Lucrările ştiinţifice

REZUMATELE (în lb. română şi în lb. engleză) şi lucrarea ştiinţifică in extenso (în lb. română) se vor  trimite la Comitetul Ştiinţific al Congresului  – în format electronic, la adresa de e-mail: ioan.marcus@usamvcluj.ro.  Dacă se doreşte publicarea lucrării ştiinţifice in extenso în Revista Română de Medicină Veterinară, aceasta trebuie trimisă şi în varianta în lb. engleză.

Rezumatele vor fi supuse avizării ştiinţifice, comunicându-se apoi autorilor principali acceptarea sau neacceptarea lor în Programul Congresului. Rezumatele admise vor fi cuprinse într-un Volum special şi distribuite participanţilor înscrişi la Congres. Toate lucrările ştiinţifice acceptate se vor prezenta şi discuta numai pe postere, insistându-se pe originalitatea şi aplicabilitatea lor în practica medicală veterinară.  Posterele se vor afişa – prin grija autorilor – în spaţiile stabilite de organizatori, înainte de începerea Congresului.

TEXTUL  rezumatelor şi a lucrărilor in extenso va fi redactat în programul Microsoft  Word, pagină format A4, Font Verdana 9 pt; Line Spacing: 1,5; Text alignment: Justify.

Titlul lucrării/ Article’s Title  (MAJUSCULE, Verdana 12 pt, Bold). Titlul lucrării trebuie să fie precis şi reprezentativ, redactat atât în lb. engleză  cât şi în lb. română.

Autorii / Authors  (Verdana 10 pt, Bold). Numele autorilor trebuie menţionate cu numele şi prenumele în întregime la femei, cu iniţiala/lele prenumelui/lor şi numele întreg la bărbaţi. Cifrele arabe vor fi folosite cu “superscript” (1), 2), 3)) după fiecare nume, pentru a indica: numele și adresa instituțiilor la care sunt afiliaţi autorii, precum și adresa de e-mail a autorului corespondent). Afilierea autorilor va fi înscrisă în subsolul primei pagini a lucrării.

REZUMATELE / ABSTRACTS : Trebuie redactate în 2 variante: un rezumat în limba română şi un rezumat în limba engleză  (fiecare variantă lingvistică având maxim 400 de cuvinte).  Rezumatele vor reda succint materialele şi metodele, rezultatele şi concluziile esenţiale ale lucrării in extenso.

LUCRAREA IN EXTENSO   (redactată în limba română şi dacă se doreşte publicarea în Revista Română de Medicină Veterinară - în limba engleză) va conţine:

Introducerea / IntroductionScurtă motivare a cercetării, argumentată convingător, respectând stadiul cercetărilor în plan intern şi internaţional, pe baza datelor menţionate în Bibliografie.

Materiale şi Metode / Materials and MethodsVor fi descrise pe scurt metodele şi materialele folosite pentru studiu. Atunci când o metodă originală a fost modificată de către autori, se vor descrie modificările făcute raportate la metoda iniţială.Pentru materiale şi aparatură, se foloseşte nomenclatura internaţională, iar pentru medicamente - denumirea generică (numele comercial putând fi citat între paranteze).

Rezultate şi Discuţii / Results and DiscussionsRezultatele - reprezintă esenţialul unui articol original. In acest capitol au prioritate tabelele şi/sau ilustraţiile (figuri, fotografii, diagrame, grafice). Discutarea rezultatelor - este o altă componentă a unei lucrări originale. Aceasta este reprezentată de evaluarea rezultatelor originale, corespunzător cu cele obţinute de alţi autori în investigaţii similare. Discuţia trebuie să fie concisă şi bine motivată, incluzând citarea titlurilor bibliografice. În discuţie nu trebuie reiterate rezultatele. Tabelele -  trebuie să fie construite cât mai simplu posibil şi să fie inteligibile, fără referinţă la text. Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu concis deasupra şi, dacă este cazul, o legendă dedesubt. Tabelele vor avea un număr rezonabil de rânduri şi coloane. Citarea fiecărui tabel trebuie să se regăsească în text (ex. Tabel 2)Figurile -  trebuie să fie numerotate, să aibă titluri şi legende concise. Fiecare figură trebuie citată în text (ex. Fig. 1). Trebuie să fie simple şi uşor de înţeles, însoţite de explicaţii (ex. cu privire la microscop, factorii de mărire, metodele de colorare ş.a.).

Concluzii / ConclusionsDecurg logic din conţinutul lucrării. Se vor enunţa numai concluziile susţinute direct de rezultate şi de implicaţiile acestora în practică, pentru a evita speculaţiile sau generalizările. Se va pune accent atât pe constatările pozitive cât şi negative, având un merit ştiinţific egal.

Cuvinte de mulţumire / AcknowledgmentsAr trebui să includă numele celor care au contribuit la studiu dar nu îndeplinesc cerinţele pentru a fi autor. Cuvintele de mulţumire sunt opţionale şi pot fi menţionate la sfârşitul lucrării, înaintea referinţelor bibliografice.

Bibliografie / ReferencesSe vor înscrie în ordine alfabetică după numele primului autor, urmat de ceilalţi coautori (formulele “şi alţii” sau “şi colaboratorii” nu sunt acceptate), apoi anul apariţiei (între paranteze), întregul titlu al lucrării în limba originală, titlul jurnalului, volumului şi numărul primei şi ultimei pagini, iar pentru cărţi se mai adaugă numele şi adresa editorului. Referinţele bibliografice trebuie să aibă corespondenţă în text.

POSTERELE vor avea dimensiunea de 70 cm x 100 cm   şi se vor întocmi respectând caracteristicile lucrării originale şi ale rezumatelor (vezi modelul de mai jos). Orientativ: dimensiunile Fonturilor utilizabile pentru postere: 70-72 pt (Titlul lucrării), 40-42 pt (autorii), 34-36 pt (titlul secţiunilor), 22-24 pt (restul textului). Bibliografia afişată pe postere nu trebuie să cuprindă mai mult de 5 referinţe bibliografice.


 

 

 

 
 
Copyright © AGMVR - Splaiul Independentei 105, sector 5, 050097 Bucuresti, Romania
Tel./Fax: 004 021 319 4493; e-mail: agmvr@digicom.ro; agmvr@yahoo.ro
Powered by Rosmof.ro