DECLARAŢIE / STATEMENT

 

 

 

RECOMANDĂRI REDACŢIONALE

EDITORIAL RECOMMENDATIONS

 

1. SCOP ŞI OBIECTIVE

 Revista Română de Medicină Veterinară (Rev Rom Med Vet) se adresează medicilor veterinari, cercetătorilor şi studenţilor din domenii profesionale precum ştiinţe veterinare preclinice şi clinice, producţii animale şi sănătate publică veterinară şi istoria medicinii veterinare. Scopul ei este acela de a face cunoscute cele mai noi informaţii ştiinţifice din domeniile menţionate mai sus. Colegiul editorial îşi propune să armonizeze calitatea şi conţinutul publicaţiei cu a celor internaţionale, realizând schimburi continue cu importante publicaţii veterinare străine. Această Revistă se distribuie gratuit membrilor Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) în măsura tirajului şi se trimite la schimb unui mare număr de instituţii veterinare şi publicaţii din aproape 50 de ţări din toată lumea. Rev Rom Med Vet este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) cu codul 239 B+.

SCOPE AND AIMS

The Romanian Review of Veterinary Medicine (Rev Rom Med Vet) is addressed to veterinary doctors, researchers, scholars and students in professional fields like preclinical and clinical veterinary sciences, animal productions and veterinary public health and the history of veterinary medicine. Its scope is to spread the newest scientific information in the above-mentioned fields.  The Editorial Board aimed to harmonize its publication with the international ones, being in a continuous exchange with important veterinary publications worldwide. This Review is delivered free of charge to the members of the General Association of Romanian Veterinarians and is sent, in exchange, to a lot of veterinary establishments and publications from almost 50 countries in the whole world. Rev Rom Med Vet is recognized by The National University Research Council (CNCSIS) with 239 B+ code.

2. DECLARAŢIE PENTRU COPYRIGHT 

În momentul depunerii lucrării pentru Revista Română de Medicină Veterinară, este necesară completarea unei Declaraţii de cesiune a drepturilor de autor (Copyright) (Formularul poate fi găsit mai sus – format pdf sau la Redacţie) – de către primul autor şi de către toţi ceilalţi coautori, prin care garantează că articolului prezentat nu încalcă niciun drept de autor sau alt drept de proprietate al unei terțe părți; că nici textul şi nici datele prezentate nu au mai fost publicate anterior (cu excepţia rezumatelor) și că articolul sau un articol substanțial similar nu este luat în considerare de către o altă revistă la acel moment. Toti autorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii de a reproduce materiale cu drepturi de autor. De asemenea, Revista Română de Medicină Veterinară consideră toţi autorii responsabili pentru conţinutul întregii lucrări. Declarația conține şi faptul că toate procedurile și protocoalele experimentale sunt conforme cu Directiva Consiliului Europei nr. 2010/63/EU. În Declaraţie mai trebuie precizate numele, adresa, telefon/fax şi e-mail-ul autorului corespondent. Niciun manuscris nu va fi acceptat pentru prelucrare fără o Declaraţie pentru Copyright anexată, completată şi semnată de toţi autorii.

COPYRIGHT STATEMENT

At the time of submission, The Romanian Review of Veterinary Medicine requires a Copyright Statement (the Form can be found above – pdf format or at the Secretariat) by the first author and all named co-authors warranting that the submitted article does not infringe upon any copyright or other proprietary right of any third party; that neither the text nor the data have been published previously (abstracts excepted) and that the article or a substantially similar article is not under consideration by another journal at that time. All authors are responsible for obtaining permission to reproduce copyrighted material. Also, The Romanian Review of Veterinary Medicine considers all authors to be responsible for the content of their entire paper. Besides, the statement contains that all procedures and experimental protocols are in compliance with the European Communities Council Directive no. 2010/63/EU. It will also indicates the name, address, phone /fax numbers and e-mail address of the corresponding author.  No manuscript will be accepted without the Copyright assignment. This form must be completed and signed by all the authors before processing of the manuscript can begin.

3. TIPURI DE ARTICOLE ŞI CONDIŢII DE PUBLICARE 

În Revista Română de Medicină Veterinară sunt acceptate următoarele tipuri de articole, cu limitările lor de format (c – numărul maxim de cuvinte /manuscris, ref. – numărul maxim de referinţe bibliografice /manuscris):
< Referate şi sinteze ştiinţifice (5000 c., 40 ref.);
< Lucrări ştiinţifice originale (3500 c., 20 ref.);
< Scurte comunicări (1500 c., 10 ref.);
< Studii de caz (2000 c., 15 ref.);
< Noutăţi editoriale (1000 c., 10 ref.);
< Lucrări ştiinţifice evocative din Istoria Medicinii Veterinare (3000 c., 20 ref.);
< Recenzii de carte (500 c., fără ref.)
Manuscrisele trebuie prezentate în limbile Engleză şi Română (cu rezumate structurate în lb. Engleză şi Română), în Microsoft Word, Style: Normal + Justified, Font: Verdana, font size: 9, Line spacing: 1,5 with no paragraph spacing. Fişierele prezentate trebuie să fie cele originale (doc, docx). Nu sunt acceptate pdf-uri. La editarea textului, autorii nu trebuie să utilizeze spațierea cu bara de spațiu, tab-uri sau marcaje pentru paragraf. Nu se folosesc note de subsol. Este preferată paginarea automată. Nu sunt acceptate corecturi manuale în textul lucrărilor. Autorii ar trebui să consulte un expert în limba engleză, în cazul în care consideră că este necesar.

TYPES OF ARTICLES AND PUBLICATION CONDITIONS

In the Romanian Review of Veterinary Medicine are accepted the following types of articles, with their formatting limitations (w – maximum limit number of words /manuscript;  ref – maximum number of references /manuscript):
< Reports and syntheses (5000 w., 40 ref.);
< Original scientific works (3500 w., 20 ref.);
< Short communications (1500 w., 10 ref.);
< Case studies (2000 w., 15 ref.);
< Editorial news (1500 w., 10 ref.);
< The History of Veterinary Medicine scientific papers evocations (3000 w., 20 ref.);
< Book reviews (500 w., no ref.)
Manuscripts must be written in English and in Romanian (with structured abstracts in English and Romanian), in Microsoft Word, Style: Normal + Justified, Font: Verdana, font size: 9, Line spacing: 1,5 with no paragraph spacing.  Original source files, not “pdf” files, are required. In text editing, authors shouldn’t use spacing with spacebar, tab or paragraph mark. Do not use foot notes. Automatic paging is preferred. No handmade correction of the manuscript is accepted. Authors should consult someone proficient in the English language, if they feel it is necessary.

Procesul de recenzare 

Articolele sunt luate în considerare în vederea publicării în funcţie de: valoarea lor ştiinţifică, originalitatea cercetărilor şi data depunerii manuscriselor. Lucrările primite la Secretariatul Revistei, vor fi controlate ştiinţific de către referenţii de specialitate selectaţi. Dacă după recenzie sunt necesare corecturi rezonabile, acestea vor fi făcute la redacţie de către colectivul editorial. Va fi publicată numai versiunea în engleză a lucrărilor alese (împreună cu rezumatele în lb. engleză şi română). În cazul unui manuscris în care traducerea nu este conformă cu standardele acceptate de utilizare a lb. engleze, acesta va fi respins. Lucrările pot fi respinse fără recenzare când nu respectă recomandările editoriale pentru autori, ori scopul şi obiectivele Revistei.  În aceste cazuri, Redacţia îşi rezervă dreptul de a returna manuscrisele autorilor, pentru revizuire.

Peer review manner

Articles are considered for publication depending on: scientific value, originality of the research and the manuscript submission date.  Manuscript received by the Editorial staff will be reviewed by the selected Scientific reviewers. If reasonable corrections are necessary, these will be made by the Editorial staff. Only the English version of the chosen articles will be published (with abstracts in English and Romanian). If the manuscript is not conform to accepted standards of English usage, the manuscript will be rejected.  The articles may be rejected without peer-review, if they do not comply with the editorial recommendations to authors or are beyond the scope and aims of this Review. In this cases, the Editorial staff reserves the right to return the rejected article for revision to the authors.

4. PREGĂTIREA  MANUSCRISULUI 

    MANUSCRIPT PREPARATION

4.1. Titlul / Title

Titlul lucrării trebuie să fie precis şi reprezentativ, redactat atât în limba engleză cât şi în lb. română.

The article title should be precise and representative and must be drawn up both in English and Romanian.

4.2. Autorii / Authors

Numele autorilor trebuie menţionate cu numele şi prenumele în întregime la femei, cu iniţiala/lele prenumelui/lor şi numele întreg la bărbaţi. Cifre arabe vor fi folosite cu “superscript” după fiecare nume, pentru a indica: numele și adresa instituțiilor la care sunt afiliaţi autorii, precum și adresele de e-mail (pentru primul autor şi pentru corespondent).

The name of authors should be mentioned with the full name and surname for women and with the surname’ initial and the entire name for men. Arabic numbers will be used as superscripts after each name to indicate: the name and address of institution where the authors are affiliated and the e-mail addresses (for the first author and for the corresponding one).

4.3. Rezumatele / Abstracts

Trebuie concepute în limba engleză (max. 400 c.) şi în limba română (max. 500 c.). Acestea vor reda succint metodele, rezultatele şi concluziile esenţiale. 

Must be written in English (max. 400 w.) and in Romanian (max. 500 w.). It should summarize the methods, the essential results and conclusions.

4.4. Cuvintele cheie / Keywords

Maxim 5 (cinci) cuvinte vor fi inserate la sfârşitul fiecăruia dintre cele două rezumate.

Maximum 5 (five) words for each language will be inserted at the end of the abstracts.

4.5. Introducerea / Introduction

Scurtă motivare a cercetării, argumentată convingător, respectând stadiul cercetărilor în plan intern şi internaţional, pe baza datelor menţionate în Bibliografie.

A brief theme’s motivation related to the actual level of international researches, including the relevant literature data mentioned in Bibliographical references.

4.6. Metode şi materiale / Methods and materials

Vor fi descrise pe scurt metodele şi materialele folosite pentru studiu. Atunci când o metodă originală a fost modificată de către autori, se vor descrie modificările făcute raportate la metoda iniţială. Pentru materiale şi aparatură, se foloseşte nomenclatura internaţională, iar pentru medicamente – denumirea generică (numele comercial putând fi citat între paranteze).

The employed methods and the materials under study will be briefly described. When an original method was modified by authors, the original method will be described followed by the changes. For the material and apparatus, the international nomenclature should be used, and for medicines – the generic naming (the commercial names should be cited in brackets).

4.7. Rezultate şi discuţii / Results and discussions

Rezultatele – reprezintă esenţialul unui articol original. In acest capitol au prioritate tabelele şi/sau ilustraţiile (figuri, fotografii, diagrame, grafice). Discutarea rezultatelor este o altă componentă a unei lucrări originale. Aceasta este reprezentată de evaluarea rezultatelor originale, corespunzător cu cele obţinute de alţi autori în investigaţii similare. Discuţia trebuie să fie concisă şi bine motivată, incluzând citarea titlurilor bibliografice. În discuţie nu trebuie reiterate rezultatele.
Detalii în pregătirea tabelelor/figurilor:
Tabelele (max. 17,5 /23 cm) trebuie să fie construite cât mai simplu posibil şi să fie inteligibile, fără referinţă la text. Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu concis deasupra şi, dacă este cazul, o legendă dedesubt. Tabelele trebuie numerotate consecutiv şi trebuie să fie concepute în alb şi negru sau în tonuri de gri, dacă reproducerea culorilor nu este esenţială pentru înţelegerea mesajului. Tabelele vor avea un număr rezonabil de rânduri şi coloane. Citarea fiecărui tabel trebuie să se regăsească în text (ex. Tabel 2). Tabelele trebuie trimise ca fişiere separate. Nu inseraţi tabelele în documentul principal. Se inserează numai titlurile tabelelor şi legenda la locul lor în text.
Figurile trebuie să fie numerotate, să aibă titluri şi legende concise. Fiecare figură trebuie citată în text (ex. Fig. 1). Trebuie să fie simple şi uşor de înţeles, însoţite de explicaţii (ex. cu privire la microscop, factorii de mărire, metodele de colorare ş.a.). Toate figurile trebuie trimise ca fişiere separate (jpg). Nu inseraţi figurile în documentul principal. Se inserează numai titlurile figurilor şi legenda la locul lor în text. Planificaţi mărimea figurii (sau a grupului de figuri) pentru a se potrivi cu lăţimea coloanelor din Revistă (1 coloană = 8,5 cm, 2 coloane = 17,5 cm). Figurile trebuie trimise în formatele Grayscale sau CMYK, rezoluţie min. 300 dpi, la mărimea la care vor apărea în Revistă. Evitaţi folosirea umbrelor, dar dacă  nu este posibil, evitaţi umbrele de 1-20% şi 70-99%. In loc de umbre, se pot folosi variaţiile grafice sau desena haşuri negre, verticale, orizontale sau pe diagonală. Evitaţi folosirea punctelor. Graficele tridimensionale nu vor fi publicate dacă informaţiile transmise pot fi reprezentate bidimensional.

Results – are essential for an original work. In this chapter should be submitted tables and/or illustration (figures, pictures, diagrams, graphs). Discussion of results is another component of original articles. It is represented by the assessment of original results correspondingly with those obtained by other authors in similar investigations. The discussion must be concise and well motivated, including the bibliographical titles’ citing. The Discussion should not reiterate the Results. For details on preparation of tables /figures, see below:

Tables (max. 17,5 /23 cm) must be constructed as simply as possible and be intelligible without reference to the text. Each table must have a concise heading and legend and must not simply duplicate the text or figures. Tables should be numbered consecutively and should be designed in black and white or in grayscale, unless color reproduction is essential for the understanding of the message. They will have a reasonable number of rows and columns. Be sure that each table is cited in the text (e.g. Table 2). Tables must be sent as separate files. Do not insert tables in the main document. You may insert only the table’s title and legend at their place in text.

 Figures must display the figure number and must have a concise title and legend. Be sure that each figure is cited in the text (e.g. Fig. 1). The figures should be simple and easy to understand and should be accompanied by explanations (e.g. regarding the microscop and camera magnifying factors and the colouring methods). All figures must be sent as separate files (jpg). Do not insert figures in the main document. You may insert only the figure’s title and legend at their place in text. Plan the size of the figure (or of a group of figures) to fill the width of 1 or 2 columns in the printed journal (1 column = 8,5 cm, 2 columns = 17,5 cm).  Figures should be submitted as Grayscale or CMYK format, min. 300 dpi resolution at the size they will appear in the print.Avoid the use of shading, but if unavoidable, avoid 1-20% and 70-99% shading. Instead of shading, denote variations in graphs or drawings by cross-hatching; solid black; or vertical, horizontal, or diagonal striping. Avoid the use of dots.  Three-dimensional bar graphs will not be published if the information they refer to is only two-dimensional.

4.8. Concluziile / Conclusions

Decurg logic din conţinutul lucrării. Se vor enunţa numai concluziile susţinute direct de rezultate şi de implicaţiile acestora în practică, pentru a evita speculaţiile sau generalizările. Se va pune accent atât pe constatările pozitive cât şi negative, având un merit ştiinţific egal.

Devolve logically from article’s contents. Provide only conclusions directly supported by the results, along with implications for practice; avoid speculation and overgeneralization. Give equal emphasis to positive and negative findings of equal scientific merit.

4.9. Cuvinte de mulţumire / Acknowledgments 

Ar trebui să includă numele celor care au contribuit la studiu dar nu îndeplinesc cerinţele pentru a fi autor. Autorul corespondent este responsabil pentru informarea fiecărei persoane enumerate în această secţiune că a fost inclusă aici. Cuvintele de mulţumire sunt opţionale şi pot fi menţionate la sfârşitul lucrării, înaintea referinţelor bibliografice.

The Acknowledgments section should include the names of those people who contributed to a study but did not meet the requirements for authorship. The corresponding author is responsible for informing each person listed in the acknowledgment section that they have been included here.If need, can be mentioned at the paper’s end, ahead of References.

4.10. Referinţe bibliografice / References

Se vor înscrie în ordine alfabetică după numele primului autor, urmat de ceilalţi coautori (formulele “şi alţii” sau “şi colaboratorii” nu sunt acceptate), apoi anul apariţiei (între paranteze), întregul titlu al lucrării în limba originală, titlul jurnalului, volumului şi numărul primei şi ultimei pagini, iar pentru cărţi se mai adaugă numele şi adresa editorului. Referinţele bibliografice trebuie să aibă corespondenţă în text. Primul autorul este responsabil pentru acurateţea referinţelor. Titlurile jurnalelor trebuie abreviate în concordanţă cu Index Medicus.
Exemple de redactare a referinţelor bibliografice:
19. Ruane N.M., Nolan D.T, Rottlant J., (2000), Experimental exposure of rainbow trout Oncorhynchuss mykiss to the infective stages of the sea louse (Leppeophtheirus salmonis). Dis Aquat Org, 30:137-143
27. Strayer D.S., (1992), Determinants of vims-related suppression of immune responses as observed during infection with an oncogenic poxvirus, In: Progress in medical virology, (Ed.) S. Karger, Basel, Switzerland, 228-255

Should be given in alphabetical order of the first authors’ name, followed by the names of the other authors (the formula “et all.”, “and contributors” are not accepted) then the year of publication, the full title in the original language, the title of journal, volume and the numbers of the first and last pages and for books, also the publisher’s  name and address. The references must have a correspondence in text. The author is responsible for the accuracy of references. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the Index Medicus.

4.11. Unităţi de măsură şi Abrevieri / Units of Measure and Abbreviations

Unităţile de măsură şi abrevierile vor fi folosite în acord cu standardele internaţionale valabile (SI – Sistemul Internaţional de unităţi). Rezultatele trebuie exprimate în unităţi metrice.  Temperatura trebuie să fie exprimată în grade Celsius (ex. 28 C), iar orele zilei – cu ajutorul ceasului de 24 de ore (ex. 08:00 h, 15:00 h).

The units of measure and the abbreviations will be used in agreement with the valid international standards. (SI – units). Results should be expressed in metric units.  Temperature should be expressed in degrees Celsius (e.g., 28 C) and time of day using the 24-hour clock (e.g., 08:00 h, 15:00 h).

5. CORESPONDENŢA / THE CORRESPONDENCE

Corespondenţa se va trimite pe adresa Redacţiei: REVISTA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ VETERINARĂ, Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, cod poştal: 050097, Bucureşti, România. Versiunea electronică a lucrărilor – se va trimite pe e-mail: agmvro@gmail.com, sau poate fi prezentată pe stick la sediul Redacţiei. 

 

The editorial correspondence should be addressed to the Secretariat address: REVISTA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ VETERINARĂ, Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, 050097  Bucharest, Romania. The electronic version of scientific papers – will be sent at the e-mail address: agmvro@gmail.com, or brought on a stick computer at the Secretariat office.