Revista Română de Medicină Veterinară

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are published scientific reports and syntheses, original works and proceedings, from the medical veterinary domains. Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

In Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) sunt publicate referate ştiinţifice, articole de sinteză, lucrări originale şi prelucrări, din domeniul medicinii veterinare. Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei. În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Cover 1 photo:Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof.Dr. H.Cernescu 1)
Prof.Dr. N.Constantin 2,3)
Prof.Dr. N.Cornilă 2)
Dr. VeronicaConstantinescu 3)
Prof.Dr. Gh.Dărăbuş 1)
Prof.Dr. AnetaPop 2)
Prof.Dr. C.Savu 2)
Prof. Dr. I. Ţogoe 2)

1)  Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
3)  Asociaţia Generală a Medicilor Veterinară din România

Download PDF

Gheorghiţa Isvoranu (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
B. Marinescu (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
Maria Dobre (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
Gina Manda (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
C. Ursaciuc (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
L. Albulescu (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)
C. Tesio (Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti)
Mihaela Surcel (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Victor Babeş” Bucureşti)

ABSTRACT

Cytokines are signalling molecules involved in haematopoiesis, innate and adaptive immunity and immnuopathology. Interleukin 21 (IL-21), a member of the common γ-chain (γc) receptor cytokine family, shown an important role in regulating of both innate and adaptive immune responses. In this study, we investigated the action of IL-21, alone and in combination with IL-15, on mouse natural killer cells (NK) proliferation, survival and functional activation of immune cells. Our results shown that IL-21 induced a low proliferation of NK cells and do not show survival benefits in culture cells. The combination between IL-21 and IL-15 induced NK cells proliferation, increased cell survival and functional activation. These results proved that IL-21 may cooperate with IL-15 in modulating NK cell-response, and their combination may have important implications for immunotherapy of cancer.

REZUMAT

Citokinele sunt molecule de semnalizare care intervin în hematopoieză, în imunitatea specifică şi nespecifică şi în imunopatologie. Interleukina 21 (IL-21), membru al familiei de citokine care au în comun lanţul-γ receptor (γ), prezintă un rol important în reglarea răspusului imun specific şi nespecific. În acest studiu s-a investigat acţiunea IL-21, singură şi în combinaţie cu interleukina 15 (IL-15), asupra proliferării celulelor natural ucigaşe (NK) de şoarece, supravieţuirii şi activării funcţionale a celulelor imune. Rezultatele obţinute au arătat că IL-21 induce o proliferare scăzută a celulelor NK şi nu prezintă beneficii pentru supravieţuirea celulelor în cultură. Combinaţia IL-21 cu IL-15 induce proliferarea celulelor NK, creşterea supravieţuirii celulare şi activarea funcţională. Aceste rezultate dovedesc că IL-21 poate coopera cu IL-15 în modularea răspunsului imun mediat de celulele NK, iar combinarea celor două citokine poate avea implicaţii importante în imunoterapia cancerului.

Download PDF

Cristina Petruse (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. Falcă (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
D. Morar (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
T. Moţ (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Scopul lucrării a constat în definirea limitelor de variaţie ale tensiunii arteriale măsurate prin metoda oscilometrică la câinii clinic sănătoşi, pentru stabilirea unor valori de referinţă cu aplicabilitate clinică. Cercetările au fost efectuate pe 237 de câini clinic sănătoşi, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 16 ani. Tensiunea arterială (TA) a fost măsurată prin metoda oscilometrică cu ajutorul unui aparat destinat monitorizării TA la câini (Cardel Veterinary Monitor 9401). Tensiunea arterială sistolică (TAS) a înregistrat o valoare medie de 126,4 ± 11,24 mmHg, iar valorile medii ale tensiunii arteriale diastolice (TAD) şi tensiunii arteriale medii (TAM) au fost de 74,6 ± 10,48 mmHg, respectiv 91,8 ± 9,71 mmHg. Creşterea persistentă a TAS şi/sau TAD la valori mai mari de 149/96 mmHg defineşte hipertensiunea arterială, iar valorile TAS şi/sau TAD mai mici de 104/53 mmHg pot fi considerate hipotensive. Valoarea tensiunii arteriale nu a înregistrat diferenţe semnificative între masculi şi femele (p>0,05). Determinările efectuate la membrul toracic au evidenţiat valori mai mari ale TAS, TAD şi TAM decât cele obţinute la baza cozii sau la membrul pelvin, dar diferenţele nu au fost semnificative din punct de vedere statistic (p > 0,05).

Study concerning the blood pressure in clinically healthy and conscious dogs measured by oscillometric method

ABSTRACT

The purpose of this study was to define the variation limits of arterial blood pressure measured by oscillometric method in clinically healthy dogs, to set up reference values for clinical application. The researches were carried out on 237 clinically healthy dogs, with age between 6 months and 16 years. Blood pressure (BP) was measured by the oscillometric method using an device developed and tested for veterinary medicine (Cardell Veterinary Monitor 9401). The mean value of systolic blood pressure (SBP) was 126.4 ± 11.24 mmHg, and the mean values of diastolic blood pressure (DBP) and mean blood pressure (MBP) were 74.6 ± 10.48 mmHg, respectively 91.8 ± 9.71 mmHg. The values of SBP/DBP higher than 149/96 mmHg defined as hypertension and the SBP/DBP values less than 104/53 mmHg were determined as hypotension. The blood pressure value did not record statistically significant differences (p>0,05) between males and females dogs.

Download PDF

Cristina Dinu (Facultatea de Medicină Veterinară a Univ. „Spiru Haret” Bucureşti)
A. Mutu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Iuliana Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
N. Dojană (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Lucrarea a constat în monitorizarea unui lot de oi, începând cu prima săptămână de lactaţie, pe o perioadă de şase săptămâni, urmărindevoluţia nivelului plasmatic al cortizolului precum şi a componentelor plasmatice cu rol în metabolismul principalelor nutrimente: lipide, glucide, proteine. S-a constatat că pe durata monitorizării a avut loc o creştere lentă a nivelului cortizolului plasmatic la lotul de oi lactante (de la 7,29 la 8,13 ng/mL de plasmă), faţă de martor la care acest nivel s-a menţinut relativ constant. Creşterea nivelului cortizolului plasmatic a fost însoţită de o serie de modificări metabolice, dintre care se remarcă: mobilizarea lipidelor din depozite reflectată în creşterea concentraţiei lor plasmatice (de la 411 la 629 mg/dL), mobilizarea glucidelor din depozite materializată în creşterea glicemiei (de la 65 la 97 md/dL) şi intensificarea activităţii enzimelor specifice (LDH). De asemenea, a avut loc creşterea catabolismului proteic reflectată de creşterea excreţiei de azot şi intensificarea activităţii enzimelor cheie în metabolismul proteinelor (transaminaze, gammaglutamiltransferază). Evoluţia activităţii enzimelor serice cercetate precum şi a parametrilor sanguini monitorizaţi, ilustrează intensificarea metabolismului principalelor nutrimente: glucide, lipide, proteine, ceea ce poate fi atribuit, cel puţin în parte, creşterii secreţiei de cortizol.

ABSTRACT

The work consisted of monitoring a group of ewes from the fîrst week of lactation for a period of six weeks regarding on the evolution of plasma levels of cortisol and plasma components with a role in the main nutrient metabolism: lipids, carbohydrates, protein. It was found that during the monitoring has been a slow increase in plasma cortisol in lactating ewes group (from 7.29 to 8.13 ng / mL of plasma), vs control group, where this level remained relatively constant. Increased plasma cortisol was accompanied by a series of metabolic changes among which stands out: the mobilization of lipid deposits reflected in the increase in concentration levels (from 411 to 629 mg / dL), mobilization of storage carbohydrates materialized in increased blood glucose (from 65 to 97 md / dL) and increased specific enzyme activity (LDH).
Also, increased protein catabolism as reflected by increased excretion of nitrogen and increasing the activity of key enzymes involved in protein metabolism (transaminases, gamrnaglutamiltransferase). Evolution of serum enzyme activity anoN-blood studied parameters show increased metabolism of main monitored nutrients: carbohydrates, lipids, proteins, which can be attributed, at least in part, to higher secretion of cortisol.

Download PDF

M. D. Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Gabriela Negritu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Iuliana Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
N. Dojană (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

Rezumat

Prin evidenţierea şi monitorizarea manifestărilor comportamentale de tip matern la oile postparturiente, studiul îşi propune să contribuie la completarea datelor tabloului etologic matern, caracteristic raselor, respectiv liniilor de ovine de înaltă productivitate din ţara noastră. În consecinţă, organizarea prezentului experiment se bazează pe premiza că analiza etogramelor materne la oile aflate în perioada de lactaţie, evidenţiază atât manifestările comportamentale normale cât şi pe cele atipice, reflectând astfel modul de adaptare al oilor la condiţiile impuse de exploatarea în sistem intensiv. Astfel, calitatea comportamentului matern poate fi considerată un indicator biologic fundamental pentru aprecierea eficienţei zoo-economice a oilor, prin nivelul productiv, gradul de precocitate, starea de întreţinere şi nivelul indicatorilor de reproducţie. Analizând comparativ etogramele materne la două loturi de oi lactante (primipare şi multipare), s-a observat că 70% dintre oile primipare şi respectiv 90% dintre oile multipare realizează un contact fizic strâns cu mielul în primele 10 minute de la fătare. După întocmirea etogramelor, s-a constatat că odată cu înaintarea în vârstă a mieilor, durata medie a timpului de alăptare/24 ore, scade semnificativ din punct de vedere statistic, spre cea de-a 21-a zi de lactaţie, iar numărului mediu de alăptări este mai mare la oile multipare faţă de cele primipare, în toate cele 4 săptămâni de lactaţie luate în studiu. În ceea ce priveşte interpretarea rezultatelor obţinute în urma întocmirii etogramelor mieilor, s-a constatat că majoritatea mieilor din lotul experimental (80%) adoptă poziţia ortostatică, între 20 şi 30 de minute de la fătare

Abstract

This work aimed to contribute to compliting the ethological maternal table, specific to species, most of all highly productive lines of sheep in our country. In consequence, this experiment is based on the assumption that analzying maternal ethograms in lactating ewes proves normal and atypical behaviour, thus showing how ewes adapt to intens exploiting. So, the quality of ewe behaviour can be considered an important byological indicator in order to appreciate the economic efficiency of sheep (through productive level, precocity level, maintenance state and reproductive indicator level). By comparing the maternal ethograms of two lactating group of ews (primiparous and multiparous), it was found that 70% of primiparous ewes and 90% of multiparous make physical contact with the lamb the first 10 minutes after birth. After drawing the ethograms, there were observed that once the lambs increase in age, the time to nurse them decreases significantly (statistically), till the 21st day of lactating, and the medium number of breast feedings is increased at multiparous for all four lactating weeks. Regarding the interpretation of lamb etograms, it was found that most lambs in the experimental group (80%), take orthostatic position, between first 20 and 30 minutes after birth.

Download PDF

Adriana Orăşanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Anişoara Popescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

În această lucrare sunt prezentate avantajele utilizării analizorului biochimic automat, comparativ cu metodele biochimice clasice. Superioritatea folosirii analizorului automat este demonstrată prin realizarea studiului procesului de validare a metodelor de analiză cantitativă, în conformitate cu cerinţele de calitate ale standardului ISO 17025. Valorile compuşilor biochimici ai sângelui testat vor fi utilizate la crearea unei baze de date proprii, cuprinzând valori normale de referinţă pentru speciile analizate. S-a urmărit dozarea unor parametri biochimici din seruri sanguine de câine: două tipuri de ser de control şi probe de ser sanguin de lucru, folosind rotorul de tip Comprehensive diagnostic profile al analizorului.

Abstract

This paper presents the advantages of using automatic biochemical analyzer VETSCAN VS2, in comparison with conventional biochemical methods. Within the study of the validation process of quantitative analytical methods, according to ISO 17025 EN Standard requirements, it has been demonstrated the standardized quality of the results obtained for the blood biochemical parameters tested with this analyser. The obtained values will be used for creating the own database, including normal reference values for the analyzed species. Using the Comprehensive diagnostic profile rotor type of the automatic analyzer, there were tested some biochemical parameters in dog blood and serum samples.

Download PDF

C. Mazilu (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj)

Rezumat

Investigaţiile biochimice au fost efectuate pe 45 de probe de sânge prelevate de la vaci de lapte din zona Crasna, judeţul Gorj: 30 de probe au provenit de la vaci cu afecţiuni puerperale (retenţia placentei şi endometrită) şi 15 probe – de la vaci cu puerperium normal. Determinările biochimice au stabilit valorile medii ale glicemiei, proteinelor serice totale, albuminelor, globulinelor, calciului, fosforului şi magneziului în sezonul de stabulaţie (martie-aprilie şi octombrie-noiembrie) şi în sezonul de păşunat (iunie-iulie) ale anului 2009. Cu excepţia glicemiei, valorile celorlalţi parametri biochimici sanguini determinaţi, atât la vacile cu afecţiuni puerperale cât şi la vacile cu puerperium normal, indiferent de sezon, variază nesemnificativ faţă de unele valori de referinţă la această specie. Glicemia, indiferent de sezon, a avut valori mai mici la vacile cu afecţiuni puerperale, comparativ cu vacile cu puerperium normal. La toate vacile examinate, glicemia a avut valori mai mari în sezonul de stabulaţie (49,03 mg/dl) faţă de cele din sezonul de păşunat (35,24 mg/dl).

Abstract

Biochemical investigations were performed on 45 blood samples from dairy cows: 30 samples from cows with some puerperal problems (placental retention and endometritis) and 15 samples – from cows with normal puerperium. Biochemical determinations have established mean values of glycaemia glucose, total serum protein, albumin, globulin, calcium, phosphorus and magnesium in calving season (March-April and October-November) and in the grazing season (June-July) of 2009. Except for glucose, the values of the other blood biochemical parameters determined both in cows with puerperal diseases and in cows with normal puerperium, regardless of season, varies slightly from some reference values in this species. Glucose regardless of the season had lower values in cows with some puerperal condition than in cows with normal puerperium. In all examined cows, glucose had higher values in calving season (49.03 mg/dl) and lower in the grazing season (35.24 mg/dl).

Download PDF

Luminiţa Romaşcu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Maria Ionescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
I. Sandu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Între mijloacele de caracterizare, tipizarea serologică menită să asigure identificarea numeroaselor serovariante ale speciei Salmonella enterica rămâne cel mai important procedeu care stă la baza investigaţiilor epidemiologice. Acest studiu s-a dorit a răspunde în principal dezideratului de operativitate care să susţină măsuri prompte şi adecvate de combatere a salmonelozelor la animale, de limitare a diseminării serovariantelor cu impact asupra sănătăţii publice. Au fost primite pentru serotipizare 2.326 de tulpini Salmonella enterica, dintre care 2.074 tulpini au fost izolate din probe provenite de la animale şi 252 – din diverse produse alimentare de origine animalieră. Prin utilizarea a 200 de seruri aglutinante pentru antigenele somatice, flagelare de fază I şi fază II, de înveliş şi pentru inversie de fază, au fost identificate 52 serovariante, cele mai frecvente fiind S. Infantis (664 reprezentând 28,55%), S. Abortusovis(255 – 10,96%), S. Enteritidis (190 – 8,17%), S. Choleraesuis (182 – 7,82%) şi S. Typhimurium (152 – 6,53%). Au fost identificate serovariante care anterior nu au mai fost semnalate pe teritoriul ţării (S. Afula, S. Mbandaka, S. Ohio, S. Loanda, S. Nessziona, S. Blancmesnil, S. Orion, S. Tilburg) sau chiar în ţările europene (S. Goldcoast), ceea ce poate fi explicabil prin intensificarea circulaţiei animalelor, furajelor şi produselor alimentare de origine animalieră. Un număr de 16 tulpini S. Typhimurium au prezentat caracteristici diferite, având formula antigenică 1,4,[5],12: i: -, cu lipsa antigenelor flagelare de fază 2. Denumirea provizorie a acestei serovariante este S. Typhimurium – like sau S. Typhimurium monofazică, dar întrebarea care se pune este dacă aceasta implică aceleaşi efecte legale ca în cazul S. Typhimurium (1,4,[5],12: i: 1,2).

Abstract

Between means of characterization, serological typing designed to ensure the identification of numerous serovars of Salmonella entericaremains the most important process that based on epidemiological investigations. This study was intended primarily to meet the desire of efficiency to support prompt and adequate measures to combat salmonellosis in animals, limiting the dissemination serovars with impact on public health. A total of 2,326 strains of Salmonella enterica have been received for serotyping of which 2,074 were isolated from samples from animals and 252 different strains of food of animal origin.
Through the use of about 200 for agglutinative sera somatic antigens, flagellar antigens phase I, phase II, and for phase inversion were identified 52 serovars most frequently as S. Infantis (664 i.e. 28.55%), S. Abortusovis (255 i.e. 10.96%), S. Enteritidis (190 i.e. 8.17%), S. Choleraesuis (182 i.e. 7.82%) and S. Typhimurium (152 representing 6,53%). Were identified serovars that were not previously reported in the country (S. Afula, S. Mbandaka, S. Ohio, S. Loanda, S. Nessziona, S. Blancmesnil, S. Orion, S. Tilburg) or even European countries (S. Goldcoast), which may be explained by the increased movement of animals, feed and food products of animal origin. A total of 16 strains of S. Typhimurium showed different characteristics with antigenic formula 1,4,[5],12: i: – and the lack of phase 2 flagellar antigens. Provisional designation of this serovar is S. Typhimurium – like or monophasic – S. Typhimurium but the question is whether it involves the same legal effect as if S. Typhimurium (1,4,[5],12: i: 1,2).

Download PDF

Alina Popescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Mihaela Costea (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Lucrarea urmăreşte stabilirea corelaţiilor funcţionale existente între valorile parametrilor hematologici şi cei biochimi înregistraţi în 2 populaţii de crap în vârstă de 1 an şi condiţiile oferite de sistemele de creştere care s-au aplicat acestora: monocultură şi policultură. Atât în monocultură cât şi în policultură, constantele sanguine au înregistrat valori ce au depăşit limitele normale pentru hemoglobină (Hb g/dl), hemoglobină eritrocitară medie (HEM pg), concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie (CHEM g/dl) şi valori scăzute ale hematocritului (Ht %) şi volumului eritrocitar mediu (VEM fl). Valorile înregistrate pentru numărul de eritrocite a variat în parametrii normali, pentru ambele sisteme de creştere. Examenul biochimic relevă diferenţe între cele două sisteme de creştere, prin valori scăzute ale glicemiei şi ale raportului albumină/globulină, dar şi valori crescute ale proteinelor totale şi ale globulinei în monocultură, faţă de rezultatele obţinute la crapii crescuţi în policultură. Datele obţinute au fost prelucrate statistic, calculându-se valoarea medie şi deviaţia standard comparativ cu valorile de referinţă. În urma rezultatelor obţinute au fost efectuate corelaţii în funcţie de tipul de creştere, rasă, morfometrie, sezon, dietă, factori de stres.

Abstract

The work aims the setting of the functional corelation between haematological and biochemical parameters encountered in two carp populations, aged 1 year old and the conditions given by growth systems that have applied to them: monoculture and polyculture. Both in monoculture and in polyculture, blood constants encountered values that exceeded the normal range for hemoglobin (Hb g/dl), hemoglobin mean red blood cells (MCH pg), hemoglobin concentration in the average red blood cells (MCHC g / dl) and a decrease in haematocrit (Hct%) and mean corpuscular volume (MCV fl). The number of erythrocytes (RBC million / mm3) ranged within normal parameters for both culture systems. Biochemical examination revealed differences between the two farming systems, through low values of glucose and ratio albumin / globulin and elevated total protein and globulin values in monoculture system comparative with polyculture system. The data obtained were statistically processed by calculating the mean and standard deviation comparative with reference values. Correlations were performed on values obtained according to the type of growth, race, morphometry, season, diet, stress factors.

Download PDF

Alina Popescu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Mihaela Costea (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

Rezumat

Douăzeci şi cinci de tulpini bacteriene (Aeromonas salmonicida salmonicida, Yersinia mckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Pseudomonas fluorescens, Shewanela putrefaciens), izolate de la diferite specii de peşti de apă dulce au fost testate prin metoda difuzimetrică privind sensibilitatea la 10 substanţe antimicrobiene. Dintre aceste substanţe antimicrobiene, 5 sunt aprobate pentru tratamentul infecţiilor bacteriene în populaţiile piscicole din România. Toate izolatele bacteriene de A. salmonicida subsp. salmonicida şi Y. mckeri au fost sensibile la floron, flumequină, oxitetraciclină, enroxil, furazolidonă, gentamicină şi 93,8% din tulpinile bacteriene patogene menţionate au fost sensibile la eritromicină, kanamicină şi trimethoprim. Pentru streptomicină sensibilitatea a fost de 56,2%. La tulpinile bacteriene condiţionat patogene sensibilitatea variază de la 88,9% pentru enroxil şi gentamicină la 22,2% pentru flumequină şi streptomicină. Dintre tulpinile condiţionat patogene, P. fluorescens, A. hydrophila şi S. putrefaciens prezintă rezistenţă la 80%, 60% respectiv 40% din substanţele antimicrobiene testate.

Abstract

Twenty five bacterial strains ((Aeromonas salmonicida salmonicida, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Pseudomonas fluorescens, Shewanela putrefaciens), isolated from different fresh water fish species were tested regarding susceptibility at 10 antimicrobial agents by the disc diffusion method. Five out of ten antimicrobial agents are approved in România for treatment of bacterial infections in fish populations. AII isolates of A. salmonicida subsp. salmonicida and Y. ruckeri were susceptible at florphenicol, flumequine, oxytetracycline, enrofloxacin, furazolidone and gentamicin and only 93% from pathogenic strains were susceptible at erythromycin, kanamycin and trimethoprim. The susceptibility for streptomycin was 56,2%. The susceptibility of potenţial pathogenic bacterial strains varied from 88,9% for enrofloxacin and gentamicin to 22,2% for flumequine and streptomycin. Among potenţial pathogenic strains P. fluorescens, A. hydrophila and S. putrefaciens show a resistance by 80%, 60% and 40% respectively, from antimicrobials tested.

Download PDF

V. Vulpe (Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi)

Rezumat

Studiul s-a axat pe diagnosticul şi interpretarea epidemiologică a afecţiunilor infecţioase şi parazitare ale peştilor de cultură, întrucât acestea conduc la reducerea ritmului de creştere sau la mortalitate. Cercetările s-au efectuat pe efective şi populaţii piscicole din două amenajări, ambele din judeţul laşi. In cadrul celor două ferme s-au examinat următoarele specii de peşti: crap comun (Cyprinus carpio), sânger (Hypophthalmichtys molitrix), novac (Aristichtys nobilis), cosaş (Ctenopharyngodon idella) şi caras (Carassius auratus gibelio). Subiecţii au avut vârste diferite. Examenul clinic s-a efectuat prin anchetă clinică şi examinarea directă a peştilor. Diagnosticul bacteriologic s-a realizat prin examen bacterioscopic direct al ulcerelor cutanate şi amprentelor din ficat şi rinichi, în frotiuri colorate prin metoda Gram şi apoi prin însămânţări din sângele recoltat din cord şi din rinichi, pe geloză TSA şi geloză-sânge.
Examenul parazitologic s-a realizat prin examen microscopic direct al raclatelor cutanate si branhiale, prin examen microscopic al paraziţilor identificaţi în cavitatea abdominală şi prin examinarea preparatelor tip squash din organe, inclusiv din creier. Factorii epidemiologici cei mai importanţi care au favorizat apariţia şi evoluţia stărilor patologice în fermele piscicole luate în studiu au fost reprezentaţi de: prezenţa surselor de infestare/infecţie (peştii sălbatici pătrunşi în bazine odată cu alimentarea şi peştii în vârstă, ce pot fi purtători), creşterea în amestec de specii şi vârste, creşterea în densitate pisciolă ridicată, aplicarea rară a acţiunilor de profilaxie generală. Efectivul uneia dintre ferme a fost afectat predominant de bacterioze, iar cel din cealaltă fermă, de parazitoze. Diferenţa este conferită de structura microecologică a ecosistelor acvatice, de încărcătura organică a apei şi de factorii tehnologici aplicaţi diferit.

Abstract

This study have focused on the diagnosis and epidemiological interpretation of the infectious and parasitic diseases of fish in culture. The start and the evolution of pathological conditions are leading to the decreasing of the growth rate or mortality. The research was conducted on the actual stocks of two fish farm accommodations, both in laşi county. In the farms were examined the following fish species: common carp (Cyprinus carpio), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead carp (Arystichtis nobilis), grass carp (Ctenopharingodon idella) and crucian carp (Carassius auratus gibelio). Specimens were of different ages. Clinical examination took place by clinical investigation and by direct examination of the fish. For bacteriological diagnosis, the bacterioscopic direct examination was made initially on the skin ulcers and liver and kidney imprints on Gram stained smears, then sowings were made from the blood collected from heart and kidney agar TSA and on blood-agar. Parasitological examination was performed by direct microscopic examination of skin and gill scrape and by microscpic examination of parasites in the abdominal cavity identified by examining the smeares in squash technique of organs, including the brain.
The most important epidemiological factors that favored the emergence and development of pathological conditions in those two fish farms were represented by: the presence of sources of infestation and infection (savage fish broken into the pools with food and old fishes, which can be carriers), the growth of fishes of different species and ages, the increased density, the rare application of general preventive measures. In one of the farms affections were predominantly bacterial, while in the second one were mostly parasitological. The difference is due to the microecological structure of the aquatic ecosystems, to the organic load of water and to technological factors applied differently.

Download PDF

K. Imre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Denisa Sorescu (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Ionela Hotea (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Mirela Imre (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
R. T. Olariu (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara)
M. S. Ilie (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. Dărăbuş (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
Narcisa Mederle (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

În vederea stabilirii prevalenţei infecţiei cu Toxoplasma gondii au fost prelevate probe de sânge şi fecale de la 62 de pisici din judeţul Caraş Severin. Serurile sanguine au fost examinate prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) pentru anticorpi specifici, iar cele de fecale – prin metoda flotaţiei pentru determinarea speciilor parazite. Seroprevalenţa infecţiei cu Toxoplasma gondii a fost de 77,42%.
Coproscopic, la una dintre probele examinate s-au identificat oochisturi de T. gondii/ Hammondia hammondi, dar nu au fost efectuate examene moleculare pentru identificarea speciei. Cu acest prilej au fost identificate şi alte specii parazite: Toxocara spp., Eimeria spp. (Isospora spp.), Ancylostoma/Uncinaria spp. şi Taenia spp. Rezultatele cercetării indică gradul crescut de răspândire a toxoplasmozei în rândul gazdelor definitive (pisicilor) din judeţul Caraş-Severin.

ABSTRACT

The toxoplasmosis seroprevalence was investigated in cats from Caras-Severin County. From 62 cats were drowed sampes of blood and faeces. Serum samples were examined by a commercial ELISA test for specific antibodyes, and faeces – by the flotation method for T. gondii oocysts. The seroprevalence for the T. gondii infection in cats was 77.42%. Coproscopicaly, we detect T. gondii/ Hammondia hammondi oocysts in one sample, but molecular tests have not been conducted to identify the species. We identify also, Toxocara spp.,Eimeria spp. (Isospora spp.), Ancylostoma/Uncinaria spp. and Taenia spp. These results showed that toxoplasmosis is a highly spread disease in final hosts (cats) in Caras-Severin County.

Download PDF

Lidia Chiţimia (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Teofilia Banu (Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală Bucureşti)
Raluca Cioranu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Cristina Diaconu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
M. D. Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
M. A. Turcitu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Iuliana Codreanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Silvia Cornelia Antoniu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Lavinia Pricop (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)

REZUMAT

Identificarea Toxoplasma gondii în efectivele de ovine constituie un factor important atât din punct de vedere economic, consecutiv pierderilor uneori considerabile înregistrate în perioada gestaţională şi/sau perinatală, cât şi a impactului sanitar prin posibiltatea de transmitere la om, reprezentând una dintre cele mai frecvente zoonoze parazitare identificate la nivel mondial. Studiul de faţă îşi propune evaluarea performanţelor tehnicilor de biologie moleculară în screeningul efectivelor de ovine pentru identificarea parazitozei cu T. gondii de tip cronic, latent.

ABSTRACT

Toxoplasma gondii identification in sheep flocks represent an important factor regarding economical aspect, due to the sometimes considerable losses registered in pregnancy and/or perinatal period, as well as sanitary implication through human transmission, thus being one of the most frequent parasitic zoonosis identified worldwide. The present study evaluate the performances of the molecular biology techniques used in screening for chronic parasitosis with T. gondii.

Download PDF

C. Baltă (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
G. D. Ghibu (S.C. Calivita International Timişoara)
Cristina Petruse (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)
C. Falcă (Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara)

REZUMAT

Utilizarea prebioticelor în zoocultură ca stimulatori de creştere s-a impus ca o alternativă benefică în raport cu utilizarea de antibiotice – practicată în deceniile trecute. În cazul utilizării antibioticelor s-a constatat că acestea produc, în timp, rezistenţa microorganismelor. Experimental, s-a demonstrat că prebioticele au efecte benefice în cazul utilizării ca stimulatori de creştere şi în consecinţă, au fost recomandate ca posibili substituenţi pentru antibiotice. Prebioticele sunt ingrediente alimentare non-digestibile, care pot afecta benefic gazda, prin stimularea creşterii şi /sau activităţii unui număr limitat de bacterii în intestin. În acest context au fost studiate la leporide efectele a două prebiotice (Sel-Plex®1000 şi Mycosorb®). Leporidele sunt considerate animale de experienţă, dar sunt, în acelasi timp, animale de fermă, iar cercetările experimentale oferă informaţii de interes teoretic şi aplicativ. În acest studiu, animalele au fost incluse într-un grup de control (C) şi două grupuri experimentale (E1, E2). Fiecare grup era format din 8 animale. Experimentul a durat 60 de zile. Au fost prelevate probe de sânge în trei etape: la începutul experimentului, la 30 de zile şi la 60 de zile de la administrarea prebioticelor şi au fost urmăriţi diverşi parametri biochimici: colesterol, trigliceride, glicemie, aspartat aminotransferaza, gama-glutamil transferaza, glutamat piruvat transaminaza. Determinările au fost efectuate cu un analizor automat multiparametric.

ABSTRACT

The use of prebiotics in zooculture as growth stimulators has impose itself as an good alternative compared with the use of antibiotics – practiced in the last decades, that develops in microorganisms the resistance to antibiotic drugs. Experimental it was demonstrated that prebiotics have positive effects when used as growth stimulators and therefore they were recommended as possible substitutes for antibiotics. A prebiotic is a non-digestible food ingredient, which beneficially affects the host by selectively stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the colon. In this context it was studied on leporides the effects of two prebiotics (Sel-Plex®1000 and Mycosorb®). Leporides are considered as laboratory animals but they are also farm animals, and when used in scientific research can provide information of both theoretic and applicative interest. In this study, the animals were divided in a control group (C) and in two experimental groups (E1, E2), each group beyng composed of 8 animals. The experiment lasted for 60 days. Blood samples were prelevated in three stages: at the beginning of the experiment, after 30 days and after 60 days of prebiotic administration. Various biochemical parameters were investigated, as: cholesterol, triglycerides, glycaemia, aspartate aminotransferase, gamma glutamyl transferase, glutamate pyruvate transaminase. The parameters were measured using an automated multiparametric analyzer.

Download PDF

V. Savu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)

REZUMAT

Studiul reprezintă o implementare, în premieră, a unei tehnici de izolare şi cuantificare a enterococilor din probele de lapte. Această tehnică a fost utilizată pentru determinarea enterococilor din probele de apă, dar până în prezent nu a fost adaptată pentru depistarea enterococilor în lapte. Metoda utilizată este cea de filtrare prin membrană şi foloseşte două medii de cultură selective pentru enterococi: mediul Slanetz & Bartley şi mediul BEA. Această metodă s-a dovedit a fi eficientă prin precizie şi selectivitate şi poate fi utilizată cu succes pentru cuantificarea enterococilor din laptele crud, pasteurizat şi UHT. În acest studiu, rezultatele cuantificării enterococilor prin această metodă au evidenţiat o populaţie de enterococi cuprinsă între 8×102 şi 4,8×107 UFC/ml în probele de lapte crud şi între 1,6×101şi 3×103 UFC/ml în probele de lapte pasteurizat. Niciuna dintre probele de lapte UHT analizate nu a conţinut enterococi.

ABSTRACT

This study represents un implementation, in premiere, of a technique for isolation and quantification of enterococci in milk samples. This technique has been used to determine enterococci in water samples, but it was not used so far for the detection of enterococci in milk. The method uses the membrane filtration, and two enterococci selective culture media: Slanetz & Bartley and BEA agar. This method proved to be an effective one in precision and selectivity and can be used successfully for quantification of enterococci in raw, pasteurized and UHT milk. In this study, the results of the enterococci quantification by this method showed a population of enterococci from 8×102 to 4.8 x107 CFU/ml in raw milk samples and between 1.6×101 and 3×103 CFU/ml in pasteurized milk samples. None of UHT milk samples analyzed did not contained enterococci.

Download PDF

V. Savu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)

REZUMAT

Studiul reprezintă implementarea unei tehnici noi de izolare şi cuantificare a enterococilor din brânzeturi, care s-a dovedit a fi eficientă prin precizie şi selectivitate, precum şi expeditivă, prin timpul scurt (18-24h) până la interpretarea rezultatelor. Aplicarea acestei metode pentru cuantificarea enterococilor pe un număr de 6 sortimente de brânzeturi a condus la obţinerea următoarelor rezultate: în probele de telemea proaspătă de vacă obţinută din lapte crud, numărul de enterococi a fost cuprins între 8,4×103 şi 8,9×106 UFC/g; în probele de telemea proaspătă de oaie obţinută din lapte crud – între 9,2×104 şi 5,7×108 UFC/g.; în probele de telemea maturată de vacă obţinută din lapte crud – între 2×104 şi 2,5×108 UFC/g; în probele de telemea maturată de oaie obţinută din lapte crud- între6x104 şi 3,3×109 UFC/g; în probele de telemea maturată de vacă obţinută din lapte pasteurizat – între 50 şi 2,2×104 UFC/g; în probele de telemea maturată de oaie obţinută din lapte pasteurizat – între 3,3×102 şi 7,1×104 UFC/g.

ABSTRACT

This study represents the implementation of a new technique of isolation and quantification of enterococci in cheese samples. The technique proved effective by precision and selectivity, and expedient by the short time (18-24h) up to interpretation of the results. Applying this method for quantification of enterococci to a number of six kinds of cheese resulted in the following results: in fresh cow teleme from raw milk samples, number of enterococci ranged from 2,2 x101 – 8,9 x106 CFU/g, in fresh sheep teleme from raw milk samples between 2×103 – 5,7 x108 CFU/g, in ripened cow teleme from raw milk samples between 9×102 – 2,5 x108 CFU/g, in ripened sheep teleme from raw milk samples between 2,7 x103 – 3,3 x109 CFU/g; in ripened cow teleme from pasteurized milk samples between <10 – 2.2 x104 CFU/g, in ripened sheep teleme from pasteurized milk samples between 90 to 7.1 x104 CFU/g. The work is a part from the doctoral thesis of the author, entitled „Optimization of the techniques for isolation and identification of enterococci in some foods and their biological significance”.

Download PDF

C. Savu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Gabriela Păduraru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

REZUMAT

Lucrarea se referă la importanţa implementării sistemelor de siguranţă alimentară, cu accent pe identificarea riscurilor în punctul critic de control al primei etape din fluxul tehnologic şi anume la recepţia de materie primă. Cercetările sunt motivate atât de explicarea necesităţii monitorizării punctelor critice de control (PCC) într-o unitate de procesare a cărnii, cât şi de importanţa evitării apariţiei celor trei clase de riscuri (fizice, chimice şi biologice), respectând normele sanitare veterinare impuse de legislaţia în vigoare. Pentru prevenirea oricărui risc, este deosebit de importantă selectarea şi evaluarea atentă a furnizorilor, pe baza procedurilor de evaluare şi autoevaluare şi a programelor HACCP proprii acestora, inclusiv conştientizarea importanţei ţinerii sub control a riscurilor, la toate nivelurile de procesare a materiilor prime. Aplicarea principiilor HACCP şi a monitorizării punctelor critice de control asigură protecţia consumatorului din punct de vedere al siguranţei alimentare.

ABSTRACT

The herein work refers to the importance of food safety systems implementation, emphasizing the identification of risks in the control critical point (CCP) of the first stage of the technological flow, namely the taking over of the flow material. The researches in the herein work are motivated both by explaning the need for monitoring the CCP within a meat processing unit, and by the importance of avoiding the occurrence of the biological, physical and chemical risks by observing the sanitary veterinary norms imposed by the legislation in force.For avoiding any risks, the suppliers selection and valuation is very important, based on the assessment and self-assessment of suppliers and of their HACCP programs and also the importance of keeping under the control the risks at all raw materials processing levels. Applying the HACCP principles and monitoring the control critical points, and in this case, the taking-over of the raw material is the providing of a high protection level of the consumer from the food safety point of view.

Download PDF

Maria Razec (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov)
H. Cernescu (Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara)
I. Razec (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov)
C. Constantinescu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov)
M. Noaghea (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov)
V. Mocanu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov)

REZUMAT

Studiul efectuat a avut ca scop stabilirea influenţei speciei Trifolium repens asupra randamentului pajiştilor temporare şi producţiei animalelor. Rezultatele obţinute au demonstrat că prezenţa leguminoasei în covorul vegetal a condus la o creştere a elementelor de randament prin obţinerea unei producţii de substanţă uscată cu 1,4 t/ha mai ridicate şi a unui spor în greutate vie de 857 kg/ha cu un consum de 11,9 kg/ha substanţă uscată pentru 1 kg spor.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the influence of Trifolium repens species on temporary grassland crops and animals production. The results showed that the presence of legumes in the vegetal cover increased the DM production with 1,4 t/ha and achieved a production of 857 kg/ha in term of body weight gain with an efficiency of 11,9 kg DM per 1 kg body weight gain.

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here