Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) – este o organizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică, non-profit şi cu o îndelungată tradiţie (1919), a medicilor veterinari din România – de orice naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, care recunosc şi aderă la Statutul Asociaţiei.

Pot fi membri cu statut de asociat şi medicii veterinari – cetăţeni străini rezidenţi sau nerezidenţi în România, ori cetăţeni români rezidenţi în străinătate. Calitatea de membru al Asociaţiei, conferă celor înscrişi şi care respectă Statutul acesteia, care au achitat cotizaţiile la zi, dreptul de a beneficia de protecţia şi sprijinul profesional al AGMVR.

AGMVR reprezintă interesele Corpului Medical Veterinar în faţa autorităţilor administrative, forurilor ştiinţifice sau culturale, precum şi a oricăror instituţii publice sau private.  Încă de la începuturile activităţii sale, militează pentru păstrarea şi cultivarea prestigiului profesiunii de medic veterinar.

Veniturile AGMVR provin din:

– taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor săi;

– taxele de participare la diverse manifestări ştiinţifice profesionale;

– contravaloarea abonamentelor la publicaţiile proprii;

– contribuţii ale membrilor asociaţi şi afiliaţi;

– subvenţii, donaţii, sponsorizări şi publicitate – în lei şi valută -, precum şi sume obţinute din folosirea şi valorificarea patrimoniului propriu.

ÎNSCRIEREA  în Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România – se poate face: fie la filialele judeţene şi ale Mun. Bucureşti, fie la Sediul central al Asociaţiei Generale din Splaiul Independenţei 105, sector 5, Bucureşti, în funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea cei ce doresc să se înscrie.

TAXA DE ÎNSCRIERE în Asociaţie:  5,00  lei

COTIZAŢIA:

  • 45,00  lei /trimestru = 180 lei /an – pentru membrii în activitate
  • 20,00  lei /trimestru = 80 lei /an – pentru pensionari şi începători în primul an de activitate

COTIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

Cotizația internațională și JMV se comasează într-o cotizație unică de 20 lei / an.
Totalul cotizației este de 180 lei + 20 lei = 200 lei / an 

 

AGMVR este membru titular cotizant al Asociaţiei Veterinare Mondiale (W.V.A.), al Federaţiei Veterinarilor din Europa (F.V.E.), membru al Asociaţiei Veterinare a ţărilor din Balcani şi zona Mării Negre (BaBSeVA) şi al altor asociaţii şi societăţi profesionale internaţionale.

Astfel, cotizaţia internaţională este obligatorie şi asigură protecţia şi sprijinul profesional al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari pentru fiecare dintre membrii săi în relaţiile cu organizaţiile veterinare europene şi mondiale din care aceasta face parte. 

ORGANIZARE

 A.G.M.V.R. este organizată la nivel naţional, judeţean şi al Mun. Bucureşti, astfel: 

– La nivel naţional, organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Asociaţiei şi Biroul Executiv

– În teritoriu, are 44 de filiale (în cele 41 de judeţe plus 3 în Bucureşti – la Facultatea de Medicină Veterinară, la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) – conduse de:  comitetele filialelor şi conferinţele judeţene.

 CONFERINŢA NAŢIONALĂ – este organul suprem de conducere al Asociaţiei, fiind constituită din delegaţi aleşi prin vot secret, direct, nominal şi egal, de către conferinţele filialelor, potrivit unor norme de reprezentare pe fiecare filială. Se convoacă anual de către Biroul Executiv al AGMVR (în sesiuni ordinare) sau în situaţii deosebite (sesiuni extraordinare) – la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul filialelor. 

Conferinţa Naţională stabileşte orientarea în desfăşurarea activităţilor Asociaţiei şi direcţiile de dezvoltare ale profesiunii medicale veterinare, în vederea realizării obiectivelor acesteia. Alege, pe o perioadă de 4 ani: Preşedintele, Consiliul Asociaţiei, Biroul Executiv şi Comisia de cenzori a A.G.M.V.R.

 CONSILIUL ASOCIAŢIEI – conduce activitatea acesteia în intervalul dintre conferinţe, fiind format din membrii Biroului Executiv şi reprezentanţii celor 44 de filiale. Se întruneşte trimestrial – în şedinţe de lucru ordinare, sau ori de câte ori este nevoie.

 BIROUL EXECUTIV – este constituit din: Preşedinte, Prim-Vicepreşedinte, 2 Vicepreşedinţi şi Secretar ştiinţific – toţi fiind aleşi de Conferinţa Naţională. Pentru lucrările curente ale acestuia, la sediul Asociaţiei se constituie un Secretariat Executiv – format din salariaţi permanenţi şi colaboratori.

 Preşedintele A.G.M.V.R. – reprezintă Asociaţia şi conduce nemijlocit activitatea Consiliului Asociaţiei şi a Biroului Executiv. În lipsa acestuia, conducerea este asigurată de Prim-Vicepreşedinte.

 În cadrul Asociaţiei, la nivelul Biroului Executiv, se organizează şi funcţionează următoarele comisii pe domenii de activitate:

  • Comisia pentru pregătirea profesională;
  • Comisia pentru manifestări ştiinţifice, social-culturale şi publicaţii;
  • Comisia pentru probleme organizatorice şi legislative;
  • Comisia pentru relaţii interne şi internaţionale 

Biroul Executiv conduce şi coordonează întreaga activitate a Asociaţiei, în intervalele dintre şedinţele Consiliului şi Conferinţele Naţionale. 

Convoacă trimestrial sau ori de câtre ori este necesar – Consiliul Asociaţiei, administrează fondurile şi bunurile materiale şi patrimoniale, stabileşte şi angajează salariaţii şi colaboratorii Secretariatului Executiv, numeşte conducerea Casei de ajutor social şi asigurare a Medicilor Veterinari (CASA-mv) – constituită în cadrul Asociaţiei şi având 44 sucursale teritoriale, urmăreşte şi controlează activitatea acesteia, editează publicaţiile Asociaţiei şi ratifică colegiile de redacţie ale acestora, acţionează în interesul membrilor AGMVR în relaţiile cu organele de stat şi guvernamentale, instituţiile publice sau private, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, elaborează proiectele programelor de activitate şi bugetele anuale, cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiilor etc. 

FILIALELE TERITORIALE – sunt conduse de Comitetele Filialelor (alcătuite din Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar, Comisia de cenzori şi conducerea sucursalei teritoriale a CASEI-mv) – alese pe perioade de 4 ani de către Conferinţele judeţene – formate din cel puţin 2/3 dintre membrii Filialelor respective, şi care se întrunesc odată pe an – convocate de comitetele teritoriale, sau când se consideră necesar acest lucru.

Comitetele Filialelor AGMVR – conduc întreaga activitate a acestora în intervalul dintre două conferinţe, perioadă în care duc la îndeplinire măsurile transmise de Biroul Executiv al Asociaţiei, precum şi hotărârile luate de conferinţele judeţene sau ale Mun. Bucureşti, organizează diverse manifestări ştiinţifice: simpozioane, seminarii, consfătuiri, sesiuni de comunicări, schimburi de experienţă etc., difuzează membrilor filialelor materialele documentare sau publicaţiile de specialitate primite, analizează propunerile şi intervenţile membrilor privind desfăşurarea activităţilor şi comportamentul socio-profesional, întocmeşte dări de seamă periodice pe care le înaintează Biroului Executiv al AGMVR, încasează taxele şi cotizaţiile lunare ş.a. 

MEMBRII  A.G.M.V.R. 

Pot fi membri ai AGMVR: medici veterinari în activitate sau pensionari, precum şi profesionişti din alte domenii de activitate care recunosc şi respectă Statutul Asociaţiei, lucrează sau au preocupări în domeniul ştiinţelor şi practicii medicale veterinare şi care plătesc cotizaţiile cu regularitate. Pot fi şi membri de onoare – desemnaţi de Conferinţa Naţională a AGMVR, dintre personalităţile profesiunii, pentru merite şi contribuţii deosebite la afirmarea şi dezvoltarea acesteia.

Membrii-asociaţi, pot fi persoane fizice sau juridice, care au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi membri, cu menţiunea că cetăţenii români nerezidenţi în ţară, ca şi cetăţenii străini, nu pot fi aleşi în conducerile Asociaţiei sau ale filialelor acesteia.

La Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România – se pot afilia (devenind membri-afiliaţi) şi alte asociaţii, ligi, societăţi ştiinţifice, profesionale – pe domenii şi profile de activitate -, cu autonomie şi personalitate juridică proprii, care îşi desfăşoară activitatea pe baza statutelor lor, dar ale căror prevederi nu pot contraveni statutului AGMVR. Acestea pot avea relaţii cu societăţi ştiinţifice de specialitate din ţară sau din străinătate – prin intermediul AGMVR. 

Membrii AGMVR au următoarele DREPTURI : 

– să aleagă şi să fie aleşi în conducerea Asociaţiei sau a filialelor acesteia;
– să participe la manifestările organizate în cadrul Asociaţiei, să facă comunicări, să ia parte la dezbateri şi să facă propuneri pentru progresul profesiunii;
– să participe la congrese, conferinţe, simpozioane naţionale sau internaţionale, în ţară şi străinătate;
– să fie propuşi ca experţi în diferite ramuri ale Medicinii Veterinare;
– să colaboreze cu revistele şi publicaţiile editate de Asociaţie;
– să primească recomandări şi punctaje (stabilite prin Sistemul Naţional de Educaţie Continuă) privind activitatea profesională din partea Asociaţiei, necesare la pregătirea de specialitate, examene şi concursuri profesionale, promovări în funcţii ş.a.;
– să beneficieze de sprijinul AGMVR în rezolvarea unor revendicări, precum şi de ajutor material în situaţii deosebite, pentru ei şi familiile lor;
– să beneficieze de asistenţă juridică în caz de litigii;
– să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi distincţii în cadrul unor manifestări profesionale importante, în cazul în care se ajunge la concluzia că au depus o activitate profesională de excepţie.

ÎNDATORIRILE membrilor AGMVR : 

– să se preocupe permanent de perfecţionarea profesională, să-şi însuşească ştiinţa şi tehnica medicală veterinară – privind activitatea pe care o desfăşoară;
– să participe la manifestări ştiinţifice cu lucrări proprii, observaţii, studii, referate, sinteze, informări documentare, prezentări de metode sau de cazuistică clinică ş.a.;
– să fie exemple de conduită morală, profesională şi socială, să respecte Statutul AGMVR şi principiile de deontologie medicală veterinară;
– să îndeplinească la timp îndatoririle ce le revin, să achite cu regularitate cotizaţiile precum şi alte obligaţii stabilite de organele de conducere ale AGMVR sau ale filialelor din care fac parte.

Calitatea de membru sau membru-asociat al AGMVR – poate fi pierdută, în următoarele cazuri:

– dacă nu achită timp de 6 luni cotizaţia stabilită;
– dacă se face vinovat de atitudini şi acţiuni contrare prevederilor Statutului AGMVR;
– dacă a suferit condamnări sau sancţiuni penale, care aduc atingere prestigiului profesiunii medicale veterinare;
– dacă a săvârşit abateri grave de la principiile de deontologie medicală veterinară.

Pierderea calităţii de membru sau membru-asociat, se hotărăşte de către Comitetul Filialei din care acesta face parte şi se confirmă de Biroul Executiv al AGMVR.

Redobândirea calităţii de membru sau membru-asociat, se examinează la cererea motivată a celui în cauză şi se aprobă de Biroul Executiv al AGMVR.