a pancreasului, amilaza şi lipaza, au proprietatea de a metaboliza nutrienţii, facilitând digestia şi absorbţia acestora. Prezenţa lor în concentraţii mari în plasmă sau ser este consecinţa modificărilor de permeabilitate a membranelor celulare, modificări datorate în special, unor afecţiuni care antrenează o lezare celulară. Au fost analizate12 probe de ţesut pancreatic congelat şi 15 probe de ţesut pancreatic proaspăt, prelevate de la păsări din patru specii (gâşte, găini, curci, raţe). Eliberarea mai intensă a enzimelor celulare în plasmă se corelează cu procese de citoliză, ca o reflectare a unor evenimente patologice însoţite de creşterea permeabilităţii de membrană. În general, în cursul citolizei, enzimele proprii unui organ sunt deversate în sânge, determinarea activităţii acestora în ser reflectând un ,,spectru enzimatic” al organului afectat, precum şi intensitatea modificării de permeabilitate celulară în directă legătură cu viteza de trecere în sânge a enzimelor din celula lezată. Obţinerea de informaţii cât mai precise în scop de diagnostic şi prognostic prin determinarea activităţii enzimatice care are o importantă semnificaţie clinică orientativă pentru stabilirea unui diagnostic diferenţial sau evoluţia unei afecţiuni, este unul dintre obiectivele acestui studiu.

Abstract

Dosing and interpreting some enzymes in the blood serum (plasma) has always been a current methodology with a great value and clinical signification. The enzymes actively secreted in the blood by the exocrine glands, considered as markers of a good pancreatic functioning, the amylase and the lipase, have the property to metabolise the nutrients, facilitating their digestion and absorbtion. Their presence in big concentrations in the plasma or blood serum represents the consequence of the permeability changes of the cell membranes, changes that occur because of some affections that involve a cell damage. 12 samples of frozen pancreatic tissue and 15 samples of raw pancreatic tissue from 4 species of birds (pullets, ducks, turkeys, geese) were analysed. A more intense release of the enzymes in the plasma corelates with processes of cytolysis, as a reflection of some pathological events accompanied by the growth in the membrane permeability. Generally, during the cytolysis, the enzymes of an organ are released in the blood, their detection in the blood serum reflecting an „enzymatic spectrum” of the affected organ, as well as the intensity of the cell permeability changes in direct relationship with the speed of enzymes that pass from the damaged cell into the blood. One of the objectives of this study is getting the most accurate information for diagnosis and prognosis by determining the enzymatic activity which has an important clinical significance for establishing a differential diagnosis or the evolution of a disease.

Download PDF

V. Herman (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
B. Faur (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ioana Văduva (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Luminiţa Coştinar (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Corina Pascu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute prin tehnica imunoenzimatică (ELISA), privind prezenţa infecţiei cu virusul Sindromului tulburărilor respiratorii şi de reproducţie la porcine (PRRS). Infecţia cu PRRSV a fost diagnosticată la 67% dintre fermele din care au provenit probele de sânge examinate.
Pe categorii de vârstă, cea mai mare rată a seroconversiei (63.6%) a fost înregistrată la scroafe, în timp ce la purceii înţărcaţi nu au fost probe pozitive.
Rezultatele obţinute denotă prezenţa infecţiei cu PRRSV în unităţile de creştere a suinelor din România, investigate în acest studiu.

Abstract

In the paper are presented the results obtained by using ELISA, regarding the presence of the Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) in some swine breeding farms. PRRSV infection was diagnosed in 67% of these farms.
The highest seroconversion rate (63.6%) was registered in sows, while in weaned piglets there weren’t any positive samples.
The results indicate the presence of PRRSV infection in examined Romanian swine breeding farms, virus that is responsible for the appearance of PRRS.

Download PDF

Graziela Neagoe (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Handan Coste (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Diaconu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
D. Hristescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
D. Maftei (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea)
Adriana Neicuţ (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Iuliana Oniţă (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
P. C. Bria (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea)

Rezumat

Influenţa aviară este o boală contagioasă produsă de infecţia cu virusuri din familia Ortomyxoviridae, genul Influenzavirus. Multe specii de păsări sunt susceptibile la infecţia cu virusurile gripei tip A ; păsările sălbatice de apă constituie rezervor pentru virusul influenţei aviare, păsările migratoare reprezentând un factor important în răspândirea virusului.
Au fost testate 20 de tampoane traheale si 20 de tampoane cloacale, prelevate de la 20 de păsări domestice (gaşte) utilizate ca păsări santinelă, în cadrul unui proiect de cercetare privind monitorizarea circulaţiei virusurilor influenţei aviare în Delta Dunării, în noiembrie 2010. Probele recoltate au fost procesate conform procedurii de izolare a virusului. Lichidul alantoic cu activitate hemaglutinantă a fost testat prin reacţia de hemaglutinare, reacţia de inhibare a hemaglutinarii si reacţia de inhibare a neuraminidazei cu serurile pozitive de referinta pentru identificarea hemaglutininei si neuraminidazei, procurate de la Laboratorul Comunitar de Referinta Weybridge, Marea Britanie.
A fost izolat si identificat virusului influenţei aviare, subtipul H5N3. Virusul H5N3 a fost trimis la Laboratorul Comunitar de Referinţă, Weybridge, Marea Britanie. Rezultatele au fost confirmate cu un procent de identitate de 100%.

Abstract

Avian influenza is a highly contagious viral infection caused by viruses of the family Orthomyxoviridae, genus influenzavirus A. Many species of birds have been shown to be susceptible to infection with influenza A viruses; aquatic birds form a major reservoir of such viruses,migratory birds representing an important factor in the spread.
There were tested 20 tracheal swabs and 20 cloacal swabs taken from 20 poultry (geese) used as sentinel birds in a research project on the monitoring of avian influenza viruses in the Danube Delta, Romania, in november 2010. The samples were processed according to the procedure of virus isolation. Allantoic fluid with haemagglutination activity was tested by haemagglutination test,haemagglutination inhibition test and neuraminidase inhibition test with positive reference sera to identify the haemagglutinin andneuraminidase, purchased by the Community Reference Laboratory in Weybridge, United Kingdom. It was isolated and identifiedsubtype H5N3, influenza virus. H5N3 virus was sent to the Community Reference Laboratory, Weybridge, UK. The results wereconfirmed with a rate of 100% identity.

Download PDF

C. Ghencioiu (Medic veterinar practician)
A. I. Bîrţoiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Bărboi (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
M. A. Turcitu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Lenuţa Zamfir (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute în screeningul principalelor entităţi virale cu implicaţii în patologia reproducţiei la vaci, prin examene RT- PCR sau PCR. Materialul biologic investigat a fost reprezentat de lavaj uterin, fiind urmărite două dintre cele mai importante virusuri cu tropism inclusiv pentru aparatul genital bovin şi anume: virusul diareei virale bovine-boala mucoaselor (BVD) şi herpesvirusul bovin tip 4 (BHV 4). Studiul s-a realizat pe un eşantion de 10 vaci provenite dintr-o fermă cu un procent ridicat de mortalitate embrionară/fetală, fiind supuse analizei atât probe recoltate de la animale cu endometrită, cât şi probe aparţinând exemplarelor fără exprimări clinice ale acestei afecţiuni. Rezultatele obţinute au evidenţiat o implicare evidentă a entităţilor analizate, în statusul aparatului reproductiv la vaci, fiind identificate episoade de infecţie/coinfecţie cu cele două virusuri.

Abstract

Present paper describe the results obtained in screening for the main viral pathogens involved in reproductive disorders in cows, through the use of RT-PCR or PCR. Biological material was represented by uterine discharges, with focus on the two of the most important viral disease with reproductive implications, bovine viral diarheea virus (BVDV) and bovine herpesvirus type 4 (BHV 4). Researches were performed on a total number of 10 cows originated from a farm with a high percent of embryo/fetal mortality. Samples subjected to investigations were collected from animals with endometritis as well as individuals without any clinical sign of reproductive disorders. Results obtained indicate evidence for the implication of the two viruses in cow reproductive status, with detection of infection/co infection.

Download PDF

D. Cadar (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Carmen Dana Şandru (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Mihaela Niculae (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Florina Alexandra Krupaci (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Marina Spînu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
G. F. Brudaşcă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Timea Kiss (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Armela Diana Bordeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

Rezumat

Boala lui Marek este o boală limfoproliferativă a găinilor, cauzată de tulpinile oncogene (serotip 1) ale herpesvirusului bolii lui Marek.
Scopul investigaţiei a fost acela de a stabili caracterul pe care boala lui Marek îl imbracă în condiţiile creşterii intensive a păsărilor într-o unitate avicolă, cu profil de păsări de reproducţie şi păsări pentru ouă de consum, sub raportul frecvenţei acesteia comparativ cu leucoza limfoidă şi implicit a pierderilor economice pe care le generează.

Abstract

Marek’s disease (MD) is a lymphoproliferative disease of chickens, caused by oncogenic (serotype 1) strains of Marek’s disease herpesvirus (MDV). The pathogenesis of MD has recently been reviewed in detail (Baigent and Davison, 2004, Baigent et all., 2006), (2, 3). In the viscera and nerves of susceptible genotypes of chicken, latently infected lymphocytes become transformed and proliferate forming gross lymphoid tumors (Calnek, 2001), (8). The resulting morbidity and mortality is responsible for a decrease in productivity and major economic losses. The purpose of the study was to investigate the pattern of Mark’s disease development as compared to lymphoid leukosis in intensively raised heavy and layer chicken breeds on a large farm, including the exconomic losses.

Download PDF

Alexandra Gheţa (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
R. Ştefan (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
V. Miclăuş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. I. Baba (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
L. Oană (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
P. Bolfă (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
A. F. Gal (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

Rezumat

Capacitatea regenerativă a osului este cunoscută ca fiind dependentă de anumiti factori, dintre care amintim, imobilizarea perfectă a capetelor osoase, afrontarea corectă a acestora si utilizarea unor produsi care pot îmbunătăti procesul de regenerare si remodelare osoasă. Scopul lucrării este acela de a testa dacă sticla oxidică cu ioni de argint influenţează vindecarea osoasă, cunoscute fiind efectele biosticlelor asupra osteogenezei, precum si efectele bacteriostatice si batericide ale argintului. Practic, lucrarea de faţă prezintă aspecte histopatologice privind regenerarea defectului osos indus experimental la sobolanii de experiență în urma aplicării la acest nivel a sticlei oxidice cu ioni de argint. Mai mult, monitorizarea regenerării osoase s-a făcut la interval regulate de timp (2 săptămâni, 4 săptămâni, respective 6 săptămâni de la inducerea defectului osos) în vederea observării evolutiei stadiale a vindecării osoase. Procesele de regenerare osoasă în cazul studiului nostru, au avut la bază principiul ”stable fracture repair”, respectiv formarea directă de tesut osos spongios, evitând osificarea encondrală. Modelul experimental utilizat de noi demonstrează utilitatea fibrelor de sticlă oxidică cu ioni de argint în regenerarea osoasă, acestea intensificând viteza de regenerare a osului, comparativ cu subiectii din lotul martor prin stimularea osteoblastică probabil ca o consecință a inflamatiei induse si a statusului biochimic aferent acesteia.

Abstract

The bone regeneration is closely related by some factors, such as perfect immobilization of bone’s edges in a complete apposition, and utilization of some products that improve bone healing. The aim of the study is to test the efficacy of glass oxide coated with silver in bone regeneration. There are some data regarding utility of glass oxide coated with silver in osteogenesis, and also the bactericide activity of silver. In fact, the paper presents histopathological findings regarding bone regeneration following application of glass oxide coated with silver in fractured bone. Bone healing was evaluated at 2, 4, and 6 weeks post fracture to closely notice the stage evolution of osteogenesis. In our study, the bone regeneration had the principle of ”stable fracture repair” respectively the direct formation of cancellous bone avoiding endochondral ossification. The utilized model proves the utility of glass oxide coated with silver in bone regeneration by a faster evolution of osteogenesis comparatively to control group. This may be the consequence of inflammation together with biochemical status that accompanies it.

Download PDF

S. Morariu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
I. Oprescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
A. Balint (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
D. Indre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

Rezumat

Primul obiectiv al acestui studiu a urmărit determinarea speciilor de nematode gastrointestinale la ovine şi caprine prin metode clasice de diagnostic, identificându-se nematode reprezentate de Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomumtrigonocephalu. Pe lângă acestea, au fost identificate şi cestode reprezentate de specia Moniezia expansa.
Al doilea obiectiv propus a fost de a evalua eficacitatea produsului comercial GardalR’ în infestaţiile naturale cu nematode gastrointestinale la ovine şi caprine. Ovinele şi caprinele supuse studiului au fost în număr de 20 de indivizi, aceştia fiind separaţi în două loturi experimentale. Primul lot a fost reprezentat de ovinele şi caprinele supuse tratamentului, iar al doilea grup de animale fiind reprezentat de lotul martor.
Evaluarea eficacităţii antihelmintice s-a realizat cu ajutorul testului de reducere a numărului de ouă din fecale (FECRT). Eficacitatea produsului Gardal în cazul lotului de ovine a fost de 90,01% (Boorgstede), 91,1% (Presidente), iar în cazul lotului de caprine eficacitatea a fost de 98,48% (Boorgstede) și 98,45% (Presidente).

Abstract

The first goal of this study was to determine the ovine and caprine gastrointestinal nematodes by classical diagnosis methods, being identified both nematodes as Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum trigonocephalum. Also there where identified cestodes represented by Moniezia expansa. The second goal was to test the ephicacy of the comercial product Gardal in natural infestation with gastrointestinal nematodes of sheep and goats. 20 animals both sheep and goats were under treatment divided in two experimental groups. The first group was represented by the sheep and goats, respectively, set under treatment, and the second group of animals was the control group. The evaluation of the antihelminthic effectiveness was carried out with the reducing the number of eggs from feces test (FECRT).
The efficacy of the Gardal at the lot of sheep was 90.01% (Boorgstede), 91.1% (Presidente) and in the lot of goats efficacy was98.48% (Boorgstede), 98.45% (Presidente).

Download PDF

A. Balint (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
D. Indre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Narcisa Mederle (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

Rezumat

Tratamentul cu acid formic 70% aplicat în perioada Iulie – August a avut o eficacitate medie de 76,66 % cu limite între 56 % şi 88 %. În urma tratamentului a fost eliminată cea mai mare parte din populaţia de Varroa destructor de pe puiet şi de pe albinele adulte, restabilind starea de sănătate a coloniilor de albine. Nu au fost observate efecte negative asupra coloniilor de albine şi asupra mătcii. Mierea recoltată de la coloniile de albine tratate nu a prezentat modificări organoleptice.

Abstract

Treatment with formic acid 70% applied from July to August has an average efficiency of 76.66% with limits between 56% and 88%.After treatment was eliminated most of the population of Varroa destructor on adult honey bees and bees brood and the health of bee colonies was restored. No adverse effects were observed on the queen and on the bees colonies. Honey harvested from treated bees colonies showed no organoleptic changes.

Download PDF

I. Şt. Groza (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Cenariu (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
Emoke Pall (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

Rezumat

Celulele stem reprezintă o populaţie de celule imature, precursoare ale unor ţesuturi, care au capacitatea de autoreînnoire sau proliferare, precum şi proprietatea de a se diferenţia în anumite tipuri de celule, dacă sunt cultivate în condiţii adecvate de mediu. Studiile internaţionale efectuate până în prezent în domeniul celulelor stem embrionare au demonstrat caracteristicile acestor celule, devenite în zilele noastre un instrument foarte important al medicinii regenerative. Datele obţinute în prezentul studiu demonstrează posibilităţile de izolare, cultivare şi diferenţiere cu succes a unor populaţii realtiv omogene de celule stem mezenchimale, din placenta de şobolan.

Abstract

Stem cells are a population of immature tissue precursor cells capable of self-renewal or proliferation as well as differentiation into a spectrum of different cell types under appropriate conditions. The international studies realized so far in embryonic stem cells domain attested the characteristics of these cells, that became nowadays a very important instrument of regenerative medicine. This study demonstrates that there were successfully isolated, culture-expanded and differentiated a relatively homogeneous populations of mesenchymal stem cells, from rat placenta.

Download PDF

R. Pike (Animal Medical Clinical Center, Thurnscoe, UK)
A. E. Dumitru (Animal Medical Clinical Center, Thurnscoe, UK)
P. Boydell (Animal Medical Clinical Center, Thurnscoe, UK)
T. Gillian (Animal Medical Clinical Center, Thurnscoe, UK)

Rezumat

Un câine din rasa Brac de Weimar în varstă de 2 ani a fost prezentat cu diaree cronică, haematochezie şi pierdere în greutate. Prin exploraţie chirurgicală a fost diagnosticată inversiunea cecumului. Typhlectomia a fost realizată cu ajutorul unor capse speciale, această tehnică reprezentând o metodă rapidă şi sigură pentru tratamentul inversiunii cecumului.

Abstract

A 2 years old Weimaraner was presented with chronic diarrhoea, haematochezia and weight loss. Cecal inversion was diagnosed on surgical exploration. Typhlectomy was performed with use of a stapling instrument. This technique provides a rapid, reliable method for treatment of cecal inversion.

Download PDF

A. Cristescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
V. Ardelean (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
Simona Zarcula (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. Mircu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Bonca (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
R. Urian (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

Rezumat

Existența unor gene indezirabile în populațiile de animale este un fapt dovedit. Există însă diferențe, consacrate pe parcursul evoluției, de la o rasă la alta, dar și diferențe de la o populație la alta, determinate însă artificial, de măsurile de selecție aplicate.
Urmărirea clinică de la naştere şi în primul trimestru de viaţă a 105 miei din rasa Merino-Landschaf a dus la identificarea unui caz (0,95%) cu anomalie genetică, iar la rasa Merino-Fleischaf – a două cazuri de miei cu anomalii, din 152 de miei examinaţi (1,31%).

Abstract

The existence of some undesirable genes in animal populations is a proven fact. However, there are differences generated through evolutionary process between breeds, but also differences from one population to another, artificially determined by selection.
Clinical observation from birth and first quarter of life of 105 lambs from Merino-Landschaf breed has led to the identification of 1 case (0,95%), with genetic anomaly, and to Merino-Fleischaf breed of 2 cases with genetic abnormalities from 152 lambs calved (1,31%).