A SHORT HISTORY

In April 1888, Ion Ştefan Furtună (1860-1937) – a remarkable personality of romanian veterinary medicine, together with few colleagues, founded in Focşani town: „The Review of Veterinary Medicine” and drafted this publication for 35 years.  In 1923, I.Şt. Furtună transferred the Review to the patrimony of the General Association of Romanian Veterinarians (GARV).
In this publication have been debated on the most diverse professional, economic and social issues, with competence, clarity and perseverance, willing to serve the profession of veterinary surgeon.
In the period of 1949 – 1989 years, The General Association was forbidden by the communist regime and instead of its Review, the Ministry of Agriculture and Food Industry in Romania published „The Review of Animal Breeding and Veterinary Medicine”, or “The Review of Livestock Farming and Veterinary Medicine”.
In February 1991, after the political changes in December 1989, it has been resumed the activity of the Association of Romanian Veterinarians and also the editorial activity. So, the Review reappeared under the actual name: „The Romanian Review of Veterinary Medicine” – considered a „New series”.
Today, after 25 years of continuous appearance, “The Romanian Review of Veterinary Medicine” remains an important scientific publication, owned by The General Association of Romanian Veterinarians  (GARV).

În aprilie 1888, Ion Ştefan FURTUNĂ (1860-1937) – personalitate de seamă a medicinii veterinare româneşti, împreună cu câţiva colegi, a înfiinţat la Focşani: “Revista de Medicină Veterinară”, pe care a condus-o timp de 35 de ani. În 1923, I. Şt. Furtună a trecut Revista în patrimoniul Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR).
În această publicaţie s-au dezbătut cele mai variate probleme profesionale, economice şi sociale, cu competenţă, claritate şi perseverenţă, cu voinţa de a sluji profesia de medic veterinar.
În perioada anilor 1949 – 1989, Asociaţia Generală a fost interzisă de către regimul comunist şi în locul Revistei proprii a fost editată “Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară” sau “Revista de Creşterea animalelor şi Medicină Veterinară”, publicaţii ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din România.
În februarie 1991, după schimbările politice din decembrie 1989, s-a reluat activitatea Asociaţiei Medicilor Veterinari din România, inclusiv cea editorială.
Astfel, Revista a reapărut sub denumirea actuală: “Revista Română de Medicină Veterinară” – considerată “Serie nouă”.
Astăzi, după 25 de ani de apariţie continuă, “Revista Română de Medicină Veterinară” rămâne o importantă publicaţie ştiinţifică, deţinută de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR).